Opinie

Opinie

Opinie: spelen is een recht

Opnieuw hangt een vonnis als het zwaard van Damocles boven het hoofd van een kinderdagverblijf, na klachten van buren over lawaai. Bij Pietje Pek werden geluidsnormen overschreden door de kinderen die in de tuin spelen. De opvang Pimboli in Erpe-Mere sloot de deuren na een bevestigende uitspraak van de rechter in Dendermonde.

(meer…)

Opinie

Ongepast dat geestelijken meelopen in de Heilige bloedprocessie

Vorige week plaatste ik een persoonlijke mening over de Heilige Bloedprocessie in Brugge op de sociale netwerksite Facebook. Hierbij stelde ik dat de geestelijken beter enkele jaren zou overslaan om mee te lopen in de praalstoet. Voor alle duidelijkheid. Ik ben helemaal niet tegen het evenement ‘bloedprocessie’. De bloedprocessie kan een culturele en historische meerwaarde geven aan onze stad .

(meer…)

Beleid Opinie Vlaams Parlement

Van Volcem (Open Vld) & Sabbe (LDD): Het sneller verlenen van vergunningen moet een absolute topprioriteit zijn van de Vlaamse Regering

Het vergunningenbeleid in Vlaanderen heeft te kampen met complexe en langdurige procedures waardoor soms jaren verloren gaan alvorens ondernemers eindelijk een (bouw)project kunnen realiseren. Vlaams volksvertegenwoordigers Ivan Sabbe (LDD) en Mercedes Van Volcem (Open Vld) namen in het Vlaams Parlement een studie van Unizo te baat om minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters nogmaals te wijzen op de traagheid van de procedures en de kafkaiaanse manier van werken van sommige administraties. Sabbe en Van Volcem stellen dat het sneller verlenen van vergunningen een absolute topprioriteit moet zijn van de Vlaamse Regering om op die manier de concurrentiekracht van de Vlaamse ondernemingen te versterken.

(meer…)

Brugge Opinie Stadsvernieuwing

Cultuur en/in de Stad

Warning: Undefined array key "file" in /customers/5/4/f/blogmercedesvanvolcem.be/httpd.www/wp-includes/media.php on line 1676

 

‘Stadslucht maakt vrij’ is geëvolueerd tot een vaste waarde en geapprecieerde stem in het debat rond steden.   Het nieuwe, vierde boek ‘Cultuur en/in de Stad’ focust deze keer op cultuur in de stedelijke context, in de breedste zin van het woord.  Hoofdauteurs van ‘Cultuur en/in de Stad’ zijn opnieuw Sven Gatz, Christian Leysen en Sas van Rouveroij. Mercedes Van Volcem schreef ook een bijdrage in het nieuwe boek. (meer…)

Brugge Opinie

Demografische evolutie dwingt Vlaamse regering tot bijsturing beleid

De demografische evolutie van Vlaanderen tegen 2030 heeft reusachtige gevolgen voor het Vlaams beleid op zowat alle terreinen. De Vlaamse regering is met het voorbereiden van die omslag nauwelijks bezig, stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem vast.

‘De Vlaamse overheid zal meer moeten vertrouwen op private partners en zal meer moeten uitbesteden, als ze in 2030 wil slagen waar ze vandaag voor 6 miljoen Vlamingen faalt: de noden van 6,6 miljoen Vlamingen te lenigen,’ zegt Van Volcem.

(meer…)

Beleid Brugge Opinie Vlaams Parlement Voorstellen Wonen

Open Vld: Beter beleid Sociale huisvesting noodzakelijk

Open Vld pleit ervoor om tijdelijke huurcontracten in te voeren in de sociale huisvesting. Zo’n systeem, analoog met de private huurmarkt, moet sociale huurders stimuleren om niet eeuwig in de sociale huisvesting te blijven hangen. Zo kunnen ze plaats maken voor de duizenden kandidaat-huurders die wachten op een sociale woning, zegt Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem.

Open Vld wil een gans andere integrale aanpak van het sociale woningenbeleid onder het motto: meer doen voor meer mensen met dezelfde middelen.

Beleid Opinie Vlaams Parlement

Milieu- en bouwvergunning tot één vergunning integreren

Minister Van den Bossche kwam met het voorstel om de vergunningen voor het plaatsen van windmolens te vereenvoudigen tot 1 vergunning. “Ook de milieuvergunning en de bouwvergunning voor zelfstandigen en KMO’s moeten in één pakket samengebracht worden. Dit vermindert de administratieve last.” reageert Vlaams Parlemenstlid Van Volcem(Open Vld).

Zelfstandigen en Kmo’s moeten bij het opstarten van nieuwe activiteiten heel wat attesten aanvragen. Daarbij behoort onder andere de milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning. “Beiden zouden samengenomen moeten worden tot een vergunning. Dit bespaart veel rompslomp en brengt meer duidelijkheid voor de vergunningsverstrekker. De aanvrager moet dan bovendien niet twee maal de termijnen voor de behandeling afwachten. In Vlaanderen kan je deze aanvragen aan 1 loket. Toch moet men verder durven gaan. Net zoals in Wallonië moet Vlaanderen de ‘Permis Unique’ invoeren.” stelt Van Volcem.

De stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning zijn twee vergunningenstelsels die naast elkaar bestaan. Vooraleer een zelfstandige met de effectieve bouw of uitbating mag starten dient hij beide vergunningen op zak te hebben.  Vóór het verlenen van een milieuvergunning wordt je aanvraag getoetst aan de stedenbouwkundige voorschriften. Beide vergunningsbeslissingen zijn dus aan elkaar gekoppeld. De koppeling tussen bouw- en milieuvergunning is vastgelegd in het decreet voor ruimtelijke ordening én in het milieuvergunningendecreet. Heb je voor je project zowel een bouw- als een milieuvergunning nodig, moet je weten dat de ene vergunning geschorst blijft zo lang de andere niet is verleend.  Wordt de ene vergunning geweigerd, dan vervalt de andere van rechtswege.

“Men kan de vergunningen wel aanvragen aan 1 loket Vandaar dat de vergunningen volledig met elkaar geïntegreerd moeten worden. Ze moeten samen aangevraagd worden en hetzelfde vergunningstraject doorlopen.” Besluit Van Volcem.

Brugge Opinie

Stemrecht voor Brugse studenten, die niet in Brugge wonen

Open Vld Brugge is voorstander dat de meer dan 7000 studenten in Brugge voor lokale politici kunnen stemmen. “Kotstudenten leven grotendeels in de stad waar ze studeren. Dan is het ook logisch dat ze het lokale beleid kunnen mee bepalen.” verduidelijkt Van Volcem.

“Jongeren vanaf zestien jaar zouden mijn inziens ook moeten kunnen stemmen. Zestien jarigen hebben ook een mening en het is goed dat met die mening rekening houden. Mede gelet op het feit dat in vele steden er vooral ouderen wonen.” gaat Van Volcem verder in haar betoog.

“Vele steden kampen met stadsvlucht. In Brugge proberen we studenten aan te trekken en proberen we ook het aanbod aan studentenhuisvesting uit te breiden in de hoop dat ze zich nadien ook in de stad huisvesten. Naast aanbod van woningen en betaalbare huisvesting is ook de sfeer van de stad belangrijk. Ook het cultuuraanbod en het mobiliteitsbeleid en de aanwezig van groen en kinderopvang spelen een rol.”

De mogelijkheid om er werk te vinden is dan de doorslaggevende factor. Het is belangrijk dat al deze facetten mee worden bepaald door jongeren die hier verblijven en van plan zijn zich in Brugge te settelen.”

Opinie

Tax shelter om investeringen in sportinfrastructuur aan te moedigen

Naar analogie van de Tax Shelter in de Belgische audiovisuele sector moeten we durven nadenken over een ‘Tax Shelter Sport’ om grote investeringen in sportinfrastructuur te bekostigen met geld uit de private sector.  Als we ervan overtuigd zijn dat sport en sportbeleving een belangrijke rol moet kunnen spelen in onze samenleving moeten we privé-investeerders aanmoedigen om te investeren.

(meer…)