Tag: fietsveiligheid

Vlaams Parlement

Onderhoudsbudget fietspaden verhoogd

De Vlaamse Regering verhoogt in 2023 voor het eerst in tien jaar het onderhoudsbudget voor het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Een groot deel van het extra budget, 23 miljoen euro in totaal, gaat naar het onderhoud van fietspaden.

Wegbeheerders hebben de taak om door een goede infrastructuur de oorzaak van ongevallen weg te nemen of te beperken. Verwaarlozing van de infrastructuur kan een gevoel van onveiligheid creëren en versterken.

Gelet op het toenemend aantal fietsers op onze wegen is dit extra budget dus een goede zaak. Daarenboven heeft de Vlaamse Regering de ambitie om de verkeersveiligheid en -leefbaarheid te verhogen. Het onderhoudsbudget voor het Agentschap Wegen en Verkeer in 2023 komt nu in totaal op 181 miljoen euro te staan.

Ik vroeg de minister naar welke specifieke onderhoudswerken het extra budget gaat. De tabel hieronder biedt antwoord.

Onderhoudsbudget fietspaden verhoogd

Waar het extra onderhoud precies zal uitgevoerd worden, is nog geen uitgemaakte zaak.

Lees hier mijn vragen aan de minister:

Lees hier de antwoorden van de minister:

Brugge

Bestek mededingingsprocedure ondertunneling R30 en stationsomgeving wordt overgemaakt aan de gemeenteraad

bestek mededingingsprocedure r30

BRUGGE – Stad Brugge en het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse Overheid werken samen om het complexe verkeersknooppunt aan het Brugse station aan te pakken. Zo kunnen de vele voetgangers en fietsers op een veilige manier de ring kunnen oversteken. Fiets- en verkeersveiligheid zijn zowel voor het stadsbestuur als voor de Vlaamse regering prioritair. We willen ook de stationsomgeving zelf optimaliseren. Het is een cruciale plaats: niet alleen als ingang van het historisch stadscentrum, maar ook als verbinding tot het prachtige groen van onze stadsvesten. Het bestek voor de mededingingsprocedure voor het ontwerpteam is afgewerkt en zal nu naar de gemeenteraad gaan. Daarna zal een keuze gemaakt worden uit maximum drie kandidaten.

Projectvisie

In 2020 sloten Stad Brugge en het Vlaams Gewest (Agentschap Wegen en Verkeer) een samenwerkingsovereenkomst om de onveilige situaties op de R30 weg te werken. Daarnaast ook om de stationsomgeving aan de kant van de Brugse binnenstad her in te richten. Aangezien de R30 een gewestweg is, is het AWV een belangrijke partner bij dit project. Voor zowel het stadsbestuur als de Vlaamse regering is het veiliger maken van de R30 voor voetgangers en fietsers een prioriteit. Deze moeten nu de ring oversteken waar gemotoriseerd verkeer rijdt. Voor hen wordt in het project een passage onder de R30 tussen het stationsplein en de vesten voorzien.

De herinrichting van de stationsomgeving is cruciaal om deze zowel met het historisch stadscentrum als met de vesten te verbinden. Met deze nieuwe invulling van het Stationsplein willen we graag voor voetgangers en fietsers een ononderbroken, veilige aansluiting maken naar de vesten. Daar kunnen ze van het vele groen genieten. Door de realisatie van dit project, maken we de volledige stationsomgeving ter hoogte van de ring meer leefbaar en veiliger voor alle weggebruikers.

Timing en kostprijs

Er wordt verwacht het uitvoeringsontwerp in september 2023 te kunnen opstarten en de werken op het terrein een jaar later, in september 2024. Behoudens onvoorziene omstandigheden zijn de werken gefinaliseerd in 2026. Conform de raming waar de projectnota van uitgaat, zal de totale kostprijs van het stationsproject zo’n 26.000.000 euro bedragen. De raming van de kosten voor het Vlaamse gewest is 70% en de kosten voor Stad Brugge zo’n 30%, namelijk 8.000.000 euro. De nodige middelen voor deze investering zijn voorzien in het Brugse meerjarenplan. Op Vlaams niveau is na een samenkomst met Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters een studiebudget voorzien op het Vlaamse investeringsprogramma. Samen zetten we zo de eerste stappen om dit zwarte punt aan te pakken.

Bestek mededingingsprocedure

Het bestek voor de mededingingsprocedure met onderhandeling in functie van het ontwerp, de realisatie en het onderhoud binnen het projectgebied leggen we aan de gemeenteraad ter goedkeuring voor. Ook de bepalingen en richtlijnen met de startnota, projectnota en bijlagen zijn onderdeel van het bestek. De opmaak van het aanvraagdossier voor de omgevingsvergunning, de opmaak van de uitvoeringsplannen en de effectieve uitvoering en opvolging van de aanneming maken deel uit van de opdrachtomschrijving in het bestek. Na goedkeuring door de gemeenteraad maken we het bestek over aan de geselecteerde kandidaten.

Offertes en gunning

De inschrijvers moeten een kwalitatieve offerte binnen het geraamde budget voorzien. Een offerte en projectvoorstel waar erfgoed, natuur en verkeersveiligheid centraal staan is verwacht De weerhouden kandidaten, maximum drie, zullen na de goedkeuring van het bestek door de gemeenteraad, het bestek ontvangen. Aan de hand hiervan, kunnen ze een concrete offerte opmaken. Het stadsbestuur verwacht de offertes eind februari 2023, de gunning volgt later in 2023.

Brugge

Krijgt Brugge haar eigen Ramblas?

Het kabinet van Vlaams minister Lydia Peeters kondigt het begin aan van een studie over een langere ondertunneling van de R30-ringweg, onder de Hoefijzerlaan. Deze zou nog voor het einde van dit jaar aanvatten. De studie kadert binnen het ‘fietsrelanceplan’ van de minister.

Dat de studie nu uitgevoerd zal worden, is een eerste stap in de goede richting. Het idee vond z’n oorsprong in 2012, en nu, tien jaar later, maakt het toch nog een kans. Ik hoop dat het idee dan ook effectief in uitvoer kan worden gebracht.

Toegangsweg

De Hoefijzerlaan is vandaag de toegangsweg van Brugge. Deze drukke vierbaanweg doorkruist als een autostrade het ei van Brugge en is echt een doorn in het oog. De infrastructuur leggen we beter onder de grond, waardoor we bovengronds een groene brede laan kunnen creëren naar het voorbeeld van de Ramblas in Barcelona. Dit zou de omgeving van ’t Zand meteen een nieuwe impuls kunnen geven.

De groen laan zou dienen als veilige, publieke ruimte waar de bruggelingen gemakkelijk met elkaar in contact kunnen komen. Bovendien krijgt de omgeving hiermee een enorme boost. Niet alleen wordt het er aangenaam vertoeven, maar het is ook goed voor de veiligheid, gezondheid, het klimaat en de leefbaarheid van de stad. Zo wordt het weefsel van het werelderfgoed hersteld.

Het is dus een betere besteding van onze ruimte waar elke Bruggeling beter van wordt.

Vier ingrepen

In afwachting van de resultaten van de studie, plant het Agentschap Wegen en Verkeer wél reeds vier ingrepen voor meer fietsveiligheid en -comfort langs de R30 in Brugge. Voor één van die vier ingrepen werd ondertussen ook al een vergunning verleend. De werken tussen ’t Zand en de bloedput starten na het zomerreces.

Ook de bushalte op de Hoefijzerlaan krijgt een make-over. De kerstvakantie zou het eindpunt van de werken moeten inluiden.

De drie andere ingrepen langs de R30 kaderen ook binnen het fietsrelanceplan.

  • Tussen Warandebrug en de Koolkerkse Steenweg
  • Tussen Kruispoort en Dampoort
  • Tussen Gentpoort en Katelijnepoort

Samen hangt aan deze vier ingrepen een kostenplaatje van 1,4 miljoen euro. Nadien kunnen we dan hopelijk werk maken van de langere ondertunneling van de R30-ringweg en een eigen Ramblas voor Brugge!

Hier vind je het krantenartikel.

Brugge

Gunstig advies voor aanpassing fietspaden langs de R30 Hoefijzerlaan

BRUGGE – Op 19 april verleende het schepencollege van de stad Brugge een gunstig advies voor de omgevingsvergunning met betrekking tot de aanpassing van fietspaden langs de R30 Hoefijzerlaan. Dit zal bijdragen aan een verhoogde fietsveiligheid en betere doorstroming van het verkeer.   

Op 19 april verleende het schepencollege van de stad Brugge een gunstig advies voor de omgevingsvergunning met betrekking tot de aanpassing van fietspaden langs de R30 Hoefijzerlaan.

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal onder meer klinkers vervangen door asfaltverharding. Op andere plaatsen is er de verhoogde aanleg van fietspaden of worden ze vrij liggend door de aanpassing van de wegindeling. 

Het belang van deze werken staat buiten kijf. Dit punt valt ook terug te vinden in de lijst van zwarte punten. Een verhoogde fietsveiligheid en een gunstig effect op de doorstroming van alle weggebruikers staan hier op het spel.

Vind hier meer informatie over onze Vlaamse fietsinfrastructuur.

Aanpassing fietspaden langs de R30 Hoefijzerlaan