Tag: mercedes van volcem

Brugge

Studie herinrichting Spoorwegstraat – N342 Brugge

De studie betreft de verkeersmatige herinrichting van de stationsomgeving, kant Sint-Michiels, specifiek het kruispunt Spoorwegstraat met de K&R-zone/voetgangerszone voor het Kamgebouw. De minister trekt hiervoor 150.000 euro uit. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voorzag hier reeds een studiebudget voor in het GIP 2022. Het budget werd echter niet besteed en daarom opnieuw ingeschreven voor 2023.

“Om een goede oplossing voor de ontsluiting op de N342 te vinden, dient de samenhang te worden bekeken tussen de ontsluiting van de verschillende scholencampussen (Syntra West, Ter Groene Poorte, Howest) en de ondergrondse parking van het station met de  verkeersstromen langs de N342 en dat dus over grotere afstand. Er diende dus te worden geconcludeerd dat een studie voor een volwaardige herinrichting van de N342 zich opdringt”, klinkt het op het kabinet van minister Peeters.

De studieopdracht herinrichting Spoorwegstraat is nog niet gegund en er is nog geen gedetailleerde planning. De uitvoering van de werken en de bijhorende kostenraming zullen blijken tijdens de loop van de nog te plaatsen studieopdracht. Het is niet realistisch om de werken af te ronden voor de nieuwe campus van 5.000 studenten zijn deuren opent in midden 2024.

Brugge

SINT-ANNAPLEIN EN OMGEVING KRIJGEN METAMORFOSE

BRUGGE – Het Sint-Annaplein en omgeving kregen een ware metamorfose. De riolering, bestrating en voetpaden van de Joost de Damhouderstraat en de korte Sint-Annastraat zijn volledig vernieuwd. Ze waren dringend aan vernieuwing toe. De omgeving is op 5 mei feestelijk geopend voor de buurt. Als Schepen van Openbaar Domein ben ik enorm fier op deze realisatie. We maken niet enkel plannen, maar voeren ze ook uit.

Inspraak

De plannen voor de heraanleg van de Joost de Damhouderstraat, de korte Sint-Annastraat en het Sint-Annaplein zijn voorgelegd aan de inwoners.

Verschillende aanpassingen zijn doorgevoerd op verzoek van de buurtbewoners. Zo werd in de Joost de Damhouderstraat eenrichtingsverkeer ingevoerd en is de rijrichting tegen de wijzer in veranderd.

Mozaïek

De rijweg in de Joost de Damhouderstraat en van het Sint-Annaplein is in mozaïekkeien aangelegd. In de Korte Sint-Annastraat hebben we de stenen die er voordien lagen gerecupereerd. Dit was specifiek op aanvraag van de omwonenden. De blauwe geglazuurde ‘Scoria Bricks’ voegen toe aan de pittoreske sfeer van het mooie straatje.

De voetpaden in de Joost de Damhouderstraat en aan het Sint-Annaplein zijn aangelegd in gezaagde grijze graniet kasseien. Ook de nieuwe parkeerplaatsen, even veel en op dezelfde plaats als voor de werken, zijn aangelegd in kasseien.

Een ware metamorfose

Het Sint-Annaplein onderging een ware metamorfose. De fietsstaanders hebben we vervangen door elf fietsbeugels. Zes nieuwe zitbanken zorgen voor voldoende zitgelegenheid. De bestaande groene zones zijn vernieuwd en groter gemaakt. Ook de wandelpaden in kasseien en dolomietverharding rondom de kerk zijn volledig vernieuwd. Zelfs de urinoir aan de kerk onderging een make-over: de vloer uit betontegels werd vervangen door kasseien. We maakten van het Sint-Annaplein een aangenaam plein met veel groen, waar men graag zal willen vertoeven.

Duurzame, waterrobuuste omgeving: hergebruik van regenwater

Een gescheiden rioleringsstelsel voor regen- en afvalwater is aangelegd. Door dit te scheiden, is er minder kans op overstroming bij hevige regenval. Het regenwater van het dak van de kerk wordt aangesloten op drie regenwaterputten, elk van 20.000 liter, die nieuw aangelegd zijn. Dit water zal gebruikt worden door de stadsdiensten voor het onderhouden van beplanting en algemeen onderhoud. Zo wordt het openbaar domein op de meest mogelijke manier ten dienste gesteld van de inwoners van Brugge.  

Een groene, leefbare buurt

De plantvakken rondom de Sint-Annakerk zijn volledig vernieuwd en iets groter gemaakt. In totaal is zo’n 75 m² onthard. We hebben 5 lindebomen aangeplant. Meer groen zorgt voor een aangenamere, maar ook duurzame buurt. Plantvakken zorgen ervoor dat het regenwater beter in de bodem kan doorsijpelen.

Al vijf buurtbewoners vroegen een geveltuintje aan. Deze zijn tijdens de werken reeds aangemaakt. Ik hoop dat nog meer bewoners zullen nadenken om hun gevel te vergroenen. De buurt met prachtige kasseien, de kerk en de leuke huizen hebben we opgewaardeerd. Dit alles zal nog mooier zijn als de inwoners gevelplantjes aan planten. De stad komt een plantvak maken en de bewoner koopt zelf de plant: www.brugge.be/gevelplant 

Kostprijs en timing

De totale kostprijs van de werken bedroeg 1.082.550,19 euro. Hiervan is 70 % door de Vlaamse Watermaatschappij TMVW/Farys bijgelegd, de stad neemt de rest voor zijn rekening.

De werken zijn gefaseerd uitgevoerd om de hinder zoveel als mogelijk te beperken. Deze gingen als volgt in werking:

  • Fase 1a  Molenmeers, kruispunten met Joost de Damhouderstraat en Korte Sint-Annastraat: mei 2022.
  • Fase 2  Korte Sint-Annastraat: mei – juli 2022
  • Fase 3  Sint-Annaplein, Jeruzalemstraat / huisnr. 15 tem 29 incl. kruispunt Joost de Damhouderstraat: augustus – december 2022
  • Fase 4  Sint-Annaplein, huisnr. 30 tem 3, voorkant Sint-Annakerk: oktober 2022 – maart 2023
  • Fase 5  Sint-Annaplein, huisnr. 4 tem 14 incl. kruispunt Jeruzalemstraat: januari – mei 2023
  • De aanleg van de wandelpaden, voetpaden en het groen rondom de Sint-Annakerk werd over fase 3 en 5 verdeeld
Brugge

Omvorming N31 Brugge tot Vlaamse hoofdweg

In de loop van 2023 start de gunningsprocedure van de studie ‘Omvorming N31 Brugge tot Vlaamse hoofdweg. De minister trekt hiervoor een budget van 150.000 euro uit. Het gaat om een actualisatie van een eerdere streefbeeldstudie uit 2009. De uitvoeringstermijn is nog niet vastgelegd. Na het ontvangen van de offertes zal het AWV de studieopdracht toewijzen aan het studiebureau dat het beste voldoet aan de gunningscriteria. De werken kunnen pas plaatsvinden na de resultaten van de studie. De verdere planning hangt af van de complexiteit van de vergunningsprocedure en de budgettaire inpasbaarheid.

Vind hier mijn vraag en het antwoord van de minister:

Brugge

Haalbaarheidsstudie R30 Brugge nog voor de zomer gegund

BRUGGE – Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters bevestigde in een antwoord op een schriftelijke vraag van Mercedes Van Volcem de ambitie de haalbaarheidsstudie R30 Brugge (het segment tussen de tunnel onder ‘t Zand en de Bloedput) nog voor de zomer te gunnen. “De aanbesteding is lopende”, klinkt het.

Haalbaarheidsstudie R30 nog voor de zomer gegund

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft bevestigd dat de haalbaarheidsstudie R30 Brugge-kruispunt Bloedput in 2023 plaats zal vinden. Het doel is om de gunning voor de zomer te realiseren. De minister heeft hiervoor een budget van 600.000 euro uitgetrokken. De technische beschrijving voor deze studie is al opgesteld en de opening van de offertes vond plaats op 19 april. Het kruispunt Bloedput, dat vorm krijgt door de takken Bevrijdingslaan (N351, dé invalsweg tot het centrum van Brugge), de Hoefijzerlaan en de Gulden Vlieslaan, is onderwerp van deze studie. Hiermee tracht men verschillende scenario’s te bekomen door middel van ontwerpend onderzoek gekoppeld aan een multicriteria-analyse. Een multicriteria-analyse is een methode om complexe beslissingen te nemen waarbij meerdere criteria of factoren in overweging worden genomen. Het is een proces waarbij men de verschillende opties systematisch analyseert op basis van meerdere criteria die belangrijk zijn voor de besluitvorming.

De aanbesteding is dus sinds 19 april lopend. De uitvoeringstermijn van de studie zal 300 kalenderdagen bedragen.

“Ik ijver er al jaren voor om deze zone aan te pakken. Het is de enige plaats waar een drukke ringweg de Brugse binnenstad doorkruist. Ik ben dan ook blij dat het onderzoek omtrent concrete mogelijkheden daar volgend jaar kan opstarten”, klinkt het bij Mercedes Van Volcem.

vind hier mijn vraag en het antwoord van de minister:

Brugge

Complex Project Nieuwe Sluis Zeebrugge

BRUGGE – Het Complex Project Nieuwe Sluis Zeebrugge zorgt voor een tweede toegang tot de achterhaven. Hierdoor worden de bedrijvigheid en werkgelegenheid langdurig verankerd in de regio.​

De Complex Project Nieuwe Sluis Zeebrugge bevindt zich momenteel in de derde fase van de nieuwe aanpak van complexe projecten van de Vlaamse overheid: de uitwerkingsfase. De keuze van het inrichtingsalternatief werd in juni 2022 al genomen. Momenteel werkt men aan het technisch voorontwerp en het geïntegreerd onderzoek daarover. De minister verwacht het voorontwerpprojectbesluit nog vóór de zomer van dit jaar te kunnen voorstellen.

Meer overlegmomenten zullen nog volgen. Na de mededeling van het voorontwerp kaderprojectbesluit organiseren we een adviesronde. Dan kunnen alle instanties hun advies omtrent het kaderprojectbesluit uitbrengen. Inwoners zullen op regelmatige basis geïnformeerd worden over de voortgang van het project. Daarnaast krijgen ze de kans om hun opmerkingen en bezwaren in te dienen tijdens het openbaar onderzoek. Dat volgt na vaststelling van het ontwerp kaderprojectbesluit eind 2023.

Het budget van 7 miljoen euro voor onteigeningen betreft zowel woningen als bedrijven. Er is voorzien in een effectief en een reservebudget omdat het moeilijk in te schatten is welke onderhandelingen er tot een effectieve akte zullen leiden in 2023. De impact van wonen nabij de nieuwe sluis wordt momenteel beoordeeld in de MER en leefbaarheidsstudie. Milderende maatregelen voor bewoners worden nu al meegenomen in de uitwerking van het project. Verschillende bewoners wensen echter nu al te verhuizen omdat ze bang dat hun woning moeilijk verkoopbaar zal zijn. De administratie van de minister heeft deze mogelijkheid onderzocht, en bekijkt nu hoe ze dit voorstel kunnen financieren.

Lees hier meer over het project.

Vind hier mijn vraag en het antwoord van de minister:

Brugge

Vlaanderen investeert in asweger langs de N31 in Brugge

BRUGGE – Vlaanderen investeert in de plaatsing van één asweger langs de N31. Een goede zaak voor vrachtwagenchauffeurs om boetes voor overbelading te vermijden.

Aswegers worden gebruikt om te controleren of de asbelasting van een vrachtwagen niet te zwaar is. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende maten en kunnen ook worden gebruikt voor rijdend verkeer. Door de asbelasting en het totale gewicht te wegen, kunnen chauffeurs boetes voor overschrijding van de aslast of overbelading vermijden.

De minister trekt in het definitieve GIP 1,5 miljoen euro uit voor de plaatsing van één asweger langs de N31 ter hoogte van kilometerpunt 9.7 (kant richting E40). De aanbestedingsprocedure van de werken zal plaatsvinden in het najaar van 2023. Aangezien de op- en afrit al zijn uitgevoerd, zullen de werken voornamelijk naast de N31 gebeuren, wat de verkeershinder beperkt. Zodra het weeghuisje en de weeginfrastructuur geplaatst en getest zijn, kan men de asweger operationeel innemen. Dit kan binnen 1 maand gebeuren als alles voorspoedig verloopt.

Lees hierover mijn vraag en het antwoord van de minister:

Brugge

Dossier Krakelebrug: update

BRUGGE – Wat het dossier Krakelebrug betreft, is het nog eens tijd voor een update. Een nieuwe schriftelijke vraag van Mercedes Van Volcem aan het adres van minister Peeters biedt een update van het dossier.

De Vlaamse Waterweg (DVW) heeft het contract voor de studieopdracht voor de herbouw van de nieuwe Krakelebrug gesloten. De studie is opgestart op 20 maart 2023. DVW onderzoekt ook de haalbaarheid van een vaste voetgangers- en/of fietsersbrug en werkt hierbij samen met de stad Brugge. Eerst zal er een locatiestudie uitgevoerd worden en daarna zal een leverancier gecontracteerd worden en een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Na het verkrijgen van de vergunning kan een tijdelijke brug geïnstalleerd worden. Er is nog geen informatie bekend over de fasering en timing van de vaste brug en wanneer deze gerealiseerd zal worden. De herbouw van de Krakelebrug zal in 2024 plaatsvinden.

Eerder nieuws over Dossier Krakelebrug lees je hier.

Lees hier mijn vraag en het antwoord van de minister:

Brugge

Nieuw kunstgrasveld voor J.V.V. Sint-Andries

SINT-ANDRIES – De jeugdvoetbalvereniging J.V.V. Sint-Andries krijgt een nieuw kunstgrasveld. Het huidige natuurgrasveld wordt intensief bespeeld en bij hevige regenval is het veld regelmatig onbespeelbaar. De nood naar een volledige heraanleg drong zich op, daarom beslisten we om deze wens in te willigen. We zullen het natuurgrasveld om vormen tot kunstgrasveld. Hierdoor zal het veld goed bestand zijn tegen intensief gebruik en ook tegen slechte weersomstandigheden.

Nieuw kunstgrasveld voor de jeugdspelers

240 spelers is heel wat. Het veld van de voetbalvereniging is veelvuldig gebruikt. Bij regen is het veld vaak onbespeelbaar. Het is belangrijk dat de enthousiaste spelers van J.V.V. Sint-Andries op een goed veld kunnen spelen. We voorzien een volledige heraanleg van het voetbalveld en vormen het om tot een kunstgrasveld. De volledige heraanleg omvat ook een extra berging en het vernieuwen van de paden rondom het voetbalveld, de inkom met fietsenstalling, de aanleg van een kunstgrasveld inclusief bijhorende drainage, alsook het plaatsen van een hemelwaterput voor recuperatie van regenwater, het vernieuwen van de omheiningen en ballenvangers.

Focus op waterrobuuste omgeving

We besteden bijzondere aandacht aan het waterrobuust maken van de omgeving. Tijdens de aanleg van de kunstgrasmat voorzien we een drainage om zo het overvloedige regenwater beter te laten afvoeren en infiltreren. De overloop van deze leiding sluiten we aan op de nieuwe hemelwaterput. Een kunstgrasveld is onderhoudsvriendelijker: bij intensief gebruik is het slijtvaster en het veld moet niet meer ingezaaid worden tussen de seizoenen door.

De padenstructuren rond het veld en de gebouwen zullen we in betonverharding uitvoeren (half gepolierd). Deze wateren op eigen terrein af. Op de langste kant van het speelveld voorzien we twee zones voor opslagplaats van verplaatsbare doelen. Naar onderhoud van de kunstgrasmat toe is dit tijdbesparend als deze op een verharding kan geplaatst worden.

Vernieuwde inkom

We vernieuwen de inkom in waterdoorlatende betonstraatstenen om zo maximaal in te zetten op de infiltratie van regenwater. We creëren een waaier van waterdoorlatende verharding die overvloeit naar groen. Aan de inkom komen er fietsenstallingen voor wie met de fiets komt. De haag ter plaatse zullen we behouden om als buffer te dienen naar het aangrenzend perceel. Er komt nog bijkomende beplanting rondom het toegangspad dat naar het terrein leidt.

Inzetten op kunstgrasvelden

De sportvereniging zal blij zijn met het nieuwe kunstgrasveld, op die manier kunnen meer ploegen gebruik maken van het veld.  Voor mij gaan sport en het openbaar domein hand in hand, zo kunnen we mooie projecten realiseren voor veel sportclubs.  Niets is leuker dan het openbaar domein openstellen voor spel, sport en samenkomen.

Brugge

Update: dossier Steenbruggebrug

BRUGGE – Wat de herinrichting van de Steenbruggebrug betreft, is het laatste nog niet geschreven. Een nieuwe schriftelijke vraag van Mercedes Van Volcem aan het adres van minister Peeters biedt een update van het dossier.

Wat de herinrichting van de Steenbruggebrug betreft, is het laatste nog niet geschreven. Ondertussen is de omgevingsvergunning aangevraagd. Daarbij volgde ook een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek liep van 24 januari 2023 tot en met 22 februari 2023.

In haar antwoord op mijn schriftelijke vraag van 26 januari 2023 zei de minister het volgende: “Een volgend overlegmoment rond Minder Hinder met de betrokken partijen is voorzien op 3 maart 2023. Alle afspraken worden gebundeld in de “Minder Hinder-nota”, wat een ‘levend’ document is dat steeds concreter wordt en ook tijdens de werken voortdurend geüpdatet zal worden in samenspraak met de aannemer.” Een vervolgoverleg rond Minder Hinder staat gepland op 25 mei 2023.

Ondertussen liet de minister weten dat De Vlaamse Waterweg de plannen van de Steenbruggebrug licht heeft gewijzigd, maar dat er fundamenteel niets aan het ontwerp is veranderd. Het openbaar onderzoek moet hierdoor echter wel worden overgedaan. Uit het antwoord van de minister blijkt dat met de beperkte aanpassingen ook voldaan wordt aan enkele bezwaren van buurtbewoners die werden ingediend tijdens het eerste openbaar onderzoek. Nu volgt dus een tweede openbaar onderzoek. Deze wijzigingen hebben ook geen impact op de timing.

De procedure voor het verwerven van de gronden is lopende en de opstart van de onderhandelingen met de eigenaars verwachten we nog dit jaar.

De aanbesteding van de eerste fase vond reeds plaats. Na het verkrijgen van de omgevingsvergunning zal ook de voorbereiding voor de opstart van de uitvoering van start gaan.

Op 5 mei 2023 vond er een zitting van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie plaats. Dan zullen, onder andere, de ingediende bezwaarschriften/reacties en de replieken van de lokale overheden aan bod komen. De wijzigingen aan de plannen doet geen afbreuk aan de start van de werkzaamheden. Deze staan nog steeds gepland om midden 2023 van start te gaan. Na het verkrijgen van de omgevingsvergunning – met uiterste beslisdatum 15 juli 2023 – kan de opstart van de uitvoering voorbereid worden.

Lees hier meer over het dossier.

Vind hier mijn vraag en het antwoord aan de minister:

Brugge

ZUIDZANDSTRAAT KRIJGT GROENE VERNIEUWING

Zuidzandstraat krijgt groene vernieuwing Mercedes Van Volcem

BRUGGE –We plannen om de Zuidzandstraat in de Brugse binnenstad te vernieuwen en groener te maken. Er komen nieuwe groenzones, een nieuwe toegankelijke bushalte en vernieuwde laad- en loszones. Om de straat nog groener te maken, doe ik een oproep aan alle winkeliers om een gevelplant te plaatsen. Zo maken we samen een groenere en gezelligere winkelstraat. Op 22 mei starten de werken op, deze zullen, behoudens onvoorziene omstandigheden, op 30 juni afgerond zijn.

Timing en inspraak

De werkzaamheden in de Zuidzandstraat vatten op 22 mei aan en zullen, behoudens onvoorziene omstandigheden, op 30 juni voorbij zijn. We maken heel wat aanpassingen gedaan aan de straat: de 27 bestaande duo-fietsstaanders worden weggehaald en vervangen door 40 fietsnietjes. Ook de straat krijgt een nieuwe heraanleg. De werken zijn noodzakelijk: de straat ligt er in slechte toestand bij.

Eind deze week stemmen we de plannen samen met de handelaars af.

Vernieuwing van de rijweg, de laad- en loszones

In het deel van de Zuidzandstraat tussen de Dweersstraat en Sint-Salvator leggen we 300 m² van de rijweg  opnieuw aan in mozaïekkeien. Door de staat van de rijweg is deze heraanleg noodzakelijk. De bestaande mozaïekkeien halen we weg, we passen de fundering van de straat aan, waarna we de mozaïekkeien opnieuw plaatsen. In het deel van de straat tussen ’t Zand en de Dweersstraat voeren we een aantal plaatselijke herstellen uit.

De twee laad- en loszones in de straat leggen we ook opnieuw aan, maar deze blijven behouden op dezelfde plaats als voordien. De heraanleg gebeurt met gewone kasseistenen, de witte mozaïekkeien zullen we weghalen.

Toegankelijke buszone

Met het weghalen van de buszone aan de Sint-Salvatorskathedraal is een nieuwe bushalte aan de hoek van de Zuidzandstraat met het Sint-Salvatorskerkhof aangemaakt. Momenteel staat hier enkel een paal van de Lijn. We voorzien de aanleg van een verhoogd busperron, op die manier is de bus veilig en makkelijk toegankelijk voor iedereen.

Een nieuwe, groene aanblik

In de Zuidzandstraat zullen we 40 m² ontharden. We realiseren zes nieuwe groenzones ter hoogte van de huisnummers 10, 16, 28, 30, 44 en 56. In iedere groenzone planten we een boom aan en komen er narcissen en verschillende soorten vegetatie, zoals vrouwenmantel, vergeet-mij-nietjes en siergrassen. Deze plantenkeuze zorgt voor een geheel met de plantvakken uit de Steenstraat. Aangezien het plantseizoen reeds voorbij is, gebeurt de aanplant in het najaar van 2023 . In afwachting hiervan zullen de medewerkers van Openbaar Domein de plantvakken met een kruiden- en bloemenmengsel inzaaien.

Een groenere straat is een aangenamere straat

Waar pleintjes, groen en winkels zijn, komen de mensen graag winkelen. Zo gaan we geleidelijk van grijze stad naar een leefbare, kleurrijke stad. Met het stadsbestuur zetten we volop in op meer gevelgroen in onze stad. Daarom spoor ik alle winkeliers aan een gevelplant aan te vragen. Kleinschalig groen is ook functioneel: het kan bijdragen tot meer verkoeling tijdens de warme zomers en zorgt voor extra isolatie van gebouwen tijdens de winter.