Tag Archives: mobiliteit

Opknapbeurt Brugse Steenweg: update

4 jul

De werken tussen Warmoezeniersstraat en Kasteeldreef in Koolkerke schuiven op. Dit is het gevolg van onvoorziene omstandigheden laat het Agentschap Wegen en Verkeer weten.

Brugse Steenweg in Koolkerke krijgt een opknapbeurt

In Koolkerke is sinds mei een aannemer, in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer, werken aan het uitvoeren aan het wegdek van de Brugse Steenweg (N374). De werken zouden in drie fases plaatsvinden. Die eerste fase, waarin de Arendstraat en de Hoveniersstraat onder handen genomen zou worden, is ondertussen klaar. Al duurde deze langer dan voorzien.

Fase één

De eerste fase werd afgerond op donderdagavond 23 juni. Het oude wegdek, bestaande uit betonplaten, kreeg een make-over. De betonplaten werden vervangen door een laag asfalt. Deze ingreep heeft niet alleen een impact op de kwaliteit van het wegdek, maar ook is er nu minder geluidshinder voor de buurt. Het eerste deel van de Brugse Steenweg, tussen de Arendstraat en de Hoveniersstraat is dus sinds donderdagavond 23 juni opnieuw toegankelijk voor iedereen.

Fase twee

De werken in de eerste fase van dit project duurden langer dan voorzien. De slechte ondergrond zorgde ervoor dat de werkzaamheden langer aansleepten. Hierdoor schoof ook de timing van de volgende fasen achteruit. Om de hinder voor de omgeving te beperken, zal de aannemer in deze fase enkel werken tussen op de Brugse Steenweg tussen de Hoveniersstraat en de Warmoezeniersstraat. Dit zal ervoor zorgen dat nog vóór het bouwverlof de Brugse Steenweg volledig zal worden opengesteld voor het doorgaand verkeer.

Fase drie

Na het bouwverlof kan de derde fase dan aanvatten. Het wegdek en het fietspad tussen de Arendstraat en de Fortstraat staan dan op de planning. Men verwacht dit aan het begin van september te kunnen afronden. Aansluitend zal de rest van de Brugse Steenweg, tussen Warmoezeniersstraat en de Kasteeldreef, aan de beurt zijn. Deze werken verwacht men te kunnen voltooien begin oktober.

Hinder

Het doorgaand verkeer op de Brugse Steenweg blijft een omleiding volgen. De werfzonde zal telkens in beide richtingen afgesloten zijn. Fietsers en voetgangers zullen de werfzone wél kunnen passeren in beide richtingen. Al zullen fietsers wel van hun fiets moeten afstappen.

Extra informatie

De laatste informatie vind je terug op wegenenverkeer.be/brugge.

Fietsrelance: Vlaanderen ondersteunt Brugse fietser

8 jun

Samen met de stad Brugge maakt Vlaanderen werk van haar ambitie om de stad fietsvriendelijker en veiliger te maken. In het kader van fietsrelance werd ondertussen de omgevingsvergunning goedgekeurd voor een van de vier verschillende ingrepen langs de R30. Na het zomerreces vatten de werken aan ter hoogte van de Hoefijzerlaan.  

Dat Stad Brugge zich blijft inzetten voor het veiliger en beter maken van haar fietsinfrastructuur,  werd onlangs nog maar eens bevestigd met de aankondiging van het plan Kopenhagen. Vandaag wordt hierin opnieuw een volgende stap gezet.

Voor de ingreep aan de R30 ter hoogte van de Hoefijzerlaan werd ondertussen een omgevingsvergunning goedgekeurd, en ook de startdatum staat concreet gepland. Na het bouwverlof deze zomer zullen de werken aanvatten (8 augustus).

Wat zal er concreet gebeuren?

Voorafgaand aan de eigenlijke werken, zullen nutswerken uitgevoerd worden. Zonder vertragingen kan op 3 oktober dan gestart worden met het heraanleggen van de fietspaden aan beide kanten van de gewestweg. Bestaande verhardingen zullen worden opengebroken en vervangen door asfalt. Een veiligheidsstrook moet de nieuwe fietspaden scheiden van parkeerstroken. Daarnaast worden ook de bestaande bushaven en uitstulpende bushalte vernieuwd op de Hoefijzerlaan zodat gebruikers van het openbaar vervoer comfortabel op de bus kunnen stappen.

Het einde van de werken wordt voorzien tegen de start van de kerstvakantie.

Voor meer informatie over het fietsrelance plan, klik hier.

Meer fietscomfort en -veiligheid op 4 verschillende locaties langs R30

Er zijn dus in totaal 4 fietsrelancedossiers gepland langs de R30 in Brugge:

1) R30 – Warandebrug – Fort Lapin – fietspaden tussen Warandebrug-Koolkerkse Steenweg (kant Ringvaart): de fietspaden worden heraangelegd voor meer comfort en veiligheid. Dit dossier is onderverdeeld in meerdere zones waarbij een deel van de fietspaden verhoogd wordt aangelegd, een deel van het fietspad in betonstraatstenen wordt vervangen door asfalt, het vrijliggend fietspad in slechte staat heraangelegd wordt en een deel vrijliggend wordt aangelegd. Ter hoogte van de Warandebrug  (noordzijde) worden markeringen aangebracht op de rijweg om de fietsers aan te zetten om het fietspad naast de brug te gebruiken. De omgevingsvergunning is ingediend en goedgekeurd. Een startdatum is momenteel nog niet gekend en zal worden besproken met aannemer en politie Brugge. 

2) R30 –  Buiten Kruisvest zone tussen Kruispoort en Dampoort (kant Zuidervaartje): het huidige fietspad in slechte staat (de klinkers zijn verzakt) wordt opnieuw aangelegd in asfalt en verbreed. Tussen rijweg en fietspad komt een bredere redresseerstrook. De omgevingsvergunning is toegekend, de werken zullen vermoedelijk starten in het voorjaar van 2023. 

3) R30 – Aanpak aanliggende fietspaden tussen Gentpoort en Katelijnepoort: er wordt langs de kant van het centrum een breed enkelrichtingsfietspad en een nieuwe bushaven aangelegd. De omgevingsvergunning werd inmiddels ingediend. Startdatum ligt nog niet vast. 

4) R30 – Hoefijzerlaan tussen Korte Lane en Pater Damiaanstraat (beide kanten). Hiervoor werd de omgevingsvergunning dus goedgekeurd!

Mercedes Van Volcem: midibussen en hernieuwde stelplaats in Brugge operationeel in 2023

2 jun

Tijdens de commissie Mobiliteit en Openbare Werken in het Vlaams Parlement deze middag vond een gedachtewisseling plaats over het jaarverslag 2021 van De Lijn. Het jaarverslag 2021 geeft een overzicht van de activiteiten en het beleid van de Vlaamse Vervoermaatschappij. Naast cijfergegevens over het personeel en de vloot geeft het ook inzicht in de jaarrekening. Omdat ik al gedurende lange tijd pleit voor een duurzame oplossing om de stadskern in Brugge emissievrij te bedienen, is deze gedachtewisseling in het bijzonder interessant.

Uit de presentatie van de heer Johan Sauwens en mevrouw Ann Schoubs viel op te maken dat De Lijn een prioriteit maakt van de vergroening van de vloot en stelplaatsen. Het plan van aanpak zal in 3 fases uitgerold worden.

Tijdens de exploratiefase worden diverse pilootprojecten opgezet waarvan de zeven emissievrije midibussen in Brugge onderdeel zijn. Ten laatste in 2023 zullen zowel de bussen als de stelplaats hiervoor operationeel zijn.

De Uitrolfase wordt voorzien tussen 2028 en 2035. Dan wil De Lijn haar elektrische vloot hebben uitgebreid tot 1.657 voertuigen met 69 stelplaatsen.

Lees hier meer over de elektrische midibussen die we weldra zullen verwelkomen in Brugge.

Vind hieronder de presentatie die deze middag tijdens de commissie Mobiliteit en Openbare Werken werd toegelicht.

Zo’n 800 laadpunten op weg naar Brugge

9 mei

BRUGGE – De uitrol van meer Vlaamse laadpunten volg ik van nabij op. Ik ondervraag de minister dan ook regelmatig over de stand van zaken van dit dossier.

Elektrische wagens

Uit een antwoord van minister Lydia Peeters op mijn schriftelijke vraag bleek dat in de stad Brugge zo’n  800 laadpunten of charge point equivalents zullen moeten komen. Hiermee verwijst ze naar de potentieelkaarten die met lokale besturen gedeeld werden.

De plankaarten waarbij potentiële locaties worden geplot, zijn bedoeld als werkinstrument. Binnen een studie werd al een deel van de behoeften vertaald naar locaties in de digitale kaarten (enkel toegankelijk met een persoonlijke account), maar de definitieve exacte aanduiding zal plaatsvinden tijdens de uitvoering van de toekomstige concessie.

Naast de eerste zeven elektrische minibussen, maakt Brugge werk van haar ambitie om een snelle elektrificatie van het wegennet te bewerkstelligen.

Lees hier meer over de uitrol van de Vlaamse laadinfrastructuur.

Wil je meer weten over het laden van elektrische en hybride voertuigen in Brugge? Lees het hier.

Mijn vraag aan de minister:

Het antwoord van de minister:

Mercedes maakt plan Kopenhagen voor Brugge. 5 miljoen aan investeringen in fietspaden!

9 mei

BRUGGE – Het plan Kopenhagen ondersteunt lokale besturen bij het investeren in fietsinfrastructuur. Er liggen 37 projecten op tafel om Brugge veiliger en fietsvriendelijker te maken.

Brugge fietsstad

Brugge wordt steeds meer een fietsstad. De voorbije jaren investeerden we al fors, maar nu doen we daar nog een schepje bovenop. De komende jaren zullen we meer dan vijf miljoen euro uitgeven om in het onderhoud en de verdere uitbouw van onze fietsinfrastructuur te voorzien.

Hiervoor doen we beroep op het plan Kopenhagen dat de Vlaamse Regering in 2019 goedkeurde. Dit plan ondersteunt lokale besturen bij het investeren in fietsinfrastructuur. Het college van burgemeester en schepenen bevestigde het indienen van 37 nieuwe dossiers binnen dit kader. Het gaat om een totaalbedrag van 5.337.311,89 euro waarvan 1.779.103,96 euro door Vlaanderen zal gesubsidieerd worden.

Hiermee zetten we een forse stap vooruit naar een comfortabele en veilige infrastructuur voor de fietser. We kunnen veel dossiers indienen omdat er veel openbare werken op stapel staan.

Dat Brugge werk maakt van haar ambitie richting een comfortabele en veilige fietsinfrastructuur is geen nieuwtje. In 2020 bijvoorbeeld maakte de stad nog deel uit van het Europees Project ‘Handshake’. Dit project bracht 14 Europese steden samen om kennis en expertise te delen over fietsbeleid en fietsinfrastructuur. Onder meer fietssteden als Kopenhagen en Amsterdam maakten ook deel uit van dit project.

Hieronder vind je de ingediende projecten terug.

1. Verbetering aan de bovenlokale functionele fietsroutes (telkens met startjaar van uitvoering):

 • Houtkaai als fietsstraat (kruispuntvlak Waggelwaterstraat/kruispunt Scheepsdalelaan) (2022)
 • Filips De Goedelaan (2023)
 • Verbreden fietsinfrastructuur Zeveneke in Sint-Pieters, kruispunt Paul de Halleux en chicane Zeveneke ter verbetering van de F31 (2023)
 • Verbetering van de Evendijk West in Zeebrugge (2023)
 • Verbetering van het fietspad langs de Torhoutse Steenweg tussen de Koning Leopold III-laan en de Expresweg (2024)
 • Nieuw fietspad door het toekomstige Kustpark (Kazerne Knapen – 2024)

2. Ook buiten het functionele fietsroutenetwerken worden investeringen ingediend in het plan Kopenhagen. Het gaat om volgende projecten:

 • Fietpaden in de Dampoortstraat (2023) in Sint-Kruis
 • Fietspad aan het Zuidervaartje (2023) in Sint-Kruis
 • Heraanleg van de Leopold I-Laan (2023) in Sint-Andries
 • Heraanleg van de Knotwilgenlaan, Iepenlaan, Eikenlaan, Meiboomlaan, Rodebeukendreef, Ter Lucht, Ter Zale, Sint- Hubertuslaan en Hogeweg (2023) in Sint-Andries
 • Heraanleg van de Jan Breydellaan, Peter Benoitlaan, Pieter de Conincklaan, Hovenierslanden en Molenwallen (2024)
 • Inrichting van de Komvest als fietsstraat (2024) in de binnenstad
 • Heraanleg van de Zuiderakker in Sint-Kruis, van het kruispunt met de Vossesteert tot de Gemeneweideweg-Zuid (2023)
 • Inrichting van de Leopold Debruynestraat – Driekoningenweg als fietsstraat      (2025)
 • Invoeren van een zonale reglementering fietsstraat in Christus-Koning ter subsidiëring ingediend (2022)

3. Anderzijds worden ook volgende nieuwe fietspaden voor subsidiëring via het plan Kopenhagen ingediend:

 • Nieuw fietspad door de oude stelplaats van site De Lijn in Assebroek (2023)
 • Vernieuwing van het Kerkebeekpad (uitvoering vanaf 2022) in Sint-Michiels (groot project van Station tot Heidelbergstraat)
 • Aanleg van een nieuw fietspad langs de Moerkerkse steenweg, tussen de Pijpeweg en de Vierschaerestraat (2023) in Sint-Kruis
 • Toeleidende fietspaden naar de te bouwen fietsersbrug over Kolvestraat F31 (2023) op het bedrijventerrein Blauwe Toren in Sint-Pieters

4. Ook de verbetering van volgende fietsoversteken en -doorsteken wordt ter subsidiëring ingediend:

 • Fietsoversteken op de Abdijenroute; ter hoogte van de Sint-Trudostraat, Weidestraat, Michel van Hammestraat, Molenstraat, Lorreinenstraat, Sparrenstraat, Beukendreef, Populierendreef, Rijkeveldestraat (uitvoering vanaf 2022) in Assebroek
 • Fietsoversteek op het Kerkebeekpad Dorpstraat, Sint-Michielslaan, Alfons De Baeckelaan (uitvoering vanaf 2023) in Sint-Michiels
 • Fietsdoorsteek Veldstraat (uitvoering vanaf 2022) in Sint-Michiels

5. Ten slotte wordt ook de vernieuwing van de toplaag van diverse fietspaden ingediend. Het gaat om de volgende locaties:

 • Verbreding van het fietspad langs de Sint-Pietersmolenstraat tussen de Blankenbergse Steenweg en de Genteleweg (2022)
 • Fietspaden Hoeve De Grendel (2023) in Koolkerke
 • Fietspad Cornelis Everaardstraat (2023) in Koolkerke
 • Fietspaden Gandhiplein (2023) in Sint-Jozef
 • Fietspaden Moerkerkse Steenweg (2023) in Sint-Kruis
 • Fietspaden Peellaertplein (2023)
 • Vaartdijkstraat: fietspad gelegen tussen Ten Briele en de voetgangersbrug aan Bombardier
 • Rotonde Daverlostraat (2022) in Assebroek
 • Fietspaden Koningin Astridlaan (2022 of begin 2023) in Sint-Michiels
 • Heraanleg van het fietspad langs de Bevrijdingslaan, gedeelte tussen de Buffelbrug en de uitrit van Hamiltonpark (net voor brug Waggelwaterstraat) in rode betonstraatstenen (2023)
 • Lange Vesting: vervangen van rode fietssuggestiestrook in een oker kleurige fietssuggestiestrook (2022)
 • Vernieuwing dolomiet tussen Gentpoort en Kruispoort (2023) op de Vesten als fietsas

Wil je meer informatie over fietsen in Brugge? Klik dan hier.

Wat investeert Vlaamse Regering in West-Vlaamse wegeninfrastructuur in 2022?

22 apr

De investeringen die het Agentschap Wegen en Verkeer doet in 2022 in de gemeenten zijn definitief vastgesteld. Dit betreft het Geïntegreerd InvesteringsProgramma (GIP).

Onderstaand vind je een handig overzicht van de investeringen die vastliggen in deze West-Vlaamse gemeentes.

Mercedes in Brussel

28 okt

BRUSSEL – Vlaams volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem zetelt in de commissies Wonen & Onroerend Erfgoed en Mobiliteit & Openbare Werken. Vanuit het Vlaams parlement probeert ze met een Brugse bril het leven van de Vlaming te beïnvloeden voor het goede.

Mercedes heeft vandaag 2 vragen in de commissie Openbare Werken en Mobiliteit. Ze ondervraagt de minister over de nieuwe sluis in Zeebrugge maar ook over de verkeerslijst van de minister met zwarte punten. Volg de commissie vanaf 14 uur hier. Of lees nu al haar vragen aan de minister.

Mercedes in Brussel

18 okt

BRUSSEL – Vlaams volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem zetelt in de commissies Wonen & Onroerend Erfgoed en Mobiliteit & Openbare Werken. Vanuit het Vlaams parlement probeert ze met een Brugse bril het leven van de Vlaming te beïnvloeden voor het goede.

Deze week stelt Mercedes 5 vragen in de commissies.

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

 1. Vraag om Uitleg omtrent de registratie-en schenkingsrechten bij energetische isolatie

In de vorige legislatuur werden schenkingsrechten ook verlaagd voor de onroerende goederen. De tarieven verschilden naargelang het bedrag, het verwantschap en de energetische renovatie. Zal de minister ook hier bijsturen deze legislatuur?

B. Vraag om Uitleg omtrent de onderhandse overeenkomst met betrekking tot de verlaagde registratierechten

Normaal wordt het verkooprecht bepaald door de regels die gelden op de datum van ondertekening van de onderhandse akte. Hier wordt nu van deze regel afgeweken in het voordeel van de belastingplichtige. Er dient dan echter over gewaakt te worden dat er geen potentiële discriminatie in het leven geroepen wordt tussen personen voor wie de termijn voor of na 1 september 2021 begon te lopen. Beide groepen personen waren namelijk niet op de hoogte van de nieuwe regeling, maar beide genieten een ander voordeel. Daarnaast is er ook een potentieel probleem voor personen die wel of geen opschortende voorwaarden hebben voorzien in hun overeenkomst, bv rond het bekomen van een lening. Personen die, na overleg met de verkoper, geen opschortende waarden konden verkrijgen, zien de vier maandentermijn sneller starten dan diegene die wel een opschortende voorwaarde heeft verkregen. Vervolgens riskeert er nog een discriminatie te ontstaan tussen partijen die werken met gekruiste opties. Er zijn personen die de termijn niet doen lopen en op deze manier bevoordeeld worden omdat ze het ondertekenen van een onderhandse overeenkomst hebben omzeild.

Volg de commissie hier op 19/10 om 13u30:

Commissie Wonen

 1. Vraag om uitleg omtrent de niet-opname van de huurpremie

In 2020 hadden ongeveer 19.000 personen recht op een huurpremie in Vlaanderen. Deze premie is bedoeld voor private huurders die al meerdere jaren op de wachtlijst staan voor een sociale huurwoning. Een belangrijk instrument om wonen betaalbaar te houden voor de lagere inkomens. Nu blijkt dat slechts 9.000 personen, oftewel minder dan de helft van de rechthebbenden, een aanvraag hebben ingediend. 6.000 personen kregen uiteindelijk het positieve nieuws te horen dat hun aanvraag goedgekeurd werd.

Volg de commissie hier op 21/10 om 10u00:

Commissie Openbare Werken en Mobiliteit

 1. Vraag om Uitleg omtrent Clean Power for Transport

In mei lanceerde de minister een projectoproep voor semi-publieke laadinfrastructuur in uitvoering van het plan Clean Power for Transport. Projectvoorstellen konden worden ingediend tot 1 september 2021. Op 27 mei voerden we hierrond een interessant debat naar aanleiding van enkele gekoppelde vragen om uitleg. Daarbij kaartte Mercedes onder andere de bezorgdheden aan die de Europese Rekenkamer had geuit met betrekking tot verschillende laadsystemen die er in omloop zijn. Voor (buitenlandse) bestuurders van elektrische voertuigen is het bijzonder moeilijk om te weten waar laadinfrastructuur voorhanden is, welke werkwijze en welke tariefstructuur gehanteerd wordt.

B. Vraag om uitleg omtrent de terugkeer van de files na corona

Het afgelopen jaar hebben we al veel discussies gevoerd over de mobiliteit na corona. Hoe kunnen we de positieve evoluties van het afgelopen anderhalf jaar behouden (forse toename fietsgebruik) én de negatieve gevolgen (daling gebruik openbaar vervoer) tegengaan? Het zal meer vergen dan een imagocampagne om de reiziger opnieuw te overtuigen van de voordelen van het openbaar vervoer. De uitrol van flexibele abonnementen, die beter zijn aangepast aan het hedendaagse verplaatsingsgedrag, is hiertoe al een belangrijke stap.

Volg de commissie hier op 21/10 om 14u00:

900.000 euro voor Brugse mobiliteit: “Ouders het vertrouwen geven om hun kinderen naar school te laten fietsen”

23 aug

BRUSSEL/BRUGGE – Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters lanceerde in maart de nieuwe subsidie ‘Veilige schoolroute op gemeentewegen’ en trekt daarvoor 15 miljoen euro uit. Intussen dienden al 13 lokale besturen een subsidieaanvraag in, om zo samen 29  schoolroutes veiliger te maken, goed voor een bedrag van 1.853.119,68 (1.038.572 + 814.547,68) euro. Opmerkelijk is dat 900.000 euro van dat bedrag naar de stad Brugge gaat. “Als Vlaams Parlementslid in commissie openbare werken en mobiliteit volg ik natuurlijk de verkeersveiligheid op en de weg naar school is uitermate belangrijk. Elke ouder wil zijn kind op een veilige route naar school zien fietsen.  Als schepen in Brugge bevoegd voor openbaar domein ben ik dan ook verheugd dat de vele dossiers werden goedgekeurd door de minister”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger, Mercedes Van Volcem.

“Onveilige kruispunten en onveilige fietsroutes zijn vaak voorkomende klachten van fietsers én de reden waarom ouders hun kinderen niet met de fiets naar school laten gaan. Deze legislatuur wil ik de verkeersveiligheid in schoolomgevingen én op schoolroutes drastisch verhogen.  Dit is de 2de reeks aanvragen die lokale besturen indienden en ik roep alle steden en gemeenten op om te bekijken welke schoolroutes op gemeentewegen veiliger moeten worden”, zegt minister Lydia Peeters. Die aanpak kadert binnen MIA of ‘Mobiliteit Innovatief Aanpakken’: sneller, samen en alert. Via die nieuwe bestuurlijke aanpak wil minister Peeters snelheid maken bij de uitvoering van infrastructurele ingrepen in het belang van de verkeersveiligheid. “Dit betekent hier concreet: samen sneller werken aan meer verkeersveiligheid en veilige comfortabele schoolroutes.”

Meer dan ooit veiligheid op weg naar school

Recente cijfers van de stadsmonitor tonen aan dat 39% van de inwoners vindt dat fietsen naar school op een veilige manier kan, in de centrumsteden is dat tot 40%. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters zet samen met lokale besturen prioritair in op veilige schoolroutes, zowel op gewestwegen als op gemeentewegen. “Sinds de start van de subsidie ‘Veilige schoolomgevingen’ werd al voor meer dan 6,6 miljoen euro subsidies uitgetrokken, goed om 1067 omgevingen in Vlaanderen verkeersveiliger te maken. Binnen het Vlaamse Relanceplan voorziet de minister ook 30 miljoen euro om schoolroutes aan te pakken, 15 miljoen subsidies voor veilige schoolroutes op gemeentewegen en 15 miljoen euro voor aanpak van knelpunten op schoolroutes gewestwegen, ‘meer dan ooit verkeersveiligheid op de weg naar school, past binnen het recent goedgekeurd verkeersveiligheidsplan waar de actieve weggebruikers centraal staan.

14 schoolroutes

In de nieuwe reeks subsidietoezeggingen gaat het in totaal om 14 schoolroutes voor 6 lokale besturen. De 1ste reeks was goed voor een bedrag van 814.547,68 euro. De stad Brugge kan rekenen op een recordbedrag van 900.000 euro voor  extra ingrepen die de verkeersveiligheid op de fietsroute van huis naar school aanpakken. Daarnaast is er ook een toezegging voor de steden en gemeenten Zonhoven, Lendelede. Lichtervelde, Waregem en Wielsbeke.

“Elke ouder wil zijn kind op een veilige route naar school zien fietsen.  Als schepen in Brugge bevoegd voor openbaar domein ben ik dan ook verheugd dat de vele dossiers werden goedgekeurd door de minister. Zelf zetel ik in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken en probeer ik vanuit mijn Brugse bril een verschil te maken voor een veiligere mobiliteit voor de naar schoolgaande jeugd”, aldus Mercedes Van Volcem.

De Vlamingdam en Sint-Jorisstraat wordt nu heraangelegd. De nieuwe riolering en bovenbouw worden voorzien maar er werd ook een dossier ingediend om het rond de school Howest veiliger te maken.  “We dienden 9 dossiers in en ze kunnen allemaal op een subsidie van 100000 euro rekenen”, stelt de volksvertegenwoordiger.

“De Singel en de Boeverievest, de Rotonde aan de Moerkerkse Steenweg met de Doornhut, de nieuwe Sint-Annadreef waar ook de school de Varens is gelegen. Ook aan de school de Tandem voorzien we ingrepen om de veiligheid te verbeteren in de Prins Leopoldstraat”, duidt Van Volcem de projecten.

Vlaamse subsidies versterken veiligere beleidskeuzes

De stad kocht ook 2,8 ha grond met een boerderij om een park aan te leggen midden vele scholen en vooral ook om het fietsverkeer aan al deze scholen (Olva, Sask, …) veiliger te maken.  Ook de ingrepen aan de Bossuytlaan en Vossensteert kaderen in dat verhaal.  Vele ouders zullen gelukkig zijn en door de subsidie kan de stad op andere plaatsen andere problemen inzake verkeersveiligheid en veiliger openbaar domein aanpakken.  “Als schepen van financiën is de subsidie uiteraard ook welkom, aangezien de stad veel minder inkomsten heeft door Covid.   Lydia zat 10 jaar naast mij in het parlement, vandaag is ze zeker een compagnon de route in de realisatie van Brugse dossiers”, zegt Van Volcem.

Meer dan ooit

Samen met lokale besturen wordt er intensief  gewerkt aan verhoogde verkeersveiligheid. Lokale besturen kunnen de subsidie veilige schoolroute aanvragen voor projecten die door snel uitvoerbare ingrepen de verkeersveiligheid op schoolroutes op gemeentewegen verhogen. Minister Peeters wil met die subsidies gemeenten ondersteunen om op schoolroutes maatregelen te nemen die de veiligheid van de schoolgaande jeugd ten goede komen. De middelen kunnen bijvoorbeeld ingezet worden voor verkeerssignalisatie en andere kleine infrastructurele ingrepen op gemeentewegen.

“Ik wil samen met de steden en gemeenten inzetten op een verhoogde verkeersveiligheid rond en op weg naar scholen”, zegt Vlaams minister Lydia Peeters “Lokale besturen hebben een directe kijk op wat er kan en moet veranderen op schoolroutes op gemeentewegen in hun regio. Het is zo belangrijk dat leerlingen op een veilige manier hun woon-schooltraject kunnen afleggen.”

Meer info: https://www.vlaanderen.be/subsidies-voor-veilig-schoolverkeer/richtlijnen-bij-veiligheidsmaatregelen-voor-schoolroutes

Mercedes in Brussel

17 jun

BRUSSEL – Vlaams volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem zetelt in de commissies Wonen & Onroerend Erfgoed en Mobiliteit & Openbare Werken. Vanuit het Vlaams parlement probeert ze met een Brugse bril het leven van de Vlaming te beïnvloeden voor het goede.

Commissie Wonen en Onroerend Erfgoed

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van verzameldecreet in om verschillende decreten inzake Wonen te wijzigen. Het betreft in hoofdzaak de samenvoeging van de sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren in één woonactor met maar één speler per gemeente, en aanpassingen aan het sociaal huurstelsel, zoals een nieuw toewijzingsmodel, de invoering van een regelgevend kader voor bewijs van onroerend bezit in het buitenland, de aanpassing van de taalkennisvereiste en de nieuwe verplichting van inschrijving bij de VDAB. Verder wordt volop ingezet op digitalisering via een centraal inschrijvingsregister. De leden van de commissie houden hierover een hoorzitting met vertegenwoordigers van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, van sociale huisvestingsmaatschappijen, van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen, en van HUURpunt.

Volg de commissie hier:

Commissie Mobiliteit en Openbare Werken

Vandaag stel ik 2 vragen om uitleg aan minister Lydia Peeters over de impact van de bestelling van 350 elektrische bussen op het busaanbod in de stadskernen. Uiteraard ook met het oog op het aanbod van het elektrisch busvervoer in onze Brugse binnenstad. Daarnaast ondervraag ik de minister over de intentie van de minister om busritten in de spits duurder te maken.

Je kan mijn vragen en de commissie volgen via hier:

Bekijk hier integraal de vragen die Mercedes stelt aan de minister: