Archief | Parlementair werk RSS feed for this section

Middelen Vlaams Stedenfonds 2014

16 jun

De verdeling van de middelen uit het Stedenfonds over de verschillende steden ligt vast bij decreet. Tien procent van het fonds wordt voorbehouden voor de VGC. Vervolgens wordt drie vierde gereserveerd voor Antwerpen en Gent. De verdeling van de middelen over de 13 centrumsteden wordt onder andere bepaald op basis van de bevolkingsaangroei. Antwerpen en Gent krijgen het leeuwendeel van het stedenfonds. Genk, Mechelen en Oostende krijgen relatief gezien ook meer financiering per inwoner dan de anderen, dat is historisch zo gegroeid, maar wordt gestaag afgebouwd.” besluit Van Volcem. (meer…)

Leuven koploper aantal alleenwonenden

14 jun

De Studiedienst van de Vlaamse Regering maakt projecties van de bevolking en de huishoudens voor Vlaamse steden.  In januari 2015 gaf men nieuwe projectieresultaten vrij voor de periode 2015-2030. Deze projecties vertrekken van de stand van de bevolking en de huishoudens op 1/1/2014 en geven een jaarlijkse vooruitberekening die reikt tot 1/1/2030. In dat opzicht zijn er cijfers beschikbaar over het aantal alleenwonenden per stad.

In 2014 was Leuven de absoluut koploper in het huisvesten van het aantal alleenwonenden: zo’n  47% van de huishoudens bestond uit één persoon. In Oostende en Antwerpen was dat 45% gevolgd door 43% Gentse huishoudens die zich alleen handhaven. Genk telde dan weer het minste aantal: slechts 1 op 4 Genkse huishoudens is bemant met 1 persoon.  Voor de meeste steden tonen cijfers uit het verleden (1990, 2000, 2010) een stijgende trend. Ook in de toekomst (2020, 2025, 2030) zal het aantal alleenwonenden in de meeste steden toenemen.  Uitzonderingen Antwerpen, Leuven en in mindere mate Gent vertonen een stagnerende trend, waardoor het totaal van de centrumsteden ook stagneert tot 40%. De cijfers tonen het aantal mensen die officieel alleen gedomicilieerd zijn. Wat hun relationele status is, is niet gekend. De cijfers zijn belangrijk in de context van het welzijnsbeleid van elke stad, bvb. in de strijd tegen vereenzaming.

(meer…)

Centrumsteden 10,6% gegroeid sedert 2000

13 jun

Onze steden evolueren constant. Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem onderzocht de trends in deze steden. De bevolkingsaantallen en de Vlaamse financiering van de steden van de Vlaamse Regering zijn belangrijke parameters voor het Vlaams Stedelijk beleid. De bevolking van Antwerpen, Gent en Hasselt groeiden sedert 2000 met meer dan 12%. De bevolking in Brugge en Kortrijk blijft zo goed als gelijk in de voorbije 16 jaar.  In het totaal tellen alle centrumsteden 10,6% meer inwoners sedert 2000.

(meer…)

Helft boetes inburgering wordt niet betaald

24 apr

Mercedes Van Volcem vraagt om na te gaan of er andere sancties mogelijk zijn om hardleerse nieuwkomers sterker aan te moedigen zich in te burgeren.

Tussen 2011 en 2015 werden er in Vlaanderen 4.054 administratieve boetes uitgeschreven aan inburgeraars die hun verplichtingen niet nakwamen. “Dat is ongeveer 1 op 20 mensen die een inburgeringscontract tekenden,” zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem, die de cijfers opvroeg bij minister Homans. Wat opvalt is dat meer dan de helft van die boetes niet spontaan betaald werden. “In deze gevallen moet men de Vlaamse Belastingdienst inschakelen die zorgt voor een gedwongen invordering.”
(meer…)

Betalen om bouwvergunning aan te vechten

23 apr

De Raad voor Ver­gun­nings­be­twis­tin­gen is het zor­gen­kind­je van de Vlaam­se re­ge­ring. Hij zag in 2009 het licht. Daar­voor be­land­den be­twis­te bouw­ver­gun­nin­gen op het bord van de mi­nis­ter of sleep­ten ze aan bij de Raad van State. Om de pro­ce­du­re kor­ter en ob­jec­tie­ver te maken, richt­te de Vlaam­se re­ge­ring de nieu­we Raad op. Maar het eer­ste werk­jaar was een fi­as­co. Over amper 30 van de 753 dos­siers werd een ar­rest ge­veld.

 © mediafin

Van­daag sleept de Raad die his­to­ri­sche ach­ter­stand nog al­tijd mee, blijkt uit cij­fers die de Vlaam­se Par­le­ments­le­den Mer­ce­des Van Vol­cem en Lydia Pee­ters (bei­den Open VLD) op­vroe­gen. Twin­tig dos­siers uit dat eer­ste werk­jaar zijn nog steeds niet af­ge­slo­ten. Ook uit het twee­de werk­jaar zijn er nog 88 dos­siers niet ver­werkt.

Ver­goe­ding

De li­be­ra­le par­le­ments­le­den stel­len daar­om voor om de drem­pel bij de Raad te ver­ho­gen. ‘De Vlaam­se re­ge­ring heeft meer­de­re stap­pen ge­no­men om de uit­stroom van de uit­spra­ken op te drij­ven, maar ze keek nog niet naar de ho­ge­re in­stroom’, zegt Van Vol­cem. Open VLD pleit daar­om voor een zo­ge­naam­de rechts­ple­ging­ver­goe­ding. Die­ge­ne die het pro­ces ver­liest, moet de te­gen­par­tij een ver­goe­ding be­ta­len.

Op die ma­nier den­ken bur­gers twee keer na voor ze pro­test aan­te­ke­nen. ‘Van­daag vol­staat een post­ze­gel om plan­nen tegen te hou­den’, zeg­gen de par­le­ments­le­den. ‘Het is schrij­nend dat men­sen jaren moe­ten wach­ten als hun ver­gun­ning be­twist wordt. Via deze ma­nier kun­nen we rechts­on­ze­ker­heid in Vlaan­de­ren ver­mij­den.’ (meer…)

Opsplitsen woningen in centrumsteden te divers

22 apr

Op de Vlaamse klimaattop riep Vlaams minister-president Bourgeois (N-VA) op om dichter bij elkaar te gaan wonen. “Je kan dat wel willen, maar het moet ook kunnen,” zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem, die onderzocht in welke mate centrumsteden toelaten om woningen op te splitsen in meerdere woongelegenheden. “De verscheidenheid is gigantisch. Meer uniformiteit zou de transparantie ten goede komen,” aldus Van Volcem.   (meer…)

Sedert 2005 bijna 60 000 extra woongelegenheden in centrumsteden.

8 apr

Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem onderzocht de evolutie van het aantal woongelegenheden per centrumstad. “In Antwerpen(+5,2%) kwamen procentueel het minst aantal woongelegenheden bij sedert 2005. In absolute aantallen is dat het meest: bijna 13 000. In Gent(+7,9%) waren dat er iets meer dan 10 000. Hasselt is absolute koploper met een stijging van maar liefst 15,6 procent bijkomende woongelegenheden in de afgelopen 10 jaar. Roeselare (13,1%) en Genk(11%) sluiten het rijtje van sterk groeiende steden qua aantal woongelegenheden.” aldus van Volcem. (meer…)

Van Volcem onderzocht 13 centrumsteden in uitgebreid rapport

10 feb

Mercedes Van Volcem(Open Vld), Vlaams Parlementslid en voorzitter van de commissie Binnenlands bestuur en Stedenbeleid onderzocht de trends, woningprijzen(2005-2014) en inkomens(2005-2012) in de 13 Vlaamse centrumsteden en zet de belangrijkste conclusies op een rijtje. “Steden maken het verschil. Een daadkrachtig Vlaams stedenbeleid is noodzakelijk voor het welzijn van onze stedelingen.” Van Volcem vergelijkt de bevolking, het inkomen en de woningprijzen in een uitgebreid rapport van bijna 40 pagina’s. Hier volgt een beknopter overzicht.

(meer…)

‘Files aanpakken doe je niet door extra bureaucratie’

18 jun

 

Mercedes Van Volcem, voorzitter van de commissie Binnenlands Bestuur in het Vlaams Parlement, is niet overtuigd van het nut van een M-score voor woningen, zoals voorgesteld door minister Schauvliege. “Dit is compleet overbodig en zelfs paternalistisch. Het betekent alleen maar extra bureaucratie en kosten. Kandidaat-kopers zijn perfect in staat om na te gaan hoe bereikbaar de woning is die ze op het oog hebben,” aldus Van Volcem op woensdag 17 juni in de plenaire zitting van het Vlaams Parlement.

 

Files aanpakken doe je niet met extra bureaucratie

16 jun

Mercedes Van Volcem, voorzitter van de commissie Binnenlands Bestuur in het Vlaams Parlement, is niet overtuigd van het nut van een M-score voor woningen, zoals voorgesteld door minister Schauvliege. “Dit is compleet overbodig en zelfs paternalistisch. Het betekent alleen maar extra bureaucratie en kosten. Kandidaat-kopers zijn perfect in staat om na te gaan hoe bereikbaar de woning is die ze op het oog hebben,” aldus Van Volcem(Open Vld). (meer…)