Lijstduwers Open Vld PLUS bekend

9 jan

Mercedes Van Volcem kondigt twee nieuwe kandidaten aan op haar Open Vld PLUS lijst. Een week na de aankondiging van commissaris Cannaert, maakt Van Volcem een nieuwe prominente naam bekend.

Jean – Luc Cottyn, gewezen voorzitter van de Hoge Raad van justitie schaart zich ook achter burgemeester kandidaat Van Volcem en zal de Brugse lijst duwen in oktober. De voorlaatste plaats, plaats 46, gaat naar Lut Wille, voormalig lijstrekker van LDD in Brugge anno 2012.

Cottyn heeft een lange en succesvolle loopbaan bij justitie achter de rug. Hij kwam meermaals in beeld met zijn pleidooi om justitie te hervormen en in het bijzonder de afschaffing van het hof van assisen te bepleiten.

Naast zijn werk als topmagistraat is Jean – Luc een echte Bruggeling. Op diverse fora pleitte hij reeds voor de leefbaarheid in de binnenstad en een betere verbinding van het openbaar vervoer met de randparkings. Hij wil van Brugge ook een groene en leefbare stad maken, alsook onze succesvolle voetbalclubs en nieuwe bedrijven ondersteunen.

“Enkel op die manier kunnen we jonge mensen in onze streek houden. Ik vind mij dan ook sterk terug in het gedachtegoed van Van Volcem: respect voor ieders vrijheid en mening. Ik sta voor samenleven in diversiteit, in een seculiere maatschappij binnen onze stadsgemeenschap van Brugge die scone.”

De Open Vld PLUS lijst van Van Volcem krijgt vorm. ‘We trekken naar de verkiezingen met frisse gezichten alsook met experts’, stelt Van Volcem. Sterke personen die van aanpakken weten maar vaak ook sterk sociaal bewogen zijn.’

Dat Jean – Luc Cottyn ook zeer sociaal ingesteld is, kan geen twijfel over bestaan. Cottyn is bestuurder van Dagcentrum ’t Veldzicht, een centrum voor mentaal minder valide personen te Brugge. Ook is Jean – Luc Stichtend Voorzitter van Pelicano, een vereniging die zich inzet voor kansarmoede hier bij ons.

***

De voorlaatste plaats, gaat naar Lut Wille. Zij wil vanop de 46ste plaats Mercedes Van Volcem steunen in haar gooi naar de burgemeesterssjerp en deelname aan het bestuur.

“Ik kies nu voor Open Vld PLUS in Brugge. Want ik werk graag mee aan een politiek die open & transparant is en opkomt voor alle inwoners van Brugge en tevens ondernemers aantrekt. Ik houd van opbouwen, reageren en problemen oplossen. Brugge verdient op veel vlakken beter. Ik denk vooral aan mobiliteit, ondernemersklimaat, maar ook sport- en cultuurbeleid.

Lut Wille wil dat er verandering komt in Brugge, en de keuze voor Open Vld PLUS is dan ook een logische keuze.  Alleen met een positieve lijst, vol dynamische krachten en veel sterke vrouwen en ook mannen kan dit gebeuren.  “Ik ben onder de indruk van de warme persoonlijkheid van onze lijsttrekker en haar vastberadenheid en dossierkennis”.

Lut is ook bondsprocureur van de Koninklijke Belgische Wielerbond.  Ze wil dat meer mensen sporten, gezond sporten en zal sport en gezondheid op de agenda zetten de komende maanden, samen met Sandrine De Crom.

Bio Jean – Luc Cottyn

Jean – Luc Cottyn werd op 3 oktober 1956 geboren. Hij was van 1980 tot 1984 advocaat aan de Balie te Brugge en later Substituut – procureur des Konings (1985 – 2000). Later in zijn carrière werd hij benoemd tot voorzitter van de Hoge Raad voor Justitie. Op 1 november 2016 ging Jean – Luc met pensioen als magistraat en werd benoemd, tot Ere- Advocaat-generaal en Commandeur in de Leopoldsorde.

Momenteel is Jean – Luc nog actief als gastdocent aan de Vives Hogeschool te Brugge. En sinds 1 januari 2017 is hij opnieuw advocaat. Hij woont te Brugge – Assebroek, is gehuwd met Caroline De Kesel en heeft één dochter en drie kleinkinderen.

Bio Lut Wille

Lut Wille is trotse mama van 2 zonen en werkt als advocate. Ze is bondsprocureur van de Koninklijke Belgische Wielerbond en doceert aan de Odisee-Lethas school te Brussel.  Fietsen en trainen voor Argus Tour & Mont Ventoux zijn haar hobbies. Ze is ook lid van diverse roeiclub en Brugge.

Hervorming Erfrecht

9 jan

De wet van 31 juli 2017 tot hervorming van het erfrecht werd op 1 september 2017 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Ze treedt op 1 september 2018 in werking.

De hervorming van het erfrecht is opgebouwd rond volgende krachtlijnen:

1. Meer vrijheid

Momenteel: De reserve is een deel van de erfenis dat door de wet beschermd wordt ten voordele van bepaalde erfgenamen, namelijk de ouders, de langstlevende echtgenote/wettelijke samenwoner en de kinderen. Het deel waarover de erflater vrij kan beslissen is afhankelijk van het aantal kinderen. 1 kindsdeel blijft steeds vrij beschikbaar. Indien je dus 1 kind hebt, blijft de helft van je nalatenschap vrij beschikbaar. Bij twee kinderen blijft een derde van je nala­tenschap vrij beschikbaar. Indien je als erflater geen kinderen hebt dan is de helft van je nala­tenschap voorbehouden voor de ouders.

Na de hervorming: Het vrij te besteden deel van de nalatenschap wordt vastgelegd op de helft, ongeacht het aantal kinderen. Daar­naast wordt aan de erflater zonder kinderen de mogelijkheid gegeven om de ouders te onterven. Hierbij voorzien we wel een beperking. Indien de ouders zorgbehoevend zijn dan hebben ze een onderhoudsvordering die maximaal 1/4de van de nalatenschap betreft.

Voorbeeld: De heer Janssens is weduwnaar en vader van 2 kinderen. Hij ontmoet mevrouw Pieters, die zelf 2 jonge kinderen heeft uit een vorig huwelijk. Samen vormen zij een nieuw sa­mengesteld gezin. De heer Janssens laat na zijn dood 1/4de aan elk van zijn eigen kinderen na (= de helft van zijn nalatenschap). Over de andere helft kan hij in alle vrijheid beslissen. Gezien hij samen met zijn tweede partner deze kinderen heeft grootgebracht en ze beschouwt als zijn eigen kinderen kan de heer Janssens dus de andere helft van zijn nalatenschap nalaten aan zijn pluskinderen (de kinderen van mevrouw Pieters).

(meer…)

45 euro netto extra per maand

8 jan

Vanaf deze maand verlagen we opnieuw de personenbelasting in het kader van de taxshift. Hierdoor zullen de nettolonen anderhalf tot drie procent stijgen. Concreet krijgen mensen ongeveer €45 extra netto per maand. In 2019 volgt nog een derde verlaging. In totaal zullen door de taxshift de nettolonen stijgen met €74 (hoog loon) tot €146 (laag loon) per maand!

Belastingen verlagen. Dat blijft voor ons een van de voornaamste doelstellingen tijdens deze regeerperiode. Om jobcreatie te stimuleren en de loonkosten te doen dalen, voerden we begin 2016 de taxshift in. Naast de daling van de werkgeverslasten stelde de taxshift ook een verhoging van het nettoloon in het vooruitzicht. Na een eerste extra op de loonbrief in 2016, zullen zowel dit jaar als in 2019 de nettolonen stijgen. Daar kwam op 1 januari ook nog de indexering bij. Iemand met een brutoloon van 2.000 euro (goed voor 1.523 euro netto) zal vanaf deze maand iets meer dan 45 euro netto per maand meer overhouden. Dat komt neer op net geen 3 procent extra. Na de volgende verlaging in 2019 zal een laag inkomen tot €146/maand meer verdienen. Doordat de taxshift doorwerkt in de bedrijfsvoorheffing, zal men vanaf deze maand al het effect ervan zien op de loonbrief.

Commissaris Cannaert kiest voor Open Vld PLUS

3 jan

Brugs Commissaris Cannaert is nog maar net (sinds 1 januari) op rust bij de politie, maar al meteen komt er een nieuwe uitdaging aan. Cannaert zet zijn eerste stappen in de politiek en schaart zich achter het verhaal van Open Vld PLUS in Brugge.

Jean Paul Cannaert vindt na zijn carrière als commissaris zijn eigen het best terug in de ideeën van kandidaat burgemeester Van Volcem.

“Mijn belangrijkste aandachtspunten zijn een respectvol personeelsbeleid in Brugge, een rechten en plichten verhaal binnen onze maatschappij en een Brugse mobiliteit op maat van iedereen.”

Open Vld PLUS staat, volgens Cannaert, voor politieke vernieuwing. Transparante, moderne en eenvoudigere systemen zijn belangrijk om een stad te besturen, klinkt het.

Jean-Paul Cannaert neemt heel wat professionele ervaring mee naar het politieke niveau. Cannaert pleit voor een integraal veiligheidsbeleid gestoeld op een gemeenschapsgerichte politiezorg. ‘We moeten in Brugge naar een integratieverhaal gestoeld op rechten en plichten en met respect voor de fundamentele waarden van onze maatschappij. In de uitgangsbuurten moet de veiligheid omhoog en de drugsproblematiek moet in Brugge omlaag.’

Het personeelsbeleid moet dan weer zorgen voor een professionele begeleiding met betrokkenheid naar alle medewerkers van Brugge toe. Voor elke Bruggeling (en de jeugd in het bijzonder) moet er meer en goedkopere sportinfrastructuur uitgebouwd worden. (meer…)

Sandrine De Crom op plaats 5 Open Vld PLUS

6 dec

Sandrine De Crom

Mercedes Van Volcem kondigt aan dat Sandrine op plaats vijf zal staan op de Open Vld PLUS lijst, die zij trekt. Eerder raakte al bekend dat Jasper Pillen, Ann Soete en Jean – Marie De Plancke in de top 5 zouden staan. De Open Vld PLUS lijst bundelt de sterkhouders van Open Vld Brugge samen met onafhankelijke kandidaten die mee hun schouders willen zetten onder het PLUS – project.

Sandrine De Crom haalde bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen (2012) 682 voorkeurstemmen. En staat sinds 2006 op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Sandrine werkt voor Flanders Investment and Trade en heeft een zoontje en dochtertje.

In de Brugse politiek kennen we Sandrine vooral voor haar inzet omtrent innovatie. In het verleden pleitte ze reeds voor een Smart City App in te voeren. Handelaars en consumenten dichter bij elkaar brengen, met een app die dienst doet als klantenkaart, maar ook gebruikers op de hoogte kan houden van evenementen of verkoopacties. (meer…)

Jasper Pillen op de tweede plaats

2 dec

Jasper Pillen (33) is gemeenteraadslid in Brugge voor Open Vld. Pillen stond in 2012 op de zesde plaats en haalde toen 1.143 stemmen en kwam zo voor het eerst in de gemeenteraad.

Lijsttrekker Mercedes Van Volcem: “Wie werkt, gaat vooruit. Jasper is een politiek talent. Hij zet zich in, heeft het hart op de juiste plaats en bestudeert zijn dossiers. De beslissing om Jasper op twee te zetten is unaniem gedragen in de partij.”

Jasper Pillen: “Samen met lijsttrekker Mercedes Van Volcem gaan we naar de Bruggeling met een duidelijk verhaal. We willen de stilstand doorbreken en opnieuw vooruit.” Pillen werkt als woordvoerder op het kabinet van Minister van Mobiliteit François Bellot (MR). Hij huwde in 2016 en is dit jaar papa geworden van een eerste zoon. Jasper woont recent in Assebroek maar is de burgemeester van Koolkerke :-).

De oppositie weegt: Strenge aanpak geweld en criminaliteit

30 nov

De oppositie in Brugge weegt terug op het beleid. Het college van burgemeester en schepenen gaat in op de vraag de geweld- en criminaliteitsproblematiek sterk en adequaat te willen aanpakken.

Open Vld PLUS kopvrouw Van Volcem vroeg dit met aandrang. Lees hieronder haar interpellatie:

Interpellatie: Mercedes Van Volcem over de onveiligheid aan de stationsbuurt.

Er is heel wat beroering in de media omtrent het aanhoudende geweld onder jongeren in Brugge. Het speelt zich vooral af rond de stationsbuurt. Al hoor ik ook van incidenten in de binnenstad.

Het zou een 50 tal jongeren betreffen, die niet opgevolgd worden na schorsing en spijbelgedrag. Hierdoor gaan zij zich vervelen en beginnen ze andere mensen te terroriseren. Het zou gaan om vandalisme en geweldsdelicten.

Ik hoor noodkreten van betrokken actoren op het veld. Het zou om een problematiek gaan die al jaren aan de gang is, maar nu door de Zehbi’s pas echt ruchtbaarheid heeft gekregen in de media. De problemen zouden zich op verschillende niveaus afspelen, van slechte opgroei-omstandigheden, tot schoolmoeheid, te lange wachtrijen voor instellingen tot slechte opvolging van jeugdige delinquenten.

Reeds in 2004 hield ik hier een interpellatie over. Gelijke kansen liggen mij als liberaal na aan het hart. Gelijke kansen… starten vanaf de wieg. Voor Brugge, als lokale overheid, is daar een belangrijke taak weggelegd. Er moet een gecoördineerd plan komen om deze problematiek aan te pakken.

Ik pleit voor een tweeluik. Enerzijds het ‘luik voorkomen’ anderzijds het ‘luik bestrijden’. (meer…)

Van Volcem en Soete niet verwonderd met slechte punten voor Brugge

29 nov

Van Volcem Mercedes en Ann Soete  zijn niet verwonderd dat Brugge slecht scoort op ondernemersvriendelijkheid  

Uit onderzoek van VOKA blijkt dat Brugge slecht scoort op ondernemingsvriendelijkheid. Open Vld PLUS kopvrouw Van Volcem verwondert het niet.

“Ik kaart als meer dan 5 jaar het ondernemersonvriendelijk imago van het huidige bestuur aan.”

-Enerzijds is er weinig rechtszekerheid voor wie aan een zaak begint.

-Ook de mobiliteit draagt niet bij tot een positief ondernemersklimaat in Brugge. De coördinatie van de werken is slecht, waardoor er meer hinder is dan noodzakelijk. Dit in combinatie met een slecht parkeerbeleid en de files, is een dooddoener voor ondernemerschap.

-Ook de Bruggeling en de toeristen worden niet aangemoedigd om te consumeren en te genieten van wat zaakvoerders te bieden hebben. Elk jaar moeten de terrassen verdwijnen, terwijl er nog veel vraag naar is bij de mensen.

-Ook de bedrijventerreinen voor de toekomt werden niet voorbereid.

Open VLD PlusKortom : Brugge moet de economische kaart trekken. Met welvaart te creëren geven we kansen en laten we iedereen vooruitgaan. Wie risico neemt moet net ondersteund worden en aangemoedigd, zegt Van Volcem.

In Kortrijk, dat wel goede punten heeft, kan het blijkbaar wel. En bij ons in Brugge kan een bierhandelaar nog geen tapa’tje serveren. Zo een mix aan functies voor zaken is nochtans noodzakelijk om zaken hip en rendabel te houden naar de toekomst, klinkt het.

Brugge hoort een stad voor iedereen te zien, en dus ook voor ondernemers die welvaart creëren, besluit Van Volcem.

Sluis Zeebrugge: Spadesteek voor 2018 niet gehaald

29 nov

Mercedes Van Volcem (Open Vld) vraagt naar de timing van de Zeesluis in Zeebrugge. Ze reageert daarmee op het feit dat de belofte van de eerste spadesteek voor 2018 niet is gerealiseerd. Als antwoord op haar schriftelijke vraag aan minister Weyts, vernam zij dat het voorkeursbesluit pas in de loop van 2018 zal genomen worden.

Zodra het voorkeursbesluit genomen is, start de uitwerkingsfase, duidt Van Volcem. De doorlooptijd daarvan wordt geraamd op twee jaar en zal leiden tot een projectbesluit waarna de concrete uitvoering pas kan starten.

Van Volcem hekelt de vertragingen in het dossier. Want het ontwerp van de Nx hangt nauw samen met de keuze die wordt gemaakt voor de nieuwe zeesluis. Erg belangrijk voor de toekomst van de regio, besluit Van Volcem.

Momenteel stelt Vlaanderen zes alternatieven voorop. Deze staan omschreven in een brochure van de Vlaamse overheid.

Op de website www.nieuwezeesluiszeebrugge.be kan iedereen alle alternatieven bekijken en zelf een voorkeur bekendmaken, zegt Van Volcem. ‘Bij het alternatief vinden we de leefbaarheid van Zeebrugge heel belangrijk alsook de nautische toegang.’

 

Het begrotingsparcours van Landuyt en De Fauw: vijf jaar lang een mager beestje

28 nov

Op 28 november komt de Brugse gemeenteraad opnieuw samen en wordt de laatste begroting van de huidige legislatuur gestemd.  Na een termijn van 5 jaar wenst Mercedes Van Volcem, lijsttrekker van Open Vld PLUS, een balans op te maken van de voorbije vijf jaren.

“Het Sp.a en Cd&V stadsbestuur van burgemeester Landuyt en OCMW-voorzitter Dirk De Fauw kan maar een mager palmares voorleggen.  Het is overduidelijk dat in de periode 2013-2016 (de eerste vier jaar) zeer weinig is gerealiseerd. De projecten en werkzaamheden die tot het jaar 2017 werden gerealiseerd zijn op 1 hand op te tellen.  Er was ook onvoldoende aandacht voor investeringen in de deelgemeenten. Nochtans wonen daar ook 100.000 mensen.” aldus Open Vld  fractieleider Mercedes Van Volcem. (meer…)