Archief | Parlementair werk RSS feed for this section

Evolutie rentevoeten hypothecaire leningen

22 jun

Op basis van cijfers van de Nationale Bank van België  met name de Debetrentetarieven van de kredietinstellingen (initiële rentevaste periode voor meer dan 10 jaar) berekenden we de gemiddelde jaarlijkse interestvoeten voor leningen van meer dan 10 jaar.  Hoe lager de rentevoet, hoe groter de leningscapaciteit. Deze heeft dus een aanzienlijke invloed op het te ontlenen bedrag voor een hypothecaire lening. Internationale studies tonen ook het verband met hogere huizenprijzen. In dat opzicht is het interessant om de evolutie van rentevoeten in deze studie aan te brengen.

RenteHypothecaireLening (meer…)

Inkomens centrumsteden

21 jun

Inkomen2013PerStadOp de website van de FOD statistiek zijn de fiscale inkomens beschikbaar per gemeente.  Het laatste beschikbare jaar is  2013.  De gegevens omvatten het totale netto belastbaar inkomen dat bestaat uit alle netto inkomsten min de aftrekbare uitgaven. Het geheel van netto inkomsten is de som van alle netto inkomsten uit de categorieën inkomsten van onroerende goederen, inkomsten en opbrengsten van roerende goederen en kapitalen, beroepsinkomsten en diverse inkomsten.

In Antwerpen wordt het minst verdiend. Ondanks het lagere inkomen slaagt Antwerpen er niet om sneller te stijgen dan de andere steden. Wel integendeel. Het noteert de traagste groei in de voorbije 9 jaar. Het inkomen steeg van 2005 naar 2013 met 15,4%. In 2013 was het gemiddeld inkomen er 15 050 euro per inwoner.  Het gemiddeld inkomen van Genk steeg een pak meer tot 15 227. Dat is zo’n 26,2% sedert 2005.  Waar men in 2005 nog heel ver achterop hinkte, vindt men nu opnieuw aansluiting bij de staart van het peleton.

Brugge heeft duidelijk de grootste stap voorwaarts gezet inzake inkomens. In de acht jaar tijd groeide het inkomen met 30,1%, het meeste van alle centrumsteden. Iets wat zich ook vertaalde in een snellere stijging van de woningprijzen tussen 2005 en 2013.

(meer…)

Evolutie aantal woongelegenheden centrumsteden

20 jun

Als we de evolutie van het aantal woongelegenheden onder de loep nemen, merken we dat Hasselt absolute koploper is met een stijging van maar liefst 15,6 procent bijkomende woongelegenheden in de afgelopen 10 jaar. Roeselare (13,1%) en Genk(11%) sluiten het rijtje van sterk groeiende steden qua aantal woongelegenheden.

“Antwerpen blijkt de absolute rode lantaarn:  de afgelopen 10 jaar kwamen er slechts 5,2% woongelegenheden bij, dit in schil contrast met de groeiende bevolkingsaantallen. Dit verklaart voor een deel waarom de woningprijzen in Antwerpen zo fel stegen met het gevolg dat de grootstad de minst betaalbare centrumstad is van Vlaanderen.” aldus Van Volcem.AantalWoongelegenhedenEvolutie2005-2015 (meer…)

Jaarlijks 3 procent van de woongelegenheden verkocht

18 jun

Van Volcem onderzocht ook het aantal woongelegenheden en het aantal transacties per centrumstad sedert 2005. “Opvallend is dat er in de centrumsteden in 2014 duidelijk meer woongelegenheden werden verkocht dan het jaar ervoor.  Antwerpen is koploper met 3,6% (zo’n verkochte woningen in 2014. , Genk is de hekkensluiter met 2,2% van de woningen die verkocht werden.   Oostende kent veel tweede verblijven, en heeft een oudere bevolking in tegenstelling tot Genk, 2 factoren die een invloed hebben.”AantalverkopenTotaalpatrimonium
(meer…)

Woningprijzen in de centrumsteden

17 jun

Als je zowel de huizen, appartementen als villa’s in rekening brengt kan je spreken van een lichte stijging van de woningprijzen in de centrumsteden. Enkel de prijzen van villa’s dalen in een aantal steden, elders stagneren de prijzen van de villa’s. Het is goed dat prijzen standhouden of er wat op vooruit gaan, want bijna drie op vier Vlamingen is eigenaar. Een daling van de prijzen zou een collectieve verarming betekenen. Antwerpen groeide sedert 2005 het minst in het aantal woongelegenheden en dat terwijl de stad een ferme bevolkingsaangroei kende. Dit zet druk op de vastgoedprijzen op lange termijn. Opvallend is ook dat de crisis nagenoeg geen effect had op het aantal verkopen in de centrumsteden. Elk jaar worden circa 3% van de woningen in de steden verkocht.

Van Volcem nam de recentste woningprijzen van de 13 centrumsteden onder de loep. Ze bewerkte de data tot concreet, vergelijkbaar cijfermateriaal. De ruwe data komen van de FOD Economie (laatste update 25 april 2015). (meer…)

Middelen Vlaams Stedenfonds 2014

16 jun

De verdeling van de middelen uit het Stedenfonds over de verschillende steden ligt vast bij decreet. Tien procent van het fonds wordt voorbehouden voor de VGC. Vervolgens wordt drie vierde gereserveerd voor Antwerpen en Gent. De verdeling van de middelen over de 13 centrumsteden wordt onder andere bepaald op basis van de bevolkingsaangroei. Antwerpen en Gent krijgen het leeuwendeel van het stedenfonds. Genk, Mechelen en Oostende krijgen relatief gezien ook meer financiering per inwoner dan de anderen, dat is historisch zo gegroeid, maar wordt gestaag afgebouwd.” besluit Van Volcem. (meer…)

Leuven koploper aantal alleenwonenden

14 jun

De Studiedienst van de Vlaamse Regering maakt projecties van de bevolking en de huishoudens voor Vlaamse steden.  In januari 2015 gaf men nieuwe projectieresultaten vrij voor de periode 2015-2030. Deze projecties vertrekken van de stand van de bevolking en de huishoudens op 1/1/2014 en geven een jaarlijkse vooruitberekening die reikt tot 1/1/2030. In dat opzicht zijn er cijfers beschikbaar over het aantal alleenwonenden per stad.

In 2014 was Leuven de absoluut koploper in het huisvesten van het aantal alleenwonenden: zo’n  47% van de huishoudens bestond uit één persoon. In Oostende en Antwerpen was dat 45% gevolgd door 43% Gentse huishoudens die zich alleen handhaven. Genk telde dan weer het minste aantal: slechts 1 op 4 Genkse huishoudens is bemant met 1 persoon.  Voor de meeste steden tonen cijfers uit het verleden (1990, 2000, 2010) een stijgende trend. Ook in de toekomst (2020, 2025, 2030) zal het aantal alleenwonenden in de meeste steden toenemen.  Uitzonderingen Antwerpen, Leuven en in mindere mate Gent vertonen een stagnerende trend, waardoor het totaal van de centrumsteden ook stagneert tot 40%. De cijfers tonen het aantal mensen die officieel alleen gedomicilieerd zijn. Wat hun relationele status is, is niet gekend. De cijfers zijn belangrijk in de context van het welzijnsbeleid van elke stad, bvb. in de strijd tegen vereenzaming.

(meer…)

Centrumsteden 10,6% gegroeid sedert 2000

13 jun

Onze steden evolueren constant. Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem onderzocht de trends in deze steden. De bevolkingsaantallen en de Vlaamse financiering van de steden van de Vlaamse Regering zijn belangrijke parameters voor het Vlaams Stedelijk beleid. De bevolking van Antwerpen, Gent en Hasselt groeiden sedert 2000 met meer dan 12%. De bevolking in Brugge en Kortrijk blijft zo goed als gelijk in de voorbije 16 jaar.  In het totaal tellen alle centrumsteden 10,6% meer inwoners sedert 2000.

(meer…)

Helft boetes inburgering wordt niet betaald

24 apr

Mercedes Van Volcem vraagt om na te gaan of er andere sancties mogelijk zijn om hardleerse nieuwkomers sterker aan te moedigen zich in te burgeren.

Tussen 2011 en 2015 werden er in Vlaanderen 4.054 administratieve boetes uitgeschreven aan inburgeraars die hun verplichtingen niet nakwamen. “Dat is ongeveer 1 op 20 mensen die een inburgeringscontract tekenden,” zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem, die de cijfers opvroeg bij minister Homans. Wat opvalt is dat meer dan de helft van die boetes niet spontaan betaald werden. “In deze gevallen moet men de Vlaamse Belastingdienst inschakelen die zorgt voor een gedwongen invordering.”
(meer…)

Betalen om bouwvergunning aan te vechten

23 apr

De Raad voor Ver­gun­nings­be­twis­tin­gen is het zor­gen­kind­je van de Vlaam­se re­ge­ring. Hij zag in 2009 het licht. Daar­voor be­land­den be­twis­te bouw­ver­gun­nin­gen op het bord van de mi­nis­ter of sleep­ten ze aan bij de Raad van State. Om de pro­ce­du­re kor­ter en ob­jec­tie­ver te maken, richt­te de Vlaam­se re­ge­ring de nieu­we Raad op. Maar het eer­ste werk­jaar was een fi­as­co. Over amper 30 van de 753 dos­siers werd een ar­rest ge­veld.

 © mediafin

Van­daag sleept de Raad die his­to­ri­sche ach­ter­stand nog al­tijd mee, blijkt uit cij­fers die de Vlaam­se Par­le­ments­le­den Mer­ce­des Van Vol­cem en Lydia Pee­ters (bei­den Open VLD) op­vroe­gen. Twin­tig dos­siers uit dat eer­ste werk­jaar zijn nog steeds niet af­ge­slo­ten. Ook uit het twee­de werk­jaar zijn er nog 88 dos­siers niet ver­werkt.

Ver­goe­ding

De li­be­ra­le par­le­ments­le­den stel­len daar­om voor om de drem­pel bij de Raad te ver­ho­gen. ‘De Vlaam­se re­ge­ring heeft meer­de­re stap­pen ge­no­men om de uit­stroom van de uit­spra­ken op te drij­ven, maar ze keek nog niet naar de ho­ge­re in­stroom’, zegt Van Vol­cem. Open VLD pleit daar­om voor een zo­ge­naam­de rechts­ple­ging­ver­goe­ding. Die­ge­ne die het pro­ces ver­liest, moet de te­gen­par­tij een ver­goe­ding be­ta­len.

Op die ma­nier den­ken bur­gers twee keer na voor ze pro­test aan­te­ke­nen. ‘Van­daag vol­staat een post­ze­gel om plan­nen tegen te hou­den’, zeg­gen de par­le­ments­le­den. ‘Het is schrij­nend dat men­sen jaren moe­ten wach­ten als hun ver­gun­ning be­twist wordt. Via deze ma­nier kun­nen we rechts­on­ze­ker­heid in Vlaan­de­ren ver­mij­den.’ (meer…)