Tag: heraanleg

Brugge

We vernieuwen de Sint-Jansstraat, Riddersstraat en Engelsestraat

BRUGGE – We plannen de heraanleg van de Sint-Jansstraat, Riddersstraat en Engelsestraat . Op verschillende plaatsen zijn de voetpaden te small, verzakt of worden ze door private trappenpartijen onderbroken. De straatindeling beantwoordt niet meer aan de huidige vereisten en ook de gemengde riool is verouderd. Een heraanleg dringt zich op. Op 15 november stelden we de plannen voor de Sint-Jansstraat, Riddersstraat en Engelsestraat voor aan de buurtbewoners. In het ontwerp staat de voetganger centraal: er komen kwaliteitsvolle voetpaden en veilige oversteekplaatsen.

Ontwerp

In het plan staat de voetganger centraal: iedere straat wordt voorzien van minstens één kwaliteitsvol voetpad qua breedte. Her en der worden uitritconstructies voorzien en ook een veilige oversteekplaats ter hoogte van de schoolomgeving komt er. Aan de rijrichting wordt niet gewijzigd. Ook vernieuwen we de riolering: we zetten in op een gescheiden rioleringsstelsel en genoeg waterinfiltratie via groenzones. In de plantvakken voorzien we sierkers. We roepen ook alle inwoners op om een geveltuin aan te vragen via de website van stad Brugge om zo de straten leefbaarder en groener te maken.

Materialisatie

  • De rijweg komt in mozaïekkeien van grijs graniet
  • De voetpaden in effen gezaagde kasseien uit graniet met bruine tint
  • De parkeerstroken in kasseien zweeds graniet
  • De bestaande platen in blauwe hardsteen uit de Riddersstraat worden herplaatst.
  • De trottoirbanden komen in blauwe hardsteen.
  • Ook de uitritconstructies en oversteekplaats aan de school in de Sint-Jansstraat komen in mozaïkkeien van rode graniet

Riddersstraat

In de Riddersstraat komt een uitritconstructie in rode mozaïekkeien ter hoogte van de Hoogstraat. Aan de zijde van de onpare huisnummers komt een nieuw voetpad met een minimale breedte van 1 meter 50. We voorzien ook groenzones in de straat.

heraanleg riddersstraat

Engelsestraat

De voetpaden in de Engelsestraat krijgen een minimale breedte van 1,2 meter als de rooilijnbreedte minder dan 9 meter bedraagt. Waar de rooilijnbreedte meer dan 9 meter bedraagt is de minimale breedte van de voetpaden 1,5 meter. Aan het smallere weggedeelte ter hoogte van huisnummers 13 tot 17 wordt een zijstrook voorzien. We zorgen ook voor kleine groenzones in de straat.

heraanleg engelsestraat

Sint-Jansstraat

In de Sint-Jansstraat komt een oversteekplaats in rode mozaïekkeien aan de school Sint-Leo Hemelsdaele zodat leerlingen veilig de straat kunnen oversteken. Ook groenzones worden voorzien en een voetpadbreedte van minimum 1,2 meter bij een rooilijnbreedte van minder dan 9 meter. Bij een rooilijnbreedte van meer dan 9 meter bedraagt de voetpadbreedte 1,5 meter.

heraanleg sint-jansstraat

Timing en globale raming

De heraanleg van de Engelsestraat, Riddersstraat en Sint-Jansstraat wordt geraamd op 1.358.110 euro (excl. btw). Volgens de voorlopig geplande timing staat de eigenlijke heraanleg gepland voor eind oktober 2024. Dit is behoudens onvoorziene omstandigheden.

U kunt de PowerPoint met de plannen hier bekijken.

Brugge

Heraanleg Boomgaardstraat: een eerste visie

BRUGGE – Stad Brugge zet in op duurzame, verkeersveilige straten. De voetpaden in de Boomgaardstraat in betontegels liggen er verzakt bij en zijn reeds meerdere malen hersteld. Ook de rijweg in asfalt is reeds meerdere malen hersteld. Om waterinfiltratie en verkeersveiligheid voorop te zetten, wordt de Boomgaardstraat volledig vernieuwd. Een eerste voorontwerp van de heraanleg werd door het College van Burgemeester en Schepenen goedgekeurd en aan de inwoners van de Boomgaardstraat voorgesteld.

Duurzaam ontwerp: waterinfiltratie door gescheiden rioleringsstelsel en meer groen

De bestaande riolering in de Boomgaardstraat wordt vervangen door een gescheiden rioleringsstelsel. Het vernieuwen van de rioleringen is prioritair voor het stadsbestuur. Gescheiden rioleringen scheiden het propere regenwater van het afvalwater en zo krijgt het de kans om in de bodem te sijpelen. Zo vullen de grondwaterreserves aan en bij hevige regenval is er minder kans op overstroming.

We voorzien enkele groenzones waar water kan infiltreren. Ook voorzien we dat het overige regenwater in de Spinolarei geloosd kan worden.

Heraanleg boomgaardstraat: materialisatie

De rijweg in asfalt heraangelegd in mozaiekkeien. Ook de parkeerstroken komt in kasseien. De voetpaden in platines van harde zandsteen en de uitritconstructie aan de Hoogstraat in rode mozaiekkeien.

Veilige straat voor voetgangers

Het ontwerp van de straat is gemaakt met het oog op de voetgangers. Het heraanleggen van de voetpaden zal voor de voetgangers reeds een verbetering zijn om door de straat te wandelen. Aan de zijde van de pare nummers zal het vernieuwde voetpad verder doorlopen dan bij de bestaande toestand. Ook voorzien we een uitritconstructie ter hoogte van de Hoogstraat: het licht verhoogd en visueel duidelijk voetpad van de Hoogstraat loopt dwars overheen de Boomgaardstraat. Voor gemotoriseerd verkeer is dit een duidelijk signaal om met de overstekende voetgangers rekening te houden.

Timing

Op 8 november organiseerde Stad Brugge een inspraakmoment voor de buurtbewoners. Zij gaven hun mening over hoe het ontwerp van de Boomgaardstraat nog verder kan verbeteren. Na deze vergadering passen we het plan aan waar nodig, waarna het nogmaals aan het College en de gemeenteraad voorgelegd wordt. Behoudens onvoorziene omstandigheden plannen we om de werkzaamheden door de nutsmaatschappijen in januari 2023 te kunnen starten en om de eigenlijke heraanleg van september tot eind november 2023 te laten plaatsvinden. Een gedetailleerde timing volgt nog.

Eerste voorontwerp van de heraanleg

Hier kunt u de PowerPoint met de plannen bekijken.

heraanleg boomgaardstraat eerste visie
Brugge

Eerste visie op de heraanleg van de Jan Miraelstraat

Omdat de Stad inzet op een duurzame en toekomstgerichte (binnen)stad komt er een vernieuwing van de Jan Miraelstraat. De leidraden voor het vernieuwingsplan waren: het uitbreiden van het groen, het verbreden van de voetpaden, de snelheid van het verkeer afremmen en het behouden van de parkeermogelijkehden. Een eerste voorontwerp op de heraanleg van de Jan Miraelstraat werd door het College van Burgemeester en Schepenen goedgekeurd.

Rioleringswerken

De bestaande riolering zal vervangen worden door een gescheiden rioleringsstelsel. Stad Brugge zet enorm in op het vernieuwen van de rioleringen. Deze investering zorgt ervoor dat het propere regenwater afgescheiden wordt van het afvalwater en in de bodem kan sijpelen. Op die manier vullen de grondwaterreserves aan én is er minder kans op overstroming bij hevige regenval.

Verkeersveiligheid

In het voorontwerp verschuift de focus van deze straat van gemotoriseerd verkeer naar een zone met meer aandacht voor zwakke weggebruikers. In het ontwerp kozen we voor voetpaden die afgescheiden zijn van de rijweg door een niveauverschil. De voetpaden kregen waar mogelijk een breedte van 1,50 meter. Naast bredere voetpaden komt er ook een kleine asverschuiving om de verkeerssnelheid te doen verminderen. Er is gekozen voor uitritconstructies ter hoogte van twee kruispunten: de Jan Miraelstraat met de Sint-Clarastraat en de Jan Miraelstraat met de Augustijnenrij. Dit zorgt voor een veilig kruispunt voor de voetgangers. Deze uitritconstructie zal in hetzelfde materiaal zijn als de voetpaden (natuurstenen tegels). Op deze manier kan de automobilist deze grens duidelijk zien.

Parkeerstrook

Aan de kant van de oneven huisnummer komt een parkeerstrook: hier kunnen in totaal 14 wagens kunnen parkeren. Ook stelt het ontwerp voor een fietsenstalling ter hoogte van woning nummer 23 te installeren.

Momenteel heeft in de Jan Miraelstraat 15 parkeerplaatsen, maar doordat we kozen voor bredere en dus ook veiligere voetpaden is er in het nieuwe ontwerp enkel plaats voor 14 parkeerplaatsen. Ook is er nu geen fietsenstalling aanwezig, terwijl veel inwoners zicht met de fiets verplaatsen. Dit willen we dus zeker veranderen.

Meer groen

Om meer groen te voorzien in de straat zullen we plantvakken installeren. Deze hebben een drieledige functie: de straat vergroenen, als buffer dienen tegen overstromingen en verkeersremmend werken (sommige plantvakken zorgen voor een asverschuiving). De beplanting in de platvakken zal bodembedekkende sierheesters worden of vaste planten met bloembollen en siergrassen. In sommige plantvakken komen kleine opgaande bomen.

Timing

Op 10 oktober werd een inspraakmoment georganiseerd voor de buurtbewoners. Zij deelden hun mening met de ontwerpers om de Jan Miraelstraat zo tot een aangename straat voor iedereen te maken. Na deze vergadering wordt het plan aangepast waar nodig, waarna het nogmaals aan het College en de gemeenteraad voorgelegd wordt. De werkzaamheden door de nutsmaatschappijen starten in september 2023 en tegen het eind van 2023 wordt de start van de heraanleg voorzien. Behoudens onvoorziene omstandigheden plannen we om de heraanleg tegen de zomer van 2024 afgewerkt te hebben.

Eerste voorontwerp van de heraanleg

Bekijk de PowerPoint met de plannen hier.

voorontwerp Jan Miraelstraat werken
Brugge

Plan herinrichting Christus-Koning voorgesteld

Christus-Koning wordt toekomst gerichte wijk. Meer leefbaarheid, meer groen, meer verkeersveiligheid en waterrobuust. De werken worden aangevat in het najaar van 2022.

De start van de heraanleg van Christus-Koning Fase 1 bestaat uit de heraanleg van twee belangrijke lanen en een klein straatje.  De Filips De Goedelaan (laan aan het bekende Stil ende met de zwanen), de Karel de Stoutelaan met het geliefde park Graaf Visart en een zijstraat (Zeger Van Malestraat) worden heraangelegd in 2023 en 2024.

Welke werken ?

De werken omvatten een volledige heraanleg, inclusief riolering in de volgende straten: Filips de Goedelaan, Karel de Stoutelaan (tussen de R30 en de Leopold I-laan) en Zeger van Malestraat in Christus-Koning. Deze werken zijn noodzakelijk, omdat na een routine controle gebleken is dat de riolering in slecht staat is en de bovenbouw aan vernieuwing toe is.

Voorafgaand aan de infrastructuurwerken zullen de nutsleidingen gesaneerd worden. De saneringswerken van de nutsleidingen starten in het najaar van 2022.

De werken, zowel voor de saneringswerken van de nutsleidingen, als de wegenis- en rioleringswerken, zullen gefaseerd uitgevoerd worden, om de toegankelijkheid tijdens de werken te verzekeren. De fasering zal bepaald worden in samenspraak met de aannemer en politie.

Budget :  2.900.000,00 euro prijs excl. BTW

Fasering werken :

– sanering nutswerken: najaar 2022

– infrastructuurwerken: voorjaar 2023

– termijn infrastructuurwerken 220 werkdagen

Filips de Goedelaan

De Filips de Goedelaan krijgt een volledige make over. 

De rijweg zal bestaan uit asfalt tussen de kruispunten en in uitgewassen monolietbeton ter hoogte van de kruispunten met de Tornooistraat, Lauwerstraat en Karel de Stoutelaan.

De Filips de Goedelaan blijft een fietsstraat. Er wordt eenrichtingsverkeer voor de automobilisten ingevoerd, komende vanaf de Scheepsdalelaan richting de Karel de Stoutelaan.

Voor het fietsverkeer blijft dubbelrichting toegelaten.

Het wandelpad langs ’t Stil Ende wordt heraangelegd in dolomiet met nieuwe en bijkomende zitbanken, vuilnisbakken en bijkomende openbare verlichting in functie van de veiligheid.

De parkeerstroken worden aangelegd in kasseien afkomstig van de opbraak. De voetpaden worden aangelegd in platines.

Gezien de verharde oppervlakte voor een groot stuk verminderd, betekent dit dat de vesten versterkt en uitgebreid worden. Er komt  extra ruimte vrij voor gazon en aanplant van nieuwe bomen, een boom wordt gerooid in kader van de aanleg van de riolering.  De Filips De Goedelaan zal dus groener worden en de Vesten worden eigenlijk een beetje op dat stuk doorgetrokken zodat ook het Visart Park zijn verlengde zal kan rond het Stil Ende, stelt Van Volcem.  Dit wordt echt een mooie realisatie. Doorgaand verkeer wordt afgeleid naar de ring.

De fietsstraat wordt dus veel smaller (nu bijna 20 meter met parkings) en zal dus op bepaalde plaatsen nog de helft zo breed zijn en op andere plaatsen zelfs nog een derde zo breed. Het zal veel aangenamer wonen zijn en ook veiliger en aangenamer fietsen. Deze groene investering zal de wijk enorm opwaarderen.

De Karel de Stoutelaan wordt 30 km per uur en een parklaan

De rijweg zal bestaan uit een centrale strook in vlak gezaagde kasseien met aan weerszijden een fietscomfortstrook in uitgewassen monolietbeton. Het gedeelte Karel de Stoutelaan vanaf de Leopold I-Laan tot aan de Filips de Goedelaan wordt zone 30 voor het autoverkeer in plaatse van zone 50

Ter hoogte van de kruispunten worden verkeersremmende maatregelen voorzien en bestaat de rijweg er volledig uit uitgewassen monolietbeton. Kruispunt Karel de Stoutelaan met de Keizer Karelstraat wordt voorzien van verkeersgeleiders in combinatie met een asverschuiving als verkeersremmer.

Op het kruispunt Zeger van Malestraat – Karel de Stoutelaan – Gouden Boomstraat wordt een plateau aangelegd in uitgewassen monolietbeton als verkeersremmer.

De langse parkeerstroken worden voorzien in kasseien afkomstig van de opbraak. Tussen de parkeerstroken en de voetpaden wordt aan weerszijden van de Karel de Stoutelaan een groenstrook in gazon voorzien.

De bestaande bomen worden behouden en er worden bijkomend nieuwe bomen aangeplant. De voetpaden worden voldoende breed aangelegd in platines. De oversteekbaarheid van de groenstroken wordt op diverse plaatsen mogelijk gemaakt door middel van staptegels of verbindingspaden. Eveneens worden er zitgelegenheden, fietsnietjes en vuilnisbakken voorzien.

Zeger van Malestraat

De rijweg wordt  voorzien in kasseien, afkomstig van de opbraak. Ook hier wordt de inrichting van de straat voorzien als eenrichtingsstraat voor automobilisten komende van de Maria van Bourgondiëlaan richting de Karel de Stoutelaan. De parkeerstroken worden aangelegd in kasseien afkomstig van de opbraak en voorzien aan weerszijden van de rijweg. De voetpaden worden hier aangelegd in grijze betonstraatstenen.

Er wordt gestreefd om zo veel mogelijk hemelwater in de vesten te laten lopen en te laten infiltreren door de verharde oppervlakte te laten afwateren naar de plantvakken en naar de regenwaterriool die zal uitmonden in de vesten.

Voor de percelen binnen het project wordt optimale afkoppeling voorzien op perceelsniveau. Dit wil zeggen dat het private rioolstelsel voor open en halfopen bebouwing, buiten de woning, wordt ontdubbeld. Deze studie en kosten zijn volledig ten laste van de Stad.

In totaal worden over het ganse project 58 nieuwe bomen aangeplant en met uitzondering van 1 boom blijven alle bestaande bomen behouden. Een opsteker voor Christus-Koning.

Vind hier het wijkmobiliteitsplan van Christus-Koning.

Brugge

Heraanleg Akkerstraat, Altenastraat en ’t Veld voltooid

De Akkerstraat, Altenastraat en ’t Veld na heraanleg opnieuw open! Een opsteker voor de bewoners.

In Sint-Kruis zijn de Akkerstraat, de Altenastraat en ’t Veld na heraanleg terug officieel geopend. De straten waren dringend aan vernieuwing toe en zijn volledig opgefrist. Een opsteker voor de bewoners.

De parkeerzones in de straten werden in natuursteen aangelegd om het cachet van deze straten te verhogen. Ook werd er heel veel aandacht geschonken aan water. Volgens de nieuwe milieunormen werden er infiltratie- en bufferzones aangelegd zodat regenwater niet rechtstreeks in de riool loopt. De regen blijft eerst ter plaatse in de groenzones als voeding en stroomt pas daarna door naar de riool. Naast de groenzones plaatste men een duurzame borduur om de groenzones te beschermen en te vermijden dat men met de wagen in het groen rijdt.

‘t Veld

In ’t Veld werden niet alleen nieuwe voetpaden, parkeerzones en plantvakken aangelegd, de straat kreeg ook een nieuwe asfaltlaag. De nieuwe bomen komen er in het plantseizoen eind 2022.

Akkerstraat

In de Akkerstraat werd er op dit moment nog geen nieuwe asfaltlaag gegoten. Deze komt er in oktober. Ook het plateau in de Akkerstraat zal volledig in nieuwe asfalt worden aangelegd.
In de Akkerstraat legde men de focus op het zoveel mogelijk behouden van de bestaande bomen.

“Zeker in warme temperaturen zoals vandaag, tonen de bomen hun waarde voor de straat. Niet alleen verlagen de bomen de temperatuur met een aantal graden, ook zorgen ze voor meer zuurstof voor de mensen die wandelen in de straat,” licht schepen Van Volcem toe.

Altenastraat

In de Altenastraat is men nog volop bezig. De aannemer werd weggeroepen naar andere werven. De werken in deze straat zullen tijdig voltooid zijn voor het begin van het bouwverlof. De werken schieten op dit moment goed op.

Aannemer

Firma Krinkels

Kostenplaatje

Kostprijs ’t Veld: € 326.171

Kostprijs Akkerstraat: € 320.000

Kostprijs Altenastraat: € 282.000

Hier kan je lezen waar de dienst openbaar domein nog aan werkt.

Brugge

Mooie opkomst voor buurtbewonersvergadering heraanleg Pannebekestraat

BRUGGE – Tijdens het infomoment op 17 mei in de Garve werden de plannen voor de heraanleg van de Pannebekestraat aan de buurtbewoners voorgesteld. Ik lichtte mee de plannen toe en beantwoordde vragen van de buurtbewoners.

Bestaande toestand

Het rioleringsnet in de Pannebekestraat is in zeer slechte staat en voldoet niet meer aan de huidige kwaliteitseisen.  In het recente verleden zijn diverse rioolbreuken ontstaan die voorlopig hersteld werden.

Bovendien is er op dit moment nog steeds een gemengd rioleringsstelsel aanwezig. Gelet op de Europese kaderrichtlijn is de aanleg van een gescheiden stelsel noodzakelijk. Het regenwater moet afzonderlijk worden afgevoerd.

Ook de bovengrondse infrastructuur van de straat is dringend aan vernieuwing toe. De voetpaden lagen er in erbarmelijke toestand, maar omdat het zo erg was kon tussentijds herstel niet uitblijven.

Plan van aanpak

Vandaag staan er 110 lindes in de straat. Het ontwerp is opnieuw een groene straat met bomen. Een
18-tal bomen zijn niet meer gezond en zullen worden vervangen.

De dienst Openbaar Domein koos voor een concept van een dubbelrichtingsweg met twee asverschuivingen en twee wegversmallingen om de snelheid in de straat van 600 meter lang te verminderen.

Wel wil ik steeds dat er aandacht blijft voor het groen in onze stad.

Ik benadruk ook het belang van een vernieuwd rioleringsstelsel, volledig conform de Europese kaderrichtlijn: De heraanleg van de Pannebekestraat betreft een volledige vernieuwing van rioollijn tot rioollijn inclusief de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel.

Een gescheiden rioleringsstelsel draagt bij aan de vermindering van vervuiling van de natuurlijke waterlopen. Het voorkomt ook dat er bij hevige regenbuien afvalwater op de straten zou staan. In een gescheiden rioleringsstelsel is de afvoer ook veel regelmatiger dan in een gemengd rioleringsstelsel.

Investering

De raming voor de bovenbouw bedraag € 915.000. De raming voor de vernieuwing van deze riolering bedraagt € 1.170.000.  

Het totaalbedrag van de ruwe raming komt bijgevolg neer op € 2.085.000.

Fasering en timing

Op 17 mei 2022 ging het infomoment voor de buurtbewoners door in dienstencentrum de Garve te Sint-Jozef. De rioolstudie is lopende en Farys zal die afleveren in het najaar van 2022 waarop we het plan kunnen finaliseren en met de opmerkingen van bewoners rekening kunnen houden.

Daaropvolgend worden eind 2022 de definitieve plannen aan de buurt voorgesteld.

In de eerste helft van 2023 staat de aanbestedingsprocedure voor het aanstellen van een aannemer op de agenda. De werken van de nutsmaatschappijen zijn voorzien voor het najaar van 2023, de wegenis- en rioleringswerken voor eind 2023.

De werken zullen ongeveer 1 jaar duren maar zullen gefaseerd worden uitgevoerd.

De beëindiging van de werken wordt verwacht tegen de zomer van 2024.

Investeringen in Sint-Jozef

Elke deelgemeente telt. Ook Sint-Jozef. Ikzelf ben hier geboren en ging hier ook in de kleuterklas naar school.

In Sint-Jozef werden de laatste twee jaar diverse zaken aangepakt :

– De voetpaden in de Koolkerksesteenweg werden volledig vernieuwd dit jaar.

– De voetpaden in de Ronsaertbekestraat werd eveneens vernieuwd en een nieuwe toegankelijke bushalte werd aan de kerk gerealiseerd, er kwamen ook nieuwe plantvakken met bomen.

– De voetpaden in de Terlooigemweg werden eveneens vernieuwd en onthard.  De bomen worden in het najaar aangeplant en de plantvakken worden voorzien van bloembollen.

– Het beton in de Cornelis Everaertstraat werd ook plaatselijk hersteld.

– Een parkje in Leon De Foerestraat werd in 2020 geopend

– Er werden ook diverse bloembollen geplant in de Paul Devauxstraat en de Louis De Potterstraat

– Een fietspad werd aangelegd van de Dudzeelsesteenweg naar de Louis Coiseaukaai

– De vrachtwagenparking werd op verzoek van de bewoners van de Dudzeelsesteenweg ook verlegd zodat het voor hen leefbaarder werd en de hoge muur werd verwijderd en een groenbuffer wordt aangelegd

– De school in de Pannebekestraat kreeg ook boomstammetjes voor de buitenklasjes.

De heraanleg van de Pannebekestraat is opnieuw een realisatie om deze rij aan te vullen.

Wil je meer informatie, klik hier.

De powerpointpresentatie van het infomoment kun je hieronder bekijken.

Brugge

Heraanleg Singel en Buiten Boeverievest: werken gestart op 7 februari. Einde is voorzien half juni

BRUGGE – Het wegdek van de Singel en de Buiten Boeverievest waren dringend aan vernieuwing toe. Begin februari gingen de werkzaamheden van start. Het einde van de werken is voorzien tegen half juni.   

Plan werken heraanleg Singel en Buiten Boeverievest

In opdracht van Stad Brugge werd op 7 februari gestart met de rioleringswerken en de heraanleg van de Buiten Boeverievest en de Singel. Om zoveel mogelijk rekening te houden met de bereikbaarheid, wordt in fases gewerkt. Bovenstaand plannetje toont de verschillende fasen van de werken. Op onderstaand schema wordt meer ingegaan op timing en detail van die fasen.

De werken hebben als doel een volledig gescheiden stelsel in alle straten te realiseren.

In de eerste fase van de heraanleg werd de Buiten Boeverievest aangepakt. Daar werd een nieuwe riolering geplaatst en aangesloten op het pompstation. In fase twee zal ook de Singel voorzien worden van een nieuwe riolering. Om die reden wordt de bestaande verharding opengebroken en zullen woningen tijdelijk enkel toegankelijk zijn te voet of per fiets. Nadien in fase drie zal men een rijweg aanleggen van de Singel tot de Smedenstraat. Tot slot zal men op het wandelpad een picknickzone inrichten en het speelplein van nieuwe toestellen voorzien.

Met deze werken wil ik de veiligheid en welzijn van de omgeving verbeteren voor komende decennia. Rond het speelplein worden vier nieuwe bomen voorzien alsook lage beplanting.

Meer weten? Klik hier

Schema werken heraanleg Singel en Buiten Boeverievest
Brugge

Nieuw ontwerp voor het romantische Minnewaterpark

BRUGGE – Het Minnewaterpark is een belangrijk park voor veel Bruggelingen, maar ook voor de internationale uitstraling van de stad. Na veertig jaar is het park aan een herinrichting toe. Brugge telt heel wat parken. Het bijzondere aan het Minnewaterpark is dat het ook grenst aan de Vesten. Het is voor vele toeristen de toegang tot de stad. Vele bezoekers genieten van het park en jaarlijks vinden er in de zomer enkele festivals plaats: Feest in ’t Park en Cactusfestival.

Start werkzaamheden en kostprijs investering

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Na meer dan veertig jaar – de laatste heraanleg dateert van 1979 – is het park aan een herinrichting toe. We werkten een voorstel uit voor de heropfrissing van het park.”

Bij akte van 9 augustus 1974 werd de Stad eigenaar van het 1,55 hectare grote terrein. Op 29 augustus 2024 zal het park dus 50 jaar in de handen zijn van de Stad. De aankoopsom bedroeg in die tijd 21 miljoen Belgische frank of 525.000 euro.  

“We plannen de start van de heraanleg van het park na de zomer. We investeren 662.356,83 euro. Het meest bekende park van Brugge krijgt dus een nieuw ontwerp en opwaardering met respect voor het verleden. Het was tijd om de paden er te vernieuwen en opnieuw waterdoorlatend te maken en er komt zicht vanuit het park op het water”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Inspraak en overleg

Burgemeester Dirk De fauw: “In totaal ontvingen we zestig reacties die we kunnen samenvatten in zeven belangrijke hoofdpunten die de leidraad vormen in het ontwerp.”

De zeven belangrijkste hoofdpunten waren:

Vernieuwen paden: de buurt signaleerde plasvorming en dus een slechte afwatering van de paden. Die zullen worden vernieuwd.

Nieuw wandelpad naar het Minnewater: een nieuw pad brengt meer sociale controle voor het gedeelte van het park. Het pad kan de zone meer aantrekkelijk maken. Het pad geeft meer zicht op het water en maakt een rustige indruk.

• Twee bestaande dolomietpaden aan de kant van de Vesten en leilinden worden graspaden: Er was meer waterdoorlating nodig. De graspaden zijn beter voor de bomen die errond groeien.

• De zone aan de IJsputbrug vernieuwen en een nieuwe ontmoetingsplaats aan het water creëren: een pluspunt voor elke bezoeker van het park, het dambord en de tafeltjes zijn echt versleten en zijn aan vernieuwing toe. Op dit moment is er een gevaarlijke situatie voor spelende kinderen. Daarnaast zijn de tafeltjes versleten.

Dit biedt geen mooie uitstraling voor de vele toeristen en bezoekers langs de IJsputbrug.

Kasteel ’t Fraeyhuis in beeld: De gemerkte tegels maken een knipoog naar het verleden. Een mooi gebaar en herinnering naar vroeger.

Nieuwe zithoek aan het water: er wordt een brug gemaakt aan de nieuwe zithoek. De gracht waar die overloopt zal vrij gemaakt worden zodat er nabijheid aan het water gecreëerd wordt. Het plein zal vlot toegankelijk gemaakt worden voor ouderen. Er zullen ook zeker genoeg banken voorzien worden aan het water. De ontmoetingsplek wordt een rustige plek in het park met sociale controle door zijn open karakter. Er wordt ook een zichtas naar het water gecreëerd vanuit het park

Meer bebloeming in het park: een bijenvriendelijke plek met veel bloemen. Er komen grote vast en wegneembare bloembakken op vraag van de buurt. Aan de huizen van het Coletijnenhof worden er geen bomen of hoge heesters aangeplant zodat de open ruimte wordt bewaard.

“De paden in het park hebben een belangrijk aandeel in die reacties van de buurt: de vernieuwing van de paden. Het pad dat naar het Coletijnenhof liep in het oorspronkelijk ontwerp, is geschrapt op verzoek van de buurt”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Er komt een nieuw wandelpad naar het pleintje aan het water. Er wordt ook een brugje in Cortenstaal aangelegd over de gracht richting het plein. 

“De wandelpaden in dolomiet dateren uit 1980 en er treden structurele problemen op die we met de stad willen aanpakken. De paden blijven in dolemiet op verzoek van de Stad en de hogere overheid. Ze zijn onderhoudsintensief maar geven een warme uitstraling aan het park. Ik wou geen beton of asfalt in het park. Dolomietpaden zijn er ook in andere mooie parken in de stad en op de Vesten”, zegt schepen Mercedes Van Volcem. 

Het park voorziet twee pleintjes in het park

Bij de ingang van het park vanuit de Vesten is er een welkomstpleintje. Als je van de Bargebrug komt, zal je verwelkomd worden met bloemen en zitbanken. Het is een soort ellipsvorm die ook terugkomt bij het pleintje aan het water. Bij dat pleintje aan het water komen ook twee petanquebanen, extra bomen, picknickbanken en nieuw parkmeubilair. Het zicht vanuit het park naar het water wordt geoptimaliseerd.

Groene stoelen en nieuw parkmeubilair rond bomen

Extra straatmeubilair zal uitnodigen om te vertoeven in het park: stoelen, schommelstoelen, picknickbanken, zitelementen en de typische Brugse zwanehalsbanken.

Kushoekje

“Het ontwerp voorziet ook in het verwijderen van een strook heesters, zodat er zicht is op de gracht en dus het water, niet ver van het nieuwe wandelpad en de nieuwe brug die geplaatst zal worden. Uiteraard wordt het kussershoekje in eer behouden. Een plaatsje waar veel koppels hun eerste kus geven. Dat is romantisch erfgoed: dat moeten we koesteren”, zegt schepen Mercedes Van Volcem met een knipoog.

Toegankelijkheid

De trappen in het domein worden voorzien van een anti-sliplaag. Bij regen kunnen de trappen glad liggen en zo voorkomen we ongelukkige vallen en bevorderen we de begaanbaarheid. Dat is zowel de luie brug (1) bij het kussershoekje, de Ijsput- of Bargebrug (2) en de helling (3) in het park.

Burgemeester Dirk De fauw: “Het Minnewater is ook een belangrijk park voor grootse culturele activiteiten zoals het Cactusfestival en Feest in ’t Park die in normale omstandigheden daar al jarenlang plaatsvinden. Daarom hebben we bij de opmaak van het ontwerp veel belang gehecht aan de bereikbaarheid van het park, onder meer voor de hulpdiensten. Daarnaast wordt het merendeel van het straatmeubilair wegneembaar zodat ook de nieuwe pleinen multifunctioneel kunnen worden gebruikt.”

Kasteel Fraeyhuis

Kasteel ‘Fraeyhuis wordt in beeld gebracht in het park. Zo zullen er wandelpaden in merktegels aangelegd worden. Het kasteel werd in 1969 gesloopt. De portierswoning en de leilinden in de tuin bleven bewaard. 

Bebloeming

Uit de inspraak bleek duidelijk dat iedereen meer bebloeming in het park wil. “We zullen over het hele park bloembollen planten die voor kleurrijke bloementapijten zullen zorgen in het bloeiseizoen. We zullen ook aan de zijde van het Coletijnenhof en de zijde van het kasteel extra planten plaatsen. Zo wordt het romantische karakter van het park nog meer in de verf gezet”.

Hekjes

Het brugje naar het Coletijnenhof en de verbinding naar de Arsenaalstraat zullen beide een afsluitbaar hek krijgen. Al zullen deze poortjes altijd open blijven: een architecturaal accent dat toegang geeft naar het park. Om veiligheidsreden kunnen ze eventueel worden gesloten.

Start na zomer 2022

De kostprijs van de werkzaamheden wordt geraamd op 662.356,83 euro. Het budget gaat hoofdzakelijk op in het rooien van beplanting, grondwerkzaamheden, de aanleg van paden in dolomietverharding, aanleg van het plein in straatsteenverharding, het leveren en plaatsen van straatmeubilair en groenaanleg en – onderhoud. 

Behoudens onvoorziene omstandigheden is de start van de werken voorzien na de zomervakantie 2022.

Brugge Dossiers Koolkerke Openbare werken Ruimtelijke ordening Schepen Sint-Jozef - Koolkerke

Heraanleg groenzone, opritten en trottoir in gedeelte Koolkerkse Steenweg

De Stad Brugge laat de groenzone, de opritten en het voetpad aan beide kanten van de weg in de Koolkerkse Steenweg tussen Brugse Steenweg en August Vermeylenstraat heraanleggen. Verkinderen Aannemingen zal de werkzaamheden uitvoeren van 14 oktober tot en met 19 november.

Verkeersimpact?

Het doorgaand verkeer langs de Koolkerkse Steenweg wordt volledig afgesloten tussen de Brugse Steenweg en de August Vermeylenstraat. Er zijn omleidingen voorzien via de Jules van Praetstraat, Noorweegse Kaai en R30. Het verkeer komende van de R30 kan plaatselijk omrijden via de Leon de Foerestraat naar de Noorweegse Kaai. De omleiding geldt zowel voor motorvoertuigen als voor fietsers. Bewoners kunnen enige overlast ondervinden, omdat ze tijdens de werken hun oprit niet kunnen gebruiken.

De bussen (lijn 4 en 90) rijden als volgt:

– komende van Koolkerke: Jules van Praetstraat, Louis de Potterstraat, Leon de Foerestraat, Koolkerkse Steenweg

– komende van de Koolkerkse Steenweg: Leon de Foerestraat, Louis de Potterstraat, Jules van Praetstraat, Brugse Steenweg.

Bushalte Brugge Ons Tehuis wordt niet bediend. De Lijn voorziet een tijdelijke vervanghalte in de Cornelis Everaartstraat.

Plantenkeuze

Voor de plantenkeuze stellen we voor om dit in te vullen met sneeuwbes (symphoricarpos) als rond geschoren haagblokken. Deze plant geeft een roze bloei en bessen we kunnen dit stimuleren met de correcte snoeiperiodes.

Meer weten?

Een overzicht van wegwerkzaamheden in Brugge vindt u op https://www.brugge.be/openbare-werken

Brugge

Heraanleg rijbaan en voetpaden Stijn Streuvelsstraat

BRUGGE – De Stijn Streuvelsstraat krijgt een heraanleg van de voetpaden en rijbaan. De werken aan de weg starten op 27 september en zullen voor de kerstvakantie beëindigd worden. “De werken worden uitgevoerd in 2 fases. Tijdens de 2de fase zal de rijbaan opengebroken worden en heraangelegd. Dan zal er even geen verkeer mogelijk zijn, al blijven fietsers en voetgangers altijd hun doorgang behouden”, klinkt het bij schepen van Openbaar Domein, Mercedes Van Volcem.

De werken zullen starten van aan de kant van de Peperstraat richting de Kruisvest. In een eerste fase gaat het om opbreken en de heraanleg van de voetpaden. In een tweede fase om het opbreken en heraanleggen van de rijbaan. “Voetgangers en fietsers met hun fiets aan de hand blijven hun doorgang behouden. Bij de eerste fase zal plaatselijk verkeerd nog altijd door kunnen in de straat. Vanaf de tweede fase echter zal alleen plaatselijk verkeer van aan de Kruisvest mogelijk zijn tot aan de werfzone”, legt de schepen uit.

Een omleiding wordt voorzien voor het verkeer die komt vanuit de Kruisvest via de Kruisvest, de Bapaumestraat en de Peperstraat. “De omleiding vanuit de Jeruzalemstraat is dan weer voorzien via de Rodestraat, Langestraat, Bilkske, Kazernevest en de Kruisvest”, duidt Van Volcem.

Ter hoogte van de werfzone zal er ook een parkeerverbod gelden.