Van Volcem (Open Vld): Geef steden en gemeenten meer tools voor armoedebeleid

2 dec

Voorzitter van de commissie Binnenlands bestuur Mercedes Van Volcem (Open Vld) pleit ervoor om het armoedebeleid ‘zoveel als mogelijk lokaal te voeren’. “Armoede is veel meer dan enkel het inkomen. Het gaat voornamelijk over sociale uitsluiting. Die sociale uitsluiting begint in de school, maar gaat ook over je woonsituatie en je gezondheid. Het lokale bestuursniveau is het meest aangewezen om sociale uitsluiting aan te pakken. Vandaar dat de focus van de minister op het lokale moet liggen.”dixit Van Volcem. “Helaas ontbreekt het aan duidelijke armoedecijfers per stad. Meten is weten. Daar moet men als eerste werk van maken.” Uit een schriftelijke vraag van het Vlaams parlementslid aan minister Homans (N-VA) blijkt dat de minister zal bekijken hoe ze de ‘regierol van de gemeenten inzake armoedebeleid kan versterken’.

In 2014 werd ca. 4,5 miljoen euro toegekend voor het voeren van een lokaal kinderarmoedebestrijdingsbeleid aan 70 betrokken steden en gemeenten. Deze ondersteuning werd nu structureel verankerd in het armoededecreet. Steden kregen voorgaande legislatuur middelen via het Stedenfonds die men kon inzetten voor het “tegengaan van dualisering”. De minister belooft in haar antwoord op de parlementaire vraag van Mercedes Van Volcem om meer middelen te besteden aan de specifieke problematiek in de centrumsteden.

De minister erkent in haar antwoord de regierol van de lokale besturen voor armoedebestrijding. “Ik zal bekijken hoe de lokale regierol versterkt kan worden zodat de lokale besturen hun rol en verantwoordelijkheid ten volle kunnen opnemen. Hiertoe zal ik inzetten op intervisie en uitwisseling van goede praktijken via lerende netwerken die openstaan voor alle lokale besturen. Hierbij gaat expliciet aandacht naar de bijzondere behoeften en opportuniteiten in de steden.” Aldus Homans.

Geen armoedecijfers per centrumstad
De minister gaf ook te kennen niet te beschikken over cijfers die dit (inkomens)armoederisico weergeven per centrumstad. “Dat betreur ik echt. We zouden hier met de loep op moeten zitten. Het is de taak van de Vlaamse Regering om instrumenten aan te rijken voor het lokaal armoedebeleid. Als je best practices wil doorgeven, moet je ook weten wat de effecten en parameters zijn.” aldus Van Volcem.

Homans(N-VA): ‘Geen duurzaam effect vorig armoedebeleid’
Minister Homans (N-VA) voegde er in haar antwoord aan toe dat ‘de cijfers aantonen dat de geleverde inspanningen uit het verleden geen duurzaam effect hebben bewerkstelligd’.

Onderstaand vindt u de vraag en het antwoord van de minister.