Tag: erfenis

Vlaams Parlement

“We betalen steeds meer erfbelasting”

Sinds 1997 zijn de belastingschijven van de Vlaamse erfbelasting niet meer geïndexeerd en dus nooit aangepast aan de inflatie.

De laatste maanden is er zeer veel commotie geweest over de inflatie. Dit is de algemene stijging van de prijzen voor goederen. De inflatie zorgt ervoor dat we met onze centen minder kunnen kopen. Het leidt dus tot een daling van de koopkracht. In ons land worden de negatieve effecten van de inflatie evenwel grotendeels opgevangen door een automatische indexering van de lonen. Dit heeft tot gevolg gehad dat de lonen van de Belgen deze maand met 11% zijn gestegen.

De hoge inflatie heeft ook zijn gevolgen op het vlak van de fiscaliteit. Dit is bijvoorbeeld het geval voor wat de personenbelasting en de onroerende voorheffing betreft. Maar ook voor de successierechten en schenkingsrechten in Vlaanderen.

Met de huidige indexering van de lonen ontstond hier en daar de vrees dat werknemers meer belasting op hun loon zouden moeten betalen. Zij zouden met hun hoger loon in een hogere belastingschijf zouden terechtkomen. Deze redenering klopt echter niet. Want ook de belastingschijven in de personenbelasting elk jaar automatisch worden geïndexeerd. Van een stijgende belastingdruk is er hier dus geen sprake.

Maar dat is evenwel niet zo voor elke belasting. Neem nu bijvoorbeeld de erfbelasting of successierechten. Dit zijn belastingen die we moeten betalen wanneer we een erfenis ontvangen. Ook deze belasting werkt met een schijfsysteem.

In Vlaanderen bijvoorbeeld moeten kinderen op de waarde van de geërfde goederen van hun ouders, 3% belasting betalen op de eerste schijf van 50.000 euro, 9% op de tweede schijf tussen 50.000 euro en 250.000 euro en 27% op de derde schijf boven 250.000 euro.

Nooit geïndexeerd

Dit schijfsysteem werd in het Vlaamse gewest ingevoerd in 1997 en werd sindsdien nooit geïndexeerd. En dat is een probleem. Door het niet indexeren van de belastingschijven, is er geen aanpassing aan de inflatie, waardoor we elk jaar een hogere belastingdruk moeten ondergaan bij het verkrijgen van een erfenis. De erfbelastingen stijgen dus al 25 jaar

Dit kan makkelijk aangetoond worden. Iedereen weet dat woningprijzen in ons land elk jaar stijgen. Volgens Statbel zijn de gemiddelde vastgoedprijzen in Vlaanderen tussen 2010 en 2022 met 67% gestegen voor woningen en met 62% voor appartementen.

Wie in 2010 als kind van zijn ouders de ouderlijke woonst met een waarde van 300.000 euro heeft geërfd, diende daar in 2010 in Vlaanderen 33.000 euro aan erfbelasting op te betalen. Door de stijging van de vastgoedprijzen zou dezelfde woning thans in 2023, met 67% in waarde zijn gestegen en 501.000 euro waard zijn.  De waarde stijgt maar als je inflatie meerekent dan stijgt in vele gevallen de prijs niet meer of iets meer dan de inflatie. 

Indien deze woning nu erft, dan betaalt men daar nu 87.270 euro aan erfbelasting op. Dit is puur het gevolg van enerzijds de stijging van de vastgoedprijzen en anderzijds van de niet indexering van de belastingschijven.

Mochten de belastingschijven van de erfbelasting echter op dezelfde manier zijn geïndexeerd als de belastingschijven van de personenbelasting, dan zou u als erfgenaam op de erfenis van uw ouders 3% belasting moeten betalen op de eerste schijf van 84.500 euro, 9% op de tweede schijf tussen 84.500 euro en 422.500 euro en 27% op de derde schijf boven 422.500 euro. Op de woning met een waarde van 501.000 euro zou u dan geen 87.270 euro, maar wel slechts 54.150 euro moeten betalen.

De niet indexering van de belastingschijven van de erfbelasting zorgt ervoor dat de Vlaamse schatkist slapend rijk wordt.

Liberale verdienste

Aangezien de meeste mensen hun woning verwerven via arbeid en op 25 jaar afbetalen, is het jammer dat wat ze opbouwden nog eens wordt belast als ze sterven.  De vrijstelling van 50.000 euro tussen echtgenoten en de vrijstelling van de gezinswoning is een liberale verdienste met liberale ministers destijds van financiën in Vlaanderen.

Bovendien is er ook een onbillijk gegeven.  Niemand kiest ervoor om te sterven op een bepaalde wijze.  Wie sterft door een hartaanval of door een ongeval kan geen schenking meer doen aan voordeling tarief inzake roerende schenking of onroerende schenking.

Wie ziek is, kan dit wel. Dat is volgens mij niet de bedoeling. Daardoor ontstaan soms allerlei vreemde toestanden aan ziekbed of moeten mensen jaren op voorhand bezig zijn met successieplanning.

Afschaffen successierechten tussen echtgenoten en partners

Ik vroeg aan de minister om naast de indexering van de schalen minstens te starten met het afschaffen van successierechten tussen echtgenoten en partners. In rechte lijn (ouders/kinderen) gelden de laagste tarieven, maar een smak erfbelasting betalen bovenop het verdriet van het verlies is voor mij een brug té ver.

Ik stelde de minister hierover een aantal vragen in de commissie van het Vlaams Parlement:

Brugge

Erven van vrienden wordt vanaf 1 juli goedkoper met ‘vriendenerfenis’

BRUSSEL – Het Vlaams parlement heeft de vriendenerfenis officieel goedgekeurd. Hiermee kan je een bepaald deel van je erfenis voordeliger nalaten aan goede vrienden of verre familieleden. Tot nu betaalde je voor dergelijke transacties tot 55 procent.

De Vlaamse regering heeft er bij haar start voor gekozen de erfbelasting verder te hervormen. Zo stond de lancering van de ‘vriendenerfenis’ ingeschreven in het regeerakkoord. Daarnaast wil de regering het aantrekkelijker maken om te vererven of schenken aan een goed doel.

Het parlement heeft het licht nu op groen gezet voor de geplande hervorming. De tarieven om een erfenis aan het goede doel na te laten of om bij leven iets te schenken worden verlaagd naar 0 procent. Het wordt daarnaast fiscaal interessanter om een nalatenschap te geven aan beste vrienden. Het tarief voor de eerste 15.000 euro wordt van 25 procent naar 3 procent gebracht, met een maximum nettovoordeel van 3.300 euro.

In 2019 lieten alle overleden Vlamingen samen 894 miljoen euro na aan mensen die niet in rechte lijn vielen en ook geen broer of zus waren. Van deze 894 miljoen euro werd 671 miljoen euro belast aan 55 procent. De hervormingen worden van kracht op 1 juli.

Financiën Nieuws Open VLD

De vriendenerfenis: jij kiest

De vriendenerfenis is een nieuwe regeling van de Vlaamse Regering. Voor jou betekent het meer zelf beslissen en kiezen aan wie je nalaat. Vanaf 1 juli 2021 betaal je maar 3 procent erfbelasting op de eerste 15.000 euro aan je vrienden of verre familie. Een goede zet als je het mij vraagt.

Vandaag betaal je minstens 25% belasting als je geld wil nalaten aan je hartvrienden of verre familie. Dat betekent een belasting van 3.750 euro. De nieuwe erfregeling van de Vlaamse Regering verlaagt dit percentage voor de eerste 15.000 euro naar 3%. Dat maakt een positief verschil van 3.300 euro. De maatregel gaat in vanaf 1 juli 2021.

De vermindering zal gelden voor verre familieleden in de zijlijn, maar ook voor andere niet-verwante personen waar men een hechte band mee heeft. Erflaters zullen via een testament één of meer vrienden onder hun erfopvolgers kunnen aanwijzen, waarop dan het voordeligere tarief in rechte lijn wordt toegepast in plaats van de hogere tarieven in zijlijn.

Meer info: https://bit.ly/2RIwujv