Brugge

We vernieuwen de Sint-Jansstraat, Riddersstraat en Engelsestraat

BRUGGE – We plannen de heraanleg van de Sint-Jansstraat, Riddersstraat en Engelsestraat . Op verschillende plaatsen zijn de voetpaden te small, verzakt of worden ze door private trappenpartijen onderbroken. De straatindeling beantwoordt niet meer aan de huidige vereisten en ook de gemengde riool is verouderd. Een heraanleg dringt zich op. Op 15 november stelden we de plannen voor de Sint-Jansstraat, Riddersstraat en Engelsestraat voor aan de buurtbewoners. In het ontwerp staat de voetganger centraal: er komen kwaliteitsvolle voetpaden en veilige oversteekplaatsen.

Ontwerp

In het plan staat de voetganger centraal: iedere straat wordt voorzien van minstens één kwaliteitsvol voetpad qua breedte. Her en der worden uitritconstructies voorzien en ook een veilige oversteekplaats ter hoogte van de schoolomgeving komt er. Aan de rijrichting wordt niet gewijzigd. Ook vernieuwen we de riolering: we zetten in op een gescheiden rioleringsstelsel en genoeg waterinfiltratie via groenzones. In de plantvakken voorzien we sierkers. We roepen ook alle inwoners op om een geveltuin aan te vragen via de website van stad Brugge om zo de straten leefbaarder en groener te maken.

Materialisatie

 • De rijweg komt in mozaïekkeien van grijs graniet
 • De voetpaden in effen gezaagde kasseien uit graniet met bruine tint
 • De parkeerstroken in kasseien zweeds graniet
 • De bestaande platen in blauwe hardsteen uit de Riddersstraat worden herplaatst.
 • De trottoirbanden komen in blauwe hardsteen.
 • Ook de uitritconstructies en oversteekplaats aan de school in de Sint-Jansstraat komen in mozaïkkeien van rode graniet

Riddersstraat

In de Riddersstraat komt een uitritconstructie in rode mozaïekkeien ter hoogte van de Hoogstraat. Aan de zijde van de onpare huisnummers komt een nieuw voetpad met een minimale breedte van 1 meter 50. We voorzien ook groenzones in de straat.

heraanleg riddersstraat

Engelsestraat

De voetpaden in de Engelsestraat krijgen een minimale breedte van 1,2 meter als de rooilijnbreedte minder dan 9 meter bedraagt. Waar de rooilijnbreedte meer dan 9 meter bedraagt is de minimale breedte van de voetpaden 1,5 meter. Aan het smallere weggedeelte ter hoogte van huisnummers 13 tot 17 wordt een zijstrook voorzien. We zorgen ook voor kleine groenzones in de straat.

heraanleg engelsestraat

Sint-Jansstraat

In de Sint-Jansstraat komt een oversteekplaats in rode mozaïekkeien aan de school Sint-Leo Hemelsdaele zodat leerlingen veilig de straat kunnen oversteken. Ook groenzones worden voorzien en een voetpadbreedte van minimum 1,2 meter bij een rooilijnbreedte van minder dan 9 meter. Bij een rooilijnbreedte van meer dan 9 meter bedraagt de voetpadbreedte 1,5 meter.

heraanleg sint-jansstraat

Timing en globale raming

De heraanleg van de Engelsestraat, Riddersstraat en Sint-Jansstraat wordt geraamd op 1.358.110 euro (excl. btw). Volgens de voorlopig geplande timing staat de eigenlijke heraanleg gepland voor eind oktober 2024. Dit is behoudens onvoorziene omstandigheden.

U kunt de PowerPoint met de plannen hier bekijken.

Brugge

Bedankt aan iedereen die Brugge proper houdt! #weekvanhetafvalteam

Van 14 tot 20 november is het week van het afvalteam. De inspanningen van de afvalophalers en recyclagewachters zorgen ervoor dat het afval van de Brugse inwoners op een eenvoudige manier opgeruimd wordt. Tijdens deze week mogen ze dus extra in de bloemetjes gezet worden! Ook de medewerkers van de dienst Openbaar Domein mogen in de bloemetjes gezet worden: elke dag trotseren zij weer en wind om ervoor te zorgen dat onze mooie stad er steeds proper bij ligt!

Medewerkers van Openbaar Domein zorgen voor een propere stad

De medewerkers van de dienst Openbaar Domein maken onze stad piekfijn in orde door het dagelijks legen van de afvalmanden, door tijdens evenementen rolcontainers te voorzien en nadien afvalstoffen op te halen, door dagelijks onkruid te bestrijden, door rond te rijden met de veegmachines om de straten te vegen, door de publieke toiletten te onderhouden, door graffiti te verwijderen, door in de herfst de bladeren op het openbare domein op te ruimen, door sluikstort en zwerfvuil op te ruimen en door ook al het afval van de stadsdiensten op te halen. Een hele boterham dus! Bedankt voor al het goede werk!

Een warme oproep aan de inwoners om deze week wat extra waardering te uiten voor onze medewerkers. Geen hen eens een compliment of zeg eens bedankt!

Investeren in een nette stad

Vorig jaar haalden de medewerkers van Openbaar Domein zo’n 815 ton afval uit de afvalmanden.

Om sluikstorten tegen te gaan investeerden we ook in de aankoop van sluikstortcamera’s om zo in samenwerking met de politie toezicht te houden en eventuele inbreuken vast te stellen en te beboeten.

week van de afvalophaler 2022
Brugge

Buurt aan de Beurt: Heel wat plannen voor het Brugse stadscentrum

buurt aan de beurt

BRUGGE – Het schepencollege en de burgemeester geven tijdens #Buurtaandebeurt uitleg aan de inwoners van Brugge over wat er verandert, welke plannen er zijn en geven antwoorden op alle vragen. Op zondag 13 november was het Buurt aan de Beurt in het Brugse stadscentrum.

Investeren in een leefbaar, mooi stadscentrum vol parken en groen

Deze legislatuur realiseerden we al heel wat om het centrum mooier en leefbaarder te maken:

 • Groene stoelen in de parken en op het Beursplein
 • Bloemen aan bruggen en hanging baskets
 • Bijna 300.000 bloembollen geplant in het centrum deze legislatuur
 • Bushaltes toegankelijk maken
 • Drinkwaterfonteinen in de binnenstad
 • 131 kerstbomen tijdens de kerstperiode
 • Mobiele skatetoestellen aan de Kolenkaai
 • 355 aanvragen tot gevelplanten, 41 straattuinen

Ook investeren we volop in groen, parken en pleinen:

 • Nieuw Katelijnepark
 • Minnewaterpark
 • Koning Albert-I park
 • Stoerhuus aan de Langerei
 • Aankoop Boninvest als uitbreiding Vesten
 • Onderhoud dolomietpaden op de Brugse Vesten: een investeringsproject van 2,5 miljoen euro in 3 jaar
 • Investeren in baggerwerken en oeverversterking: een project van 2,5 miljoen euro
 • Buurtpark Ter Potterie gerealiseerd
 • Heraanleg Werfplein
 • Kraanplein: wandelzone
 • Heraanleg zone onder de bomen op de Burg
 • Twee nieuwe speelpleinen werden gerealiseerd aan het Koningin Astridpark en Bilkske

Wegenwerken en een waterrobuust stadscentrum

We investeren met het stadsbestuur ook in wegen en zorgen voor een waterrobuust stadscentrum. Wat voeren we uit/voerden we reeds uit:

 • Katelijnestraat – Arsenaalstraat
 • Sint-Jorisstraat, Vlamingstraat, Vlamingdam
 • Omgeving Sint-Annaplein
 • Volledige omgeving Beursgebouw
 • Strostraat
 • Houwerstraat
 • Bargeweg
 • Stijn Streuvelstraat

Staat gepland:

 • Jan Miraelstraat
 • Julius en Maurits Sabbestraat & Walweinstraat
 • Boomgaardstraat
 • Riddersstraat, Sint-Jansstraat en Engelsestraat
 • Adriaan Willaertstraat
 • Wollestraat
 • Zuidzandstraat, Ezelstraat, Smedenstraat

Er kwamen 635 extra parkeerplaatsen in de nieuwe ondergrondse garage onder ‘t Zand en ook in de Ezelstraat kwamen er 144 parkeerplaatsen bij.

Heel wat onthardingswerken reeds uitgevoerd en op de planning

Onthardingswerken al uitgevoerd:

 • ‘t Zand
 • Woensdagmarkt
 • Sint-Jansplein
 • Riddersstraat
 • Pr. Dr. J. Sebrechtsstraat
 • Mallebergplaats
 • Achiel Van Ackerplein
 • Walweinstraat
 • Biskajersplein
 • Stationsplein (kiss and ride)
 • Smedenstraat (bomen aan terrassen)
 • Langestraat thv Bapaumestraat
 • Zilverpand
 • Kraanplein
 • Leeuwstraat
 • Houtkaai

Er zijn reeds onthardingswerken in uitvoering:

 • Calvariebergstraat
 • Ganzenstraat
 • s Gravenhof
 • Pandreitje/Diamantslijpersstraat
 • Oosterlingenplein
 • Sint-Salvator – fase 1
 • Steenstraat en Zuidzandstraat
 • Bushalte Langstraat (gerecht)
 • Laad en loszone Langestraat (Predikerenstraat)

Onthardingswerken gepland:

 • Augustijnenrei
 • Vestibule plein / Bargebrug
 • Sentillenhof
 • Bushalte Langstraat (gerecht)
 • Laad en loszone Langestraat (Predikerenstraat)
 • Kraanplein (tegen aan Vlamingstraat)
 • Langerei tussen Carmersbrug en kadaster
 • Sint-Maartensplein
 • Houtkaai
 • Scheepsdaelelaan
 • Boeveriestraat
 • Hoogstraat
 • Magdalenekerkplein
 • Sint-Jansplein

Vlaams Parlement

Ontharding? Duidelijkheid omtrent omgevingsvergunning nodig.

BRUSSEL – Om onder andere waterinfiltratie te bevorderen kent Vlaanderen diverse subsidies toe voor ontharding. De administratie van het departement Omgeving hanteert bij het verlenen van vergunningen vaak een bijzondere interpretatie van het decreet en vrijstellingenbesluit waardoor de uitvoering van ontharding vertraging oploopt. Ik stelde de minister hierover een dringende vraag.

Ontharding? Duidelijkheid omtrent omgevingsvergunning nodig.

Artikel 10 van het decreet en vrijstellingenbesluit bepaalt wanneer géén omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen op openbaar domein vereist is. Daarbij valt onder 2° het geheel of gedeeltelijk wijzigen van een bestaande verharding. “Ontharding” kan op die manier ook geïnterpreteerd worden als “wijziging van verharding” met het meest positieve effect op de omgeving.

Ontharding? Duidelijkheid omtrent omgevingsvergunning nodig.

Het bekomen van een omgevingsvergunning duurt tot zes maanden en kost administratief tijd en geld. Bovendien kan een bezwaarschrijver of gelijk welke derde tegen de omgevingsvergunning beroep aantekenen. Om die reden beperken we ons in Brugge zoveel mogelijk tot het ontharden van percelen tot 300m² (vrijstelling).

Uit het antwoord van de minister is duidelijk dat het wijzigen van verharding niet onder het vrijstellen van de omgevingsvergunningsplicht valt, maar dat het Vrijstellingenbesluit wel uitgebreid zal worden.

Lees hier mijn vraag aan de minister:

Lees hier het antwoord van de minister:

Brugge

Heraanleg Boomgaardstraat: een eerste visie

BRUGGE – Stad Brugge zet in op duurzame, verkeersveilige straten. De voetpaden in de Boomgaardstraat in betontegels liggen er verzakt bij en zijn reeds meerdere malen hersteld. Ook de rijweg in asfalt is reeds meerdere malen hersteld. Om waterinfiltratie en verkeersveiligheid voorop te zetten, wordt de Boomgaardstraat volledig vernieuwd. Een eerste voorontwerp van de heraanleg werd door het College van Burgemeester en Schepenen goedgekeurd en aan de inwoners van de Boomgaardstraat voorgesteld.

Duurzaam ontwerp: waterinfiltratie door gescheiden rioleringsstelsel en meer groen

De bestaande riolering in de Boomgaardstraat wordt vervangen door een gescheiden rioleringsstelsel. Het vernieuwen van de rioleringen is prioritair voor het stadsbestuur. Gescheiden rioleringen scheiden het propere regenwater van het afvalwater en zo krijgt het de kans om in de bodem te sijpelen. Zo vullen de grondwaterreserves aan en bij hevige regenval is er minder kans op overstroming.

We voorzien enkele groenzones waar water kan infiltreren. Ook voorzien we dat het overige regenwater in de Spinolarei geloosd kan worden.

Heraanleg boomgaardstraat: materialisatie

De rijweg in asfalt heraangelegd in mozaiekkeien. Ook de parkeerstroken komt in kasseien. De voetpaden in platines van harde zandsteen en de uitritconstructie aan de Hoogstraat in rode mozaiekkeien.

Veilige straat voor voetgangers

Het ontwerp van de straat is gemaakt met het oog op de voetgangers. Het heraanleggen van de voetpaden zal voor de voetgangers reeds een verbetering zijn om door de straat te wandelen. Aan de zijde van de pare nummers zal het vernieuwde voetpad verder doorlopen dan bij de bestaande toestand. Ook voorzien we een uitritconstructie ter hoogte van de Hoogstraat: het licht verhoogd en visueel duidelijk voetpad van de Hoogstraat loopt dwars overheen de Boomgaardstraat. Voor gemotoriseerd verkeer is dit een duidelijk signaal om met de overstekende voetgangers rekening te houden.

Timing

Op 8 november organiseerde Stad Brugge een inspraakmoment voor de buurtbewoners. Zij gaven hun mening over hoe het ontwerp van de Boomgaardstraat nog verder kan verbeteren. Na deze vergadering passen we het plan aan waar nodig, waarna het nogmaals aan het College en de gemeenteraad voorgelegd wordt. Behoudens onvoorziene omstandigheden plannen we om de werkzaamheden door de nutsmaatschappijen in januari 2023 te kunnen starten en om de eigenlijke heraanleg van september tot eind november 2023 te laten plaatsvinden. Een gedetailleerde timing volgt nog.

Eerste voorontwerp van de heraanleg

Hier kunt u de PowerPoint met de plannen bekijken.

heraanleg boomgaardstraat eerste visie
Brugge

Dolomietpad op de Buiten Smedenvest is vernieuwd

BRUGGE – Het dolomietpad op de Buiten Smedenvest is vernieuwd. Dit als onderdeel van het grotere project waarbij alle dolomietpaden op de Brugse Vesten aangepakt worden. De Vesten zijn voor veel Bruggelingen het verlengde van hun achtertuin, ze zien het als een plaats waar ze van het vele groen en de rust kunnen genieten. Als Schepen van Openbaar Domein vind ik het dan ook enorm belangrijk om de dolomietpaden op de Vesten in goede staat te houden. De komende drie jaar investeren we in het verbeteren van de dolomietpaden, die veel oneffenheiden kennen en na een regenbui bezaaid zijn met waterplassen. Het nieuwe dolomiet laat het water beter door.

De Brugse Vesten: een groene ringstructuur

Meer dan 26 hectare aan groen, 7 hectare aan beplanting en 15 hectare aan gazon tellen de Brugse Vesten. Van de 3350 bomen zijn er 661 ouder dan 100 jaar en er staan zelfs 300 bomen die ouder zijn dan 150 jaar. Niet enkel de gebouwen in de Brugse binnenstad zijn historisch, de groene gordel rond de stad is het ook met eeuwenoude bomen. We doen er alles aan zodat de bomen hun maximale leeftijd kunnen bereiken. De Vesten zijn erkend als groene ringstructuur, maar dit wordt onderbroken op bepaalde zones. Stad Brugge kocht eerder dit jaar de Boninvest aan om zo een zo aaneensluitend mogelijke groene ringstructuur te verzekeren.

Het vernieuwen van de dolomietpaden

Veel Bruggelingen zien de Vesten als een groene ontmoetingszone rondom de binnenstad van Brugge en genieten van het vele groen, de groene stoeltjes en de picknickbanden die er staan. De dolomietpaden op de Vesten lagen er slecht bij, na regenbuien ontstonden er plassen op de paden en oneffenheden. We voorzien bij de vernieuwing een waterdoorlatende fundering, om zo in te zetten op snelle en maximale infiltratie van regenwater. Ook een bijkomende oppervlaktebehandeling met calciumchloride is voorzien, wat voor verhoogde duurzaamheid zorgt. Door deze vernieuwing zullen de dolomietpaden weer loop- en wandelvriendelijk zijn.

Een uitvoering in fasen

In een eerste fase vernieuwden we de paden in het Graaf Visartpark en ook het pad tussen de Karel de Stoutelaan en de Bloedput. Het dolomietpad tussen de Passantenbrug en de Gistelse Steenweg werden naar aanleiding van de heraanleg van de Singel en de Buiten Boeverievest aangepakt. In de tweede fase pakten we het dolomietpad tussen de Smedenpoort en de Bloedput (Binnen Smedenvest) aan. We stelden in september de Binnen Smedenvest open, nu stellen we het dolomietpad aan de Buiten Smedenvest open voor lopers en wandelaars.

De werken aan het dolomietpad aan de Buiten Smedenvest zijn afgerond op 27 oktober, vanaf 7 november konden lopers en wandelaars hier terug gebruik van maken. In 2022 heeft het stuk tussen het station en de Bloedput al een enorme opwaardering gekregen. Op nog heel wat plaatsen zullen we de dolomietpaden vernieuwen de komende twee jaar: we pakken tussen 2022 en 2024 in totaal 16 zones aan.

2022:

 • Graaf Visartpark (afgerond)
 • Binnen Smedenvest (afgerond)
 • Buiten Smedenvest (afgerond)
 • Buiten Boeverievest (afgerond)

In 2023 staat op de planning:

 • Het Astridpark
 • Gentpoortvest (Katelijnepoort – Gentpoort)
 • Boninvest (Gentpoort – Conzettebrug)
 • Kazernevest (Conzettebrug – Kruispoort)
 • Kruisvest (Kruispoort – Dampoort)
 • Deel 1 van de Gulden-Vlieslaan (Ezelpoort – K. De Stoutelaan)
 • Deel 2 van de Gulden-Vlieslaan (K. De Stoutelaan – Bloedput)

In 2024 staat gepland:

 • De Binnen Boeverievest (Smedenpoort – Boeveriepoort)
 • Het Koning Albertpark (Boeveriepoort – Station)
 • Buiten Begijnvest (Oostmeers – Ketsbruggetraat)
 • Binnen Begijnvest (Oostmeers – Minnewaterbrug)
 • Komvest (Genecor)

Investeren in de Vesten

De totale investering voor de opwaardering van de wandelpaden bedraagt zo’n 2,5 miljoen euro. In totaal pakken we 16 zones aan en maken we dat de Vesten terug in topvorm zijn voor de Bruggelingen en bezoekers.

dolomietpad vernieuwd fasen buiten smedenvest vesten mercedes van volcem
Brugge

Brugge bereidt zich voor op kerst: grote kerstbomen op Markt en Burg

BRUGGE – Tijdens de kerstperiode is Brugge ieder jaar versierd met kerstbomen en kerstverlichting. Hiermee maken we onze pittoreske stad nog gezelliger voor bezoekers, maar ook voor de Brugse inwoners. Op 9 november plaatsten we twee grote kerstbomen: op de Burg een kerstboom van 13 meter en op de Markt een kerstboom van 10 meter. De kerstbomen op verschillende andere locaties in de stad zullen volgen

Prachtige en grote kerstbomen op de Markt en de Burg

Vroeger werd vaak kritiek geuit over de magere bomen die op de Markt en de Burg stonden. In 2019 kochten we nieuwe, mooie kerstbomen, waar de Bruggeling trots op kan zijn. Op de Burg plaatsten we de grootste boom, deze is13 meter hoog (boven de grond en 1 meter in de koker onder de grond) en op de Markt plaatsten we een boom van 10 meter. De verlichting van deze bomen wordt door de dienst Elektromechanica van Stad Brugge voorzien. Vanaf 14 november zullen op andere plaatsen in het openbaar domein ook bomen opduiken: tegen de kerstperiode toveren we Brugge om tot een kerststad. Ook de start van Wintergloed op 25 november zal hieraan bijdragen.

172 kerstbomen in het Brugse Openbaar Domein

De kerstbomen maken van de kerstperiode een van de gezelligste periodes in Brugge. Op verschillende locaties op het openbaar domein worden daarom ieder jaar kerstbomen geplaatst. Dit jaar zijn het er 172. Zowel de bezoekers als de Brugse inwoners zijn ieder jaar betoverd door de prachtige kerstversiering in Brugge. Aan het Stationsplein komen er dit jaar, anders dan voordien, 40 kerstbomen in twee rijen. De kerstsfeer kun je ook tot binnen in de stadsgebouwen voelen: we plaatsen er 43 kerstbomen. In totaal plaatsen we dus 215 kerstbomen.

Ook de Brugse handelaars uit de poort- en winkelstraten konden een gratis kerstboom aanvragen om voor hun winkel te plaatsen.

Brugge

Van Volcem investeert waterrobuuste park voor Sint-Michiels

Focus WTV

BRUGGE – De Kerkebeek in Brugge stroomt door een betonnen koker onder de grond: dit zorgt ervoor dat het water niet in de bodem kan infiltreren. Samen met VMM realiseert Brugge het openleggen van de Kerkebeek doorheen een nieuw wijkpark Ten Boomgaard, waar waterbeleving centraal komt te staan.

Kerkebeek: waterrobuustheid centraal

De Kerkebeek in Brugge stroomt van het Boudewijnpark tot aan het station door een betonnen koker onder de grond. Om wateroverlast tegen te gaan, werden waterlopen die door stedelijk gebied liepen vroeger vaak ingekokerd. Dit betekent dat het water niet in de bodem kan infiltreren. Ook wordt regenwater via de waterloop zo sneller afgevoerd, wat de kans op wateroverlast doet toenemen.

Om dit het hoofd te bieden zal de Vlaamse Milieumaatschappij een open bedding voor deze waterloop aanleggen ter hoogte van het wijkpark Ten Boomgaard. De betonnen koker zullen we hergebruiken als opslag voor regenwater. Dat water zal in de toekomst door de stedelijke groendienst gebruikt worden om het Brugse openbaar domein te besproeien. Dit project werd opgenomen in het riviercontract voor de vallei van de Kerkebeek: meer dan 50 maatregelen die de waterhuishouding in Zedelgem en Sint-Michiels moeten verbeteren.

Als Schepen van Openbaar Domein zet ik samen met het stadsbestuur volop in op het creëren van waterrobuuste wijken, wat met dit project ook verwezenlijkt zal worden. Door de Kerkebeek terug aan de oppervlakte te laten komen ter hoogte van het wijkpark zal er meer ruimte gegeven worden aan water en zal regenwater kunnen infiltreren. Dit zal de waterkwaliteit bevorderen en in warme periodes verkoeling bieden.

Nieuw wijkpark in Sint-Michiels

Stad Brugge en VMM creëren een waterrobuust nieuw wijkpark, waar de Kerkebeek en waterbeleving centraal staan. We zorgen voor een plaats waar buurtbewoners tot rust kunnen komen en waar Bruggelingen, jong en oud, elkaar kunnen ontmoeten. We richten het park in op een manier waarop iedere doelgroep ervan zal kunnen genieten met veel mogelijkheid tot recreatie. Er komt een fietsbrug, een petanqueveld, spelelementen en zitelementen.

Naast de belevingsfunctie, moet dit park ook een sensibiliseringsfunctie uitdragen. Het toont aan buurtbewoners de kostbaarheid van water aan en maakt hen bewust van de problematieken rond droogte en overstromingen. De werkzaamheden zijn op 10 oktober opgestart met voorbereidende werken, dit houdt o.a. het opbreken van de verharding en het blootleggen van de koker in. Vanaf 7 november treffen we voorbereidingen voor de bemalingswerken, dit zowel aan de zijde Dorpsstraat als Ter Beke. Waterdichte wanden worden geplaatst tot op 9 à 11 meter als grondwaterkerende laag. Binnen deze wanden komt een nieuwe riolering aangelegd.

Vervolgstappen zijn de riolering en infrastructuurwerken aan brug- en landhoofden over de nieuwe beek. Het uitgraven van de bedding van de nieuwe beek is voorzien voor mei/juni 2023. Het park zal, behoudens onvoorziene omstandigheden, in mei 2024 afgewerkt zijn.

Samenkomst van verschillende doelen, overheden en instanties

Dit project was een samenkomst van verschillende doelen, overheden en instanties. De Vlaamse MIlieumaatschappij startte dit project op binnen het Riviercontract Kerkebeek. Daarna bestudeerde het Europees project Nature Smart Cities (NSC) het toekomstbeeld van de Kerkebeek. Binnen ditzelfde project kreeg de Stad een investeringssubsidie voor de effectieve realisatie. Onder andere via de Blue Deal investeert VMM, als eigenaar van de ondergrondse koker/Kerkebeek, meer dan 3 miljoen euro in de project.

ten boomgaard sint-michiels waterrobuust park kerkebeek
Brugge

Ontharding- en vergroeningswerken in Sint-Gillis en Centrum Brugge

BRUGGE – We doen er alles aan om de Brugse binnenstad steeds groener en minder grijs te maken. Groen vervangt harde materialen. Ieder jaar pakken we enkele straten en pleinen in Brugge aan. Nu nemen we de gehele Calvariebergstraat, het pleintje aan de Calvariebergstraat, het pleintje aan ‘s Gravenhof, stukken in de Ganzenstraat, de Diamantslijpersstraat en het Oosterlingenplein aan. De investering in deze onthardingen en vergroeningen bedraagt 258.118,41 euro (incl. btw).

We maken Brugge een duurzamere, leefbaardere en toekomstgerichte stad door in te zetten op extra natuur, water en groene dooradering. We onderstrepen de duurzame en toekomstgerichte visie die we voor onze stad hebben via nieuwe onthardingen ieder jaar.

Calvariebergstraat

In de Calvariebergstraat staan reeds heel wat mooie bomen. We maken de straat nog groener door het verwijderen van de kasseien rond de bomen, zodat er meer infiltratie mogelijk is. Ook het pleintje leggen we her aan met zes nieuwe bomen. De straat bestaat momenteel vooral uit functionele verhardingen en fietstrommels. We willen het pleintje wat meer leven inblazen. Zo zal er een petanqueveld komen tegen de parkmuur met drie zitanken. Zes sierbomen planten we aan en ook het centrale groenplein beplanten we verder met vaste planten en siergrassen.

Aan Café De Bronne zal de verharding uitgebreid worden, zodat de brasserie een uitgebreid terras kan zetten. Na jaren leegstand kan deze brasserie zo opnieuw voor ontmoetingen zorgen. Hiervoor worden twee bomen geveld, maar deze worden gecompenseerd. Langs de zijdes van het terras wordt groen voorzien.

Aan de kruispunten met de Walweinstraat en de Komvest zullen de hoeken onthard worden en met planten ingevuld. De boomroosters in de parkeerstroken maken, zonder verlies aan parkeerplaatsen, ruimte voor open plantvakken met bodembedekkende planten. Tussen de Sint-Claradreef en de Walweinstraat maken de boomroosters ook plaats voor open plantvakken met bodembedekkende planten in de parkeerplaatsen. Dit wederom zonder verlies aan parkeerplaatsen. Het pleintje bij de woningen met huisnummers 21 tot 23 zal gedeeltelijk onthard worden en er komen sierheesters.

Op de hoek van de Sint-Clarastraat, de Calvariebergstraat en de Sint-Claradreef is een pleintje. Dit zullen we ook ontharden en hier komt een leuke zitzone met groene omkadering. Aan de overkant komen ook twee grote groenzones met hoogstammige bomen.

In de Sint-Claradreef breiden we tot slot bestaande plantvakken in de voetpadzone uit van aan de hoek van de Sint-Claradreef tot huisnummer 93. Een nieuw plantvak met sierboom komt in de James Waelestraat. Op de hoek tussen de Julius Maurits Sabbestraat en de Calvariebergstraat is er ook een straattuintje met meter- en peterschap. We ontharden hier in totaal 526 m².

‘s Gravenhof

In de huidige situatie is er een groenzone bestaand uit eentonig heestermassief. Hier staan twee kleine bomen in. Plaats om te vertoeven is er niet, daarom verwijderen we de huidige beplanting en vervangen we deze door gazon, vaste planten en heesters. Door deze aanpassing creëren we ruimte voor een picknickbank.

Ganzenstraat

We ontharden in de Ganzenstraat 13,6 m². Ter hoogte van twee voetpaduitstulpingen ontharden we en planten we plantenborders aan.

Diamantslijpersstraat (Pandreitje)

Op dit moment staat er een zitbank op een volledig verharde ondergrond. Dat moet beter. In het ontwerp voorzien we twee grote plantvakken met vaste planten. De zitbank en fietsenstalling dichtbij krijgen een nieuwe plaats in de directe omgeving. Hier ontharden we in totaal 85m².

Oosterlingenplein

Dit is een verhard stadsplein met vijf parkeerplaatsen en twee prachtige lindes, die in boomroosters staan. Voor de rest is er geen groen op het plein. We zullen 52 m² ontharden. De bomen zullen een groter plantvak krijgen, wat beter is voor de bomen zelf, want zo krijgen ze meer ruimte om uit te groeien. Verder vullen we de groene zone aan met heesters en planten.

Brugge

Energiebesparende maatregelen voor de Brugse straatverlichting

straatverlichting brugse binnenstad energiebesparende maatregelen

BRUGGE – 70% van de straatverlichting in de Brugse binnenstad bestaat uit led-lampen. Dit is een energiezuinige en duurzame manier om de straten te verlichten. Om het hoofd te bieden aan de dure energieprijzen zullen de led-lampen in de binnenstad van Brugge met 50% gedimd worden. Dit tussen 23u30 ‘s avonds en 5u30 ‘s morgens. Via steekproeven werd reeds duidelijk dat de Bruggeling het dimmen van lampen niet opmerkt. We besparen op energie, maar boeten niet in op de veiligheid van onze Brugse inwoners. Ook in de Brugse deelgemeenten komen er energiebesparende maatregelen, daar worden een deel van de straatlichten vanaf 7 november tussen 23u00 ‘s avonds en 5u00 ‘s ochtends gedoofd.

Verledden van Brugge

Fluvius engageerde zich in 2020 om tegen 2030 alle openbare verlichting over te schakelen naar led-verlichting. Led-verlichting is een duurzaam doordat het slechts de helft van het vermogen heeft van een klassiek toestel. Dit betekent dat het een lager energieverbruik van zo’n 60% heeft. Daarnaast kunnen led-lichten ook slim gestuurd worden: aansturing per straat, volgverlichting met aanwezigheidsdetectie en gradueel dimmen is allemaal mogelijk. Om een energiezuinige en duurzame verlichting te bereiken is verledden dus noodzakelijk.

In de Brugse binnenstad is reeds 69,11% van alle straatverlichting verled. Wanneer we werken uitvoeren in de Brugse straten, zorgen we er ook steeds voor dat led-toestellen geïnstalleerd worden.

Binnenstad: dimmen met 50%

Alle straatlampen in de Brugse binnenstad brandden voorheen op volle kracht vanaf het invallen van de duisternis tot de ochtendschemering. Doordat het overgrote deel van de Brugse binnenstad reeds verled is, is het mogelijk de straatlichten met 50% te dimmen tussen 23.30 uur ‘s avonds en 5.30 uur ‘s morgens. Met de oude straatverlichting was dit niet mogelijk. De overige 30% van de binnenstad, die nog op de oude verlichting steunt, zal ervoor zorgen dat er op een aantal plaatsen een mix van gedimd en ongedimd licht is. Dit zal niet storen en brengt ook de verkeersveiligheid niet in het gedrang.

Besparen van energie, maar niet inboeten op veiligheid

In het Brugse stadscentrum wordt de led-verlichting in bijna alle straten gedimd, maar niet in iedere straat. Een uitzondering wordt gemaakt voor de Brugse uitgaansbuurt, namelijk:

 • ‘t Zand
 • Kuipersstraat
 • Eiermarkt
 • Markt
 • Nikolaas Deparsstraat
 • Adriaan Willaertstraat
 • Jacob Van Ooststraat
 • Vlamingstraat
 • Sint-Jacobsstraat
 • Langestraat
 • Speelmansrei
 • het wandelpad ten zuiden van het Concertgebouw
 • twee hoofdwinkelassen

Deze straten blijven steeds op 100% branden. Doordat we de straatverlichting dimmen, realiseren we een besparing zonder het licht volledig uit te doen. We hebben al eerdere proeven gedaan. Deze toonden aan dat de Brugse inwoners het dimmen van de lampen niet opmerkten. Het veiligheidsgevoel zal dus niet veranderen door het dimmen. Toch geven we met het stadsbestuur aan Fluvius de opdracht om dit dimmen in nauwe samenwerking met de politie te evalueren. Wanneer er dan bijstellingen nodig zijn, kan dit snel gebeuren.

Straatverlichting in de deelgemeenten

Voor 7 november brandde de straatverlichting buiten het stadscentrum op volle sterkte vanaf het invallen van de duisternis tot middernacht. Dit wordt door een centraal signaal gestuurd. Samen met Fluvius werd onderzocht hoe we een energiezuinig brandregime kunnen instellen, waarbij de straatverlichting op de invalswegen en gevoelige wijken blijft branden. De andere straten in de deelgemeenten zouden tussen 23.00 uur (een uur eerder dan voordien) en 5.00 uur ‘s morgens gedoofd worden, uitgezonderd op vrijdag en zaterdag.

Bij een aantal invalswegen zal de straatverlichting niet gedimd/gedoofd worden. Naast deze verkeersassen worden ook volgende wijken verlicht:

 • Omgeving Jan Breydelstadion (de verlichting wordt gedoofd om 1u00, wanneer er een match is die om 21u00 begint)
 • Omgeving penitentiair complex
 • Sint-Lucaslaan
 • Ten Briele
 • Vaartdijkstraat tussen Ten Briele en Bombardier (fietsbrug over kanaal)
 • Fietsersbrug Koning Albert I laan
 • Koolkerkse Steenweg
 • Transportzone
 • Industriezone Blauwe Toren
 • Zeebrugge: Stationswijk en Zeebrugge-Dorp (ten zuiden van de Kustlaan)

Vanaf 7 november worden deze beslissingen gerealiseerd. Dit is niet vanzelfsprekend, aangezien er momenteel een 600-tal netten in de randgemeenten zijn. De openbare verlichting in de deelgemeenten bestaat voor 20% uit led-verlichting, de overige verlichting staat op een gemeenschappelijk ‘aan’ of ‘uit’-systeem. Bij invalswegen die nog niet door de vernieuwde led-verlichting verlicht worden, is het mogelijk dat er gedeeltes van de omliggende straten ook verlicht worden. We zetten met het stadsbestuur in op een verhoogde investeringsgraad om het cijfer van led-verlichting in de deelgemeenten zo snel als mogelijk naar 100% te brengen. De invalswegen in de deelgemeenten worden de eerstvolgende twee jaar allemaal verled. Stad Brugge zet er volop op in om het cijfer van led-verlichting in de deelgemeenten zo snel als mogelijk naar 100% te brengen. We willen Brugge tegen 2028 volledig verled hebben.

Focus WTV