Archief | Opinie RSS feed for this section

Opinie: spelen is een recht

1 aug

Opnieuw hangt een vonnis als het zwaard van Damocles boven het hoofd van een kinderdagverblijf, na klachten van buren over lawaai. Bij Pietje Pek werden geluidsnormen overschreden door de kinderen die in de tuin spelen. De opvang Pimboli in Erpe-Mere sloot de deuren na een bevestigende uitspraak van de rechter in Dendermonde.

(meer…)

Wetsvoorstel om spelende kinderen niet als overlast te bestempelen

31 jul

Vlaamse parlementsleden Mercedes Van Volcem (Open Vld) en Ann Brusseel (0pen VLD) hebben een voorstel tot decreetswijziging klaar om te vermijden dat het geluid van spelende kinderen gezien wordt als overlast.

(meer…)

Ongepast dat geestelijken meelopen in de Heilige bloedprocessie

6 jun

Vorige week plaatste ik een persoonlijke mening over de Heilige Bloedprocessie in Brugge op de sociale netwerksite Facebook. Hierbij stelde ik dat de geestelijken beter enkele jaren zou overslaan om mee te lopen in de praalstoet. Voor alle duidelijkheid. Ik ben helemaal niet tegen het evenement ‘bloedprocessie’. De bloedprocessie kan een culturele en historische meerwaarde geven aan onze stad .

(meer…)

Van Volcem (Open Vld) & Sabbe (LDD): Het sneller verlenen van vergunningen moet een absolute topprioriteit zijn van de Vlaamse Regering

18 mei

Het vergunningenbeleid in Vlaanderen heeft te kampen met complexe en langdurige procedures waardoor soms jaren verloren gaan alvorens ondernemers eindelijk een (bouw)project kunnen realiseren. Vlaams volksvertegenwoordigers Ivan Sabbe (LDD) en Mercedes Van Volcem (Open Vld) namen in het Vlaams Parlement een studie van Unizo te baat om minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters nogmaals te wijzen op de traagheid van de procedures en de kafkaiaanse manier van werken van sommige administraties. Sabbe en Van Volcem stellen dat het sneller verlenen van vergunningen een absolute topprioriteit moet zijn van de Vlaamse Regering om op die manier de concurrentiekracht van de Vlaamse ondernemingen te versterken.

(meer…)

Cultuur en/in de Stad

6 mei

 

‘Stadslucht maakt vrij’ is geëvolueerd tot een vaste waarde en geapprecieerde stem in het debat rond steden.   Het nieuwe, vierde boek ‘Cultuur en/in de Stad’ focust deze keer op cultuur in de stedelijke context, in de breedste zin van het woord.  Hoofdauteurs van ‘Cultuur en/in de Stad’ zijn opnieuw Sven Gatz, Christian Leysen en Sas van Rouveroij. Mercedes Van Volcem schreef ook een bijdrage in het nieuwe boek. (meer…)

Demografische evolutie dwingt Vlaamse regering tot bijsturing beleid

17 mrt

De demografische evolutie van Vlaanderen tegen 2030 heeft reusachtige gevolgen voor het Vlaams beleid op zowat alle terreinen. De Vlaamse regering is met het voorbereiden van die omslag nauwelijks bezig, stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem vast.

‘De Vlaamse overheid zal meer moeten vertrouwen op private partners en zal meer moeten uitbesteden, als ze in 2030 wil slagen waar ze vandaag voor 6 miljoen Vlamingen faalt: de noden van 6,6 miljoen Vlamingen te lenigen,’ zegt Van Volcem.

(meer…)

Open Vld: Beter beleid Sociale huisvesting noodzakelijk

1 feb

Open Vld pleit ervoor om tijdelijke huurcontracten in te voeren in de sociale huisvesting. Zo’n systeem, analoog met de private huurmarkt, moet sociale huurders stimuleren om niet eeuwig in de sociale huisvesting te blijven hangen. Zo kunnen ze plaats maken voor de duizenden kandidaat-huurders die wachten op een sociale woning, zegt Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem.

Open Vld wil een gans andere integrale aanpak van het sociale woningenbeleid onder het motto: meer doen voor meer mensen met dezelfde middelen.

Milieu- en bouwvergunning tot één vergunning integreren

25 jan

Minister Van den Bossche kwam met het voorstel om de vergunningen voor het plaatsen van windmolens te vereenvoudigen tot 1 vergunning. “Ook de milieuvergunning en de bouwvergunning voor zelfstandigen en KMO’s moeten in één pakket samengebracht worden. Dit vermindert de administratieve last.” reageert Vlaams Parlemenstlid Van Volcem(Open Vld).

Zelfstandigen en Kmo’s moeten bij het opstarten van nieuwe activiteiten heel wat attesten aanvragen. Daarbij behoort onder andere de milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning. “Beiden zouden samengenomen moeten worden tot een vergunning. Dit bespaart veel rompslomp en brengt meer duidelijkheid voor de vergunningsverstrekker. De aanvrager moet dan bovendien niet twee maal de termijnen voor de behandeling afwachten. In Vlaanderen kan je deze aanvragen aan 1 loket. Toch moet men verder durven gaan. Net zoals in Wallonië moet Vlaanderen de ‘Permis Unique’ invoeren.” stelt Van Volcem.

De stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning zijn twee vergunningenstelsels die naast elkaar bestaan. Vooraleer een zelfstandige met de effectieve bouw of uitbating mag starten dient hij beide vergunningen op zak te hebben.  Vóór het verlenen van een milieuvergunning wordt je aanvraag getoetst aan de stedenbouwkundige voorschriften. Beide vergunningsbeslissingen zijn dus aan elkaar gekoppeld. De koppeling tussen bouw- en milieuvergunning is vastgelegd in het decreet voor ruimtelijke ordening én in het milieuvergunningendecreet. Heb je voor je project zowel een bouw- als een milieuvergunning nodig, moet je weten dat de ene vergunning geschorst blijft zo lang de andere niet is verleend.  Wordt de ene vergunning geweigerd, dan vervalt de andere van rechtswege.

“Men kan de vergunningen wel aanvragen aan 1 loket Vandaar dat de vergunningen volledig met elkaar geïntegreerd moeten worden. Ze moeten samen aangevraagd worden en hetzelfde vergunningstraject doorlopen.” Besluit Van Volcem.

Stemrecht voor Brugse studenten, die niet in Brugge wonen

18 jan

Open Vld Brugge is voorstander dat de meer dan 7000 studenten in Brugge voor lokale politici kunnen stemmen. “Kotstudenten leven grotendeels in de stad waar ze studeren. Dan is het ook logisch dat ze het lokale beleid kunnen mee bepalen.” verduidelijkt Van Volcem.

“Jongeren vanaf zestien jaar zouden mijn inziens ook moeten kunnen stemmen. Zestien jarigen hebben ook een mening en het is goed dat met die mening rekening houden. Mede gelet op het feit dat in vele steden er vooral ouderen wonen.” gaat Van Volcem verder in haar betoog.

“Vele steden kampen met stadsvlucht. In Brugge proberen we studenten aan te trekken en proberen we ook het aanbod aan studentenhuisvesting uit te breiden in de hoop dat ze zich nadien ook in de stad huisvesten. Naast aanbod van woningen en betaalbare huisvesting is ook de sfeer van de stad belangrijk. Ook het cultuuraanbod en het mobiliteitsbeleid en de aanwezig van groen en kinderopvang spelen een rol.”

De mogelijkheid om er werk te vinden is dan de doorslaggevende factor. Het is belangrijk dat al deze facetten mee worden bepaald door jongeren die hier verblijven en van plan zijn zich in Brugge te settelen.”

Woonruimte voor ouderen

17 jan


Minister Vandeurzen (Cd&V) stelde zijn ouderenbeleidsplan voor in het Vlaams Parlement. “Een gemiste kans om specifieke woonruimte te creëren voor ouderen. De minister is helemaal niet vooruitstrevend.” reageert Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld).

“De plannen van de Vlaamse regering zijn onvoldoende om aan de noden van de babyboomers te voldoen. De intenties zijn goed, maar de acties blijven uit. Verder dan een inventaris opmaken komt men niet. Vandeurzen rekent op z’n collega’s voor het beleid. Maar zowel het beleidsplan Ruimtelijke Ordening als het beleidsplan Wonen hebben geen doortastend beleid ten aanzien van ouderen. ” stelt Van Volcem.

“Het belang van een vooruitstrevend woonbeleid gericht op de nieuwe generatie babyboomers wordt gigantisch onderschat door deze Vlaamse Regering. We mogen niet achter de feiten aanhollen. Vlaanderen moet ambitie koesteren om op vlak van woon -en zorgbeleid voor ouderen een topregio te worden.” vervolgt Van Volcem.

Knelpunt: gebrek aan ruimte

“Door vaste kosten en strikte reglementering moet een rusthuis minstens uit 80 wooneenheden bestaan om rendabel te zijn. Deze schaalvergroting vereist ruimte en grote oppervlaktes (5000 tot 10000 m2). In de stad zijn deze ruimtes eerder schaars (woonbestemming). Het is dan ook verre van evident voor gemeenten om flexibel en dynamisch in te spelen op de woonnoden van de ouderen. Een gewestelijk RUP zou woonzorgzones kunnen aanduiden. Minister Vandeurzen (Cd&v) moet hiervoor samenzitten met z’n collega Muyters (N-VA).”
 
“Gezien de reële noodzaak aan ouderenverzorgcentra is het aangewezen om bij de woonuitbreidingsgebieden ook de kaart te trekken van huisvesting voor ouderen. Gemeenten in het buitengebied worden meestal gekenmerkt door een verouderende bevolking en kampen met een gebrek aan de juiste voorzieningen. Het is belangrijk om dit probleem te erkennen en rekening te houden met de demografie per gemeente. Gemeenten moeten het concept ‘woonzorgzone’ als toetssteen gebruiken bij buurt –en dorpsontwikkelingen…”

“Aan de hand van een flexibele ruimtelijke ordening en soepele reglementering moeten private investeerders mogelijkheden krijgen om de zorgbehoefte beter af te stemmen op de oudere (consument). Voor zorgbehoevende ouderen is nabijheid nog steeds het belangrijkste criterium. De blauwe zones, bedoelt voor gemeenschapsvoorzieningen, moeten door zorginstellingen van alle rechtsvormen kunnen worden bebouwd. Ook private investeerders moeten zorgvoorzieningen kunnen bouwen voor ouderen.”
 
Dualisering

“Wie oud is en arm heeft weinig perspectief. Geen eigen huis meer (geen lening) en geen perspectief op werk. Daarom zouden de steden en gemeenten in hun lokaal toewijzingsreglement en doelgroepenplan vooral rekening moeten houden met senioren met een laag maandelijks inkomen. Een belangrijk vraag is of er ook sociale mix moet komen in rusthuizen en wie dit alles gaat betalen.”