Brugge

Brugge

#Langerei #Potterierei #Stadsgezicht #Brugge

Brugge – In de Brugse binnenstad zijn werken om de Sint-Jorisstraat te vernieuwen aan de gang. Hierdoor wordt het verkeer, inclusief de Lijnbussen, omgeleid via de Langerei. Dit zorgt ervoor dat er dagelijks meer dan 400 bussen door de Langerei rijden, maar er is beterschap in zicht: vanaf 1 juli wordt het bussenplan aangepast, waardoor er zo’n 58% minder bussen door de Langerei zullen rijden. Nadat we de Sint-Jorisstraat opnieuw kunnen openstellen voor het verkeer in september zal de omleiding wegvallen, wat nog minder bussen door de Langerei betekent.

Toekomstplannen voor de Langerei en Potterierei

Na de heraanleg van de Sint-Jorisstraat, plannen we om de Julius & Maurits Sabbestraat aan te pakken. Bovendien zijn de ontwerpers van Cluster Openbaar Domein reeds begonnen aan ontwerpen om de Langerei en Potterierei te vernieuwen. We moeten investeren in deze twee belangrijke Brugse stadsgezichten om zo de straten tot mooie, groene lanen om te vormen. Deze straten willen we aanpakken na het vernieuwen van de Julius en Maurits Sabbestraat. Ondertussen plannen we om het asfalt in de Langerei te vernieuwen. Bijkomend kijken we of fietssuggestiestroken mogelijk zijn.

Gemeenteraad

Op de Gemeenteraad van 31 januari 2023 kwam een interpellatie over deze straten in de Brugse binnenstad. Bekijk mijn antwoord hieronder:

Brugge

Na het Baron Ruzettepark, nu ook schaaktafels in het Koning Albert I-park

BRUGGE – Het Koning Albert I-park is in 2017-2018 opgewaardeerd door een nieuwe fontein, die voorheen op het Zand stond. Interparking breidde een paar jaar geleden de ondergrondse parking ‘t Zand uit, waarbij ook het park aangepakt werd. In alle Brugse parken staat groen, recreatie en ontspanning centraal. Daarom plaatsen we in het Koning Albert I-park ook drie schaaktafels. De Koninklijke Brugse Schaakkring kwam met de vraag om meer schaaktafels op het Brugse Openbaar Domein te plaatsen. Hiermee willen ze verschillende schaakactiviteiten in openlucht organiseren.

Een potje schaken in het Koning Albert I-park

Het Koning Albert I-park is voor veel bezoekers en Bruggelingen de verbinding tussen de stationswijk en de Brugse binnenstad. De Koninklijke Brugse Schaakkring kwam met het idee om schaaktafels in Brugse parken te plaatsen. Op die manier kan er in de openlucht geschaakt worden en kunnen zelfs schaakactiviteiten of – tornooien gehouden worden. In het Koning Albert I-park zijn 3 tafels met 3 ingelegde schaakborden geplaatst. Op die manier kan een tornooit met 18 mensen doorgaan.

Al drie schaaktafels in het Baron Ruzettepark geplaatst

We plaatsten op 27 september drie schaaktafels in het Baron Ruzettepark. Hiermee komen we reeds tegemoet aan de vraag om schaken in parken mogelijk te maken. Dit is ook de ideale manier om mensen te ontmoeten tijdens het schaken. Met het plaatsen van schaaktafels in het Koning Albert I-park zetten we deze trend verder.

Schaaktafels in het Minnewaterpark

In de zomer van 2023 krijgt het Minnewaterpark een volledige heraanleg. De initiële vraag van de Brugse Koninklijke Schaakkring was dan ook om schaaktafels in het Minnewaterpark te plaatsen. Hier konden we dus nog niet op ingaan. Na de heraanleg voorzien we nieuwe schaaktafels, met schaakborden ingewerkt in ronde picknicktafels. Deze plaatsen we ter hoogte van de dolomietpaden. Het bestaande verzonken dambord in het park zullen we vervangen door een ontmoetingsplek in gazon.

Brugge

Sint-Andries krijgt natuurpark van 5 ha bij in Foreest

Brugge – Het stadsdomein Foreest is 26,9 hectare groot en maakt deel uit van de Brugse stadsbossen Tudor (40 ha), Chartreusinne en Foreest (52 ha) en Beisbroek (die met 22 ha uitbreidt tot 121 ha), samen goed voor zo’n 213 hectare. De groene cluster inclusief Rode Dopheide (50 ha) en Tillegembos (131 ha) in Sint-Andries en Sint-Michiels is zo’n 394 hectare groot.

Een natuurbeheerplan voor het stadsdomein Foreest wordt uitgewerkt: dit zal het draaiboek vormen voor het toekomstig beheer van het domein. Binnenin dit plan zit de herinrichting van een akker. We vormen de akker om tot heischraal grasland met houten brugjes, een wandellus en fruitbomen. Zo garanderen we het herstel van de natuur én kunnen bezoekers genieten van deze groene plaats . Op 9 maart worden de plannen voor de akker en het natuurbeheerplan aan de buurtbewoners voorgesteld.

Natuurontwikkeling akker tot natuurpark met heischraal grasland en wandellus

Het gebied van 5 hectare groot is voordien ingericht als akkergrond. We plannen een nieuwe inrichting om de natuur te herstellen. In het voorontwerp stellen we een heischraal grasland met overgangen naar omgevende bospercelen en dat zal aansluiten bij nabije (heide)terreinen voor. Het beheer hiervan zal door schapenbegrazing gebeuren. Voor bezoekers is het leuk als er schapen aanwezig zijn, zoals ook in Hof de Jonghe en verschillende locaties in Beisbroek het geval is. De verschillende insectenpopulaties die op heideterreinen terug te vinden zijn komen de biodiversiteit ook ten goede.

We plannen de aanplant van 8.835 m² bosgoed. We planten 14 fruitbomen aan in de boomgaard langs de Doornstraat en aan de zuidelijke grens van het grasland komen er 6 fruitbomen.

Groene ontmoetingsplek, toegankelijk voor iedereen

Om de recreatieve waarde te verhogen, komt een wandellus en drie houten brugjes. Zo kunnen we ook de connectie met de nabij gelegen wegen en de boszone van Foreest garanderen.

Langs de Oude Sint-Annadreef komen fietsbeugels en parkeerplaatsen in waterdoorlatende betonstraatstenen. Dit maakt de plaats aantrekkelijker voor bezoekers. Langs het wandelpus komen twee zitbanken. Groene plekken in een stad zijn enorm waardevol voor de Bruggelingen en bezoekers. We hielden er daarom bij het ontwerp rekening mee dat het gebied voor iedereen toegankelijk is. We plaatsen een ‘kissing gate’ en het wandelpad is een halfverhard graspad.

Voorziene timing en raming

Deze investering helpt het behouden en herstellen van de natuur én verhoogt de recreatieve waarde. De raming voor het inrichten van de voormalige akker is 340.896,28 euro (inclusief btw). De werkzaamheden starten normaal gezien begin 2024 en zullen behouden onvoorziene omstandigheden vier maanden duren.

Op 9 maart wordt het ontwerp en voorstel van beheerplan voor Foreest voorgelegd aan de buurtbewoners. We houden rekening met hun bemerkingen en zullen waar nodig aanpassingen maken.

Een natuurbeheerplan voor Foreest

Natuurbeheerplannen opmaken is belangrijk voor de toekomst van natuurgebieden: het vormt het draaiboek om bepaalde doelstellingen te realiseren en een visie voor het natuurgebied uit te werken. Momenteel zijn we volop bezig met het realiseren van een beheerplan voor Foreest. Studiebureau Antea werkte samen met de cluster Openbaar Domein. Nadat het Agentschap Natuur en Bos dit beheerplan goedgekeurd heeft, kan de stad meer subsidies ontvangen voor de natuurgebieden.

Doelstellingen van het natuurbeheerplan

In het natuurbeheerplan staat het behoud van Foreest als wandel- en ontspanningsgebied centraal. We maken daarom ook de verbinding tussen de akker in Foreest, Beisbroek en het Chartreuzinnegoed om de wijk Hermitage op die manier te verzekeren van rechtstreekse en veilige toegang tot het Chartreuzinnengoed en Beisbroek.

De oude boomgaard plannen we om te herstellen en na een aantal jaar op schapenbegrazing over te gaan. Ook bij de boswachterswoning komt grasland.

Langs de Oude Sint-Annadreef zal een infobord staan met informatie over de historische achtergrond van de locatie.

Het behouden van elementen met erfgoedwaarde in de bossen van Foreest is belangrijk. Dit zijn onder andere dreven en monumentale bomen. We focussen op het terugdringen van invasieve exoten op een geleidelijke, boomgerichte aanpak. We planten ook inheemse boomsoorten aan. Het geboortebos van 2021 zal in Foreest aangeplant worden en via gepast beheer tot een volwaardig bos uitgroeien.

natuurontwikkeling akker Foreest
natuurbeheerplan en natuurontwikkeling akker Foreest
Brugge

4,2 miljoen euro voor de vernieuwing van de Filips de Goedelaan, Karel de Stoutelaan en Zeger van Malestraat in Christus-Koning

BRUGGE – Twee belangrijke lanen in Christus-Koning, de Karel de Stoutelaan en Filips de Goedelaan, zullen we samen met een zijstraat, de Zeger van Malestraat, heraanleggen. Deze vernieuwing maakt de lanen groen, verkeersveilig en waterrobuust en maakt van Christus-Koning een toekomstgerichte wijk. Op 30 januari komen het ontwerp en de wijze van gunnen voor in de gemeenteraad. We plannen om de werken in juni 2023 op te starten.

Wijkmobiliteitsplan

De wijk is reeds voorwerp geweest van een wijkmobiliteitsplan. Hierbij werden diverse ingrepen gemaakt om de leefbaarheid en verkeersveiligheid van de wijk voorop te stellen. Een van de maatregelen die de wijk fietsvriendelijker maakt, is de knip aan de Houtkaai.

Fietszone

De volledige wijk, met uitzondering van de Koning Leopold I-laan, is een zone van fietsstraten. Op die manier geven we het fietsen in deze woonwijk voorrang. Dit is iets waar de inwoners zelf om gevraagd hebben.

Investering van 4,2 miljoen euro in een toekomstgerichte wijk

Gescheiden rioleringsstelsel

De riolering in de Karel de Stoutelaan (tussen Leopold I-laan en Filips de Goedelaan), Zeger van Malestraat en Filips de Goedelaan zal ook vernieuwd worden. Dit is noodzakelijk, want de riolering is in slechte staat. In de drie straten komt een gescheiden rioleringsstelsel. Hiermee scheiden we het propere water van het afvalwater, waardoor het de kans krijgt in de bodem te sijpelen.

Ontharding en meer bomen

Door het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel en door het ontharden van meer dan 2.800 m² zetten we in op waterrobuuste straten. In de Karel de Stoutelaan ontharden we 1.200 m² en in de Filips de Goedelaan 1.600 m².

In de Karel de Stoutelaan planten we 38 nieuwe bomen aan en in de Filips de Goedelaan planten we 21 bomen bij.

De Filips de Goedelaan en Karel de Stoutelaan maken zo tot echte parklanen. Langs de Filips de Goedelaan zal het een verlengde van de Vesten zijn.

Filips de Goedelaan

De Filips de Goedelaan aan het Stil Ende is een fietsstraat en blijft na de vernieuwingen een fietsstraat. De nieuwe herinrichting van de straat zal sluipverkeer ontmoedigen. Het wordt een laan met een maximum snelheid van 30 kilometer per uur voor wagens. Er komt eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer komend van aan de Scheepsdalelaan richting de Karel de Stoutelaan.

Omwille van fietscomfort wordt de rijleg aangelegd in asfalt en komen de kruispunten met de Lauwersstraat en de Tornooistraat in uitgewassen monolietbeton. Hier komt ook telkens een asverschuiving als snelheidsremmer. De parkeerplaatsen zullen we aanleggen in kasseien afkomstig van de opbraak en de voetpaden verhoogd in platines.

Het dolomietpad langs ‘t Stil Ende leggen we heraan in dolomiet, wat zorgt voor voldoende afwatering. Bijkomend komt er openbare verlichting langs de dolomietpaden in functie van de veiligheid.

De huidige groenstrook met statige bomen langs ‘t Stil Ende zullen we uitbreiden met 5 meter. We behouden de bestaande bomen en planten 21 nieuwe bij. Nieuwe zitbanken, vuilnisbakken en groene stoelen komen er. We richten deze groene strook in als een lang park dat uitkomt op het populaire Graaf Visartpark.

Karel de Stoutelaan

We leggen het deel van de Karel de Stoutelaan tussen de Leopold I-laan en de Filips de Goedelaan opnieuw aan. We richten de straat in met oog op zone 30 en behouden voldoende ruimte, zodat de straat breed genoeg is conform de voorgeschreven breedte voor Lijnbussen. De rijweg komt in gezaagde kasseien met aan weerszijde een fietscomfortstrook in uitgewassen monolietbeton. De parkeerstroken in kasseien worden verhoogd aangelegd. Tussen het voetpad en de parkeerplaatsen komt een groenstrook van 1 meter 75 breed aan beide zijden van de straat. Dit geeft de straat een groenere en meer leefbare aanblik.

we planten 38 nieuwe bomen aan en voorzien op regelmatige basis vuilnismanden, fietsnietjes en zitelementen. We plaatsen een plateau aan de Gouden Boomstraat en leggen de verkeersgeleider met middeneiland ter hoogte van de Keizer Karelstraat opnieuw aan om zo de snelheid te beperken.

Zeger van Malestraat

De Zeger van Malestraat blijft een straat met eenrichtingsverkeer. Ook de zone van 30 kilometer per uur blijft behouden. De rijweg leggen we opnieuw aan in kasseien en ook met fietscomfortstroken. Tussen de rijweg en de parkeerstroken (in kasseien met een breedte van 2 meter) komt een greppel te leggen. Deze houdt wateroverlast tegen. Op die manier zetten we in op een waterrobuuste straat. De voetpaden komen in grijzen betonstraatsteen.

Om de parkeerdruk in te straat niet te vergroten, planten we geen bomen aan in de parkeervakken. Ik doe graag een oproep aan de inwoners van de straat om zelf mee te helpen aan het groener maken van de straat. Zij kunnen bijvoorbeeld een gevelplant aanvragen!

Voorgestelde timing en raming

Een raming van de kosten komt op 4.037.182,52 euro (excl. btw) en telt 381 werkdagen. Deze investering zorgt voor een aangenamere wijk, waar het veiliger fietsen zal zijn. Deze groene investering zal de wijk enorm opwaarderen.

 • Filips de Goedelaan: 1 juni 2023 – 30 september 2023 (behoudens onvoorziene omstandigheden)
 • Karel de Stoutelaan: 1 oktober 2023 – 30 maart 2024 (behoudens onvoorziene omstandigheden)
 • Zeger van Malestraat: 1 april 2024 – 15 juni 2024 (behoudens onvoorziene omstandigheden)

Scheepsdalelaan, Leopold I-laan en tweede deel Karel de Stoutelaan

In het voorjaar ontharden we ook de Scheepsdalelaan en planten we bomen bij. In 2024 stellen we de ontwerpen voor de Leopold I-laan en het tweede deel van de Karel de Stoutelaan voor aan de bevolking. De uitvoering staat gepland in 2025 en 2026.

3D-Beeld Karel de Stoutelaan na de werken
3D-Beeld Filips de Goedelaan na de werken
Brugge

Veiligere kruising tussen Kolvestraat en Pathoekeweg: nieuwe rotonde en fietspaden

BRUGGE – Stad Brugge ondertekende het SAVE-charter in 2015, waarmee het aantoonde zich actief in te zetten voor een verkeersveiligere stad. Met het stadsbestuur werken we volop aan het aanpakken van gevaarlijke punten. Een studie van de kruising tussen de Kolvestraat en de Pathoekeweg werd gemaakt. Om dit punt verkeersveiliger te maken, komt hier een rotonde en nieuwe fietspaden.

Een nieuwe rotonde

Stad Brugge onderschreef het SAVE-charter, wat staat voor Samen Actief voor VEilig verkeer, op 6 juli 2015. Het stadsbestuur engageert zich volop om gevaarlijke of ‘zwarte’ punten in Brugge aan te pakken. Het punt tussen de Pathoekeweg en de Kolvestraat werd bestudeerd, waarna de beslissing genomen is om dit punt te verbeteren. We plannen de aanleg van een rotonde als structurele oplossing. Er komen overrijdbare delen op het middelpunt van de rotonde, om zo te verzekeren dat het vrachtverkeer van de omliggende industriegebieden de bocht kunnen nemen. Enkele lokale herstellingen aan de riolering én een verschuiving van de riolering gebeurt bij het aanleggen van de rotonde.

Ook heraanleg deel Kolvestraat

Bij het heraanleggen van de rotonde, nemen we een deel van de Kolvestraat mee. Dit zal lopen tot een beetje voorbij de kruising met de Kleine Pathoekeweg en de Peraltastraat. Vanaf dit punt komt een wegversmalling tot 6.3 meter. Op het deel van de Kolvestraat dat niet heraangelegd wordt, zullen wegmarkeringen de nieuwe breedte aantonen.

Nieuwe fietspaden om veilig naar het werk te fietsen

Als schepen van openbaar domein vind ik veilige fietsverbindingen naar het werk en bedrijventerreinen enorm belangrijk. Verschillende bedrijven in de omgeving vroegen naar betere en veiligere fietspaden, zodat de werknemers met de fiets naar het werk kunnen. We zullen aanpassingen doen aan de bestaande fietspaden en nieuwe fietspaden aanleggen om dit te garanderen.

De fietsverbinding tussen Brugge en Zeebrugge, fietssnelweg F31, kruist de Kolvestraat. Dit is een groot knelpunt door het drukke verkeer van de industriezone. Provincie West-Vlaanderen zal hier een fietsbrug realiseren.

De nieuwe fietsbrug en de aanleg van de nieuwe rotonde zorgen ervoor dat het het perfecte moment is om ook aan de Zuidzijde van de Kolvestraat een dubbelrichtingsfietspad aan te leggen. Zo is de bedrijvenzone in de Peraltastraat ook veilig te bereiken met de fiets. Bij de aanleg van de rotonde zal vanaf de grens met de Kleine Pathoekeweg en de Peraltastraat, tot aan de rotonde het bestaande fietspad meegenomen worden en een nieuw fietspad aangelegd worden.

In het deel van de Kolvestraat dat tussen de spoorwegondertunneling en de Blankenbergse Steenweg ligt, komt een zaagsnele, die meer ruimte zal geven aan het fietspad aan de noordzijde. Er komt ook een nieuw fietspad aan de zuidzijde. De fietspaden zullen 2m breed zijn.

Kostprijs en timing

De werkzaamheden aan de fietspaden aan de westelijke zijde van de Kolvestraat staan gepland in 2024. De heraanleg van de rotonde staat gepland voor 2025.

De geraamde kostprijs voor de fietspaden is 752.886,17 euro. De geraamde kostprijs voor de werkzaamheden in het oostelijke deel van de Kolvestraat bedraagt 1.896.462,41 euro. Hiervan wordt 288.936,57 euro gesubsidieerd voor 50% door Provincie West-Vlaanderen en voor 50% door de Vlaamse Overheid, sinds de Kolvestraat in 2020 goedgekeurd is als Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. De stad kan hierdoor een subsidie aanvragen voor verbeteringen of vernieuwingen aan fietsvoorzieningen.

Ontwerp

Brugge

Meer dan 600.000 euro aan Vlaamse subsidies voor het Marktplein van Zeebrugge en Park Knapen

Subsidies voor Park Knapen en Marktplein Zeebrugge

BRUGGE – Voor de projecten ‘Marktplein Zeebrugge’ en ‘Park Knapen’ ontvangt Stad Brugge Vlaamse subsidies binnen een subsidieoproep voor projecten die het watersysteem van de kustduinen versterken. In Park Knapen en op het Marktplein ontharden we meer dan 22.000 m². Hiervoor ontvangen we subsidies van 611.149,25 euro.

Blue Deal Vlaggenschipproject Duinencomplex

Via verschillende acties gaat de Vlaamse Regering de strijd met waterschaarste en droogte aan. De Vlaamse Regering zette de Blue Deal op wat projecten steunt die focussen op waterinfiltratie, het zuiniger omgaan met water en het langer bovenstrooms vasthouden van water. Via het “Blue Deal Vlaggenschip Duinencomplex” ondersteunt de Vlaamse Regeringen verschillende projecten die op korte termijn de watergerelateerde functies van de duinen versterken (onder andere infiltratie van water, het tegengaan van verzilting of ontharding).

Marktplein van Zeebrugge en Park Knapen

Voor Stad Brugge dienden we de projecten ‘Marktplein van Zeebrugge’ en ‘Park Knapen’ in. Bij beide projecten zetten we volop in op ontharding en waterinfiltratie. We ontharden in het 8 hectare grote Park Knapen meer dan 20.000 m² en op het Marktplein in Zeebrugge ontharden we 2.000 m². Voor Park Knapen ontvingen we een subsidie van 500.000 euro. Voor het Marktplein van Zeebrugge was dit 111.149,25 euro.

Begraafplaatsen Brugge

Eerste Natuurbegraafplaats in Brugge

natuurbegraafplaats de blauwe toren in brugge
Een voorontwerp van de Natuurbegraafplaats

BRUGGE – Omwille van grote vraag aan begraafmogelijkheden in de natuur, realiseren we in Brugge een natuurbegraafplaats. Deze legislatuur investeren we in begraafplaatsen, zo richten we onze centrale begraafplaats in als begraafpark met veel bomen en bloemen. In Brugge en omstreken was tot nu toe niet mogelijk om de as van een overledene in een begraafplaats met natuurlijke omgeving te begraven. Met de natuurbegraafplaats aan de site de Blauwe Toren komen we aan de vraag tegemoet. Er is hier reeds een begraafplaats, die we uitbreiden met een natuurbegraafplaats. In een eerste ontwerp voorzien we ruimte voor rustplekken met zitbanken en een vlonderpad.

Natuurbegraafplaats De Blauwe Toren

In 2016 is de wetgeving over natuurbegraven gewijzigd. Natuurbegraven in natuurgebieden van overheden is sindsdien mogelijk, maar onder bepaalde voorwaarden. Een natuurbegraafplaats is een natuurrijke zone, die de mogelijkheid biedt om as te verstrooien of een biologisch afbreekbare urne te begraven. Zo wordt de natuur niet of zo weinig mogelijk belast. Om dit te behouden, houden we de inrichting van de natuurbegraafplaats zo minimaal mogelijk. Gedenkstenen of grafmonumenten zijn niet toegestaan en er mogen enkel bloemen geplaatst worden aan de onthaalplaats.

De natuurbegraafplaats in Brugge komt in de site De Blauwe Toren. Een geschikte locatie, aangezien daar een bestaande begraafplaats is en het domein eigendom is van de stad zelf.

In het ontwerp behouden we de bestaande bomen en beplanting. Het is belangrijk dat de natuur in het middenplein zijn karakter kan behouden. Er komt een representatieve en veilige toegang tot de site en een houten vlonderpad zorgt ervoor dat de ondergrond beschermd blijft. Op die manier ondervindt de omgeving geen overlast van de vele wandelaars. Het vlonderpad zal bestaan uit Europees hout, wat de duurzaamheid van de natuurbegraafplaats verduidelijkt. Langsheen het vlonderpad komen verbredingen, die rustplaatsen met zitelementen voorzien.

Kostenplaatje en timing

We plannen om de werken na het broedseizoen in het najaar van 2023 uit te voeren. Het kostenplaatje van de natuurbegraafplaats is geraamd op 544.146,66 euro (inclusief btw).

Site
Brugge Openbaar domein Openbare werken Parlementair werk

Vlaanderen overweegt tijdelijke voetgangersbrug aan defecte Krakelebrug

Een nieuw hoofdstuk in de kroniek van de Brugse bruggen lijkt aangebroken. Medio 2023 vangen de werkzaamheden aan die de Steenbruggebrug zullen vervangen door twee nieuwe bruggen, én op een vraag van Mercedes Van Volcem liet minister van mobiliteit Lydia Peeters zich ook uit over de toekomst van de Krakelebrug.

Krakelebrug

Recent voer een binnenvaartschip tegen de Krakelebrug die zeer ernstige schade opliep. Niet veel later kwam opnieuw een schip in aanvaring met de benedenbrug aan de verbindingsluis, vlakbij de Boudewijnbrug. Die schade viel gelukkig mee en snel kon de brug weer naar behoren draaien, al was er een week later een technisch euvel waardoor de brug niet meer kon sluiten. “Op korte tijd vond een reeks onvoorziene gebeurtenissen plaats die mogelijks een enorme impact konden hebben op de mobiliteit van en naar onze stad. De Krakelebrug werd buiten dienst gesteld en daar moet dringend een oplossing voor komen. Ik pleitte bij de minister om snel te schakelen en te voorzien in de vervanging ervan. De minister heeft de Vlaamse Waterweg nv nu gevraagd om een nieuwbouwdossier op te starten. Daarnaast wordt ook overwogen om een tijdelijke voetgangersbrug te plaatsen.

In mijn vraag aan de minister vroeg ik ook naar de staat van enkele andere belangrijke bruggen in en rond onze stad.

Lees hier mijn vraag aan de minister:

Lees hier het antwoord van de minister:

Brugge

#Vogeltelweek: Brugse leerlingen tellen vogels

Brugge – Natuurpunt roept jaarlijks op om vogels in de tuin te tellen. Vorig jaar, in 2022, gaven educatieve medewerkers van het Natuurcentrum in Brugge voor het eerst introductielessen om leerlingen vogels te leren tellen. Ook dit jaar leren Brugse leerlingen aan de hand van verrekijkers en zoekkaarten om alle vogels op de speelplaats te spotten.

Natuurpunt: het Grote Vogeltelweekend

Natuurpunt organiseert het Grote Vogeltelweekend op 28 en 29 januari. Ze vragen om de vogels die in je tuin neerstrijken te tellen. Dit zorgt voor waardevolle data voor een groot vogelonderzoek in Vlaanderen. Wie wil, kan hieraan meedoen. Ook in Brugge zijn we enthousiast om hieraan mee te doen. Om de scholen even enthousiast te maken en de leerlingen het vogelspotten aan te leren biedt het Natuurcentrum Beisbroek introductielessen aan. Hierbij komen educatieve medewerkers van het Natuurcentrum tussen 9 en 25 januari langs. Dit ter ere van de “Vogeltelweek voor scholen”, waarbij leerlingen tijdens de pauze vogels kunnen tellen. Deze week gaat van 23 tot 27 januari door.

Vogeltelweek voor scholen met verrekijkers en zoekkaarten

De introductielessen worden aangeboden aan leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar. De leerlingen leren om de meest voorkomende vogels te herkennen. We zorgen ervoor dat ze een pakket met zoekkaarten, verrekijkers, telformulieren en een vogelgids kunnen gebruiken. De vogels, die de leerlingen tijdens hun introductieles spotten, kunnen ze aanduiden op hun telformulier en aan Natuurpunt bezorgen.

De scholen zijn enthousiast

Er zijn reeds 15 klassen ingeschreven om een introductieles te krijgen. De Brugse scholen dragen op deze manier hun steentje bij. Vorig jaar, in 2022, namen 13 Brugse klassen deel aan de Vogeltelweek voor scholen. 516 leerlingen namen deel en telden in totaal 11.700 vogels. De huismus werd hierbij het vaakst gezien, met de koolmees op de tweede plaats op de voet gevolgd door de vink. Benieuwd welke resultaten deze editie zullen opleveren!

Wil je zelf ook vogels turven tijden het Grote Vogeltelweekend? Ga naar de website van Natuurpunt om alle informatie te vinden en gebruik zeker een telformulier!

Brugge

98 Nieuwe bomen in Sint-Michiels en Sint-Andries

bomen 98 nieuwe sint-michiels sint-andries mercedes van volcem openbaar domein schepen brugge

BRUGGE – Het Brugse stadsbestuur zet zich volop in voor leefbaarheid, groen en bomen. Bomen zijn onze paraplu’s en parasols. Ieder jaar plant de stad meer dan 300 bomen aan op het Openbaar Domein. In Sint-Michiels en Sint-Andries zullen in de loop van januari 98 bomen aangeplant worden. Zo zorgen we voor groenere en meer leefbare wijken.

Sint-Michiels

 • Langs de Veeweide planten we 31 meerstammige en hoogstammige bomen aan. We kozen voor hoogstammige magnolias, hoogstammige sierkersen, hoogstammige meidoornen, meerstammige Chinese esdoornen en meerstammige sierkersen.
 • In het Albert Dyserynckpark planten we 5 fruitbomen (3 appelbomen en 2 perenbomen) en 6 parkbomen (2 magnolia’s, 2 Japanse honingbomen, 1 tupeloboom, 1 linde) aan.
 • In het Edgard de Smedtplantsoen komen 13 nieuwe bomen (5 zilveresdoorns, 5 rode esdoorns, 1 geelhout, 1 gele kornoelje, 1 Anna Paulownaboom).
 • Langs de Heidelbergstraat zullen we 5 nieuwe bomen aanplanten (veldesdoorns).
98 nieuwe bomen brugge sint-michiels sint-andries

Sint-Andries

 • In de Doornstraat komen 15 nieuwe bomen. We kozen voor perzisch ijzerhoud, hoogstammige sierkersen en winterlindes.
 • Langs het Hazenpad komen 3 nieuwe bomen aan het einde van de straat (magnolia, gewimperde linde, sierappel). Een hiervan is een “sierappel” een boom die prachtige witte bloesems krijgt in de lente en in de zomer oranjerode vruchtjes.
 • In Hertsvelde planten we 3 bomen op het speelplein en 1 boom op de grote groenzone gelegen tussen de bebouwing. (Japanse honingboom, kersenbloesem, veldesdoorn, sierkers).
 • In het park Koude Keuken en Bloemenoord planten we 15 bomen aan. (3 moerascipressen, 2 zilveresdoorns, 2 zwarte elzen, 2 Amerikaanse amberboom, 1 zwarte tupeloboom, 2 scharlaken eiken, 1 iep ‘frontier’ en 1 Japanse schijniep) .
 • We planten 1 parkboom (Amerikaanse tulpenboom) in Les acacia’s ter vervanging van een dode boom (deze werd vorig jaar ecologisch geveld).
98 nieuwe bomen sint-michiels sint-andries brugge

Fleurige en kleurrijke wijken

De aannemer zal de plantvakken maken en aansluitend de bomen aanplanten vanaf 16 januari 2023. De bomen zorgen voor een groenere, meer leefbare straat of buurt. In straten en wijken, kiezen we er altijd voor om kleinere bomen aan te planten.

Hoogstammige sierkers (links) – Perzisch ijzerhout (rechts)
Meerstammige chinese esdoorn (links) – Meerstammige sierkers (rechts)
Hoogstammige meidoorn (links) – Winterlinde (rechts)