80 woongelegenheden in woonuitbreidingsgebied ‘De Laere’ in Koolkerke

12 mrt

Het project is het resultaat van een wedstrijd waarbij wordt ingezet op betaalbaar wonen. Sociale huur- en koopwoningen alsook private woningen worden er gerealiseerd, stelt Van Volcem. “Deze woonbuurt zal Koolkerke nog versterken.”

De studie werd opgemaakt door Fris in het Landschap in samenwerking met Mozaiek Ingenieur Architecten bvba. Het project is het resultaat van een wedstrijd, het voorontwerp werd meermaals besproken op overlegvergaderingen met Diro, R.O. Vlaanderen e.a.

Het project situeert zich in het noordelijk deel van Brugge, Koolkerke en paalt aan de kern van de deelgemeente Sint-Jozef en vormt een overgang tussen kern en het noordelijk polderlandschap. De woonwijk is gelegen in een woonuitbreidingsgebied die door de afbakening van het regionaal stedelijk gebied woonzone is geworden.

Het voorgenomen bouwperceel met de bestaande hoeve De Laere en omgeven weiland paalt ten noorden aan een beschermde site van de Groene Poorte, met parkgebied en landschappelijk waardevol agrarisch gebied en ten zuiden en ten oosten aan een woongebied, respectievelijk de woonwijk Kruisabelen en de verkaveling De Grendel.

Het project voorziet 8 woonblokken, bestemd voor eengezinswoningen en appartementen. Het project bestaat hoofdzakelijk uit 40 rijwoningen (waarvan 2 duplexwoningen), twee individuele woningen in hoeve De Laere, 36 appartementen, 80 halfondergrondse parkeerplaatsen en 2 carports, 42 bezoekersparking en 186 fietsenstallingen.

Alle bouwblokken worden nagenoeg evenwijdig aan de Steenweg voorzien maar ten opzichte van mekaar licht gedraaid zodat er tussenin spievormige pleintjes ontstaan, erfpleintjes bedoeld om verkeersvrij te houden.

Het project kan beschouwd worden als een goed evenwicht tussen het open venster naar het polderlandschap en de landelijke afwerking van de stedelijke rand. De appartementen zijn drie verdiepingen hoog, een vierde bouwlaag werd geschrapt, stelt Van Volcem.

De twee beken, de Bommelbeek en de Ronselare worden versterkt en worden als landschappelijke-en spelelement geïntegreerd.

De ontsluiting van het gebied gebeurt via de Dudzeelse Steenweg en wordt voor de wagens uitsluitend zuidelijk voorzien. Het is een doodlopende straat langs de Bommelbeek waar geclusterde parkings voor bezoekers zijn op aangesloten.

Door het bundelen van het parkeren wil men het aantal autobewegingen verminderen en zo de publieke ruimte vrijwaren van verkeer en een aantrekkelijke woonomgeving creëren met leefstraten en een wandel- en fietsnetwerk als speelweefsel.  

Ter hoogte van de Dudzeelse Steenweg wordt een poorteffect gecreëerd. Dit betekent concreet dat het project De Laere binnen de bebouwde kom valt en dat het snelheidsregime vanaf de ‘poort’ teruggebracht wordt op 50km.

Er wordt voldoende aandacht gegeven aan veilige ruimte voor kinderen.

Elke bewoner zal zicht hebben op het open landschap dat zich ten noorden bevindt.

De erfgoedwaarde van de hoeve wordt verzekerd en versterkt door deze te integreren in het project en de boomgaard van oudsher opnieuw aan te planten en in te richten als publiek park.

Een aantal recente aanbouwen worden gesloopt waardoor de authentieke volumes vrij komen te staan.

“In het algemeen kan worden gesteld dat het project stedenbouwkundig wordt gewaardeerd omwille van de maximale open publieke en semipublieke ruimte, zonder de rijwoningen en kwalitatieve private ruimte te ontnemen”, zegt Schepen van Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem. “Het is een pilootproject te noemen voor wat betreft het parkeren. Het geclusterd parkeren kan een meerwaarde vormen. Ook duurzaamheid vormt in dit project een leidraad, er is aandacht voor de waterhuishouding op het terrein en er wordt vooruitstrevend gewerkt naar E-peil toe.”  zegt de schepen Van Volcem.