Tag: mobiliteit

Brugge

Lachgasverbod in Groot-Brittannië en Nederland: wanneer volgt Vlaanderen?

In 2020 stelde ik de problematiek van lachgas in het verkeer tijdens de commissie in het Vlaams Parlement aan de kaak. Ik vroeg de minister hierover samen te zitten met haar collega’s van het federale niveau om op die manier snel tot maatregelen, en een lachgasverbod in het verkeer, te komen. In 2021 herhaalde ik diezelfde oproep aan de minister.

Herhaaldelijk vroeg ik reeds aandacht voor het gebruik van lachgas in het verkeer in Vlaanderen. In Groot-Brittannië pleitte minister Michael Gove recentelijk ook voor beperkingen op de verkoop van lachgas, waarbij hij stelt dat het alleen voor beoogde doeleinden moet worden verkocht. In Nederland is lachgas sinds 1 januari 2023 verboden, wat inhoudt dat bezit en verkoop ervan illegaal zijn.

Minister Lydia Peeters reageerde op mijn schriftelijke vragen over het verbod op lachgas in het verkeer. Ze gaf aan dat ze haar federale collega, minister Gilkinet, hierover heeft aangesproken tijdens de interministeriële conferentie (IMC). Een nieuwe IMC vond plaats op 7 februari. Minister Gilkinet zal initiatieven nemen om het gebruik van lachgas in het verkeer te verbieden. Concrete informatie over de timing hiervan is echter nog niet beschikbaar.

Vanuit haar Vlaamse bevoegdheid zal minister Peeters de problematiek aanpakken door het opnemen van lachgasgebruik in de doelgroepgerichte sensibiliseringscampagne rond drugs in het verkeer. Ze benadrukte dat rijden onder invloed een belangrijke oorzaak is van verkeersongevallen. Deze problematiek wil ze breder aanpakken, niet beperkt tot één drug. De minister verwijst in haar antwoord naar de recent gelanceerde campagne “groot gelijk dat je drugsvrij rijdt“. Er is ook een geplande verkeersveiligheidscampagne over drugs in juni.

Overleg met sector

Wat een potentieel lachgasverbod betreft, zat de minister nog niet samen met de sector. Men gebruikt lachgas onder meer in de medische sector en als voedingsadditief. Een potentieel verbod mag echter niet nefast zijn voor de sector. Minister Peeters stelt in haar antwoord dat dit voornamelijk een federale aangelegenheid is en dat zij zich vanuit haar bevoegdheden richt op sensibilisering.

Vind hier mijn vragen en de antwoorden van de minister:

Brugge

R30 Brugge stationsomgeving

Het definitieve geïntegreerd investeringsprogramma (GIP 2023) van de Vlaamse Regering voorziet respectievelijk 16 miljoen en 700.000 euro uit voor de uitvoering het project ‘R30 Brugge Mobiliteit Stationsomgeving’. Het project wordt niet in tweeën gesplitst maar zal in fases gebeuren. De aanbestedingsprocedure is momenteel lopend en de fasering van de werken zal worden bepaald door de inschrijvers in hun offertes.

Meer informatie over de gunning van de studie en de uitvoering van de werkzaamheden is nog niet beschikbaar.

Vind hier mijn vraag en het antwoord van de minister:

Brugge

Haalbaarheidsstudie R30 Brugge nog voor de zomer gegund

BRUGGE – Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters bevestigde in een antwoord op een schriftelijke vraag van Mercedes Van Volcem de ambitie de haalbaarheidsstudie R30 Brugge (het segment tussen de tunnel onder ‘t Zand en de Bloedput) nog voor de zomer te gunnen. “De aanbesteding is lopende”, klinkt het.

Haalbaarheidsstudie R30 nog voor de zomer gegund

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft bevestigd dat de haalbaarheidsstudie R30 Brugge-kruispunt Bloedput in 2023 plaats zal vinden. Het doel is om de gunning voor de zomer te realiseren. De minister heeft hiervoor een budget van 600.000 euro uitgetrokken. De technische beschrijving voor deze studie is al opgesteld en de opening van de offertes vond plaats op 19 april. Het kruispunt Bloedput, dat vorm krijgt door de takken Bevrijdingslaan (N351, dé invalsweg tot het centrum van Brugge), de Hoefijzerlaan en de Gulden Vlieslaan, is onderwerp van deze studie. Hiermee tracht men verschillende scenario’s te bekomen door middel van ontwerpend onderzoek gekoppeld aan een multicriteria-analyse. Een multicriteria-analyse is een methode om complexe beslissingen te nemen waarbij meerdere criteria of factoren in overweging worden genomen. Het is een proces waarbij men de verschillende opties systematisch analyseert op basis van meerdere criteria die belangrijk zijn voor de besluitvorming.

De aanbesteding is dus sinds 19 april lopend. De uitvoeringstermijn van de studie zal 300 kalenderdagen bedragen.

“Ik ijver er al jaren voor om deze zone aan te pakken. Het is de enige plaats waar een drukke ringweg de Brugse binnenstad doorkruist. Ik ben dan ook blij dat het onderzoek omtrent concrete mogelijkheden daar volgend jaar kan opstarten”, klinkt het bij Mercedes Van Volcem.

vind hier mijn vraag en het antwoord van de minister:

Brugge

Update: dossier Steenbruggebrug

BRUGGE – Wat de herinrichting van de Steenbruggebrug betreft, is het laatste nog niet geschreven. Een nieuwe schriftelijke vraag van Mercedes Van Volcem aan het adres van minister Peeters biedt een update van het dossier.

Wat de herinrichting van de Steenbruggebrug betreft, is het laatste nog niet geschreven. Ondertussen is de omgevingsvergunning aangevraagd. Daarbij volgde ook een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek liep van 24 januari 2023 tot en met 22 februari 2023.

In haar antwoord op mijn schriftelijke vraag van 26 januari 2023 zei de minister het volgende: “Een volgend overlegmoment rond Minder Hinder met de betrokken partijen is voorzien op 3 maart 2023. Alle afspraken worden gebundeld in de “Minder Hinder-nota”, wat een ‘levend’ document is dat steeds concreter wordt en ook tijdens de werken voortdurend geüpdatet zal worden in samenspraak met de aannemer.” Een vervolgoverleg rond Minder Hinder staat gepland op 25 mei 2023.

Ondertussen liet de minister weten dat De Vlaamse Waterweg de plannen van de Steenbruggebrug licht heeft gewijzigd, maar dat er fundamenteel niets aan het ontwerp is veranderd. Het openbaar onderzoek moet hierdoor echter wel worden overgedaan. Uit het antwoord van de minister blijkt dat met de beperkte aanpassingen ook voldaan wordt aan enkele bezwaren van buurtbewoners die werden ingediend tijdens het eerste openbaar onderzoek. Nu volgt dus een tweede openbaar onderzoek. Deze wijzigingen hebben ook geen impact op de timing.

De procedure voor het verwerven van de gronden is lopende en de opstart van de onderhandelingen met de eigenaars verwachten we nog dit jaar.

De aanbesteding van de eerste fase vond reeds plaats. Na het verkrijgen van de omgevingsvergunning zal ook de voorbereiding voor de opstart van de uitvoering van start gaan.

Op 5 mei 2023 vond er een zitting van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie plaats. Dan zullen, onder andere, de ingediende bezwaarschriften/reacties en de replieken van de lokale overheden aan bod komen. De wijzigingen aan de plannen doet geen afbreuk aan de start van de werkzaamheden. Deze staan nog steeds gepland om midden 2023 van start te gaan. Na het verkrijgen van de omgevingsvergunning – met uiterste beslisdatum 15 juli 2023 – kan de opstart van de uitvoering voorbereid worden.

Lees hier meer over het dossier.

Vind hier mijn vraag en het antwoord aan de minister:

Brugge

Goedkeuring definitief investeringsprogramma MOW: verschillende investeringen in Brugge !

BRUGGE – Minister Lydia Peeters werkt reeds enkele jaren samen met haar administratie van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken aan een “geïntegreerd investeringsprogramma” (GIP). Het definitieve programma van investeringen door de verschillende entiteiten die deel uitmaken van het departement, zoals de Vlaamse Waterweg, De Lijn, AWV, Maritieme Dienstverlening en Kust, is bekendgemaakt aan de commissie openbare werken en mobiliteit van het Vlaamse Parlement. Als lid van deze commissie ben ik verheugd dat er ook veel investeringen in Brugge gepland staan en de minister middelen vrijmaakt voor belangrijke projecten in de stad Brugge waar ik schepen ben van zowel Openbare Werken als Financiën.

Ik ben verheugd om te zien dat de goede verstandhouding met minister Peeters en het overleg tussen de administraties loont. Telkens opnieuw bewijzen we dat we goede partners zijn, die elkaar versterken.

Belangrijkste investeringen in Brugge:

Er wordt in verschillende projecten geïnvesteerd:

 • Het project rond het wegwerken van onveilige situaties op de R30 in combinatie met de herinrichting van de stationsomgeving. Hiervoor voorziet de minister een eerste schijf van 16.700.000 euro. “Dit is een cruciale stap voor dit dossier. Met deze eerste schijf van de benodigde middelen voor de uitvoering, kunnen we volgend jaar al aan de slag!”
 • Een fietsersbrug over de R30 waarbij een investering van 300.000 euro voorzien is (door AWV).
 • Voor de Steenbruggebrug is een reservebudget van 1 miljoen euro voorzien. Aangezien de vergunning nog niet klaar is, zullen de werken niet starten voor 2024. Daarnaast is een bedrag van 2,5 miljoen euro effectief voorzien, alsook 2,6 miljoen euro in reserve voor de onteigeningen. Voor de heropbouw is een budget van 7,8 miljoen euro voorzien op het effectieve budget.
 • Voor de renovatie van de uitwateringskokers op het afleidingskanaal Leie en Leopoldkanaal is er 1,3 miljoen euro voorzien
 • Voor de studie van de herbouw van de Krakelebrug is 1 miljoen euro voorzien
 • Voor de nieuwe zeesluis in Zeebrugge is momenteel een totaalbudget van zo’n 24.172.000 euro voorzien. Daarnaast ook 8 miljoen euro voor de instandhouding van de haveninfrastructuur en 1.1171 miljoen euro voor de instandhouding van de Pierre Vandammesluis.

Investeringen in verschillende studies:

Ook in de toekomst zijn financiële middelen voorzien voor verschillende studies die normaal in de loop van 2023 opgestart zullen worden.

 • Studiebudget voor diverse verkeersstudies in het noorden van Brugge. 300.000 euro is voorzien voor het opstarten van een project-MER-studie voor de ‘NX-Oost’. Dit is een haalbaarheidsonderzoek dat bekijkt of de geplande NX verder doorgetrokken kan worden onder de Vandammesluis.
 • 600.000 euro voor de studie van een wegvak in de aanpak van de R30 (het segment tussen de tunnel onder ‘t Zand en de Bloedput). “Ik ijver er al jaren voor om deze zone aan te pakken, het is de enige plaats waar een drukke ringweg de Brugse binnenstad doorkruist. Ik ben dan ook blij dat het onderzoek omtrent concrete mogelijkheden daar volgend jaar kan opstarten.”
 • Een budget van 150.000 euro is voorzien voor een studie van de concrete aanpak van het kruispunt Spoorwegstraat (door de toename van nieuwe scholen in Sint-Michiels).
Vlaams Parlement

Uitrol van laadinfrastructuur in Vlaanderen op kruissnelheid

Ruim 20.000 (semi-)publieke laadpalen telde de Vlaamse laadinfrastructuur eind 2022 en elke dag komen er nog nieuwe bij. Dat blijkt uit de cijfers die Mercedes Van Volcem (Open Vld) opvroeg bij Vlaams minister van Mobiliteit & Openbare Werken Lydia Peeters. “In 2016 waren er naar schatting zo’n 430 publieke laadpunten in Vlaanderen. Dat aantal is sindsdien fors toegenomen”, stelt Van Volcem. De Vlaamse Regering sprak eerder de ambitie uit om tegen 2025 zo’n 35.000 laadequivalenten te realiseren.

Evolutie

In 2016 telde Vlaanderen nog 430 publieke laadpunten. Ondertussen groeide dit aantal aan tot ruim 20.000 laadpunten. Antwerpen (5.762), Oost-Vlaanderen (4.583) en West-Vlaanderen (4.234) zijn de provincies met het grootste aantal laadpunten. Het betreft zowel publieke als semipublieke laadpunten die zich op het openbare domein bevinden of op plaatsen waarbij een rechtspersoon een zakelijk recht heeft op een deel van het openbaar domein. We denken dan bijvoorbeeld aan parkings van supermarkten, sportterreinen, tankstations, bedrijventerreinen en soortgelijke plaatsen. Ten opzichte van 2021 gaat het over een stijging van 68 procent.  

De minister deed ondertussen ook een oproep om laadpunten te voorzien voor lichte vracht. De laadpalen zijn gelijkaardig aan die voor personenwagens, maar hebben een veel hoger vermogen en bij de inrichting van de parkeerplaatsen moet rekening gehouden worden met de grootte van de voertuigen. De Vlaamse Regering voorziet hiervoor 5 miljoen euro met een maximum van 1.000 euro per CPE. Dit betekent dat er maximaal 5.000 CPE gerealiseerd zullen worden.

Blijven investeren

Vandaag rijden er zo’n 90.000 elektrische voertuigen rond in België. Dat aantal zal de komende jaren aanzienlijk toenemen, want vanaf 2029 moeten alle nieuwe wagens elektrisch zijn. Daarover bereikte de Vlaamse Regering overeenstemming in het Vlaamse klimaatakkoord. Het  blijft dus ook groot belang om te blijven investeren in nieuwe laadinfrastructuur. “Bij de snelheid van de uitrol van laadpalen wordt er voortdurend rekening gehouden met de grootte van de vloot aan elektrische voertuigen. Bovendien is de uitrol op het openbare domein deels vraaggestuurd en dus gekoppeld aan de elektrische voertuigen”, kon minister Peeters antwoorden op de vraag of we voorbereid zijn op een plotse stijging van het aantal elektrische wagens op Vlaamse wegen.

Wat betreft het elektriciteitsnet is er met de huidige aantallen op het elektriciteitsnet geen probleem, behalve dat het beter zou zijn dat er overal een 400V-net zou liggen. Om de toekomstige situatie aan te kunnen, heeft Fluvius een investeringsprogramma opgemaakt dat rekening houdt met een verregaande elektrificatie. Hierbij is gebruik gemaakt van de prognoses van de Vlaamse overheid met betrekking tot de vergroening van voertuigen. 

“We zijn al ver gekomen en Vlaanderen trapt echt op het gaspedaal om de elektrificatie van het wagenpark te faciliteren. Er ligt echter nog een hoop werk op de plank om de ambities uit het klimaatakkoord waar te maken. We moeten erover waken dat het aantal de uitrol van de laadinfrastructuur voldoende snel gebeurt en dat het aantal laadpunten altijd afgestemd is op het aantal elektrische voertuigen in Vlaanderen”, sluit Mercedes Van Volcem nog af.

Lees hier mijn vraag aan de minister:

Lees hieronder het antwoord van de minister:

Vlaams Parlement

Doorlichting van Vlaamse autokeuringen

Het aantal klachten over de Vlaamse autokeuringen steeg in 2022 naar een recordhoogte. De minister bestelde om die reden op 2 december 2022 een audit en een benchmark-studie. Hierover stelde ik een vraag aan de minister tijdens de commissie Mobiliteit en Openbare Werken.

Het aantal klachten over de Vlaamse autokeuringen steeg in 2022 naar een recordhoogte. Van 839 meldingen in 2020 naar 930 meldingen in 2021 tot 1.182 in 2022. De klachten variëren van ‘te weinig klantvriendelijk’ tot ‘te duur’. Zo waren de lange wachtrijen aan de autokeuringen tijdens de coronacrisis nog brandend actueel en kan de keuring van een wagen in het ene keuringsstation meer kosten dan in het andere. Ook weinig transparantie over waarom een wagen afgekeurd wordt, leidt tot grote ergernis bij bestuurders.

In Vlaanderen zijn in totaal 43 keuringsstations verantwoordelijk voor het keuren van wagens. Jaarlijks voeren zij meer dan drie miljoen keuringen uit. Slechts twee inspecteurs zijn bij de Vlaamse Overheid in dienst om al dat werk te controleren. De minister besliste nu om de Vlaamse autokeuringen door te lichten en om via concrete initiatieven de dienstverlening in de sector te verbeteren. Ik vroeg of de minister het aantal keuringen niet wil verminderen. Ik vind dat we te veel naar de keuring moeten.

Lees hieronder mijn vraag aan de minister:

Vind hier mijn tussenkomst in de commissie:

Vlaams Parlement

Grondige renovatie van Bombardierbrug

De Bombardierbrug in Brugge (ook bekend als Fietsersbrug Brugeoise) over het kanaal Gent-Oostende wordt intensief gebruikt, met name door schoolgaand verkeer. De brug is aan een grondige renovatie toe waardoor deze vanaf 20 februari niet meer toegankelijk is. Voor fietsers en voetgangers voorzien we een omleiding. Deze tijdelijke situatie zal duren tot eind augustus.

Grondige renovatie van Bombardierbrug

Brugge is omgeven door water wat maakt dat auto-, fiets- en voetgangersbruggen belangrijk zijn voor de ontsluiting van de stad. “We plannen aanzienlijke investeringen in de herbouw en renovatie van verschillende bruggen, waaronder de Bombardierbrug. Voor de Bombardierbrug gaat het om een investering van 1,3 miljoen euro”, vertelt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. “Ik heb de ambitie om meer mensen aan het fietsen te krijgen en dat voor alle soorten verplaatsingen van het werk, naar de school of de winkel. Door de Bombardierbrug te renoveren zetten we onze ambitie kracht bij voor een vlotte mobiliteit naar en in de stad.”

De Vlaamse Waterweg nv zal het stalen brugdek renoveren, de betonnen onderdelen herstellen, de wegdekbekleding en brugdekvoegen vernieuwen en twee nieuwe pijlers plaatsen onder de uitkragende aanloophellingen die brugtrillingen zullen temperen.

“Opnieuw een Brugse brug die onder handen genomen wordt”, steekt schepen Mercedes Van Volcem van wal. “Een opsteker voor fietsend Brugge, want de Bombardierbrug wordt veelvuldig gebruikt en verbindt Sint-Michiels, Assebroek en de binnenstad. Na ontwikkelingen in de dossiers rond de Steenbruggebrug, de Krakelebrug en de Kruispoortbrug, ben ik blij dat ook dit dossier gevolg krijgt. De fietsersbrug is al enige tijd aan een grondige renovatie toe”.

Omleiding voor fietsers en voetgangers

Toegang tot de brug verdwijnt voor alle verkeer vanaf 20 februari 2023. Dit om de werken vlot én veilig uit te voeren. Vermoedelijk duurt dit tot eind augustus 2023. Voor voetgangers en fietsers voorzien we een omleiding via de Bargeweg (zie afbeelding).

Tijdelijke onderbrekingen van de jaagpaden

Tijdens bepaalde uitvoeringsfases zal het jaagpad uit veiligheidsoverwegingen tijdelijk niet toegankelijk zijn. We voorzien lokale omleidingen.

 • Jaagpad linkeroever (Vaartdijkstraat)

Bij het afsluiten van het jaagpad ter hoogte van de brug, blijft de doorgang verzekerd via een tijdelijk aangelegd fietspad langs de inrit van het VTI.

 • Jaagpad rechteroever (Lappersfortstraat)

Voor het jaagpad op rechteroever blijft doorgang verzekerd via een lokale omleiding via de Baron Ruzettelaan. De toegang tot het Edward Joossensplein is op deze momenten mogelijk via de Lappersfortstraat (neem de afslag direct na het Q8-tankstation).

Demontage stalen brugdeel over het kanaal

Op 11 maart 2023 verdwijnt het brugelement over het kanaal Brugge-Gent tijdelijk voor schilderwerken. Tijdens deze hijsoperatie zal het jaagpad op linker- en rechteroever van 6 uur ’s ochtends tot 18 uur ’s avonds onderbroken zijn voor alle verkeer. De doorgang blijft echter verzekerd via een omleiding die loopt via de Baron Ruzettelaan.

Hermontage van het stalen brugdeel over het kanaal is voorzien in de tweede helft van juni 2023.                                                                                                                                      

Besix n.v. voert de werkzaamheden uit voor een bedrag van 1,3 miljoen euro (excl. btw). De werken worden medegefinancierd door Europa.

Brugge Vlaams Parlement

Kruispoortbrug: nieuwe studie opgestart

De Vlaamse Waterweg nv heeft SWECO aangesteld om een variantenstudie voor een nieuwe Kruispoortbrug uit te voeren. De studie neemt tegelijk ook de verkeersknoop R30 onder de loep. “Het is de ambitie om eind 2023 met een concept te landen waarna koers gezet kan worden richting een detailontwerp van de brug en de omgeving met als hoofddoel een veilige en vlotte verkeersituatie voor alle weggebruikers”, vertelt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Toen de oude Kruispoortbrug stuk ging, installeerde De Vlaamse Waterweg in 2018 een tijdelijke brug om het uitgaand verkeer uit de Brugse binnenstad te leiden. De vergunning voor deze brug loopt tot eind 2027. “De Vlaamse Waterweg stippelde daarom in nauwe dialoog met het stadsbestuur Brugge en het Agentschap Wegen en Verkeer een traject uit waarbij we koers zetten naar niet alleen een nieuwe brug, maar waarbij we ook de R30-knoop ter hoogte van het kruispunt met de Moerkerkse en Maalse Steenweg en de aanpalende Vesten bestuderen”, zegt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. 

Vanzelfsprekend is het concept van een nieuwe brug één van de doelstellingen. Dit is echter ook een unieke kans om de verkeersknoop R30 aan te pakken. Iedere Bruggeling weet dat de situatie hier voor voetgangers, fietsers en auto’s absoluut niet optimaal is. De doorstroming wringt, elk jaar gebeuren er meerdere ongevallen…”, vult burgemeester Dirk De fauw aan.

Het is een goede zaak dat naast de brug ook het kruispunt zelf, gelegen aan de grens van het gebied en in de bufferzone met de meeste aandacht wordt onderzocht. Het zou een goede zaak zijn mocht het kruispunt eenvoudiger en leesbaarder zijn. Ook de ring aan de kant van de wegen moet nog vergroenen en fietsvriendelijker worden”, stelt Van Volcem. “Er zijn ook heel wat kansen om te ontharden. De bruggen in Brugge zijn heel belangrijk voor de stad en de ontsluiting ervan. Ik ben heel blij dat de bevoegde minister er werk van maakt. Er zijn veel middelen nodig maar zowel de Kruispoort en Krakelebrug staan hoog op haar prioriteitenlijst”, zegt Vlaams Parlementslid en schepen van openbaar domein Mercedes Van Volcem

SWECO

Voor de variantenstudie gaat De Vlaamse Waterweg nv in zee met studiebureau SWECO die vertrouwd is met soortgelijke complexe vraagstukken. Een interdisciplinair team van verkeersdeskundigen tot landschapsarchitecten zal het project in kaart brengen om, via een geïntegreerde benadering, tot een voorkeursvariante voor de nieuwe brug te komen. De kostprijs van deze studie bedraagt 215.000 euro.

De studie is het startschot van een intensief traject dat de komende jaren wordt uitgerold. De eerste opgave voor SWECO en alle betrokken administraties, van het Agentschap Onroerend Erfgoed tot De Lijn, is een concept uit te denken. “Waar komt de nieuwe Kruispoortbrug? Hoe richten we de knoop op de R30 aan? Zijn quick wins mogelijks? Kiezen we voor een nieuwe kruispuntinrichting met bijvoorbeeld een rotonde? Het zijn allemaal vragen die op tafel komen te liggen”, aldus bevoegd minister Lydia Peeters.

Eind 2023 weten we dan normaal wat de belangrijkste principes zijn voor de brug, de R30 en de omgeving”, stelt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv. “Dan plannen we ook een ruimere communicatie naar de omwonenden en bij uitbreiding alle Bruggelingen. Ook dan kunnen we een verfijnd concept afspreken met de partners stad Brugge en het Agentschap Wegen en Verkeer. Zo zullen we stap voor stap richting detailontwerp en omgevingsvergunning en richting de spreekwoordelijke schop in de grond werken.”

Brugge

#Langerei #Potterierei #Stadsgezicht #Brugge

Brugge – In de Brugse binnenstad zijn werken om de Sint-Jorisstraat te vernieuwen aan de gang. Hierdoor wordt het verkeer, inclusief de Lijnbussen, omgeleid via de Langerei. Dit zorgt ervoor dat er dagelijks meer dan 400 bussen door de Langerei rijden, maar er is beterschap in zicht: vanaf 1 juli wordt het bussenplan aangepast, waardoor er zo’n 58% minder bussen door de Langerei zullen rijden. Nadat we de Sint-Jorisstraat opnieuw kunnen openstellen voor het verkeer in september zal de omleiding wegvallen, wat nog minder bussen door de Langerei betekent.

Toekomstplannen voor de Langerei en Potterierei

Na de heraanleg van de Sint-Jorisstraat, plannen we om de Julius & Maurits Sabbestraat aan te pakken. Bovendien zijn de ontwerpers van Cluster Openbaar Domein reeds begonnen aan ontwerpen om de Langerei en Potterierei te vernieuwen. We moeten investeren in deze twee belangrijke Brugse stadsgezichten om zo de straten tot mooie, groene lanen om te vormen. Deze straten willen we aanpakken na het vernieuwen van de Julius en Maurits Sabbestraat. Ondertussen plannen we om het asfalt in de Langerei te vernieuwen. Bijkomend kijken we of fietssuggestiestroken mogelijk zijn.

Gemeenteraad

Op de Gemeenteraad van 31 januari 2023 kwam een interpellatie over deze straten in de Brugse binnenstad. Bekijk mijn antwoord hieronder: