Tag Archives: eigendommen

Herbestemming Brugse kerken

18 aug

BRUGGE – Doordat er steeds minder mensen naar de kerk gaan, worden ook in Brugge de parochiekerken onderbenut. “Een nieuw kerkenplan is ook in Brugge aan de orde: we laten het opmaken om herbestemmingen aan te wakkeren en om oplossingen te zoeken voor de toekomst.   In 2020 kreeg de Brugse kerkfabrieken nog 1.052.647 euro subsidies.  Volgens het decreet zijn we ook verplicht het exploitatie tekort bij te leggen. 

Toch is al één en ander in beweging stelt de Brugse schepen van eigendommen en kerkbesturen.  De Emmaüsparochie neemt alvast het voortouw en wenst een nieuwe kerk te bouwen en wil 4 andere kerkgebouwen aan de eredienst laten onttrekken. De campus omvat niet alleen de nieuwe parochiekerk maar daarbij ook ontmoetingsruimte, vergaderinfrastructuur en secretariaatsruimte. “Kerken en dus ook de kerkgebouwen hebben altijd een sociale functie in de samenleving opgenomen. In Brugge was dat niet anders.  De herbestemming van onze kerken is dan ook geen onverwachte wending. Met respect voor het verleden, maar met toekomstvisie willen we opnieuw een ruimtelijke invulling geven aan kerken die vandaag nog weinig gebruikt worden”, klinkt het bij Van Volcem.

Nood aan woonruimte

 “De Sint-Baafskerk zou bijvoorbeeld een ideale plek kunnen worden om te wonen. We bouwen beter op deze plaats dicht bij het centrum en voorzieningen dan in open gebied. Daarenboven is er nood aan nieuwe appartementen en woningen. De prijzen gaan nu al gemakkelijk tussen de 3400 en 5000 euro per m2”, duidt de schepen.

Mensen vinden de afbraak van een kerk altijd een beetje vreemd. “Ikzelf vind dat ook maar we moeten een open debat durven aangaan.  Als schepen van financiën is het trouwens onmogelijk om de restauratie of renovatie allemaal te voorzien in de begroting.  Als ze geen monument zijn dan moet de Brugse belastingsbetaler dat bedrag ophoesten.   Daarom denk ik dat het belangrijk is dat we rekening houden met gebruik, de wil van de kerkfabriek en de parochie, maar ook met efficiënt ruimtegebruik,  gepaste functies op die plaats. Ook de kerk in Sint-Michiels kan voor openbaar nut gebruikt worden: waarom geen bibiotheek of een sportzaal?”, zegt Van Volcem.  

Zeebrugge bevat twee kerken voor een kleine gemeenschap. Ook in Sint-Pieters zijn er twee kerken voor een kleine deelgemeente.  “De nieuwe kerk in Sint-Pieters zal multifunctioneel worden ingezet.  De oude heeft nog geen nieuwe herbestemming”, stelt Van Volcem. De stad zit op dat vlak niet stil.  Ook in Assebroek is de parochie een herschikking aan het zoeken van haar aantal panden.  “We inventariseren en lijsten ook het aantal pastories op”, vult Van Volcem aan. De Christoffelkerk in Assebroek wacht ook op een herbestemming.    

Binnenstad

In de binnenstad hebben de kerken een grote museumwaarde: parels van rust en bezinning. “In een kerk als de Magdalenakerk zullen we openbare toiletten onderbrengen zodat bezoekers van het speelplein of het park een sanitaire stop kunnen maken”, zegt de schepen.

“Met de OLV vrouw kerk hebben we een overeenkomst over de museale werking.    De wereld verandert, de bestemming van kerken ook”, stelt Van Volcem. “We hopen de kerk aan Sint- Godelieve en aan Sint-Willebrod na ontwijding een bestemming te geven die aansluit bij de onderwijsfunctie en als hefboom voor de buurt.  We doen alles in nauw overleg.  De parochies zijn vaak heel vooruitstrevend en willen tevens zelf een herbestemming en op een moderne manier te werk gaan en kosten besparend.   Vaak zijn het de inwoners (die vaak niet naar de kerk gaan) die vaak problemen hebben met de kerkfunctie en geen verandering willen.  Het kerkenbeleidsplan is dan ook een soort catalysator voor niet gebruikte ruimte enerzijds en opwaardering van de werking anderzijds”, sluit Van Volcem af.

Bijlage: overzicht subsidies aan kerkfabrieken

Hierbij een overzicht van de geboekte subsidies aan de kerkfabrieken:

Exploitatie (werkingssubsidies):

20191.032.911
20201.052.647

Investeringen:

 geboektDebetCredit (te ontvangen facturen
20191.114.0822.913.9641.799.882
2020-1.154.389495.8301.650.218

Extra info: Het negatief geboekt bedrag van 2020 is te verklaren doordat 1.650.218 euro subsidies betrekking hebben op 2019 of eerder en nog moeten betaald worden.

Het bedrag in de kolom “debet” zijn toegezegde subsidies die al dan niet betaald zijn in het betrokken boekjaar (kunnen ook betrekking hebben op vorige boekjaren).

In deze cijfers zijn eigen werken aan kerken niet begrepen.  We denken bvb. aan:

  • Restauratie interieur OLV Kerk
  • Restauratie orgel H. Bloedbasiliek

De Sint-Salvatorkathedraal valt onder beheer van de provincie.

Stad Brugge koopt Kapucijnenklooster

17 aug

BRUGGE – Het College van Burgemeester en Schepenen heeft de aankoop van het Kapucijnenklooster, gelegen in de Boeveriestraat op nummer 18, goedgekeurd en zal dit nu voorleggen aan de Gemeenteraad. “Het wordt een mooie herbestemming van het klooster. Er komt ook een ontsluiting van de tuin van de Sint-Godelieve abdij in dezelfde straat,” aldus Schepen van Eigendommen Mercedes Van Volcem.
 

‘Deze aankoop past in de eerder aangekondigde samenwerking met Toerisme Vlaanderen voor het traject “Reizen naar Morgen”, aldus de Schepen. ‘Na aankoop zal het onroerend goed in erfpacht gegeven worden aan Toerisme Vlaanderen, tegen marktconforme prijs, die het herbestemmingstraject vorm zal geven’.

Het Kapucijnenklooster is gelegen naast de Sint-Godelieveabdij en de Tuin van Heden.

“Het is één van mijn grote wensen om tuinen van kloosters te ontsluiten voor het publiek,” onthult Van Volcem. “ In een stad is elk stukje groen een verademing, wanneer ze ook nog toegankelijk zijn voor het publiek vormen ze een nog grotere meerwaarde.”
“Deze strategische aankoop zal de bezoekers een ongeëvenaarde ervaring bezorgen met het Brugse erfgoed” licht de schepen toe.

Nuloperatie

Dankzij de doorwaadbaarheid via de grote binnentuin, grenzend aan de tuin van het Studentenhuis/Vrijzinnig Huis (Residentie Erasmus) kunnen bezoekers van het BMCC (Beurs-, Meeting en Congrescentrum), 2 beschermde sites betreden. Het Kapucijnenklooster kan samen met de Sint-Godelieve abdij voor een extra beleving zorgen voor de inwoners van de stad, de buurt, ondernemers maar ook de bezoeker/toerist. De stad Brugge financiert deze transactie waarna Toerisme Vlaanderen dit terugbetaalt en verder zal investeren in het onroerend goed. Het is dus een financiële nuloperatie voor de stad Brugge.

Op deze manier kan de stad Brugge haar rol als erfgoedstad verder uitbouwen door ook nauw betrokken te zijn bij herbestemmingen. De totale uitgave voor deze aankoop is € 750.000 voor het eigenlijke onroerend goed, te verhogen met de kosten voor het afsplitsen van het andere eigendom van de VZW Vlaamse Kapucijnen. (maximaal € 145.000 excl btw).

14 parken

De binnenstad telt 14 parken maar in de huidige legislatuur is ook het Katelijnepark erbij gekomen, wordt ook geïnvesteerd in de Vesten. We ontsluiten ook andere grote tuinen indien mogelijk; we realiseerden via een open ruimte beleidsplan reeds park de Rode Nonnen, kopen de Boninvest aan om de Vesten te versterken en te vergroenen en nu ook de tuin van Sint-Godelieveabdij die ontsloten wordt.

“Maar ik zou ook graag nog stappen vooruit willen zetten en de tuin van het seminarie klooster toegankelijk maken voor de Bruggeling in aansluiting met het buurtpark aan de Potterie en het nieuwe park die we realiseren aan de Peterseliestraat en toegankelijk maken via Hemelryck. De tuin van het Gezellemuseum is ook toegankelijk”, vervolgt schepen Van Volcem. “Ook in de Ezelstraat zou ik graag de tuinen van twee kloosters ontsluiten”.

De Bruggeling is verwend met 14 parken en 26 ha groen rond de Vesten. Bovendien is het ook fijn dat de kunstwerken van de Triënnale in Baron Ruzettepark staan en ook eentje op de Vesten en eentje in de tuin van het vroegere Gezellemuseum. Het publiek domein is nog nooit zo de hefboom geweest voor beleving en ontspanning. De pleinen zijn enorm in en zowel Kraanplein, Mallebergplaats als jan Van Eyckplein zijn symbolen van onze stadsvernieuwing met bomen, terrassen en gezellig samen zijn.

Aankoop metro voor nieuwe brandweerkazerne

11 mei

De brandweer op het Brugs grondgebied is op vandaag gehuisvest in twee kazernes.

De kazerne Walwein of ‘de voorpost’ bevindt zich langs de Walweinstraat nabij het centrum van de stad. Dit gebouw was ooit een volwaardige brandweerkazerne, maar wordt al jaren gedeeld met de stedelijke ruim- en reinigingsdienst. Het gebouw is ondertussen 56 jaar oud en voldoet niet meer aan de hedendaagse normen. De kazerne Herdersbrug of ‘hoofwacht’ bevindt zich sinds 1986 in Dudzele en is dus ook al 35 jaar oud.

Eind de jaren 1970 had het toenmalige stadsbestuur grootse plannen met de brandweer. Het autonoom brandweerkorps van Zeebrugge zou opgegeven worden en de Stad zou met hulp van federale overheidssteun een nieuwe kazerne bouwen tussen de haven en het stadscentrum. Die kazerne kwam er in Dudzele en was lange tijd het enige gebouw in de zeer landelijke regio. De nieuwe kazerne moest het hoofd bieden aan mogelijke crisissituaties in de haven, maar ook blijven ingrijpen in het stadscentrum en de omliggende gemeenten. Nog voor de opening van de nieuwe kazerne in Dudzele besliste het stadsbestuur om de kazerne Walwein toch open te houden. De afstand naar het stadscentrum was immers te groot en er zou kostbare tijd verloren gaan bij potentiële noodsituaties.


De kazerne Walwein werd toen nog bemand met een beperkte bezetting van vier personen en had geen ladderwagen. Deze bezetting is ondertussen verdubbeld.

Lange tijd werd het werk verdeeld tussen beide kazernes tot de wet Civiele Veiligheid uit 2007 hier een einde aan maakte. De noodcentrales werden verplicht om steeds het dichtstbijzijnde brandweerkorps te alarmeren. De kazerne in Dudzele raakte stilaan geïsoleerd. De haven werd sinds dan bediend door de brandweerposten Blankenberge en Knokke-Heist. Voor tussenkomsten in de stad en de randgemeente werd steeds de voorpost gealarmeerd.

In 2015 werd de brandweer hervormd. De twee kazernes werden toegevoegd aan de Hulpverleningszone 1 (regio Brugge – Oostende). Uit de risicoanalyse van de hulpverleningszone bleek dat de voorpost het meeste interventies afwerkte binnen de zone, maar beschikte over de kleinste en minst uitgeruste kazerne. Het rapport van de kazerne Herdersbrug was net andersom. De grootste kazerne in de zone werd het minst gealarmeerd. Stof tot nadenken en zo werd al snel in de richting  van de samenvoeging van beide kazernes op een centrale locatie gedacht.

Nieuwe locatie: site Dirk Martensstraat

De zoektocht naar een nieuwe locatie was geen sinecure. Een brandweerkazerne moet centraal gelegen zijn en aansluiten op belangrijke invalswegen. Dat zijn ook de criteria die veel andere organisaties en bedrijven hanteren voor de keuze van een locatie. De site in de Dirk Martensstraat is bijzonder geschikt. Er zal werk gemaakt worden van een rechtstreekse aansluiting op de Bevrijdingslaan, de invalsweg tot het stadscentrum. Via de N31 kan de haven ook vrij snel bereikt worden. De kazerne zal gelegen zijn op het snijpunt van de noord-zuid as (N31) en de stadsring (R30) waardoor een vrij ruime regio binnen een recordtijd kan bereikt worden door de hulpdiensten. De ligging nabij het AZ-St-Jan zorgt ervoor dat de ziekenwagens sneller terug in de kazerne zijn waardoor de inzetbaarheid aanzienlijk zal verhogen.

De site is ook vlot bereikbaar met de fiets, de wagen, de bus en ligt nabij het station.

Zowel voor de inwoners van de stad, de inwoners van de naburige gemeenten als het brandweerpersoneel is het een goede beslissing om de brandweer op deze locatie onder te brengen. Voor de bediening van Damme wordt momenteel aan een alternatieve oplossing gewerkt.

Aankoopprocedure

Na lange onderhandelingen met de mensen van de Metro/Makro groep die wensten te verkopen per opbod en de hoogste prijs wensten te behalen, stootte de Stad op zijn grenzen omdat de stad ook gebonden is aan regels bij aankopen en het schattingsverslag daarbij de leidraad is. De Stad voorziet immers geen ontwikkeling in kantoren noch in KMO-zones maar in een brandweerzone wat van prioritair belang is voor de veiligheid van haar inwoners en zone. Via een samenwerking met een derde kreeg Stad Brugge toch de kans om de zone noodzakelijk voor de brandweer te kunnen kopen. Stad Brugge koopt het ene deel aan de geschatte prijs en de andere koper koopt de rest aan hogere prijs omdat hij andere zaken zal realiseren.

Aankoopprocedure

Schepen van Financiën en Eigendommen Mercedes Van Volcem: “Zo konden we een overeenkomst sluiten voor de aankoop van de grond langs de Dirk Martensstraat 4. Met deze strategische aankoop van circa 2,4 miljoen euro zetten we een essentiële stap voor de verbetering van de werking en de dienstverlening van de Hulpverleningszone 1. De Hulpverleningszone krijgt een perfecte locatie ter beschikking met een oppervlakte van 10.000 m². De nieuwe brandweerkazerne wordt door het stadsbestuur ter beschikking gesteld aan de Hulpverleningszone 1.  De grond is schaars en ik ben tevreden dat dit is gelukt.”

Ontwerp

De bouw van een nieuwe kazerne wordt geraamd op 20 miljoen euro. Het ontwerpteam zal hoofdzakelijk inzetten op duurzaamheid, automatisatie, energie-efficiëntie en innovatie. We zijn tevreden met deze minnelijke overeenkomst waarmee we vooruitgang maken in het vormgeven en organiseren van de hulpverlening in de ruime Brugse Regio.

“We creëren eindelijk perspectief om de werking van de hulpverleningszone 1 op Brugs grondgebied te reorganiseren en efficiënter te maken. Het is een unieke kans, deze locatie voldoet aan alle noden van een hulpverleningszone. In ieder geval beter dan de huidige locaties langs de Walwein en de Pathoekeweg. Na het bouwen van een nieuwe kazerne en de ingebruikname kan worden overgegaan tot herbestemming van de site Walwein en eventueel ook de site langs de Pathoekeweg die meer dan drie hectare is. Met een herbestemming kunnen de inkomsten de uitgaven compenseren. Geïnteresseerden kunnen zich al melden”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Strategisch

De Stad deed al een aantal strategische aankopen in deze legislatuur: uitbreiding Veltembos- en park in Sint-Kruis, de site De lijn in Assebroek, 6,8 hectare aan de Sint-Pietersplas, 27 hectare in Male en de site op de Boninvest om de Vesten uit te breiden. 

Na dertig jaar eindelijk akkoord over aankoop gronden aan Veltembos

7 mrt

Er komt een nieuw park en een nieuwe fietsontsluiting van het gebied Veltembos.

De stad Brugge investeert in de aankoop van 2,8 hectare grond aanpalend aan stedelijk domein Veltembos. Er komt een nieuw park en een nieuwe fietsontsluiting van het gebied. ‘Na dertig jaar is er eindelijk een akkoord’, reageert schepen van Openbaar Domein en Eigendommen Mercedes Van Volcem (Open Vld).

De stad Brugge breidt opnieuw haar groenpatrimonium uit. Een maand na de verwerving van gronden nabij Male, heeft het stadsbestuur beslist om verschillende percelen nabij het Veltembos ter hoogte van Zandtiende aan te kopen. Bedoeling is om op de landbouwgrond een park in te richten en een geboortebos aan te leggen als uitbreiding van het bestaande bos.

Fietsverbinding

‘Een derde voordeel is dat we een afgesloten fietspad nu toegankelijk kunnen maken’, zegt Mercedes Van Volcem. ‘De meerwaarde van deze aankoop voor de bevolking is enorm.’

Behalve het permanent openstellen van de verbinding, zal het stadsbestuur ze ook opwaarderen. ‘Door deze verwerving kunnen we op het traject Collegestraat-Zandtiende-Veltembos een mooi, comfortabel fietspad realiseren en op die manier een missing link in het fietspadennetwerk invullen’, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). ‘Daardoor zal ook de schoolgaande jeugd van het Sint-Andreaslyceum en het Onze-Lieve-Vrouwecollege niet langer de bestaande oude zandpaden moeten trotseren.’

Steevens Park

Dat de gronden ooit openbaar domein zou worden, stond in de sterren geschreven. Maar om de verkoop ook op papier te krijgen, moest het stadsbestuur decennialang geduld uitoefenen. Het dossier sleepte liefst dertig jaar aan.

‘De reden daarvoor is dat de gronden bij verschillende eigenaars zitten, met ook percelen met drie of vier mede-eigenaars’, zegt Van Volcem. De laatste die overtuigd moest worden, was landbouwer Steevens. Hij woont al 75 jaar in de hoeve die deel uitmaakt van de verwerving.

‘Drie middagen hebben we aan tafel gezeten en heb ik het algemeen belang van dit dossier beklemtoond. Na de akte zal hij nog gedurende drie jaar de hoeve in gebruik krijgen.’ Bovendien blijft zijn naam verbonden aan het park, dat Steevens Park gedoopt zal worden. Die naam verwijst naar de familie met wie behalve de landbouwer ook alle andere verkopers een band hebben.

De bedoeling is om, na de realisatie van het park en het fietspad, de hoeve en het bijbehorende terrein opnieuw te verkopen. Dat zou de aankoopprijs voor de gronden voor het fietspad, het park en het geboortebos op zeshonderdduizend euro brengen. ‘We dienen bij de Vlaamse overheid een subsidiedossier in om de helft van dit bedrag te recupereren’, besluit schepen Van Volcem.

Zie ook: https://www.focus-wtv.be/nieuws/brugge-koopt-28-hectare-grond-aan-veltemweg