Tag Archives: vesten

Beheersplan Brugse Vesten

18 okt

BRUGGE – De Brugse Vesten zijn iconisch, naast hun groene long, zijn ze ook een toeristische, culturele en historische attractie en een ontspannings- en ontmoetingsplek voor velen. Ze maken deel uit van de Unesco bescherming van de binnenstad, om dit erfgoed te behouden, wordt een beheersplan onroerend erfgoed opgesteld voor de komende 24 jaar. “Dat beheersplan vormt een draaiboek voor het uitvoeren van een goed beheer voor het behoud van dit onroerend erfgoed met alle aanwezige erfgoedvormen”, aldus Mercedes Van Volcem, schepen van Openbaar Domein en Groen.

“De Vesten zijn het park van de bewoners van de binnenstad en van de aangrenzende deelgemeenten. Het vormt een groene plaats voor alle Bruggelingen en zelfs voor velen buiten Brugge. Daarom is het voor ons prioritair om dit levend onroerend erfgoed in de toekomst te behouden”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Het revitaliseren van de Brugse Stadsvesten zijn in het Brugse beleidsprogramma 2019-2024 opgenomen. In zitting van 18 februari 2019 keurde het College de opmaak van een erfgoedbeheerplan voor de beschermde Brugse stadsvesten goed. In de zitting van 9 maart 2020 bevestigde het College de toewijzing van deze opdracht aan de West-Vlaamse Intercommunale WVI. Bij de studiefase van dit beheersplan kwamen enkele krijtlijnen naar boven.

Een aaneengesloten groene ringstructuur door vergroenen Boninvest en ontsnippering

De stadsvesten zijn al als groene ringstructuur erkend, maar er zijn bepaalde zones waar die ringstructuur onderbroken wordt, zoals de Boninvest en het gedeelte van de voormalige stadsomwalling waar het water gedempt werd en de wallen geëffend. “Met de aankoop van de Boninvest ontstaan mogelijkheden om de ringstructuur te vergroten. Waar de groene ringstructuur min of meer aaneengesloten is, maar versnipperd door drukke verkeersassen, zijn visuele verbindingen en maatregelen naar ontsnipperen voor zwakke weggebruikers op zijn plaats. Het gaat concreet om de stationsomgeving en de Filips de Goedelaan”, stelt Van Volcem.

Behoud van veteraanbomen en arboretum

Uit het onderzoek blijkt dat de Vesten meer dan 3000 bomen telt, waarvan een 661-tal bomen ouder zijn dan 100 jaar, waarvan nog eens meer dan 300 bomen zelfs ouder zijn dan 150 jaar. “De stamomtrek vertelt ons iets meer over de leeftijd van een boom, zo komen we te weten wanneer de bomen werden aangeplant op de Vesten. De leeftijdsbepaling van de bomen is een belangrijk onderzoeksthema in het beheersplan. Niet alleen de gebouwen in de Brugse binnenstad zijn historisch, de groene gordel rond de stad is dat ook”, stelt Van Volcem, “Bovendien zijn ze heel belangrijk voor de leefbaarheid van onze stad, bomen zijn onze paraplu’s en parasols en met de klimaatverandering zijn ze ook monumenten te noemen. We zetten in dat de bomen hun maximale leeftijd bereiken”, stelt Van Volcem. Dat zal gebeuren door regelmatig onderhoud van de bomen in goede gezondheid, door een extra intensief onderhoud van de aftakelende veteraanbomen en door het klonen van zeldzame variëteiten en deze op die manier in stand te houden.

Behalve de veteraanbomen, tellen de vesten inmiddels ook een uitzonderlijk groot aantal verschillende boomsoorten, die zeker niet allemaal zeer oud zijn, maar waarvan de verscheidenheid geleidelijk aan de vesten tot een soort arboretum van exotische boomsoorten maakte. “Vanaf halfweg de 20e eeuw, kregen de Vesten echte arboretumallures. Men plantte een grote variatie van zo’n 100 verschillende boomsoorten, waardoor vooral het aantal exotische struiken en bomen toenam”, aldus Van Volcem. “Een volgende stap die we zouden willen nemen is om meer uitleg te geven bij deze bomen zodanig dat bezoekers weten welke bijzonderheden zich hier hebben afgespeeld”, stelt Van Volcem.

Behoud en herstel van het historische aanplantingspatroon en behoud van een selectie van vista’s

Het typisch aanplantingspatroon is uitgangspunt bij het verjongen van de bomen. Nieuwe bomen worden ingeplant rekening houdend met dit patroon. Daarnaast werden bij de ontwerpplannen voor de vesten zichtassen aangeduid die open moesten blijven om uitzicht te bieden op de kerktorens, op de stadspoorten, op de molens of op de gevarieerde begroeiing aan de overzijde van het water. De bomen groeiden en werden niet meer opgesnoeid en de open vestinggedeelten werden dichtgeplant waardoor er nu in de zomer amper nog iets van de zichtassen overblijft. “Bij toekomstige boomaanplantingen zullen de nog aanwezige zichtassen behouden blijven. Het is niet wenselijk om dichtgegroeide vista’s te herstellen. Niet alleen zou de bomenkap te groot zijn, in veel gevallen is het oorspronkelijke uitzicht in de loop der jaren ook te veel veranderd”, aldus Van Volcem.

Heesters

De visie bestaat in het behoud van de relicten van heesters van de eerste aanplantfasen van de vesten en de aanplantingen onder Julien Leys. “Deze exemplaren verdienen vanuit het oogpunt van levend ontroerend erfgoed even grote aandacht als de veteraanbomen”, aldus Van Volcem.  Als educatieve maatregel wordt uitleg over de oorspronkelijke heesterkeuze van Hubert Van Hulle voorzien op een informatiebord.

Duurzaam recreatief medegebruik

De vesten zijn een bijzonder aantrekkelijk recreatief gebied, in de eerste plaats voor de Bruggelingen zelf. De vesten vormen een belangrijke groene long voor het binnenstedelijk weefsel en de ontmoetingszone tussen historische stad en omliggende stadsdelen. Ook is het een geliefde plek voor evenementen.  “Sedert de nieuwe legislatuur is de Vesten een plek geworden waar vele Bruggelingen kunnen genieten van picknickbanken en groene stoelen. Zo creëren we zalige plekjes om even te verpozen, ze zijn zeer gegeerd door de Bruggeling, ook de heraanleg van de paden werd op prijs gesteld door de vele wandelaars en fietsers”, aldus Van Volcem.

Voor wilde bijen aantrekkelijke, bloemrijke zones met vaste planten, stinzenplanten, bloembollen en oeverzones

De zones die minder betekenis hebben als ligweide, wandelweide of evenementenzone worden omgevormd tot bloemrijke zones met vaste planten, met daarbinnen of daarlangs picknickplekken. De toegang tot de picknickplekken wordt geleid, zodat de bloemen niet vertrappeld kunnen worden. “Als bijenvriendelijkste gemeente 2020, willen we het project verder doortrekken naar de toekomst”, aldus Van Volcem, “De steile hellingen van de Vesten die vandaag nauwelijks betreden worden, gaan we bloemrijk ontwikkelen met aanplant van vaste planten, stinzenplanten en bloembollen”, aldus Van Volcem.

Behoud van de zwanenpopulatie

“De zwanen zijn ook een onderdeel van het levend onroerend erfgoed”, stelt Van Volcem. Stad Brugge gaat uit van een gezonde populatie van maximum 120 dieren. De graslanden van het Stil Ende worden onderhouden door het graasgedrag van de zwanen, maar door de afscherming met een lage metalen afsluiting wordt het gebruik als recreatief gazon verhindert. Het gazon op de Buiten Katelijnevest zou hier oplossing voor kunnen bieden. “Dat gazon werd enkele jaren geleden omheind om hier zwanen te laten grazen, maar toen waren er problemen met het waterkwaliteit. Er staat echter al een omheining, wat het mogelijk zou maken om stinzenflora aan te planten, die de plaats aantrekkelijk zou maken. Vele toeristen komen hier echter de stad binnen”, aldus Van Volcem.  

Behoud en onderhoud van de molens

Het molenpatrimonium wordt in stand gehouden. De St-Janshuismolen blijft maalvaardig. Het binnenwerk van de Nieuwe Papegaai wordt terug geïnstalleerd. Het beheer van de bomen rondom de molens gebeurt in afstemming met het gewenste molengebruik.

Aanvullend op deze visie van het beheersplan, wordt de wens geformuleerd om de aanpalende parken en vestingstraten te vergroenen. Het versterken als recreatief en groen element van deze perimeter rond de vesten verhoogt de leefbaarheid van de stad en buffert de vesten met ruimte voor wandelaars en fietsers en als verbinding naar de deelgemeenten met in uitbreiding ook het Katelijnepark, het Station en het Kanaaleiland.  Tevens is na te gaan hoe we de ring kunnen vergroenen (Koningin Elisabethlaan, Guldenvlieslaan en Komvest) en bij uitbreiding de fietsring rond de stad tussen Dampoort en Houtkaai.

Stad Brugge pakt historische Vesten aan

1 jun

BRUGGE – Stad Brugge gaat de komende drie jaar fors investeren in haar Vesten. De toestand van de huidige dolomietpaden is sterk achteruitgaan waardoor er veel oneffenheden en na regenweer plassen ontstaan. “Elke Bruggeling is fier op de Vesten. Daarom investeren we de komende drie jaar fors om de wandelpaden er op en top te laten uitzien en ze weer optimaal kunnen gebruikt worden”, zegt schepen van Openbaar Domein. De gefaseerde  vernieuwing gaat gepaard met een kostprijs van 1,8 miljoen euro.

De Brugse Vesten waren nog nooit zo populair. Dagelijks maken wandelaars, fietsers en joggers er gebruik van.  “De Vesten zijn het park van de bewoners van de binnenstad en van de aangrenzende deelgemeenten. Het vormt een groene plaats voor alle Bruggelingen en zelfs voor velen buiten Brugge. Daarom is het voor ons prioritair om ze er ordentelijk te laten uitzien, maar ook dat ze in topstaat gebruikt kunnen worden. Met de vernieuwing van de dolomietpaden maken we hier grondig werk van”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Eerdere herstellingswerken

In de voorbije jaren werden er lokale herstellingen uitgevoerd doch niet met het gewenste resultaat waardoor een volledige vernieuwing zich opdringt. “Er wordt voorzien in een waterdoorlatende fundering om de infiltratie van regenwater maximaal en snel toe te laten. De afwerking is terug voorzien met dolomiet.  Een bijkomende oppervlaktebehandeling met calciumchloride is eveneens voorzien en zorgt voor een verhoogde duurzaamheid.  De vernieuwing zal gefaseerd gebeuren over 3 jaar”, verduidelijkt de Brugse schepen Van Volcem.

Stadsvernieuwing op de Vesten

Aan de Gentpoort en Kruispoort en Smedenpoort en Ezelpoort staan intussen ook vier drinkwaterfonteinen en vorige zomer werden ook groene stoelen en picknickbanken geplaatst.  De Vesten werden op deze manier een leuk park met beleving waar mensen samenkwamen in het groen. “De Vesten zien we net als onze stadsparken en bossen: het verlengde van de tuin van de Bruggelingen. Over de jaren heen zijn we er dan ook blijven in investeren. Nu krijgen ze een stevige opwaardering om weer in topvorm ter beschikking te staan van onze stadsbewoners en -bezoekers”, aldus Van Volcem.

Cijfers

De Vesten tellen 26 hectare groen, 15,09 ha gazon, 7,07 hectare beplantingen, 4,07

hectare wandelpaden en 3350 grote bomen. “Intussen werden diverse onderzoeken gedaan en aan de hand van oude foto’s en postkaarten zien we dat sommige bomen reeds een grote leeftijd hebben. We zullen daar het komende jaar ook meer over informeren en met QR-codes werken. Bovendien maken we ook werk van naambordjes op de bomen”, verduidelijkt de Brugse schepen Van Volcem.

Stad Brugge verdubbelt naambordjes bomen op de Vesten en stadsparken

2 mrt

BRON: De Standaard

BRUGGE- 500 naambordjes komen erbij op de bomen langs de Vesten en in de Stadsparken. De naambordjes informeren wandelaars, fietsers, natuurliefhebbers over het rijke boombestand van de stad. “Als schepen van Openbaar Domein ben ik heel trots dat we het aantal naambordjes die opgehangen worden verdubbelen, vergeleken met vorig jaar. Zo kunnen we onze parkgebruikers meer en beter informeren over onze rijkelijke natuur”, aldus schepen Mercedes Van Volcem.

Vorig jaar inventariseerden een grote groep vrijwilligers de bestaande naambordjes van de bomen in de stadparken en de vesten. “De grote respons die we toen kregen op onze oproep, toont dat er een sterke en groeiende interesse is in het educatieve aspect van de groene longen van onze verstedelijkte omgeving, maar ook bomen in het algemeen”, aldus schepen Van Volcem.

Informatiebronnen

Er is een schat aan botanische informatie op ons Brugs grondgebied. Het belang ervan is vaak miskend en onderschat, maar er is duidelijk een tegenbeweging anno 2021. “Ik zie dat door het warmere weer de laatste jaren de interesse en het belang voor bomen toeneemt. Er is ook meer interesse naar het wat, waarom en hoe, soorten… Dat is een positieve mentaliteitswijziging in mijn ogen: meer aandacht voor een groener openbaar domein”, klinkt het bij de schepen van ‘groen’.

Verdriedubbeling

In 2020 werden nog 211 bomen voorzien van een nieuw naambordje. Dat in het Graaf Visartpark, Hof Arents, Koningin Astridpark, Minnewaterpark, Pastoor Van Haeckeplantsoe en het Professor Sebrechtspark. Dit jaar komen er nog eens minstens 500 naambordjes bij. Zo verdriedubbelt de Stad de bordjes in aantal. Deze keer worden de bomen in de tuin van het Guido Gezelle huis, Sincfalpark, Hof De Jonghe, Baron Ruzettepark, Tudor, Beisbroek en De Vesten aangedaan. “Na de werken om de bordjes op te hangen is het Koning Albertpark aan de beurt. Later volgen onder meer de Koude Keuken, Par de Rode Poort, de Centrale begraafplaats, Park Ten Poele en het Leliepark”, licht Van Volcem toe.

Wat volgt?

En daar stopt het niet voor de schepen. “Samen met de cluster Openbaar Domein denken we nu na over hoe we de naambordjes in de kijker kunnen zetten. Dat kan een bomenwandeling zijn, een infofolder.. noem maar op”, aldus de schepen. We denken ook na over meter-en peterschap van onze bomen. Zij zouden dan bijvoorbeeld ook het naambordje kunnen opvolgen bij beschadiging of als het valt. Met het beheerplan voor de Vesten gaan we sowieso aan de slag en kijken we hoe we onze inwoners en bezoekers nog grondiger en beter kunnen informeren. Het idee gaat op dit moment om enkele unieke bomen een eigen QR-code toe te bedelen. Zo informeren we op een efficiënte en toegankelijke wijze.”

Zet zelf ook een boompje op

Tenslotte roept de Brugse schepen Van Volcem de Bruggelingen op om zelf ook een aanvraag te doen. “De stad komt de boom zelf planten Met de plant van een boom in je voortuin maak je de straat mooier, groener en leefbaarder en een fruitboom is ook een van de mogelijkheden”, aldus schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. Aanvraag kan via: https://www.brugge.be/ikwileenboom.

Hoeveel en waar kwamen/ komen ze?

LocatieAantallenJaartal
Boeverievest602021
Smedenvest702021
Stil Ende302021
Komvest122021
Kruisvest402021
Kazernevest402021
Boninvest152021
Gentpoortvest262021
Katelijnevest152021
Begijnenvest362021
Stationsvest252021
TOTAAL369 
Graaf Visartpark332020
Prof Sebrechtspark292020
Hof Arents132020
Pastoor Van Haeckeplantsoen122020
Koningin Astridpark522020
Minnewaterpark722020
Baron Ruzettepark842021
Tudor232021
Beisbroek162021
Sincfal312021
Hof De Jonghe202021
Guido Gezelletuin212021
Koude Keuken752021
Park De Rode Poort302021
Centrale begraafplaats452021
Park Ten Poele202021
Leliepark202021
Koning Albert I – park452022
TOTAAL641 

Historisch: Stad Brugge koopt grond en gebouwen Boninvest

15 feb

BRUGGE – Stad Brugge koopt voor 2,4 miljoen euro een administratief gebouw en garagestelplaats gelegen aan de Boninvest aan Befimmo. “Deze strategische aankoop vormt een historische kans om de vesten te herstellen. We willen de stadsvesten revitaliseren en zowel de groene wandeling als de groene fietsroute rond de stad vervolmaken”, klinkt het bij schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem en burgemeester Dirk De Fauw poseren bij het gekochte gebouw.

De Vesten : Trekpleister, de Bruggeling is er fier op

De Brugse Vesten waren nog nooit zo populair. Dagelijks maken wandelaars, fietsers en joggers er gebruik van. “Tijdens de coronaperiode wilden zoveel mensen van het 7 km lange park rond de stad genieten, dat we ze zelfs moesten afsluiten”, stelt burgemeester Dirk De Fauw.

De Vesten : Trekpleister, de Bruggeling is er fier op

De Brugse Vesten waren nog nooit zo populair. Dagelijks maken wandelaars, fietsers en joggers er gebruik van. Tijdens de coronaperiode wilden zoveel mensen van het 7 km lange park rond de stad genieten, dat het zelfs afgesloten moest worden.“De Vesten zijn het park van de bewoners van de binnenstad en van de aangrenzende deelgemeenten. Het vormt een groene plaats voor alle Bruggelingen en zelfs voor velen buiten Brugge. Velen wandelen er, brengen een hond mee of joggen om de corona kilo’s te verliezen, ik wandel er elke zondagmorgen, lacht Van Volcem en ik zie sommigen na weken al vele kilo’s lichter wegen,” lacht Van Volcem. Brugge kent groene Vesten en dat is uniek. In huidige tijden waarbij groene openbare ruimte steeds meer gegeerd is, is de historische aankoop voor de Bruggelingen een verwezenlijking om zich heel gelukkig mee te prijzen. “Zelf ben ik als Bruggelinge er ontzettend door gefascineerd en uiteraard heel erg trots op onze dienst dat we de aankoop konden bekomen”, stelt Van Volcem.

Luchtfoto met de site die de stad aankocht omcirkeld.

Een 7 kilometer lang park en méér

De Vesten tellen 26 hectare groen, 15,09 ha gazon, 7,07 hectare beplantingen, 4,07 hectare wandelpaden en 3350 grote bomen. “Intussen werden diverse onderzoeken gedaan en aan de hand van oude foto’s en postkaarten zien we dat sommige bomen reeds een grote leeftijd hebben. We maken werk van een inventaris en ook naambordjes op de bomen”, verduidelijkt de Brugse schepen Van Volcem. De Vesten telt drie aangrenzende parken : Het Minnewaterpark, Het Koning Albertpark, Het Graaf Visartpark en ook het Koningin Astridpark, op amper 200 meter.

Boninvest

Op het stuk aan de Boninvest zijn de Vesten op hun het smalst. Schepen Mercedes Van Volcem: “Vorige maand konden we ook grond kopen op dat stuk aan de federale overheid voor 1.450 m2 waardoor het publiek domein al konden uitbreiden. We zijn fier dat deze eigendom opnieuw naar de stad komt. Het waren geen makkelijke onderhandelingen. De Stad had intussen ook de onteigeningsprocedure in stilte gestart, maar er kon toch een redelijk akkoord worden bereikt tussen koper en verkoper.  Een compromis is altijd beter dan een lang proces met onzekerheid voor beide partijen. De stad had een sterk dossier omdat ook de beleidsplannen van de stad, het openruimte beleidsplan ook Onroerend erfgoed het herstel van de Vesten op deze plaats wenselijk achten.”

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem en burgemeester Dirk de Fauw bij het nu smalste stuk van de Vesten aan de Boninvest.

Schepen Mercedes Van Volcem: “In totaal kopen we 5280 m² grond aan, vermeerderd met het bestaande stuk dat we reeds in bezit hebben. We maken een nieuwe aanleg van plusminus 1 hectare tussen de Gentpoort en de Conzettbrug.”

Fasering

De betreffende gronden en gebouwen worden voor de helft nog gehuurd door de FOD Justitie die er inbeslaggenomen voertuigen stalt.  “De huur loopt nog tot 2027 en we gaan die huur ook laten doorlopen omdat ze ook een stuk van de investering dekt. Intussen maken we een masterplan vanuit openbaar domein voor de site. De andere helft van de gebouwen met binnenplaatsen is vrij van gebruik.  Die zullen we ook op korte termijn verhuren tot het masterplan voor de site klaar is”, zegt Van Volcem. Het gebouw bestaat uit kantoorruimten, diverse lokalen, opslag, archiefruimte, gesloten en open autostelplaats, evenals 45 buitenparkeerplaatsen.

Met een gefaseerd plan worden er de kantoren verhuurd en zullen er open binnenpleinen gecreëerd worden. “De bocht van het fietspad en wandelzone wordt verbeterd, door niet waardevolle aanhangsels af te breken. Zo scheiden we net zoals op de Gentpoortvest  voetgangers en fietsers van elkaar. Met die inspanningen herstellen we de stadsvesten in hun glorie. Dit is niet zomaar een aankoop, het is een toekomstgerichte visie”, aldus de Brugse schepen Van Volcem. “Met de aankoop van de grond kunnen we een ‘missing link’ in onze Vesten opvullen en een volwaardige groene invulling geven aan één van de belangrijkste publieke tuinen van Brugge.” Lees meer in de uitgebreide presentatie over Boninvest.

Interview met schepen Van Volcem over historische aankoop gebouwen Boninvest. ( Focus-WTV)