Tag: klimaat

Vlaams Parlement

Stikstofakkoord nog niet in zicht

Opnieuw geen stikstofakkoord. Het dossier blijft muurvast zitten. Na verschillende nachtelijke vergaderingen vorige week is de Vlaamse Regering niet tot een akkoord kunnen komen. Tijdens een extra plenaire vergadering in het Vlaams Parlement gaf de Vlaamse Regering tekst en uitleg.

Alle drie de regeringspartijen spreken uit sámen nog tot een stikstofakkoord te willen komen, maar een aantal knelpunten moeten nog weggewerkt worden. Het gaat over een gelijke behandeling van de landbouw en industrie, maar ook over saldering. Dat laatste betekent dat de uitstoot van een gesloten landbouwbedrijf (deels) moeten kunnen overgaan naar de overgebleven landbouwbedrijven, aldus CD&V.

De conceptnota die door Zuhal Demir wordt voorgelegd aan de Vlaamse Regering kan je hieronder terugvinden:

Brugge

Buffer regenwater met een wadi!

BRUGGE – Onze bloemen en planten zien af tijdens lange, droge periodes. Onze grondreserves regenwater kunnen dan niet snel genoeg aanvullen waardoor onze tuinen het moeilijk krijgen. Regenwater opvangen kan dé oplossing zijn.

Je tuin zal je dankbaar zijn met een wadi!

Regenwater opvangen van je dak en terras in een regenwaterput en de overloop ervan infiltreren. Deze zaken kunnen onze tuin redden, want regenwater dat niet naar de riolering stroomt, vult de grondreserves aan. Ideaal wanneer door de klimaatverandering lange, droge periodes meer en meer afwisselen met veel regen op korte tijd. Ook een wadi kan je hierbij van dienst zijn.

Wat is een wadi?

Een wadi is een groene greppel waarin (regen)water verzameld wordt. Het Arabische woord is in Nederland een afkorting van Water Afvoer Drainage en Infiltratie. Een wadi bergt regenwater en zuivert het, waarna het water infiltreert in de ondergrond. Zo helpt de wadi tegen droogte.

Een wadi van 1 op 1 meter met een diepte van 20 cm kan 200 liter water bufferen. Bij voorkeur ligt deze in een lager gelegen deel van je tuin, zodat al het water daarnaartoe stroomt. De ondergrond is waterdoorlatend, bijvoorbeeld een zandige laag, en is beplant met gewoon gazon, extensief grasland of planten die van een natte/droge situatie houden (voorbeelden: gele lis, moeras-vergeet-mij-nietje, kattenstaart, moerasspirea).

Wat kan je nog doen?

Een wadi is niet het enige wat je kan doen om je tuin te beschermen tegen droogte. Kijk ook eens om te ontharden of je geen plaats hebt voor een regenton.

Lees hier meer over droogte in Brugge.

Brugge

Brugge breekt uit!

Met het project ‘Breek uit’ wil de Stad haar inwoners stimuleren om hun private tuinen, terrassen en voortuinen te ontharden en zo meer ruimte te maken voor groen en water.

Met de actie 'Breek Uit' probeert Brugge haar klimaatdoelstellingen te behalen en haar ondergrond te ontharden.

Stad Brugge engageert zich om tegen 2050 klimaatneutraal en klimaatrobuust te zijn. Klimaatrobuust betekent aangepast aan de weersomstandigheden, met meer periodes van droogte, hitte en extreme regen. Een klimaatadaptatiestudie werd uitgevoerd voor de stad Brugge en leverde een actieplan en een brede waaier aan mogelijke maatregelen op. Men onderzocht onder andere waar de verharding zit, wie of wat de grootste verharders zijn en hoe of waar onthard, afgekoppeld en gebufferd kan worden.

De stad zélf houdt al rekening met vergroening, ontharding en slim waterbeheer bij het ontwerpen of heraanleggen van pleinen of straten. In Brugge is een groot deel van verharde grond echter privaat eigendom. Exclusief de haven is Brugge met 25,4 miljoen m² voor 22,6% verhard en zit daarmee boven het Vlaams gemiddelde van 14,5%. De terreinverharding van private percelen bedraagt circa 17 miljoen m².

Met de actie ‘Ik wil een boom’ zijn er al meer dan 150 geveltuinen aangelegd en meer dan 150 bomen aangeplant. Met de actie ‘Breek Uit’ willen we de inwoners stimuleren om hun private tuinen, terrassen en voortuinen te ontharden en zo meer ruimte te maken voor groen en water. Zo draagt de Bruggeling mee bij aan het bereiken van onze klimaatambities!

Vanaf 1 juli 2022 geeft Stad Brugge een toelage aan zij die verharde oppervlakte in de tuin, terras, en voortuin opbreken en beplanten. Het gaat om 10 euro per vierkante meter, met een maximum totaalbedrag van 500 euro. Jaarlijks wordt dit geëvalueerd.

Vind hier meer informatie over hoe Stad Brugge haar klimaatdoelstellingen wil realiseren!

Brugge

Vlaamse regering dringt CO2-uitstoot terug met ambitieus klimaatplan

BRUSSEL – De Vlaamse regering heeft een ambitieus klimaatplan uitgewerkt. Met 40 maatregelen wordt tegen 2030 de CO2-uitstoot fors teruggedrongen. Er komt een ongeziene renovatiegolf om het verouderde Vlaamse woningpatrimonium energiezuiniger te maken. Nieuwe woningen zullen 100% fossielvrij gebouwd worden. En er wordt radicaal de switch gemaakt naar een elektrificatie van ons wagenpark. De Vlaamse regering legt de lat hoog en neemt op die manier haar verantwoordelijkheid om ook de volgende generaties een duurzame en welvarende toekomst te garanderen.

Met het nieuwe klimaatplan schroeft de Vlaamse regering haar klimaatambities stevig verder op. En het verbindt hier meteen ook concrete en ambitieuze maatregelen aan om dit engagement ook hard te maken. Het gaat in totaal om maar liefst 40 nieuwe maatregelen die bovenop de al bestaande 350 maatregelen van het Vlaamse Energie en Klimaatplan komen. De meest opvallende maatregelen? We gaan in de toekomst minder energieverslindend wonen en we zullen ons duurzamer verplaatsen.

Energiezuinige gebouwen

De meest duurzame energie is de energie die je niet gebruikt. Daarom zetten we in op een nooit geziene renovatiegolf van onze woningen. Elke woning die in de toekomst verkocht wordt met een E-label of slechter, wordt gevraagd om te renoveren tot minstens een D-label binnen de vijf jaar. Bovendien zal er een pad uitgestippeld worden om in de komende jaren de labels verder aan te scherpen in lijn met de lange termijn renovatiestrategie waardoor we in 2050 een klimaatneutraal patrimonium kunnen realiseren.

Kopers worden daarbij uiteraard ondersteund. Zo wordt de premie voor hybride warmtepompen verhoogd van 800 naar 1500 euro en voor warmtepompen van 1500 naar 2250 euro voor alle bestaande woningen. Ook kunnen ze rekenen op een renteloos renovatiekrediet dat bovenop de bestaande premies komt. We geven daarbij incentives aan zij die verder willen springen dan het minimumlabel. Eigenaars die willen renoveren tot een label C,B of A kunnen zelfs rekenen op een lening met een negatieve rente.

Op die manier zorgen we voor een win-win. We dringen de totale uitstoot van onze private gebouwen terug én bewoners zullen kunnen genieten van een lagere energierekening, meer comfort en een opwaardering van hun woning.

Tegelijk zorgen we ervoor dat nieuwbouw fossielvrij wordt. Vanaf 2026 zullen nieuwe woningen en alle type gebouwen niet meer met fossiele brandstoffen zoals aardgas verwarmd kunnen worden. Bij een nieuwbouw woning kan er vanaf het ontwerp rekening gehouden worden met de vereisten om bijvoorbeeld via een warmtepomp te verwarmen. Deze keuze op het geëigende moment nemen, creëert de meest kostenefficiënte oplossing. Een voordeliger distributienettarief voor warmtepompen die de elektriciteitsfactuur omlaag haalt, moet daarbij helpen.

Duurzaam vervoer

Betere fietsinfrastructuur, een vergroening van het openbaar vervoer, een modal shift naar water en vergroening van het goederenvervoer en de elektrificatie van ons wagenpark. Dat zijn de pijlers om ons in de toekomst duurzamer te verplaatsen. De Vlaamse regering is ervan overtuigd dat dit mogelijk is. We zien immers nu al dat automobielsector volop inzet op elektrisch rijden. Een steeds groter assortiment en dus ook steeds meer betaalbare elektrische wagens is het resultaat. Daarom zullen vanaf 2029 enkel nog elektrische wagens ingeschreven kunnen worden. Om ervoor te zorgen dat de burger niet aan comfort moet inboeten, zorgt de Vlaamse regering tegen 2030 voor maar liefst 100.000 publieke laadpunten.

Een sociale taks shift

Met het klimaatplan werken we aan een duurzame toekomst. Stilstaan is geen optie. Later compenseren waar nu nog in fossiele brandstoffen wordt geïnvesteerd zal duurder zijn. We maken nu moedige keuzes zodat het later beter wordt voor iedereen. Dat zal een inspanning vragen van ons allemaal: overheid, bedrijven en burgers. En daarbij moeten we ervoor zorgen dat we niemand achter laten. We ondersteunen daarom burgers om duurzamer te wonen en zich te verplaatsen. Denk bijvoorbeeld maar aan de subsidies voor renovaties. En daarnaast zorgen we  voor een taks shift én taks cut. Zo schrappen we maximaal de subsidies voor fossiele brandstoffen en voeren we een aardgasheffing in. Die inkomsten gebruiken we om drastisch kosten te schrappen in de elektriciteitsfactuur en deze zo te verlagen.

Brugge Openbaar domein Schepen

Stad Brugge bereidt zich voor op hete en droge zomers

Twee weken geleden stelde Stad Brugge de campagne ‘Zorgen voor morgen begint vandaag/teken nu voor de toekomst’ voor naar aanleiding van de ondertekening van het Europese burgemeestersconvenant 2020-2030. Daarmee engageert Brugge zich tot 40% minder CO2-uitstoot tegen 2030. 

Stad Brugge bereidt zich voor op een toekomst waarin de weersomstandigheden wijzigen en we meer droogte, hittedagen en overvloedige neerslag in korte periodes kunnen verwachten.

Daarom heeft ze een studie laten uitvoeren om zicht te krijgen op deze gevolgen en in te schatten welke risico’s deze eventueel met zich meebrengen. Het studiebureau (Sumacqua) heeft samen met een hele reeks lokale experten uit stadsdiensten, andere overheden en betrokkenen een uitgebreide analyse gemaakt van het centrum van de stad Brugge.

Stof tot nadenken

De studie stemt alvast tot nadenken.  Bij ongewijzigd beleid, met andere woorden als de CO2-uitstoot verder blijft lopen zoals nu en de opwarming zich onverminderd voortzet, dan mogen we een gemiddelde temperatuurstijging verwachten in Brugge van 4,5 °C in de winter en zelfs 6,5 °C in de zomer. Het aantal hittedagen (meer dan 25°C) en tropische dagen (meer dan 30°) zal drastisch toenemen. Periodes van extreme droogte en periode van hevige neerslag zullen elkaar in de komende decennia steeds vaker afwisselen. En dit zal zonder twijfel gevolgen hebben op het functioneren van de stad.

Klimaatbestendige stad

De vraag is hoe je een bebouwde omgeving transformeert zodat toekomstige weerextremen geen bedreiging vormen.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Het antwoord ligt in het opstarten van een concreet warmte- en regenwatermanagement. Zo vraagt het van overheden om op een andere manier met de inrichting van de openbare ruimte om te gaan.  Heel eenvoudig samengevat komt het neer op drie principes die we in het ontwerpen van onze stad voorop moeten stellen:

  1. Meer vergroenen: zodat er geen hitte-eiland ontstaat in tijden van lange droogte en hoge temperaturen. Dat kan via bomen, struiken, maar ook gevel- en dakbegroeiing. Zo koel je natuurlijk en vermijd je mechanische koeling;
  2. Meer ontharden: zorgen dat neerslag terug zijn weg vindt naar de ondergrond en zo de bodem voldoende vochtig houdt. Dat kan door effectief verhardingen weg te nemen en te vervangen door waterdoorlatende bedekking zoals steenslag of groenzones;
  3. Beter waterbeheer: zorgen dat neerslag niet (te snel en teveel) via de riool wordt afgevoerd en tegelijk waar mogelijk water bufferen zodat het traag in de ondergrond kan indringen. Dit kan door een gescheiden rioolstelstel of door regenwaterputten te voorzien.”

Meer groen

“Jaarlijks investeren en vernieuwen we onze infrastructuur voor ongeveer 13 miljoen euro. 10 miljoen gaat daarvan naar wegenis en riolering, de rest (3 miljoen) naar het beheer en ontwerp van groene ruimte. In deze ontwerpen nemen we de principes van klimaatrobuust ontwerpen mee. Ik ga resoluut voor meer groen: van bomen tot parken, van bloembakken tot groengevels. Maar ook met ontharding zijn we volop bezig en noemen dat ‘operatie perforatie’. Een mooi voorbeeld is wat ik aan de balkonrotonde heb gerealiseerd door de betonvlakte daar open te gooien en bloemperken te plaatsen. Ook met ons waterbeleid zijn we volop bezig: gescheiden riolen en waterbuffers nemen we in elk ontwerp mee zodat we systematisch onze stad voorbereiden op deze nieuwe omstandigheden”, besluit schepen Mercedes Van Volcem.

Beleid Beleid Opinie Opinie Vlaams Parlement

Focus op Klimaat

Vlaanderen haalt haar klimaatdoelstellingen niet.   De steden moeten ook een klimaatplan opmaken.  25 % van de Vlamingen woont in de centrumsteden. De steden hebben dus een voortrekkersrol. Vlaanderen kan dit stimuleren via het stedenfonds, de stadsvernieuwingsprojecten en de stadscontracten. Groen zorgt voor leefbaarheid.  Groen zorgt ook voor opname van CO2.  De steden tellen ook het meeste gebouwen. Scholen zijn vandaag vaak slecht geïsoleerd. Waarom neemt het Vlaams Energiebedrijf geen acties om daarop in te zetten? Is er een gebrek aan daadkracht in Vlaamse Regering?  Urbanisatieplannen kan men ook klimaatbestendig maken, landbouwbeleid en havenbeleid.  Think out of the grey box, think Blue and Green.