Het begrotingsparcours van Landuyt en De Fauw: vijf jaar lang een mager beestje

28 nov

Op 28 november komt de Brugse gemeenteraad opnieuw samen en wordt de laatste begroting van de huidige legislatuur gestemd.  Na een termijn van 5 jaar wenst Mercedes Van Volcem, lijsttrekker van Open Vld PLUS, een balans op te maken van de voorbije vijf jaren.

“Het Sp.a en Cd&V stadsbestuur van burgemeester Landuyt en OCMW-voorzitter Dirk De Fauw kan maar een mager palmares voorleggen.  Het is overduidelijk dat in de periode 2013-2016 (de eerste vier jaar) zeer weinig is gerealiseerd. De projecten en werkzaamheden die tot het jaar 2017 werden gerealiseerd zijn op 1 hand op te tellen.  Er was ook onvoldoende aandacht voor investeringen in de deelgemeenten. Nochtans wonen daar ook 100.000 mensen.” aldus Open Vld  fractieleider Mercedes Van Volcem.

In het centrum

Uitgevoerd in de eerste vijf jaar van de legislatuur

1.Huur van het Huis van Bruggeling (zeer dure huur op een slechte plaats, voorkooprecht werd niet gelicht om gebouw te verwerven)

2.Herlaanleg van de Geldmuntstraat en Noordzandstraat (zeer gebrekkige communicatie, lange duurtijd, slechte coördinatie van werken en men kan zich de vraag stellen of het probleem is opgelost).

  1. De Zuidstrandstraat is heraangelegd
  2. De Boeveriepoort is gerenoveerd (maar dit was vastgelegd in de vorige bestuursperiode met middelen van Vlaamse overheid) met er was een slechte coördinatie op het vlak van het plannen van de werven want gelijktijdig was ook de Smedenstraat afgesloten en waren er werken in de Geldmuntstraat. De binnenstad was echt slecht bereikbaar.

In 2018

1.Finalisering heraanleg ‘t Zand en verplaatsing fontein  (Toekomstfonds)

 

In de deelgemeenten (afronding van Vlaamse investeringen – geen Brugse)

Eerste 2013-2017 (eerste vijf jaar)

“Opmerkelijk: geen enkel project werd afgerond in de deelgemeenten” stelt Van Volcem van Open Vld PLUS.  De reden is volgens haar duidelijk: er waren onvoldoende trekkers voor de deelgemeenten in het stadsbestuur. De Bruggeling verdient een betere ploeg zodat alle Bruggelingen  opnieuw vooruitgaan.

2018

In Zeebrugge zal in 2018 het cruisegebouw worden opgeleverd, maar dit is een realisatie en investering van de firma Depret, waarbij de stad Brugge een stuk huurt.

De herinrichting van de Oostendsesteenweg zal mogelijks in 2018 afgerond zijn (eindelijk!).

Pas na de huidige legislatuur verwacht:

Voor de Xaverianensite en Studentenhuis is de oplevering voorzien na 2018.

De expohal voor de stedelijke musea, de nieuwe beurshal en het stadion alsook de aanleg en de inrichting van nieuwe bedrijventerreinen: ook deze projecten werden in de eerste paar jaren niet afgewerkt.

 

We stellen ook vast dat het huidige stadsbestuur in de Vlaamse dossiers weinig beweging kon brengen

1.De N31 en de Bevrijdingslaan zijn klaar maar dit werd vastgelegd door het vorige bestuur in de meerjarenbegroting. Idem wat de A11 betreft en wat het vormingsstation in Zwankendamme betreft.

2.In het project Stadsvaart, dat de burgemeester hoog op de agenda plaatste om zo tot een doorbraak in de vernieuwing van de Steenbruggebrug en de Dampoortbruggen te komen, leverden weinig op.  Open Vld was nooit gewonnen voor het project stadsvaart omdat de bruggen nu al meer dan 6000 maal opengaan per jaar en de impact op leefbaarheid van Assebroek en Sint-Kruis en de binnenstad nooit is nagegaan. Stadsvaart betekent voor ons meer schepen door Brugge en meer openstaande bruggen. Vorige week was er enkel een  mededeling van de bevoegde minister dat de Steenbruggebrug via gewone financiering loopt maar het traject en de aanvraag moet nog starten. Ten vroegste in 2020 kan de eerste steen worden gelegd.

3.In het SHIP project werden helaas weinig vorderingen geboekt door het stadsbestuur met de minister van openbare werken (de N-VA-er Weyts). Het MER is lopende en een ‘maatschappelijke kosten baten analyse’ wordt opgemaakt.  Er is nog steeds geen voorkeurslocatie gekend doordat de minister een nieuwe studie bestelde, hoewel hij voorheen de eerste spadesteek beloofde.

4.Het GRUP Brugge is pas recentelijk door minister Schauvlieghe (Cd&V) afgerond maar beroep is nog mogelijk. Het dossier kende vertraging doordat men twee stadions wou bouwen in Sint-Pieters zodat er een nieuwe projectMER moest opgestart worden om nadien toch te beslissen dat Cercle op Jan Breydel blijft.  Het wijzigen van strategie en locatie voor Cercle heeft minstens een jaar vertraging opgeleverd in het dossier.  Door te talmen en doordat de stad te weinig leiding nam, kon nog steeds niet aan de werken begonnen worden.

  1. In het dossier van de Transportzone kreeg het stadsbestuur geen schot in de zaak noch kon ze enige beweging bewerkstellingen bij minister Schauvlieghe.
  2. Het dossier van het Hollands Complex kende evenmin vooruitgang.

Voor Open Vld Plus is de conclusie duidelijk: “De Brugge-Brussel-link is bij het huidige bestuur afwezig. Men trekt niet hard genoeg voor Brugge”.

Open Vld gaf binnen haar bevoegdheden trouwens het goede voorbeeld: de erkenning van het concertgebouw als grote culturele instelling werd steeds bepleit bij minister Sven Gatz, met resultaat!

 

“Over wat wel werd gerealiseerd kunnen we kort zijn: er was te weinig daadkracht en dit bestuur bleef te veel hangen in de vele beloftes” zegt Open Vld PLUS.

Vele dossiers uit het bestuursakkoord dat Sp.a en Cd&V bij aanvang van hun samenwerking wilden realiseerden zijn dus enkel aankondigingen gebleken. Ze werden niet opgevolgd of doorgeschoven naar een latere termijn. Dit bleek ook uit de kleine realisatiegraad van de voorziene kredieten bij de diverse schepenen in het jaar 2013-2014-2015-2016.  Thans wordt de realisatiegraad van de diverse strategische doelstellingen en budgetten zelfs niet meer vermeld.

In 2016 /2017 (na vier jaar stilstand) kwam er uiteindelijk wel een doorbraak in:

– de principsbeslissing tot de realisatie van de beurshal met sloop en een wedstrijd

– het ontwerp en planning van het studentenhuis en het vrijzinnig huis

– de wil tot realiseren van extra parking in 2020. Maar we moeten vaststellen dat de laatste jaren geen enkele ondergrondse parkeerplaats bij werd gerealiseerd tot ongenoegen van inwoner en bezoeker.

Een niet-limitatieve opsomming van zaken die werden doorgeschoven en waar nets is gerealiseerd :

– de uitbreiding van de parking van het station

– de Katelijnestraat werd niet heraangelegd

– de kleine busjes werden niet ingevoerd

– de bouw van een nieuwe Cactuszaal werd niet gerealiseerd

– een nieuw museum op de KTA wordt gepland, maar men verwierf enkel de grond. Voor de rest is er nog niets.

– de TIR in Assebroek en de Peterseliestraat bleven wat het was

– de randparking aan het station van Sint-Pieters werd niet gerealiseerd

– een randparking aan de Katelijnebrug werd aangekondigd maar ook hier werd niets meer vernomen. Een dossier werd nog niet in de gemeenteraad voorgelegd.

– de fiets- en voetgangersbruggen over de ring blijven dode letter

– de stelplaats van de Lijn in Assebroek bleef onaangeroerd

– het centrum van de Xaverianen in St-Michiels zal maar af zijn na 2020

– er is nog geen plan voor Chartreuse klaar noch voor de spie en de Blankenbergsesteenweg om een nieuwe bedrijvenzone in te richten

– het “stadsontwikkelingsbedrijf” werd enkele op papier opgericht, er is geen werking

– de Olympiasite werd onaangeroerd en een studie werd een jaar geleden besteld. Ze zal pas af zijn als de legislatuur gedaan is. Dergelijke studies moeten bij het begin van de legislatuur worden besteld

– de site Oud Sint Jan bleef tevens onaangeroerd (geen bijkomende parking of heraanleg van het park)

– de socio-medische campus aan het AZ kende geen vooruitgang

– pas in 2017 werd een revitaliseringsstudie voor Zeebrugge opgemaakt maar er kwamen geen concrete realisaties om de leefbaarheid te verbeteren

– de vismijnsite bleef onaangeroerd

– er werd geen sportzaal in het centrum gerealiseerd

– de site Zeewege bleef onaangeroerd

– voor kerstsfeer en verlichting werden geen middelen uitgetrokken

– huis Sebrechts is nog steeds niet verkocht

– de Poortersloge heeft vier jaar leeg gestaan terwijl men het aangekocht voor €1,2 miljoen

– …

Bovendien waren de beleidsplannen ook ondermaats

Het Klimaatplan was weinig ambitieus en werd te weinig uitgedragen.  We blijven wachten op elektrische laadpalen, elektrische taxi’s, elektrische busjes, elektrische fietsen voor woon-werk verkeer, …. Er  is geen dakisolatieplan voor de binnenstad, terwijl vele daken niet zijn geïsoleerd.  Er  zijn onvoldoende parkeerplaatsen zodat mensen blijven rondtoeren, er zijn files met slechte luchtkwaliteit tot gevolg. Er werd evenmin overgegaan tot aankoop van bossen.

Op het vlak van Ruimtelijke Ordening : “too little, too late”

Tal van RUP’s kenden vertraging in het procesverloop.  Pas in 2017 werd er een voorontwerp voor de Koning Albert I-laan goedgekeurd alsook voor de site Kinepolis waar geen randparking werd gerealiseeerd. Deze plannen en vele andere bleven vijf jaar stil liggen.

Er wordt ook veel geklaagd over rechtsonzekerheid in het centrum. Mensen die een winkel willen beginnen of een horecazaak krijgen geen rechtszekerheid.  De functiewijziging moet eerst naar het college die ja of nee kan zeggen. Dat kan niet: er moet een duidelijk afwegingskader zijn gebaseerd op flexibiliteit in plaats van op een statische benadering, kwaliteit moet hoog op de agenda staan en een mix aan functies moet het doel zijn.

“Een gezonde middenweg waarbij economische groei en leefbaarheid hand in hand gaan: dat is ons doel. Zo’n beleid leidt tot speciale behandeling voor sommigen. En daarnaast willen we een administratie die telkens positief meedenkt met de initiatiefnemers. We willen dat de administratie steeds een alternatief biedt als er bepaalde problemen opduiken. We moeten jongeren goesting doen krijgen om iets te doen in onze stad en hen vleugels geven, in plaats van ze af te knippen” zegt Van Volcem Mercedes, als lijsttrekker van Open Vld PLUS.

Mobiliteitsplan: wanneer een echt mobiliteitsbeleid en geen symbolenbeleid?

Een mobiliteitsplan werd opgemaakt en nadien werd een parkeerplan ingevoerd. Daarover werd reeds vroeger gecommuniceerd. We blijven erbij dat dit plan niet goed was voor werknemers en dat men eerst de te beperkte parkeercapaciteit had moeten aanpakken.

De veiligheid rond schoolpoorten en fietsveiligheid kan nog veel beter.

Communicatie en participatie : onbestaand.

De communicatie van het stadsbestuur kon veel beter.  De Bruggeling heeft de indruk dat niet wordt geluisterd en dat georganiseerde participatie enkel schijn is.

 

Opmerkelijk is ook dat er onvoldoende ambitie was en vele zaken bij het oude bleven, zelfs Cd&V grijpt terug naar slogan en recepten van Moenaert.

Besturen is vooruitzien. De goede oude tijd is niet gisteren, maar morgen. Dat is wat beleidsmakers moeten doen:

– Kan Brugge nog eens Culturele Hoofdstad worden door een nieuw concept?

– Kan Brugge een smart city worden?

– Kan Brugge de leefbaarste stad van Europa worden?

– De meest romantische stad worden.

– Is het Zand de katalysator van stadsvernieuwing na 2019?  Het nieuwe Zand kan bekroond worden met een Brugse Ramblas in het noorden van het Zand en met een Stadspark aan het zuiden. Het Congresgebouw zal fungeren als baken en in harmonie bestaan met nieuwe moderne mooie architectuur op de site van het VTI en van de nieuwe beurshal.

Brugge kan de hipste Unesco-stad worden: leuke evenementen, vernieuwing in openbaar domein,  plekken voor kunstenaars en talent, studentenstad,  kwalitatief eten, gezond leven en bewegen, veilig je kinderen kunnen grootbrengen en unieke opleidingen kunnen volgen, inzetten op meertaligheid met oog op de vele toeristen, een solidaire stad die niemand laat vallen en waar je het hele jaar kan genieten op de terrassen.

Open Vld PLUS heeft een visie. Iedereen telt  voor Open Vld PLUS.

Daarom bepleiten wij goedkoper openbaar vervoer met een 1-euro tarief in de binnenstad en gratis warme en koude maaltijden voor kinderen tot de leeftijd van 12 jaar op school, een betaalbare buitenschoolse kinderopvang en moedigen we sport en cultuur bij kinderen aan.  We willen ook waken over kleuterparticipatie en spijbelgedrag.

Opmerkelijk is dat de armoede in Brugge is gestegen, en dat met een links bestuur! Ik ben ervan overtuigd dat wij dat beter zouden doen.  Via welvaartscreatie zullen we de middelen hebben om niemand te laten vallen. We zitten in op integratie en participatie en samenleven maar ook op emancipatie, sociale mobiliteit en vooral steunen we ook het anti-eenzaamheidsplan.  In Brugge willen we het gezellig en warm. Voor iedereen!