Uitbreiding parking ’t Zand

3 mei

De langverwachte uitbreiding van de centrumparking Zand wordt eindelijk gerealiseerd, waardoor de parkeercapaciteit uitbreidt van 1.297 naar 1.932 parkeerplaatsen. Dit betekent een toename van 635 parkeerplaatsen. De omgevingsvergunning hiervoor werd op 12 april verleend en deze beslissing wordt momenteel bekendgemaakt. De bedoeling is om de bouwwerkzaamheden aan te vatten in het najaar van 2019.

Inkomhal

Schepen Mercedes Van Volcem: “Deze realisatie omvat echter meer dan enkel de uitbreiding van de parking. Het gaat hier ook over een stadsvernieuwingsproject: het Koning Albert I-park tussen ’t Zand en de recent aangelegde zone met de waterpartij kant Oostmeers wordt volledig heraangelegd. Deze aanleg zal gebeuren volgens dezelfde filosofie en met dezelfde materialen als op ’t Zand en zo één uniform geheel vormen. Het park wordt zo, naast een wandel- en fietsverbinding, ook een aantrekkelijke verblijfsruimte.”

Door de reeds gerealiseerde nieuwe waterpartijen aan weerszijden van het park werd de Kapucijnenrei opnieuw deel van de publieke ruimte. Maar met dit project wordt nog een stap verder gegaan. Twee brugverbindingen over de Kapucijnenrei moeten de relatie tussen het park en de stad versterken. De bestaande verbinding ter hoogte van brasserie Gauthierz wordt opgewaardeerd door een renovatie van de brug. Op deze plek zal in het park ook een terras aangelegd worden aan het water. Zo wordt het bestaande plein een levendig scharnierpunt aan het water, tussen de wijk en het park. Ter hoogte van het Eiland wordt de historische brugverbinding opnieuw geopend door de aanleg van een nieuwe brug.”

De totale kostprijs voor de uitbreiding van centrumparking Zand en de bijhorende heraanleg van het Koning Albert I-park wordt geraamd op  23.000.000 euro (exclusief BTW en inclusief erelonen). Interparking treedt op als bouwheer en zal de investeringskost prefinancieren. Jaarlijks wordt een deel van deze investeringskost terugbetaald aan Interparking. Deze terugbetaling wordt gefinancierd door de inkomsten die gegenereerd worden met een tariefverhoging in de publieke parkings die beheerd worden door Interparking.

Projectfinanciering: aanpassing van de parkeertarieven in de publieke parkings

Schepen Mercedes Van Volcem: “Koken kost altijd geld, maar het goede nieuws is hier dat we deze investeringskost laten financieren door een doordachte aanpassing van de parkeertarieven. In de praktijk zijn het de gebruikers van de parkeerinfrastructuur die de uitbreiding van parking zullen betalen. In de onderhandelingen met Interparking werd gezocht naar de beste manier om deze tariefaanpassingen door te voeren. Het uitgangspunt van de Stad was duidelijk: tariefverhogingen zijn enkel aanvaardbaar als ze gekoppeld zijn aan investeringen in nieuwe infrastructuur. En dan wil ik de ‘verhoging’ graag nuanceren: het is de eerste keer sinds 1998 dat de parkeertarieven in de publieke parkings van Interparking in Brugge zullen aangepast worden. Na 22 jaar is een aanpassing van de parkeertarieven aanvaardbaar, temeer daar de tarieven in Brugge -in vergelijking met gelijkaardige steden in binnen- en buitenland- laag zijn. Maar los daarvan werd er op verschillende manieren over gewaakt dat de aanpassingen beperkt zouden blijven: zo wordt gekozen voor een graduele verhoging: een eerste tariefaanpassing wordt doorgevoerd vanaf 1 januari 2020; bij aanvang van de volgende legislatuur, dus in 2025, volgt een tweede aanpassing van de tarieven. Voorts bevindt het zwaartepunt van de tariefverhoging in de publieke parkings van Interparking zich bewust vanaf het 4de uur, waardoor het effect vooral voelbaar zal zijn voor langparkeerders die meer dan 5 uur parkeren. En zelfs met de tariefverhoging blijven de publieke parkings, in vergelijking met Antwerpen en Gent, nog een stuk goedkoper. Ook in verhouding tot andere centrumsteden vertoont Brugge geen uitschieters qua tarifering.”

Introductie van de Pcard

Het was voor het stadsbestuur belangrijk dat de impact van de tariefverhoging beperkt bleef voor de Bruggeling en voor de lokale parkeerders. Samen met Interparking werd een regeling uitgewerkt waarbij dit najaar een gratis Pcard zal kunnen aanvragen bij Interparking. Met deze kaart krijgt men 20 procent korting in parkings Biekorf, Pandreitje, Katelijne, Station en Zand. Concreet wordt het dankzij de Pcard voor de Bruggeling pas duurder vanaf het zesde uur ondergronds parkeren, een situatie die zich slechts zelden zal voordoen. De Stad zal samen met Interparking in het najaar hieromtrent een campagne naar alle Bruggelingen lanceren.

Invoering van gratis ‘shop & go’-uur in centrumparking Zand

Schepen Mercedes Van Volcem: “Zoals in het beleidsprogramma staat werd onderzocht om in centrumparking Zand het eerste uur parkeren gratis te maken volgens een ‘shop & go’-filosofie. Dit tarief wordt geïntroduceerd vanaf 1 januari 2020: wie minder dan 1u parkeert in parking Zand betaalt sowieso niets. Voor Pcard-houders die langer dan 1u parkeren in parking Zand vervalt de kost van het eerste uur altijd. Niet-Pcard-houders die langer dan 1 uur parkeren betalen het normaal tarief, aangezien zij niet voldoen aan de beoogde ‘shop & go’-doelstelling. Het 1 uur gratis parkeren wordt bewust enkel geïntroduceerd in parking Centrum Zand. Deze parking situeert zich strategisch op de R30. Conform het beleidsprogramma is het niet de intentie om meer auto’s/zoekverkeer aan te trekken naar het historisch stadscentrum (en dus ook niet voor kortparkeren naar andere publieke parkings met een beperkte capaciteit). Er wordt aanzienlijk geïnvesteerd in een uitbreiding van parking Zand en het stadsbestuur wenst deze parking maximaal te benutten.”

Koppeling parkeertarieven publieke parkings en straatparkeren

De tarifering van het parkeren is een van de, zo niet de meest, sturende tool(s) die de Stad heeft om het gewenste mobiliteitsbeeld te verkrijgen. Het is reeds lang de beleidsvisie om de bovengrondse parkeerplaatsen zoveel als mogelijk voor te behouden voor gedomicilieerde bewoners én kortparkeerders. Voorts is het een beleidsdoelstelling uit het beleidsprogramma om de binnenstad gefaseerd autoluwer te maken. De langparkeerders worden verwezen naar de Park & Rideparkings, randparkings en de (ondergrondse) openbare parkings. Om dit te bewerkstellingen dient er een voldoende groot spanningsveld te zijn tussen de tarieven voor ondergronds en bovengronds parkeren zodat deze langparkeerders kiezen om ondergronds te parkeren.

Concreet worden de tarieven van het straatparkeren dus ook aangepast vanaf 1 januari 2020. De maximale parkeerduur van vier uur bovengronds parkeren in de binnenstad wordt wel behouden. Schepen Mercedes Van Volcem: “door deze tariefaanpassing stimuleren we het gebruik van de ondergrondse parkings bij langparkeerders en bezoekers. Bovendien dragen we hiermee bij aan het autoluwer maken van de binnenstad, één van de doelstellingen van ons beleidsprogramma. Met het aanpassen van de tarieven bovengronds willen we het langparkeren op straat ontmoedigen. Dit zou dan ook een positief effect moeten hebben voor de bewoners: voor hen zou er meer parkeerplaats op straat beschikbaar moeten zijn. En ook belangrijk voor Bruggelingen: we behouden de regeling en de huidige modaliteiten van het bewonersparkeren in de binnenstad. De tarieven van de bestaande voordeelformules (werknemerstarieven, bezoekersvouchers,…) waar iedereen ondertussen mee vertrouwd is veranderen dus niet.”

Communicatie

Aanpassingen aan parkeerbeleid leiden altijd, zeker initieel, tot een zekere publieke verontwaardiging. Zelfs al betreft het hier een bescheiden stijging van de tarieven die bovendien ook passen binnen het globaal mobiliteits-/parkeerbeleid van Stad Brugge. Maar we communiceren dit snel, zodat we de aanpassingen niet overhaast moeten invoeren. We zullen uiteraard ruim informeren en dit najaar volgt tijdig een ruime communicatiecampagne zodat we alle gebruikers tijdig kunnen bereiken.