Tag: nieuwe sint-annadreef

Brugge

Heraanleg Nieuwe Sint-Annadreef en omgeving: start fase 1 op 16 juni

Binnenkort start de heraanleg van de Nieuwe Sint-Annadreef en omgeving te Sint-Andries. De werken zullen worden uitgevoerd door aannemer De Witte uit Maldegem.

De inrichting van de Nieuwe-Sint Annadreef en omgeving voldoet niet meer aan de huidige normen van duurzaam openbaar domein, zoals waterdoorlaatbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Algemeen is de verhouding verharde oppervlakte – groenzone niet in evenwicht en aangepast aan de huidige klimaatverandering en droogteperiodes. De riolering werd in deze omgeving aangelegd in de jaren’60 van de vorige eeuw en vertoont tal van gebreken, die wijzen op een degradatie van het rioleringsstelsel.
Ook de bovenbouw (wegenis en voetpaden) is gedegradeerd.

De heraanleg van de Nieuwe Sint-Annadreef is dus vereist om terug een veilige, leefbare en duurzame straat te creëren.

Eerste fase
De eerste fase van de werken gaat van start op 16 juni. In deze eerste fase werkt de aannemer in de Nieuwe Sint-Annadreef in het gedeelte vanaf de Doornstraat tot aan de perceelsgrens met huisnummer 42. De aannemer voorziet er een nieuw voetpad, een rijbaan in kasseien en aan beide kanten van de weg een fietscomfortstrook in asfalt. Het einde van de werkzaamheden van deze fase is – behoudens onvoorziene omstandigheden – voorzien tegen 30 september.

Tijdens deze eerste fase is er in de Nieuwe Sint-Annadreef in het gedeelte vanaf het kruispunt met de Doornstraat tot aan huisnummer 42 geen doorgaand verkeer mogelijk.
Bewoners uit de Nieuwe Sint-Annadreef 46-48 en 50 kunnen hun woning enkel te voet bereiken. Bewoners uit de Karel Custisstraat kunnen hun woning enkel bereiken via de Jacob Meyerstraat. De school blijft altijd bereikbaar via de omleidingsroute: Lange Molenstraat – Gistelse Steenweg. Voetgangers en fietsers behouden de doorgang. In het heraan te leggen deel van de straat geldt een stilstaan- en parkeerverbod.

12 fasen

 • fase 1: wegeniswerken Nieuwe Sint-Annadreef vanaf Doornstraat tot aan perceelsgrens met Nieuwe Sint-Annadreef 40
 • fase 2: wegeniswerken Nieuwe Sint-Annadreef vanaf Nieuwe Sint-Annadreef 40 tot Krakkestraat
 • fase 3: wegeniswerken Krakkestraat
 • fase 4: aanleg van voet- en fietspaden op diverse locaties
 • fase 5: wegwerkzaamheden Gagelstraat
 • fase 6: riolerings- en wegeniswerken Heidelaan
 • fase 7: wegwerkzaamheden Dopheidestraat
 • fase 8: wegeniswerken Bremlaan tussen Gagelstraat en Dopheidestraat
 • fase 9: wegeniswerken Bremlaan: tussen Dopheidestraat en Nieuwe Sint-Annadreef
 • fase 10: riolerings- en wegeniswerken Heesterlaan
 • fase 11: wegeniswerken Nieuwe Sint-Annadreef vanaf Krakkestraat tot Bremlaan
 • fase 12: wegwerkzaamheden Nieuwe Sint-Annadreef vanaf Bremlaan tot Gistelsteenweg

Rioolrenovatie

In de Heesterlaan en de Heidelaan wordt gelijktijdig met de heraanleg een nieuwe riolering geplaatst.

In de andere straten (Nieuwe Sint-Annadreef, Bremlaan, Gagelstraat, Dopheidestraat en Krakkestraat) gebeurt de rioolrenovatie pas achteraf, nadat de straten zijn heraangelegd, door een gespecialiseerde aannemer. Hij hoeft de straat niet op te breken, maar zal gebruik maken van de zogenaamde koustechniek (relining). Dat is een zeer duurzame techniek waarbij een nieuwe binnenwand uit kunsthars wordt aangebracht in de riool. De levensduur van de bestaande riolering wordt daardoor met ongeveer 30 jaar verlengd. Er is voor deze techniek gekozen om de bomen maximaal te kunnen behouden.

Vernieuwen bovenbouw

Voor de bovenbouw wordt er zo veel mogelijk gewerkt met materialen die zo weinig mogelijk schade veroorzaken in de ondergrond.

Het wegprofiel wordt aangepast. De rijloper wordt smaller waar bomen een te grote wortelaanzet hebben. Ook de goten en de inplanting van de straatkolken zullen wijzigen.

Bestaande waardevolle bomenbestand

De bestaande statige straatbomen zijn allesbepalend voor het karakter van de ganse wijk. Het behoud ervan staat dan ook voorop. Daarom worden in dit project weinig nieuwe bomen aangeplant. Enkel in de Heesterlaan worden de minder waardevolle berken gerooid in functie van een nieuwe aanplant.
Er wordt in de Nieuwe Sint- Annadreef een plataan gerooid in functie van het aanleggen van een nieuwe, verhoogde bushalte aan de school ‘De Varens’. Deze boom is een minder waardevol exemplaar gezien deze veel concurrentie ondervindt van de andere, grotere platanen

Kostenplaatje

Totaal geraamde kostprijs: € 3.695.406,19

Meer weten? Klik hier

Brugge

Stad doet heraanleg Nieuwe Sint-Annadreef en omgeving

De Nieuwe Sint-Annadreef, de Heesterlaan, de Bremlaan, Heidelaan, Gagelstraat, Dopheidestraat en Krakkestraat worden heraangelegd. In Sint-Andries worden twee wijken aangepakt deze legislatuur. De wijk rond Blijmare en de wijk rond de Bremlaan achter het Olympiastadion. In de wijk achter het Olympiastadion en tussen de Doornstraat en Gistestelsteenweg worden de Nieuwe Sint-Annadreef, Heersterlaan, Bremlaan, Heidelaan, Gagelstraat, Dopheidestraat en Krakkestraat heraangelegd. De start van de werkzaamheden (nutsvoorzieningen) is gepland begin mei 2022 en zal in elf verschillende fasen verlopen.

Prioriteit bomenbehoud in de mooie dreven

De wijk wordt gekenmerkt door prachtige monumentale bomen in de Bremlaan en in de Nieuwe Sint-Annadreef. De wijk is heel mooi door de paden, de prachtige bomen, het vele groen in de wijk. De riolering is aan vernieuwing toe, maar via een specifieke techniek zullen de bomen behouden worden. De oude riolering wordt gerenoveerd via een ‘re-lining techniek’ zodat de boomwortels niet geschaad worden (*). Dit is een techniek waarbij men een nieuwe binnenwand aanbrengt dat bestaat uit kunsthars (zeer duurzaam) waardoor de levensduur van de bestaande riolering voor ongeveer een 30 tal jaar wordt verlengd. “Zonder deze techniek zouden de bomen het niet overleven”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. “Dat zou echt zonde zijn. We onderzoeken of dit ook mogelijk is in de Koolkerkse Steenweg. In de Nieuwe Sint-Annadreef, Bremlaan, Gagelstraat, Dopheidestraat en Krakkestraat wordt immers een rioolrenovatie uitgevoerd door middel van een koustechniek. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk, omdat na een routinecontrole gebleken is dat de riolering in slechte staat is en dat de bovenbouw aan vernieuwing toe is.”

In de Heidelaan en de Heesterlaan worden de rioleringen niet gerenoveerd maar volledig vernieuwd naar een gescheiden stelsel. “We plannen ook een volledige heraanleg van de bovenbouw van alle straten. De voetpaden in de Nieuwe Sint-Annadreef en Bremlaan worden vernieuwd en aan één zijde van de weg aangelegd. Er komt ook een infiltratiezone op het centrale plein in de nieuwe Sint-Annadreef voor maximale ontharding.”

De voetpaden of verbindingspaden tussen de dreven worden ook vernieuwd in geveegd beton. Er komen verschillende zitbanken, afvalmanden en fietsstaanders.  De bushaltes worden meer toegankelijk gemaakt.

“In de Heesterlaan werden de bomen vervangen doordat de berken al veel vitaliteit verloren hadden. In deze straat komen er kleinere bomen die meer passen in de woonwijk op verzoek van de bewoners”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Er wordt ingezet op afwatering naar de groenstroken zodat het regenwater maximaal kan infiltreren. De aanleg is dus toekomstproof. De gazonstroken worden ook vergroot.

De rijweg zelf wordt aangelegd in asfaltverharding met een mooie centrale kasseistrook zodat de dreven een mooie uitstraling behouden. “In de Nieuwe Sint-Annadreef, Bremlaan, Dopheidestraat, Gagelstraat en Krakkestraat dienen de inwoners op perceelsniveau te ontdubbelen en regenwater maximaal te infiltreren op eigen terrein. De particulieren dienen af te koppelen. De Stad zal een aannemer ter beschikking stellen en deze kosten op zich nemen”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Aanpassingen ontwerp op basis van de twee bewonersvergaderingen

Burgemeester Dirk De fauw: “In de laatste bewonersvergadering die plaatsvond in september 2021 in SBSO De Varens werden de laatste opmerkingen meegenomen om het ontwerp te kunnen finaliseren. De bewoners wilden vooral meer parkeerplaatsen behouden in de straten. Er kwamen 28 parkeerplaatsen bij ten opzichte van het oorspronkelijke plan.”

Fasering van de werkzaamheden

“De werkzaamheden worden in elf fasen uitgevoerd om de toegankelijkheid te  verzekeren”, zegt burgemeester Dirk De fauw. De concrete data kunnen pas bekendgemaakt worden nadat de werkzaamheden zijn gegund. Op maandag 31 januari 2022 ligt het dossier ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. De start is gepland in mei 2022.

 • FASE 1: riolerings- en wegwerkzaamheden Heidelaan
 • FASE 2: riolerings- en wegwerkzaamheden Heesterlaan
 • FASE 3: wegwerkzaamheden Nieuwe Sint Annadreef vanaf Doornstraat tot aan Nieuwe Sint Annadreef nr. 40
 • FASE 4: wegwerkzaamheden Nieuwe Sint Annadreef vanaf Nieuwe Sint Annadreef nr 40 tot Krakkestraat
 • FASE 5: wegwerkzaamheden Krakkestraat
 • FASE 6: wegwerkzaamheden Gagelstraat
 • FASE 7: wegwerkzaamheden Bremlaan tussen Gagelstraat en Dopheidestraat
 • FASE 8: wegwerkzaamheden Dopheidestraat
 • FASE 9: wegwerkzaamheden Bremlaan tussen Dopheidestraat en Nieuwe Sint Annadreef
 • FASE 10: wegwerkzaamheden Nieuwe Sint Annadreef vanaf Krakkestraat tot Bremlaan
 • FASE 11: wegwerkzaamheden Nieuwe Sint Annadreef vanaf Bremlaan tot Gistelsteenweg

(*) Fasering van de rioolrenovatie

De rioolrenovatie in de Nieuwe Sint-Annadreef, Bremlaan, Gagelstraat, Dopheidestraat en Krakkestraat wordt uitgevoerd door middel van een koustechniek (relining). Dit is een techniek waarbij men een nieuwe binnenwand aanbrengt dat bestaat uit kunsthars (zeer duurzaam) waardoor de levensduur van de bestaande riolering voor ongeveer een 30 jaar wordt verlengd.

 • FASE 1 Gagelstraat & Dopheidestraat
 • FASE 2 Nieuwe Sint-Annadreef
 • FASE 3 Bremlaan & pad Heidelaan

De rioolrenovatie heeft weinig hinder voor de bewoners en het verkeer.

Prijs

De prijs van de werkzaamheden wordt geraamd op 3.230.875,43 euro (excl. btw) (3.587.577,39 euro incl. btw).

 • 1.532.319,65 euro – ten laste van TMVW-AquaRio
 • 1.698.580,78 euro (excl. btw, hetzij 2.055.282,74 euro incl. btw) ten laste van Stad Brugge

De uitvoeringstermijn bedraagt 170 werkdagen.