Van Volcem krijgt 4 eisen omtrent parkeerplan ingewilligd

10 okt

In februari 2017 trad in Brugge het nieuwe parkeerplan in werking. Dat ging echter niet zonder slag of stoot, maar werd voorafgegaan door massaal protest van Open Vld. De Bruggeling kwam zelfs vanaf de publieksbanken van het stadshuis zijn ongenoegen uiten.

De bedoeling was een verkeersleefbare en verkeersveilige stad te maken. Echter kreeg de Bruggeling het gevoel dat er niet naar hem geluisterd werd en dat de maatregelen die ingevoerd waren ondoordacht waren. Mercedes Van Volcem (Open Vld) was tijdens de gemeenteraad zeer kritisch voor de gang van zaken en kanaliseerde daarmee het ongenoegen van de Bruggeling en de mensen die haar hadden aangeschreven om actie te ondernemen tegen het nieuwe parkeerplan, dat onderdeel was van de vernieuwde mobiliteitsvisie.

Nadat het parkeerplan werd ingevoerd bleef Van Volcem vragen om snel een evaluatie door te voeren. De punten die spaak liepen moesten zo snel mogelijk in kaart gebracht worden en bijgestuurd worden.

Mercedes bekritiseerd het parkeerplan in de gemeenteraad (video)

Eerste aanpassingen

Een eerste aanpassing kwam er erg snel. Dat was al in juli 2017 waarbij de uren van 2 uur parkeren naar 4 uren gingen en tarieven voor werknemers van 5 euro naar 3 euro daalden. Open Vld had toen aangekaart dat 2uren een wel erg korte periode was en de kosten voor werknemers wel erg begonnen oplopen. Later werden er ook bezoekerskaarten voor €1 ingevoerd.

Van Volcem merkte op dat dit de wel de omgekeerde wereld leek. Eerst werd een ondoordacht plan ingevoerd. Dan werd erover nagedacht. Een sterk beleid doet eerst een meting en dan pas een wijziging aan het plan, toch?

Verdere aanpassingen

Uiteindelijk verwachten we nu terug 6 bijsturingen aan het parkeerplan. 4 van de 6 opgenomen bijsturingen werden door Open Vld Brugge aangekaart. Ze zullen vanaf 1 januari 2018 ingevoerd worden.

We lijsten ze even op voor u:

1. Breng Shop and Go naar Brugge

Eis 1: Open Vld vraagt het uitbreiden invoeren van Shop and Go in Brugge, naar het voorbeeld van Kortrijk. Dit is een doordacht systeem van kortparkeren dat tegemoet komt aan de noden van de handelaars en de klanten. Mensen kunnen op die manier nog steeds in Brugge hun boodschappen blijven doen. Dat is goed voor de winkeliers, maar ook voor de klanten die nodeloos naar parkeerplaats dienden te zoeken. Shop and Go biedt een halfuur parkeren gratis aan, op die manier blijft de rotatie van parkeerplekken hoog.

Het stadsbestuur heeft nu beslist om exclusieve zones voor kortparkeren in te voeren. Het betreft de volgende straten: Smedenstraat, Langestraat, Ezelstraat en de Katelijnestraat.

Hiermee wordt de vraag van Van Volcem ingewilligd. Tussen 20u ’s avonds en 9u ’s morgens kunnen de parkeerplaatsen gebruikt worden door de bewoners. Mercedes hoopt dat er nagedacht werd over de plaatsen en het systeem. De bedoeling is immers dat de parkeerrotatie komt hoog te liggen. We zijn matig positief maar vragen ons wel af waarom dit weer 5 jaar diende te duren. Eind 2012 en begin 2013 kwam Van Volcem reeds met haar pleidooi om het parkeerbeleid deze richting uit te sturen in het Nieuwsblad. Specifiek herhaalden we dit standpunt voor de nieuwe situatie nog in juni 2017.

2. Duidelijke zones, duidelijke communicatie

Eis 2 van Open Vld: Stop de stilstand en zorg dat het duidelijk is waar parkeerplaatsen gevonden kunnen worden en in welke zone men zich bevindt.

Van Volcem kaartte aan dat er veel onduidelijkheid bestaat bij de mensen die naar Brugge komen. Brugge wordt een onaangename stad om te bereiken omdat mensen het bos door de bomen niet meer zien, en dus maar Brugge links laten liggen. De blauwe zones zijn niet altijd duidelijk, zowel in de binnenstad als de deelgemeenten.

Het stadsbestuur communiceert dat alle zones aangeduid staan met de wettelijk vereiste verkeersborden. Echter omdat dit niet duidelijk is zullen nu herhalingsborden worden aangebracht.

Van Volcem is blij dat dit nu duidelijker zal worden. De impact van mensen die niet weten waar ze moeten zijn of wat ze moeten doen is groot in steden en zorgt enkel voor een verdere stilstand van de Brugse mobiliteit. Het systeem moet eenvoudiger en alleszins beter gecommuniceerd. We willen niet dat de mensen gefrustreerd terugkeren van een dagje of weekendje Brugge. Ook de bewoners en handelaars verdienen het om niet in verkeerschaos terecht te komen.

Het stadsbestuur liet weten dat er voor de deelgemeenten stickers zullen aangebracht worden die wijzen op de aanwezigheid van de blauwe zone om aan dit probleem tegemoet te komen.

3. Zorg voor shuttlebusjes van en naar de stad

Eis 3: Er komen kleine shuttlebusjes. De shuttlebusjes worden sterk geassocieerd met Open Vld. Dit om de simpele reden dat Mercedes Van Volcem er in 2012 reeds voor ijverde. Van 2013 tot 2017 bleef zij aanhalen dat het absurd is om zoveel zware bussen door onze mooie stad te voeren. In augustus 2017 riep zij nog strijdvaardig op om dan maar zelf een mobiliteitsbedrijf op te richten te Brugge.

Het stadsbestuur communiceert nu dat er vanaf januari shuttlebusjes zullen komen. Er wordt begonnen met 3 stuks. Zij zullen ingezet worden in periodes van evenementen of shoppingweekends.

Bij monde van Van Volcem reageert Open Vld PLUS nu matig positief. We zijn blij dat er shuttlebusjes komen. Van Volcem is altijd voorstander geweest om de park-and-rides en rand beter te ontsluiten. Van Volcem diende reeds een interpellatie in voor de komende gemeenteraad om na te gaan waarom dit 5 jaar moest duren en of de uitrol wel ambitieus genoeg is.

In Mechelen is het blijkbaar elke zaterdag shoppingweekend, want daar zijn er meer busjes, en rijden ze gewoon ook elke zaterdag, klinkt het.

4. Verbouwen in Brugge wordt bestraft

Eis 4: Stop met verbouwers op kosten te jagen.

Van Volcem haalde zowel in de pers als op de gemeenteraad hard uit tegen de oplopende kosten voor mensen die werkzaamheden uitvoeren en daardoor een deel van de openbare ruimte inpalmen. Ze verwees naar mails van mensen die haar aanschreven. Vaak jonge mensen, die een kleine woning aan het verbouwen waren, en meteen in de kosten gejaagd werden. In bepaalde gevallen ging het over meer dan 4000 EURO.

Van Volcem pleit al langer om de stadsvlucht tegen te gaan in Brugge. Dergelijke zaken hielpen daar absoluut niet bij. We zijn momenteel blij dat het stadsbestuur de mensen deels tegemoet komt en deze eis van Open Vld inwilligt.

Het stadsbestuur communiceert dat de tarifering voor het gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van de uitvoering van wegenwerken, bouwwerken en andere werkzaamheden wordt aangepast.  Doelstelling is tweeledig: enerzijds wil  de stad de mensen die investeringen doen aan hun huis in de binnenstad verder stimuleren en anderzijds willen we de inname van het openbaar domein door aannemers en de hiermee gepaard gaande hinder tot een minimum beperken.

Mercedes Van Volcem reageert positief op deze communicatie: Sinds de invoering van het nieuwe parkeerplan zag de stad ook de inkomsten uit parkeervergunningen fors stijgen. Van Volcem haalde dit in september nog aan in het Nieuwsblad.

Het inpalmen van betalende parkeerplaatsen voor verhuizingen, containers en verbouwingen leverde de stad dit jaar 189.100 euro op, dat was in september al meer dan in heel 2016 tezamen. De stad bestraft dus wie wil wonen en verbouwen in de binnenstad.  In september schreef een jong koppel mij dat ze na hun verbouwing een bedrag van 2.500 euro moesten betalen. Er worden renovatiepremies gegeven en vervolgens wordt alles tenietgedaan door hoge parkeerkosten. Dergelijke taferelen moeten stoppen!

De belangrijkste wijzigingen aan het tariefreglement zijn nu:

 • Het loskoppelen van het gebruik van het openbaar domein van de betalende parkeerplaatsen in de Brugse binnenstad (het ei van Brugge). Er werd immers vastgesteld dat innames van andere delen van het openbaar domein (bv; voetpad, rijbaan,…) vaak een veel grotere impact hebben en meer hinder veroorzaken dan de innames van de betalende parkeerplaatsen.
 • Het vrijstellen van tarifering van innames van het openbaar domein voor een korte duur. De eerste twee dagen van de inname openbaar domein zijn gratis. Hierdoor worden specifieke innames zoals verhuizingen, leveringen, ruimingen,… gefaciliteerd.
 • Het beheersbaar houden van de tarifering bij langdurige innames van het openbaar domein. Er wordt afgestapt van een continue tarifering per dag en vanaf de tweede maand overgeschakeld naar een maandelijkse progressieve tarifering per begonnen maand.

5. De andere wijzigingen voor het parkeerregime

A) Een andere wijziging die de stad zal doorvoeren betreffen de Rijselstraat en Dorpstraat, daar komt een aparte blauwe zone waar men elke dag van de week van 9u tot 18u twee uren mag parkeren. Bewoners en werkenden zijn vrijgesteld door middel van een digitale parkeervergunning.

B) Enkele straten zullen worden toegevoegd of weggelaten uit de blauwe zone na protest van bewoners uit de deelgemeenten:

Volgende straten worden toegevoegd bij de blauwe zone:

 • Sint-Michiels: Titecastraat (van Abdijbekestraat tot ’t Speelhof).
 • Sint-Andries: Sint-Baafsstraat, Hertogenstraat, Diksmuidse Heerweg (tot Sint-Baafsstraat) en Gistelse steenweg (tot Sint-Baafstraat).
 • Sint-Jozef: Fort Lapin (ventweg), Louis de Potterstraat, Paul Devauxstraat, Koolkerkse Steenweg (63-99 & 110-150) en Jules Van Praetstraat (1-21  &  2-4 )
 • Sint-Kruis: Blauwkasteelweg (tot Boogschutterslaan).
 • Assebroek: Sint-Katarinastraat (volledig), Tuinstraat.

Volgende straten worden uit de blauwe zone gehaald:

 • Wiedauwbos
 • Mantelstuk (Sint-Kruis).

C) Er komen extra maatregelen voor voor bezoekers van hulpbehoevenden met mantelzorg, cursisten en hogeschoolstudenten.

6. Open Vld PLUS zal blijven pleiten voor de stilstand te doorbreken en een betere mobiliteit te garanderen.

Concreet pleiten we voor:

6.1. Ondergrondse parkeerplaatsen:

 • Weylerkazerne
 • Sint – Walburaplein (Europacollege)
 • Uitbreiding van het Zand
 • ….

Bekijk ons kaartje onderaan voor onze holistische visie.

6.2. Shop and Go’s in de winkelstraten

6.3. Aangepaste parkeeruren

Het lijkt ons goed om in de Smedenstraat en de Katelijnestraat maximum twee uren parkeren toe te staan. Dit aangezien er mogelijkheid is in het Zand te parkeren alsook op de Katelijneparking en Oud Sint – Jan.

6.4. Van de rand naar het Zand. Werk maken van meer randparkings

We denken vooral aan Sint Pieters, Waggelwater, Altebij en Kinepolis. Dit in combinatie met een echt ambitieus plan van shuttlebussen met een hoge frequentie vanuit de rand naar het Zand.

Dit zien wij ook als de oplossing voor de aan- en afvoer van toeristen en dagjesmensen.

Let op: Met shuttlebussen bedoelen wij geenszins de zware bussen die nu ingezet worden door De Lijn. We bedoelen veilige, kleinere en milieuvriendelijke busjes die de leefbaarheid verhogen en ons erfgoed respecteren.

Zo ziet Open Vld PLUS het:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rood: Bestaande parkings

 1. Pandreitje
 2. Biekorf
 3. Langestraat
 4. Zilverpand
 5. Katelijnestraat
 6. Station

Wit: Parkings die Open Vld uitgebreid wil zien worden

 1. Station
 2. Zand met 600 plaatsen
 3. Oud Sint – Jan

Groen: Plaatsen waar Open Vld parkeergelegenheden wil voorzien

 1. Groenestraat 62 voor buurt aan Boeveriepoort
 2. Ezelstraat aan Middenschool
 3. Graaf Visart (onder de grond)
 4. Bevrijdingslaan bvb site Metro
 5. Kinepolis
 6. Begin van de Baron Ruzettelaan (Boudewijnbrug)
 7. Altebij (Sint Kruis)

Blauw: Multifunctioneel gebruik mogelijk maken

 1. Gerechtsgebouw (Langestraat)
 2. Oude Gentweg – Vlaamse overheid
 3. Hemelsdaele
 4. Speelplein Sint – Leo
 5. B-park sint-Pieters
 6. Parking aan het nieuwe voetbalstadion op lange termijn

5 jaar later. Eindelijk gevolg aan vraag shuttlebusjes Brugge

10 okt

Ik pleitte er al langer voor. De shuttlebusjes voor Brugge. We namen het op in ons verkiezingsprogramma van 2012 en in 2013 haalde ik nog aan hoe absurd het is 33 grote bussen per uur door de Steenstraat en Geldmuntstraat te sturen. Dergelijke taferelen zijn niet langer veilig en niet meer van deze tijd. Daarom stelde ik afgelopen zomer nog dat we het heft in eigen handen moeten nemen:

“Als de Lijn zich niet wil aanpassen, we het dan maar zelf moeten doen! Hoelang dringen we al niet aan op kleine shuttle bussen, andere circulatie …” stelt vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Ik pleit voor een eigen Brugs vervoersbedrijf!” (28 augustus 2017)

Vandaag communiceert de stad eindelijk werk te willen maken van shuttlebusjes. Enerzijds ben ik dus blij dat mijn strijdpunt binnengehaald wordt. Anderzijds stel ik mij serieuze vragen waarom dit enerzijds 5 jaar heeft moeten duren. En anderzijds of het op een degelijke manier met genoeg capaciteit kan uitgerold worden. Anders zal het geen succes worden.

Lees hieronder mijn interpellatie, en laat mij ook eens jouw mening weten!

Groetjes
Mercedes Van Volcem

Interpellatie Mercedes Van Volcem over shuttle busjes in het stad

De stad Brugge communiceert om binnenkort zelf een shuttledienst met busjes op te willen zetten. Het gaat in eerste instantie nog niet om een dagelijkse dienstverlening, maar om specifieke momenten.

Ik ben blij dat het stadsbestuur mijn idee eindelijk wil volgen. Enkel vraag ik me sterk af waarom dat 5 jaar heeft moeten duren. Er werd al langer voor gepleit en het is een logische oplossing voor de problemen waar onze stad mee te maken heeft.

Shuttle busjes door de binnenstad en naar de rand zijn logischer dan honderden bussen van De Lijn door onze stad pompen. In andere Europese steden met vaak ook veel cultureel erfgoed gebeurt dat al langer. Het verhoogt de leefbaarheid en is beter voor het milieu.

In de communicaties van het stad zie ik dat het maar om 3 bussen zou gaan op specifieke momenten, bvb. shoppingdagen of evenementen. De vraag is hoelang de mensen gemiddeld op een busje gaan moeten wachten met drie busjes. Ik zie het project enkel slagen wanneer er om de 7min een busje aankomt. Als we dat berekenen zijn dat 2 bussen en chauffeurs per uur, aangezien het 7 min naar het stad en terug is. Alleen dan kan het een succes zijn.

In Mechelen zijn ze alvast ambitieuzer, daar zijn er elke zaterdag 4 kleine shopping pendelbusjes aanwezig tussen 10u en 19u. Op de koopzondagen gaat men zelfs naar 8 en de vrijdag voor een shoppingweekend zet men er ook 4 in tot  10 ’s avonds!

De busjes worden er echt positief onthaald bij de gebruikers. Dat zijn er ca. 600 per zaterdag en in de eindejaarperiode bijna dubbel zoveel. Het stadsbestuur engageert zich nu om de uitrol te bestendigen, de haltes nog beter in te richten met zitbankjes en bescherming tegen de regen.

Graag vraag ik het stadsbestuur hoe het komt dat we hier 5 jaar moeten opwachten, of het project zal uitgebreid worden in capaciteit en welk budget er dan zal worden vrijgemaakt? En hoelang de mensen gemiddeld zullen moeten wachten op een busje?


 

 

Red de Ryelandtzaal

10 okt

Het stadsbestuur wil de Joseph Ryelandtzaal (Theresianenkerk) verkopen. Dit terwijl momenteel de zaal de thuis is voor muzikanten, (klein-)kunstenaars en cultuurliefhebbers. Ook studenten van het Stedelijk Conservatorium maken gebruik van de zaal.

zaal dienst cultuur: Joseph Ryelandt-zaal

Wij, met Open Vld PLUS, pleiten voor het behoud van een zaal voor muzikanten, de Bruggeling en het verenigingsleven komen we samen en laten we van ons horen. Nu al zijn er weinig zaaltjes in Brugge. Dit kan niet doorgaan zonder alternatief. Wij komen samen om onze mening te uiten en in dialoog te gaan. Vervoeg ons nu zaterdag op het Achiel Van Ackerplein om 11u.

Wij roepen u ook op om uw herinneringen aan de Jospeh Ryelandtzaal te delen in deze pagina. Zo tonen we dat de Bruggeling de plannen van het stadsbestuur niet wenst. Kunstenaars, muzikanten en jonge mensen moeten zalen ter beschikking hebben om aan cultuur te doen en van cultuur te genieten.

Onze facebookpagina vind je hier: https://www.facebook.com/events/273223996530545

Teken ook onze petitie en laat ons weten waarom jij wilt dat de zaal behouden blijft: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyZeRXOnokXJqmpL8E2AWo7AvwHLT1seCOOdLvqpUvCChyfQ/viewform

Open Vld PLUS – een nieuwe motor voor Brugge

26 sep

Open VLD Plus

Open Vld Brugge gaat de samenwerking aan met een groep PLUS-kandidaten. Mensen die zich niet noodzakelijk aan een partij willen binden, maar wél achter ons gemeenschappelijk project staan. Wij gaan samen voor een PLUS-project en een PLUS-programma.  Wie zin heeft om zich positief te engageren voor ons PLUS-project, mag contact opnemen. PLUS betekent letterlijk méér: 1 + 1 = 3. Omdat we samen sterker staan.

Het is duidelijk dat de Bruggeling niet tevreden is over het huidige bestuur. Wij willen dat omkeren: we willen dat de Bruggeling van Zeebrugge tot ver Assebroek opnieuw fier is op zijn stad. We willen opnieuw een positieve sfeer van vertrouwen en vooruitgang. Brugge heeft een nieuwe motor nodig: gedreven door vrouwelijke ervaring, wilskracht, dynamiek en passie voor Brugge. Dat wil Open Vld Plus zijn.

We willen de stilstand doorbreken. Een betere coördinatie van werken, een vlotte mobiliteit, een parkeerbeleid op maat én openbaar vervoer op maat. We willen ook constructief samenwerken met een gezamenlijk doel: Brugge mooier en beter maken, de levenskwaliteit van de Bruggeling verhogen, vooruitgang verzekeren. Daarvoor is samenwerking en energie nodig.”

Meer info op http://openvldplusbrugge.be (meer…)

OPEN VLD WIL “MOBIT” FIETSDEELSYSTEEM NAAR BRUGGE HALEN

10 sep

Mobit, een Belgische start-up heeft een uniek, gebruiksvriendelijk en innoverend fietsdeelconcept. Via de website www.mobit.eu kunnen mensen zich registreren om deel te nemen of op de hoogte te blijven. 

Fietsen zonder vaste standplaats worden over de stad gestald. Ze zijn simpel te openen via de smartphone. Zeer gebruiksvriendelijk.

Men betaalt achteraf wat men gefietst heeft (zie: http://www.mobit.eu/#tarifering).

Onze steden staan voor mobiliteitsuitdagingen en plaatsgebrek. Slimme applicaties kunnen ervoor zorgen dat iedereen in de toekomst mobiel blijft op de manier die het best bij hem past, duidt Van Volcem.

In Mechelen zijn er nu al 100 van deze deelfietsen in de stad geplaatst. Er komen er deze maand nog 100 bij. Ook in Kortrijk en Hasselt heeft men al een testfase achter de rug en plant men een verdere uitrol van het systeem.

Open Vld Brugge is voorstander om het systeem ook naar Brugge te halen.

Het grote voordeel van zulke systemen is dat men niet langer deelfietsen naar vaste stations dient terug te brengen, legt Van Volcem uit. Op die manier dienen we geen openbare ruimte in Brugge op te geven en verhogen we ook het gebruiksgemak.

“We zien dat dergelijke systemen voor al in de centra van steden gebruikt worden. Het is niet de bedoeling om grote afstanden te beginnen afleggen, wel om nuttige, snelle en leuke verplaatsingen te maken.”

Het trackingsysteem toont hoeveel kilometers je aflegt, maar ook hoeveel CO je uitgespaard hebt met deze verplaatsing. ‘Dat zijn toffe extra’s, je kan zelf je verbande calorieën zien’, lacht Van Volcem die de app reeds installeerde op haar smartphone, maar helaas nog geen fiets in Brugge vond.

Het is belangrijk dat we durven vernieuwen en de nieuwe economie omarmen. ‘Internet of Things’ is te weinig in Brugge.

Van Volcem stelt ook vast dat ook het autodelen in de stad moeilijker verloopt dan in andere steden. Elektrische deelauto’s kunnen ook al stuk van tekort aan parkeerplaatsen oplossen.

Jonge mensen delen meer en meer een auto. In Gent maken maar liefst 25.000 mensen daar gebruik van. In Brugge is het gebruik te verwaarlozen. Het stadsbestuur kan dit promoten en stimuleren.

Brugge mag niet achteroplopen. Brugge moet ook modern zijn en vernieuwend. Moderne geesten in een historische stad, dat is pas sexy en trekt ook jongeren aan. Teveel jongeren verlaten de stad. Het is mijn droom hen ook ik Brugge te houden!


Mercedes Van Volcem
Lijsttrekker Open Vld Brugge

Mercedes steunt anti-eenzaamheidplan

5 sep

 

Brugge is volop bezig met de invulling van een anti-eenzaamheidsplan, zo is dinsdag gezegd naar aanleiding van vier trieste overlijdens afgelopen zomer. Het startschot van de uitwerking van dat plan wordt op 3 oktober gegeven met een conferentie onder de titel “In Brugge ben je niet alleen”.

Brugge werd de afgelopen maanden geconfronteerd met vier overlijdens op korte tijd, die pas later werden opgemerkt omdat de slachtoffers alleenstaand waren en in eenzaamheid leefden. De stad kondigde na die feiten aan werk te maken van een verregaand anti-eenzaamheidsplan.

Open Vld fractieleidster Mercedes Van Volcem reageert positief op de voorstellen.

“Voorstellen als ‘week van de verbondenheid’ en ‘In Brugge ben je niet alleen’ zijn goede manieren om stil te staan bij eenzaamheid en isolatie. Als we meer bewust worden rond eenzaamheid gaan we sneller signalen ontvangen en kunnen ingrijpen.”

Ook initiatieven als ‘Senioren op Kot’ zou goed zijn. Bepaalde woonvormen waarbij senioren dicht bij elkaar wonen en waarbij kleine diensten aangeboden worden door de sociale economie (boodschappen doen, kader ophangen, …), zijn zaken waar Van Volcem in het verleden al voor pleitte (o.a. in haar verkiezingsprogramma 2012).

“De langste toast in Brugge had ook mooi geweest. Net zoals buurtfeesten zijn dit zaken die de Bruggeling bij elkaar brengt. Het doet mensen praten en kennismaken met elkaar. Als iedereen zijn buur zou kennen, en af toe elkaar eens zou helpen, dan krijg je het gevoel nooit alleen te zijn.”

 Beter een goede buur dan een verre vriend is een goed moto. ‘En ik ben de buur van de burgemeester’, lacht Van Volcem.

Voor meer informatie over de ‘week van de verbondenheid’ kan u hier terecht:

http://www.weekvanverbondenheid.be

Mercedes Van Volcem
Fractieleider Open Vld Brugge

Kandidaat Burgemeester 2018

Open VLD wil eigen vervoersbedrijf in Brugge

28 aug

“Als de Lijn zich niet wil aanpassen, dan moeten we het zelf doen. Hoelang dringen we al niet aan op kleine bussen, andere circulatie …” stelt vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld). Ze pleit voor een eigen Brugs vervoersbedrijf.

“Toen ik schepen was, hadden we overleg met De Lijn. De onleefbaarheid werd toen reeds aangekaart met de meer dan 700 bussen per dag in de Steenstraat en Geldmuntstraat. Onveilig en onleefbaar. Op het overleg bleek een groot meningsverschil met de directie van De Lijn. Renaat Landuyt vroeg toen meer respect voor mij en zei dat de Lijn naar de verzuchtingen van de stad moest luisteren.  In Brugge wil de Lijn enkel veel reizigers kunnen voorleggen maar leefbaarheid is voor hen niet van tel.” verduidelijkt Van Volcem.
(meer…)

Van Volcem (Open Vld): stad moet meedenken met organisatoren in plaats van tegenwerken

24 aug

De organisatoren van ‘De Langste Toost’ wilden op zaterdag 9 september in Brugge een wereldrecordpoging ‘bier klinken’ organiseren. Maar het stadsbestuur geeft geen toelating. Burgemeester Landuyt wil van de stad geen feestterrein maken, stelt hij in een reactie.  Van Volcem reageert ontgoocheld “De zoveelste initiatiefnemer wordt afgeblokt.  Het stadsbestuur moet meedenken in plaats van tegenwerken. Onze stad moet initiatieven ondersteunen die jonge mensen aantrekt en ze moet de nodige flexibiliteit aan de dag leggen. Toosten is gezelligheid. Toosten werkt eenzaamheid weg. Het is een ontmoeting, onbegrijpelijk dat het op een njet stoot. ”

“Het imago van Brugge bij jonge mensen is niet goed. De stad klaagt zelf dat ze vergrijst en dat we jonge mensen moeten aantrekken.  Ze wil ook jonge creatievelingen met initiatiefzin aantrekken.  Te vaak merk je dat het stadsbestuur niet mee gaat in dit verhaal.   We moeten die stilstand doorbreken…  Open Vld is de partij die de vooruitgang en vergroening van onze stad wél wil ondersteunen.” besluit Van Volcem.

Geen lelijke zonnepanelen op daken in de binnenstad, wel andere energievriendelijke oplossingen

23 aug

Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) is geen voorstander om zonnepanelen toe te laten in de binnenstad. “Het dakenspel in Brugge is heel bepalend voor de erkenning van Unesco. Het is zelfs één van de vier criteria.  De laatste jaren waren er maar zes aanvragen voor zonnepanelen. De meeste Bruggelingen willen geen lelijke zonnepanelen op de Brugse daken. Integreerbare zonnepanelen (vb. zonnecellen in dakpannen) moet wel kunnen. Het is wel belangrijk dat inwoners van de binnenstad kunnen investeren in hernieuwbare energie net als de bewoners van de deelgemeenten zodat hun factuur daalt. Daarvoor werken we met de Vlaamse Regering aan andere oplossingen. Tegelijk moeten we inzetten op energiezuinigheid zoals dubbel glas en dakisolatie. Ook laadpalen voor elektrische en hybride wagens zijn belangrijk. We kunnen zoveel andere en betere maatregelen nemen die impact hebben.” reageert Van Volcem.

“Er is een oplossing in de maak zodat iedereen kan investeren in zonne-energie. Er wordt nationaal gewerkt aan een voorstel om te kunnen investeren in zonnepanelen op daken die niet van jou zijn. Dit geldt uiteraard voor mensen die daarmee akkoord zijn. Iedereen kan dan zijn graantje meepikken. De investeerder en zij die het dak ter beschikking stellen. Zelfs als Unesco akkoord zou gaan is de vraag of de Bruggeling die lelijke panelen wil. Reden waarom niemand het bijna aanvraagt.”

(meer…)

Van Volcem (Open Vld) pleit voor fiscale aftrekbaarheid huurgelden

19 aug

Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) pleit ervoor dat alle huurders hun huurgelden gedeeltelijk fiscaal mogen aftrekken. “ Het is goed dat eigenaars voor hun eerste woning een fiscale aftrek krijgen, maar huurders mogen die aftrek ook hebben, zegt Van Volcem.
Het is een vorm van fiscale rechtvaardigheid, stelt ze.
Het stimuleert huurders om te werken en vooruit te gaan en het versterkt de precaire huurmarkt.” aldus Van Volcem. “
Wie een woning koopt krijgt een woonbonus . Om die discriminatie weg te werken moeten we huurders ook ondersteunen via een huurbonus (aftrekbaarheid deel huur) en naoorlogse recepten zoals sociale woningen bannen.  Huurpremies werken geen sociale mobiliteit in de hand. Wie meer gaat verdienen, verliest de premie …
Goed voor jongeren
Van Volcem ziet tal van voordelen. “Wie jong is heeft weinig middelen en kan dus niet onmiddellijk een huis kopen. Doordat ze moeten huren kunnen ze ook minder sparen. Als je de huur fiscaal aftrekbaar maakt vergroot je hun spaarmogelijkheden.“  Een soort creatieve huur/koop lease.

(meer…)