Tag Archives: Openbare werken

College keurt plan herbestrating Baliestraat goed

23 sep

BRUGGE – De Baliestraat is aangelegd zonder verhoogde voetpaden, wat ervoor zorgt dat bij regenweer of wanneer men door de greppels rijdt, het water tot tegen de gevels spat. Om dit te vermijden, besliste het College van Burgemeester en Schepenen de straat opnieuw aan te leggen. “We voorzien een centrale greppel, waardoor lokale plasvorming in verzakte greppels opgelost wordt en waardoor we het opspatten van water tot tegen de gevels kunnen vermijden.” aldus Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Waterrobuust

Het College keurt het waterrobuuste plan voor de herbestrating goed. In plaats van de twee bestaande greppels aan de zijkanten komt waar mogelijk een centrale greppel. Dit kan niet overal, aangezien op een aantal plaatsen de hoogteverschillen te groot zijn. Deze greppel, centraal gelegen in de straat, zal ervoor zorgen dat het opspatten van water tot tegen de gevels niet meer gebeurt. Ook het probleem van vele lokale plasvorming, die door verzakte greppels ontstond, kunnen we zo oplossen.  

Er komen ook 5 groenzones om maximale wateroppervlakteinfiltratie te garanderen.

plan herbestrating Baliestraat openbare werken waterrobuust

Leefbare straat

In het ontwerp voorzien we heel wat geveltuinen. Dit geeft de straat een groener en gezelliger uitzicht en maakt het zo leefbaarder. Deze moeten de bewoners natuurlijk zelf aanvragen, wat kan via: https://www.brugge.be/gevelplant. Ook komen er 2 keer 3 fietsnetjes in de straat.

Kostprijs

De kostprijs voor de herbestrating wordt geraamd op 200.000,00 euro (incl. BTW). “Als Stad investeren we in het comfort van onze burgers. Deze werken zorgen ervoor dat er minder plassen op de straat liggen en dat er niet steeds opspattend water tot aan de gevels komt.” aldus Schepen Van Volcem.

Dolomietpaden in het Graaf Visartpark en de Binnen Smedenvest vernieuwd

19 sep

open Binnen Smedenvest dolomietpaden Schepen Openbaar Domein Brugge

De dolomietpaden in de Brugse Vesten waren aan vernieuwing toe: er waren veel oneffenheden en na hevige regenval ontstonden er plassen. Gefaseerd over 3 jaar zullen deze volledig heraangelegd worden. De werken in de Binnen Smedenvest zijn net afgerond: de dolomietpaden in Graaf Visartpark en Binnen Smedenvest zijn volledig vernieuwd. Het nieuwe dolomiet zal het water beter doorlaten en hierdoor zullen geen plassen meer ontstaan.

De Brugse Vesten: een aaneengesloten groene ringstructuur

De Brugse Vesten tellen meer dan 3350 bomen, waarvan er 661 ouder zijn dan 100 jaar. Het telt zelfs meer dan 300 bomen die ouder zijn dan 150 jaar. De Vesten zijn precies een ware bomentuin. Het omvat in totaal meer dan 26 hectare groen, 15 hectare gazon en 7 hectare beplanting. De gebouwen in de Brugse binnenstad zijn erom bekend historisch te zijn, maar dat is de groene gordel rondom de stad ook.

De stadsvesten zijn erkend als groene ringstructuur. Toch zijn er bepaalde zones die deze ringstructuur onderbreken. Een zo’n zone is de Boninvest, maar deze werd begin dit jaar opgekocht door Stad Brugge. Op die manier verzekert de stad dat de ringstructuur zo veel mogelijk aaneensluit.

Ook staan de Vesten als recreatief gebied bekend. Ze zijn een belangrijke ontmoetingszone voor vele Bruggelingen. Groene stoelen en picknickbanken verfraaien de Vesten sinds de nieuwe legislatuur.

Dolomietpaden: een uitvoering in fasen

De slechte staat van de dolomietpaden zorgde ervoor dat wandelaars en lopers niet meer in dezelfde mate konden genieten van de Vesten als voorheen. Daarom worden deze nu heraangelegd. Snelle en maximale infiltratie van het regenwater wordt gegarandeerd door een waterdoorlatende fundering. Daarnaast wordt de oppervlakte behandeld met calciumchloride, wat voor een verhoogde duurzaamheid zorgt.

In het voorjaar zijn de dolomietpaden in het Graaf Visartpark aangepakt samen met het pad tussen de Bloedput en de Karel de Stoutelaan. Ook het dolomietpad tussen de Passantenbrug en de Gistelse Steenweg is reeds vernieuwd, naar aanleiding van de heraanleg van de Singel en de Buiten Boeverievest.

In de reeds afgeronde tweede fase werd het dolomietpad in de Binnen Smedenvest heraangelegd. Dit pad loopt langs de Guide Gezellelaan, namelijk tussen de Smedenpoort en de Bloedput.

In de volgende fase staan de Buiten Smedenvest en de Buiten Boeverievest gepland, dit nog in 2022.

In totaal investeren we zo’n 1,8 miljoen euro geïnvesteerd in de opwaardering van de dolomietpaden in het langste park van Brugge. Dit toont aan hoe belangrijk deze paden zijn voor mij en voor de Bruggeling.

Fasering

In 3 jaar tijd pakken we 16 zones aan. Deze kun je hieronder uitgeschreven en op het kaartje duidelijk zien:

2022:

 • Graaf Visartpark (afgerond)
 • Binnen Smedenvest (afgerond)
 • Buiten Smedenvest
 • Buiten Boeverievest

In 2023 staan op de planning:

 • Het Astridpark
 • Gentpoortvest (Katelijnepoort – Gentpoort)
 • Boninvest (Gentpoort – Conzetteburg)
 • Kazernevest (Conzetteburg – Kruispoort)
 • Kruisvest (Kruispoort – Dampoort)
 • Deel 1 van de Gulden-Vlieslaan (Ezelpoort – K. De Stoutelaan)
 • Deel 2 van de Gulden-Vlieslaan (K. De Stoutelaan – Bloedput)

In 2024 staat gepland:

 • De Binnen Boeverievest (Smedenpoort – Boeveriepoort)
 • Het Koning Albertpark (Boeveriepoort – Station)
 • Buiten Begijnvest (Oostmeers – Ketsbruggestraat)
 • Begijnvest (Oostmeers – Minnewaterbrug)
 • Komvest (Genecor)
Dolomietpaden vernieuwing Schepen Mercedes Van Volcem Brugge Binnen Smedenvest

Kostenplaatje

De kosten van deze werken bedragen 2,5 miljoen euro. We investeren in de Vesten omdat veel Bruggelingen deze plaats zien als het verlengde van hun eigen tuin. Door deze investering zal deze weer volledig in orde zijn voor onze inwoners en bezoekers.

Heraanleg Prins Leopoldstraat: fase 1 & 2 bijna af

12 sep

BRUGGE – De Prins Leopoldstraat, de verbindingsweg tussen de Maalse Steenweg en de Moerkerkse Steenweg, was dringend aan vernieuwing toe. Ook de vernieuwing van de riolering was dringend, na meerdere schadegevallen op de hoofdriolering. Fase 1 en 2 van de werken zijn zoals gepland op 13 juni opgestart, maar door onvoorziene problemen zijn deze verlengd tot begin oktober. Wanneer deze fasen afgerond zijn, gaat de derde fase, die van de kruising met de Driekoningenweg tot en met huisnummer 25 loopt, van start. 

werken openbaar domein brugge prins leopoldstraat

Timing

Fase 1 en 2 – begin oktober afgerond (door onvoorziene omstandigheden zijn deze wat verlengd).

Fase 3 – begin oktober tot eind november 2022 (behoudens onvoorziene omstandigheden) – dagelijks van 7 uur tot 18 uur.

Fase 4 – van 7 november tot 23 december 2022 (behoudens onvoorziene omstandigheden) – dagelijks van 7 uur tot 18 uur

Bereikbaarheid

Om de riolerings- en wegeniswerken van fase drie vlot te laten verlopen is de Prins Leopoldstraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer tussen de kruising met de Driekoningenweg en Prins Leopoldstraat huisnummer 25. De kinderopvang, die zich op huisnummer 42 bevindt, zal te voet wel steeds bereikbaar zijn.

Om fase vier, die huisnummer 25 tot de Moerkerkse Steenweg behelst, veilig te laten verlopen is er geen toegang voor gemotoriseerd verkeer komende vanuit de Moerkerkse Steenweg. Dit vanaf 7 november (behoudens onvoorziene omstandigheden). Vanaf 15 oktober is de Prins Leopoldstraat wel opnieuw te bereiken voor al het verkeer komende vanuit de Maalse Steenweg, de Driekoningenweg en de Leopold de Bruynestraat tot aan de werken (behoudens onvoorziene omstandigheden).

Tijdens de kerstvakantie zal de Prins Leopoldstraat toegankelijk zijn voor de bewoners doordat er tijdelijk steenslag op de weg zal liggen. In januari beginnen de werken aan de bovenbouw.

Voetgangers en fietsers kunnen de werken wel steeds veilig passeren. Bewoners en bezoekers kunnen hun woning te allen tijde te voet bereiken.  

Verkeersveiligheid

De straat wordt een fietsstraat. Op die manier zal de snelheid in de straat minderen, op aanvraag van de bewoners. Dit ook omdat er een school en kinderopvang in de straat aanwezig zijn. We geven bijzondere aandacht aan de veiligheid van fietsers en voetgangers. Zo creëren we een bijkomende oversteekplaats aan de Moerkerkse Steenweg en is er gefocust op het veiliger maken van de oversteekplaatsen aan de Beukenfee en aan het kruispunt met de Maalse Steenweg. Aan het kruispunt met de Driekoningenweg en de Leopold Debruynestraat komen ook aangepaste bochtstralen.

Bij het ontwerp werd een maximum aan parkeergelegenheid behouden, ook op aanvraag van de bewoners.

Duurzaam

Als schepen van Openbaar Domein ijver ik enorm voor voldoende groen in de straten en voor duurzame, toekomstgerichte ontwerpen. Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangebracht in de Prins Leopoldstraat, aangezien de bestaande riolering volledig versleten is. Zo’n gescheiden stelsel voert afvalwater en hemelwater apart af, waardoor er bij hevige regenval ook minder kans is op het overstromen van afvalwater.

In de straat komen er 14 plantvakken met beplanting. Dit zorgt voor een maximale infiltratie van regen- en oppervlaktewater. Ten opzichte van de parkeerstrook worden deze verzonken aangelegd, zodat ze ook het regenwater van de straat kunnen bufferen. In de plantvakken zullen Zwarte Elsen en het Canadees dwergkornoelje komen.

Ook vernieuwing van de openbare verlichting staat op de planning tijdens de werken. Deze verandert naar led-verlichting, een duurzamere manier van verlichting. Het verledden van de openbare verlichting zorgt voor een lager energieverbruik en voor minder CO2-uitstoot. Dit heeft dus heel wat voordelen.

Eerste visie op de heraanleg van de Jan Miraelstraat

7 sep

Omdat de Stad inzet op een duurzame en toekomstgerichte (binnen)stad komt er een vernieuwing van de Jan Miraelstraat. De leidraden voor het vernieuwingsplan waren: het verbreden van de voetpaden, het behouden van de parkeermogelijkheden, het uitbreiden van het groen en de snelheid van het verkeer afremmen. Een eerste voorontwerp op de heraanleg van de Jan Miraelstraat werd door het College van Burgemeester en Schepenen goedgekeurd.

Rioleringswerken

De bestaande riolering zal vervangen worden door een gescheiden rioleringsstelsel. Stad Brugge zet enorm in op het vernieuwen van de rioleringen. Dit is een belangrijke investering die maakt dat het propere regenwater afgekoppeld wordt van het afvalwater en ter plaatse in de bodem kan sijpelen. Op die manier zijn de grondwaterreserves aangevuld én is er minder kans op overstroming van het afvalwater bij hevige regenval.

Verkeersveiligheid

In het voorontwerp verschuift de focus van deze straat van gemotoriseerd verkeer naar een zone met aandacht voor zwakke weggebruikers. In het ontwerp kozen we voor voetpaden die afgescheiden zijn van de rijweg door een niveauverschil. Daarnaast is er gekozen voor een uitritconstructie, wat voor een veiliger kruispunt voor voetgangers zorgt. Deze uitritconstructie zal in hetzelfde materiaal zijn als de voetpaden (natuurstenen tegels). Op deze manier kan de automobilist deze grens duidelijk zien.

Ook verkeersremmende maatregelen, bijvoorbeeld door een kleine asverschuiving, zullen aanwezig zijn.

Parkeerstrook

Aan de kant van de oneven huisnummer komt een parkeerstrook, waar in totaal 14 wagens kunnen parkeren. Ook stelt het ontwerp voor een fietsenstalling ter hoogte van woning nummer 23 te installeren.

Momenteel zijn er in de Jan Miraelstraat 15 parkeerplaatsen, maar door de keuze voor bredere en dus veiligere voetpaden is er in het nieuwe ontwerp enkel plaats voor 14 parkeerplaatsen. Ook is er nu geen fietsenstalling aanwezig, wat we willen veranderen.

Meer groen

Om meer groen te voorzien in de straat zullen we plantvakken installeren. Deze hebben een drieledige functie: de straat vergroenen, als buffer dienen en verkeersremmend werken.

Eerste voorontwerp van de heraanleg

voorontwerp Jan Miraelstraat werken

Inspraak

Begin oktober is er een inspraakmoment georganiseerd voor de buurtbewoners. Zij kunnen dan hun mening delen met de ontwerpers om de Jan Miraelstraat zo tot een aangename straat voor iedereen te maken.

Bloemenwijk in Assebroek: eerste fase waterrobuuste werken van start

5 sep

Op 5 september start de eerste fase van de heraanleg van de Bloemenwijk. Deze fase beslaat de werken in de Rozenstraat (vanaf Weidestraat tot Hortensiastraat). Naast de bestaande riolering is ook de bestrating aan vernieuwing toe. “Het resultaat belooft een veilige, groene en duurzame wijk.”

Heraanleg Bloemenwijk start

Gefaseerde heraanleg van 1,6 km over 7 straten

Zeven straten uit de Bloemenwijk, die in totaal 1,6 km beslaan, zullen heraangelegd worden. Deze werken zullen (behoudens onvoorziene omstandigheden) slechts 15 maanden in beslag nemen. Het gaat hier over de Rozenstraat, Irisstraat, Tulpenstraat, Begoniastraat, Pioenstraat, Jasmijnstraat en Hortensiastraat in Assebroek. “De bestrating is aan vernieuwing toe en de wijk, die uit de jaren 1960 dateert, heeft nog geen gescheiden rioleringsstelsel. Het invoeren van gescheiden rioleringsstelsels is een prioriteit op de agenda van Stad Brugge“. Zo’n rioleringsstelsel bestaat uit twee afzonderlijke buizen: een voor regenwater en een voor afvalwater. Bij hevige regenval komt het regenwater niet bij het afvalwater terecht, waardoor het afvalwater minder snel zal overstromen. De nutswerken in de Bloemenwijk zijn reeds achter de rug en op 5 september starten de rioleringswerken om aansluitend de wegeniswerken, voetpaden en vergroening uit te voeren.

“Uiteraard krijgen de bewoners telkens informatie bij de aanvang en per fase. We vroegen ook hun mening via een infomarkt om deze zo mee te nemen in het maken van de plannen, maar het is uiteraard niet mogelijk om alle wensen in te willigen. We kozen daarom voor minder brede straten, het maximale behoud van parkeerplaatsen, bredere voetpaden, meer groen, het toevoegen van bankjes, een goede toegankelijkheid en 175 nieuwe bomen.”

Bomenanalyse

De stad liet verschillende onderzoeken uitvoeren om de mogelijkheid te bekijken om de bomen te behouden of mogelijks te verplant. “We vroegen de firma Krinkels om een bomen effectenanalyse te doen en lieten ons ook door ingenieurs en de openbare nutsmaatschappijen adviseren. Het behouden van de bestaande bomen bleek helaas niet mogelijk en het verplanten ook niet. Ik moet toegeven dat ik de bomen zelf echt graag wou behouden, maar zelfs vier mogelijke scenario’s laten het niet toe. Bovendien zijn dit bomen met een geringe ecologische waarde (0,7) en met een prijswaarde van 1.500 euro. We kunnen het ons dus absoluut niet verantwoorden dat een manuele verplanting gebeurt die 10.000 euro per boom zou kosten en daarnaast nog eens twee jaar aan voorbereiding nodig heeft.”

“Als Schepen van Openbaar Domein focus ik enorm op het groener maken van onze stad. De laatste drie jaar werden er in Brugge al 65.575 bomen geplant, maar helaas moeten deze 174 kleine haagbomen weg.  We hebben geen andere optie.  Wel positief is dat er 175 nieuwe bomen komen in de wijk, alsook grotere plantvakken en ook meer groen.  Na de werken zal de wijk er mooier, duurzamer en zeker groener bijliggen. Er werd ook beroep aangetekend, maar na een constructief overleg werd deze ingetrokken.”

Fietsvriendelijke en veilige wijk

De werken maken het mogelijk om de wijk fietsveiliger te maken en zo ook een veilige schoolomgeving te creëren. “We namen een aantal snelheidsremmende maatregelen op in het ontwerp. Zo zullen de rijwegen versmallen en de voetpaden verbreden om de snelheid te beperken.” Hiernaast voorziet de stad ook verkeersplateau’s in de Rozenstraat (ter hoogte van de Pioenstraat en Jasmijnstraat) en aan het kruispunt van de Tulpenstraat met de Irisstraat. Ook zullen er asverschuivingen aangelegd worden in de Begoniastraat, Rozenstraat .en Tulpenstraat. “Aangezien er een school gelegen is in de buurt zijn deze snelheidsremmende maatregelen noodzakelijk, deze kwamen er dan ook op aanvraag van de buurtbewoners.”

Duurzaam ontwerp

Er werden heel wat elementen opgenomen in het plan die de duurzaamheid van de Bloemenwijk versterken. In de Jasmijnstraat komt een wadi, hierdoor kan het oppervlaktewater zoveel mogelijk in de bodem dringen. Ook worden er parkeerplaatsen geplaatst met waterdoorlatende verharding zodat het regenwater voldoende in de ondergrond kan infiltreren. In de doodlopende straten worden de parkeerplaatsen in grasdallen geplaatst, dit maakt ook waterinfiltratie in de grond mogelijk. Het hemelwater afkomstig van het grote dak van de kerk zal ook hergebruikt worden.

Daarnaast komt er een buffervoorziening met kokers in de Jasmijnstraat en Begoniastraat. Bij hevige regenval vangt deze het overtollige hemelwater op, wat het rioolsysteem ontlast. Door het voorzien van een bufferkoker heeft de wijk een totale buffercapaciteit van 223.000 liter.

Led-verlichting

Ook zal de Stad de openbare verlichting vernieuwen tijdens de werkzaamheden. Het verledden van de stad is iets waar Stad Brugge enorm op inzet. Dit is een duurzame manier van verlichting: er is een lager energieverbruik, wat minder energiekosten betekent, maar het zorgt ook voor minder CO2-uitstoot. Heel wat voordelen dus!

Kostenplaatje

De totale kostprijs van deze werkzaamheden bedraagt zo’n 4 miljoen euro, waarvan 2,7 miljoen ten laste van Farys (TMVM) en 1,3 miljoen ten laste van Stad Brugge. Voor de rioleringswerken krijgt de Stad een subsidie van 75% door de Vlaamse Milieumaatschappij.

Fasering

De eerste fase van de werken vat aan op 5 september. Om zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken en efficiënt te kunnen werken gaan de werkzaamheden door in 8 fasen. Deze zijn uitgeschreven hieronder en duidelijk zichtbaar op het onderstaande kaartje:

 • Fase 1  Rozenstraat (Weidestraat tot Hortensiastraat): 5 september 2022 tot 14 november 2022
 • Fase 2   Hortensiastraat: 17 oktober 2022 t.e.m. januari 2023
 • Fase 3   Rozenstraat (Hortensiastraat tot Pioenstraat) en Pioenstraat: 14 november 2022 tot april 2023
 • Fase 4   Jasmijnstraat: januari 2023 tot maart 2023
 • Fase 5   Rozenstraat: februari 2023 tot mei 2023
 • Fase 6   Tulpenstraat en Irisstraat: april 2023 tot juli 2023
 • Fase 7   Begoniastraat: augustus 2023 tot december 2023
 • Fase 8   Groenaanleg van alle fasen: november 2023 tot december 2023

Wil je meer weten over werkzaamheden in Brugge? Klik dan hier.

Nieuw pompstation aan de Mariabrug

30 aug

BRUGGE – Met de bouw van een nieuw pompstation aan de Mariabrug saneren we een overstort en investeren we in propere reien!

Nieuw pompstation aan de Mariabrug

Met de bouw van het pompstation aan de Mariabrug saneren we een overstort, wat noodzakelijk is voor een betere waterkwaliteit in de reien. De voorbereidingswerken vatten reeds aan, maar liepen een drietal weken vertraging op door de uitvoer van een archeologisch onderzoek. Voorbij de brug op OLV-Zuid is een bouwput gemaakt waar een zeer oud graf werd opgegraven met meer dan 1.000 skeletten. Hiervoor moest een bemalingsvergunning aangevraagd worden en de hele buurt beschreven. Opzoekingen en opgravingen lopen nog tot 15 september.

Aanpassing oorspronkelijk ontwerp

Het nieuwe pompstation is eigenlijk een aanpassing van het oorspronkelijk ontwerp. Initieel was voorzien om via een doorpersing een sifon aan te sluiten onder de Mariabrug. De uitvoeringsplannen werden opgemaakt en de voorbereidingswerken vatten aan. De resultaten van de sonderingen toonden echter aan dat de oorspronkelijke plannen ernstige stabiliteitsrisico’s inhielden. De werken zouden plaatsvinden op 18 meter diepte en gelet op de ligging in de binnenstad, met beperkte ruimte, kunnen we dit risico niet nemen. Het uitvoeren van sonderingen kon ook niet eerder plaatsgrijpen omwille van de ligging van de nutsleidingen op de Mariabrug. Om die reden stuurden we bij.

Nieuw ontwerp

In het nieuw ontwerp zal het afvalwater via een pompstation en persleidingen voorbij de Mariabrug aangesloten zijn op de DWA-riolering (10 l/s). Deze sluit op zijn beurt rechtstreeks aan op de riolering Gentpoortvest. Knijpleidingen, sifons en overstortwerking kunnen hierdoor maximaal vermeden worden. Daarnaast biedt het pompstation óók een oplossing bij noodweer. Het afvalwater én niet afgekoppeld regenwater worden dan tijdig verpompt via de RWA-riolering (230 l/s). 

Kostenplaatje

Het nieuwe kostenplaatje is integraal ten laste van TMVW-Aquario. Al kon Stad Brugge bij de aannemer bedingen dat een verrekening van de nieuwe en oude kosten doorgevoerd werd. Het aangepaste ontwerp zal zo’n €580.233,96 excl. BTW kosten; maar de werken met betrekking tot de oorspronkelijk geplande doorpersing zullen niet meer plaatsvinden. Dit betekent een mindering van €389.335,60 excl. BTW. De meerprijs ten laste van TMVW-Aquario zal €190.898,36 excl. BTW bedragen.

Hinder

Voor de resterende werken is een volledige wegonderbreking vereist. Met uitzondering van één korte periode, tussen 26 oktober en 16 november, na plaatsing secanswand. Wat wel mogelijk is, is om in die periode (en tijdens bouwverlof kerst) een bredere doorgang voor voetgangers en fietsers te voorzien en koetsen doorlaten.

Detail planning werkzaamheden

 • 15 augustus – 15 september 2022  ]  archeologisch onderzoek (drietal weken langer dan voorzien)
 • 16 september – …  ]  voorbereidingswerken bouw pompstation
 • 16 september – 29 oktober 2022  ]  aanvullen bouwput (aan- en afrijden diepladers met zandcement)    
 • 6 oktober – 29 oktober 2022  ]  realiseren van de secanspalenwand
 • 26 oktober – 16 november 2022  ]  uitharding van de secanspalenwand
 • 17 november 2022 – …  ]  realisatie kopbalk, uitgraving bouwput en aanbrengen onderwaterbeton.
 • 8 december 2022 – 1 maart 2023  ]   bouw pompstation: bekistingswerken, wapeningswerken, betonneerwerken,… 
 • 23 februari 2023 – 25 april 2023  ]  rioolverbinding / persleiding
 • 26 februari 2023 – 29 april 2023  ]  rioolverbinding in de rijweg van de Mariastraat
 • 22 maart 2023 – 25 april 2023  ]  afwerken zone pompstation
 • 31 maart 2023 – 29 april 2023  ]  afwerken bovenbouw

Blijf op de hoogte van de werkzaamheden in Brugge door hier te klikken.

Nieuw pompstation aan de Mariabrug

Vernieuwd fietspad voor Koningin Astridlaan

30 aug

BRUGGE – Vlak voor de start van het nieuwe schooljaar wordt de laatste hand gelegd aan een gloednieuw fietspad in de Koningin Astridlaan.

Koningin Astridlaan: vernieuwd fietspad en nieuwe waterleiding!

De aanleiding van de werken was het uit dienst stellen van de bestaande waterleiding en het aanleggen van een nieuwe. De waterleiding bevindt zich onder het fietspad waardoor deze ook een opknapbeurt kreeg!

De werkzaamheden vonden plaats tijdens de schoolvakantie om de hinder voor de omgeving tot een minimum te beperken. Het fietspad ligt namelijk langs de school Immaculata, maar wordt ook veelvuldig gebruikt door vele andere gebruikers. Ik ben dan ook erg blij dat vóór de aanvang van het nieuwe schooljaar het fietspad aan de Koningin Astridlaan opnieuw vrij zal zijn!

Momenteel krijgt het fietspad een toplaag in rood asfalt en aansluitend worden fietsmarkeringen aangebracht.

Het kostenplaatje van de werkzaamheden voor de Stad Brugge bedraagt slechts € 39.504. Het vernieuwen van het fietspad kadert binnen het Kopenhagenplan. Hiermee ondersteunt de Vlaamse Regering lokale besturen bij het investeren in fietsinfrastructuur. De kosten voor het vernieuwen van de waterleiding is voor de rekening van Farys.

Wil je meer weten over werkzaamheden in Brugge? Klik dan hier.

Koningin Astridlaan: vernieuwd fietspad en nieuwe waterleiding!

Dampoortkwartier: werkzaamheden bijna van start!

14 jul

Het Dampoortkwartier krijgt een opwaardering. Een heraanleg drong zich op, maar ook een wandel- en belevingsroute worden geïntegreerd.

Dampoortkwartier: heraanleg bijna van start!

Het Dampoortkwartier situeert zich dichtbij de binnenstad, de Gulden Kamer, het groen en de polders. Onderzoek toont aan dat een vernieuwing van het wegdek, voetpaden, fietspaden, groen en wandelpaden noodzakelijk is. Vanuit mijn beleid kies ik niet enkel voor een heraanleg, maar wil ik het moment ook aangrijpen om de leefbaarheid van de buurt op te krikken. Daarbij vind ik het belangrijk om de mening van de buurtbewoners te horen. Via inspraakmomenten kwam dan ook het idee tot leven om een wandel- en belevingsroute te integreren. Ik ben dan ook erg opgetogen met het ontwerp en de concrete startdatum van dit project.

Fasering

De werken vatten aan op 8 augustus. Voor de rioleringswerken zet de Stad samen met Farys maximaal in op een gescheiden rioleringsstelsel. Hiermee wordt het afvalwater van het regenwater gescheiden. Dit voorkomt het overstromen van de afvalwaterriolering bij hevige regenval én zorgt ervoor dat de grondwaterreserves opnieuw aangevuld geraken.

Bovengronds krijgt de rijweg een nieuwe, dubbele asfaltlaag en voor de voetpaden voorzien we een bruinachtige granietsteen. Dit zal de wijk een mooie uitstraling geven.

Om zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken en efficiënt te kunnen werken, gaan de werkzaamheden door in zeven fasen. Deze zijn duidelijk zichtbaar op het kaartje hieronder:

 • Fase 1: 8 augustus 2022 – januari 2023, Karel Van Manderstraat (tussen Zuidervaartje en Geralaan – incl. kruispunt), De Tuintjes en Edestraat
 • Fase 2: oktober 2022 – februari 2023, Korte Sportstraat 
 • Fase 3: december 2023 – april 2023, Karel Van Manderstraat (tussen Geralaan en Dampoortstraat).
 • Fase 4: maart 2023 – juni 2023 , Sportstraat, Koolstuk (tussen de Sportstraat en Julius Dhooghelaan) en Paradijsstraat.
 • Fase 5: april 2023 – juli 2023, Zuidervaartje. 
 • Fase 6: april 2023 – juli 2023 Julius Dooghelaan
 • Fase 7: juli 2023 – november 2023 Dampoortstraat

Wandel- en belevingsroute

Tijdens de inspraakmomenten noteerden we heel wat vragen rond toegankelijkheid voor senioren, meer banken en meer ontmoetingsplaatsen. Zo kwam het idee voor de Dampoortroute tot stand. Deze wandel- en belevingsroute wordt de kers op de taart en zal iedereen uitnodigen om elkaar te ontmoeten en de buurt te (her)ontdekken.

Leefbaarheid

Dit idee sluit ook perfect aan bij het verder opkrikken van de leefbaarheid en verder vergroenen van de wijk. Ik kies ervoor om bestaande bomen maximaal te behouden en nieuwe bomen aan te planten in straten waar momenteel geen bomen staan. We voorzien een aanplant van 160 nieuwe bomen. In het Edepark en in het Zuidervaartje zaaien we onderhoudsvriendelijk, biodivers gras (95 % grassen, 5 % inheemse bloemen). Dit zal ook bijen, vlinders en andere insecten aantrekken. Als schepen van Openbaar Domein en liefhebber van bloemen en natuur kan ik hier enkel maar gelukkig van worden, toch?

Kostenplaatje

De kostprijs voor dit project in het Dampoortkwartier bedraagt zo’n 8 miljoen euro. Brugge staat in voor zowat de helft hiervan. Voor de rioleringswerken krijgt de Stad een subsidie van 75 % door de Vlaamse Milieumaatschappij.

Dampoortkwartier: heraanleg op 8 augustus van start!

Werkzaamheden Buiten Boeverievest lopen op hun einde

13 jul

Eind deze week zijn alle werken in de Buiten Boeverievest afgerond. De werkzaamheden in de Singel zijn uitgesteld door een lopend stabiliteitsonderzoek.

Werkzaamheden aan Buiten Boeverievest bijna afgelopen.

De werken in de Buiten Boeverievest en de Singel waren broodnodig. De omgeving was verloederd en de riolering zeer dringend aan vervanging toe. De Buiten Boeverievest werd zo goed als volledig aangepakt en binnenkort is ook de Singel aan de beurt. Ik ben blij dat we met deze ingrepen de buurt stap voor stap terug aangenamer kunnen maken. Deze buurt is omgeven door het groen en daarmee ook een van de mooiste plekjes in onze stad.

Gescheiden rioleringsstelsel

Voor de woningen van de Buiten Boeverievest zorgde de aannemer voor een gescheiden rioleringsstelsel. Een belangrijke investering die ervoor zorgt dat het propere regenwater wordt afgekoppeld van de riolering en ter plaatse de bodem kan insijpelen. Zo geraken ook de grondwaterreserves aangevuld. Een gescheiden rioleringsstelsel gaat ook wateroverlast tegen.  

Wandelpad in dolomiet

De oude kasseien van de Buiten Boeverievest kregen een nieuw leven in het nieuwe wegdek. Voor het wandelpad vanaf de Smedenpoort tot aan de brug gebruikt de aannemer dolomiet waardoor dit een mooi geheel zal vormen met de vesten. Tegen vrijdag 15 juli zal dit wandelpad afgewerkt zijn.

Picknickbanken

Ook krijgt deze zone twee nieuwe picknicktafels. Een mooie toevoeging zodat de Bruggeling hier kan genieten van een picknick in de buitenlucht op een van onze mooiste plekjes.

Parkeerplaatsen

Aannemer Mahieu gebruikt voor de aanleg van de parkeerstroken betongrasdallen met oog op een goede infiltratie van het regenwater. Voor de parkeerplaatsen aan het speelplein gebruikt men kasseien.

Het verbindingspad tussen het Waterhuis en de Passantenbrug is aangelegd in dolomiet.

Speelplein

Ook het speelplein/parkgedeelte kreeg een volledige opfrissing. Op donderdag 14 juli plaatst men twee nieuwe speeltoestellen. Daarnaast is er ook een fietstrommel aanwezig en 11 fietsnietjes (zeven ter hoogte van het park/speelplein en vier ter hoogte van de brug aan de Singel).

Singel

Werken aan de Singel zijn uitgesteld door een lopend stabiliteitsonderzoek. 

Bij de controlemetingen stelde men vast dat sommige huizen tot 18 cm vooruit hellen. Dit kan problemen opleveren bij graafwerken. Er werd voorgesteld om met damplanken te werken. De uitvoerbaarheid hiervan onderzoekt men momenteel verder.

De werken in de Singel zullen verder gezet worden nadat het volledige onderzoek is afgerond én we zeker zijn dat er op een veilige manier verder kan gewerkt worden.

We wachten nu nog op bijkomende meetresultaten.

Ook de Singel wordt voorzien van een volledig gescheiden rioleringsstelsel.

De rijweg van de Singel en de toegangsbrug zullen worden aangelegd in mozaiëkkeien.

Kostenplaatje

Totaalprijs Buiten Boeverievest en Singel:

806.103,05 euro excl. BTW of 905.174,54 euro incl. BTW.

De Vlaamse Overheid verleende in het kader van de veilige fietsroutes een subsidie van 100.000 euro.

Meer weten over werkzaamheden in Brugge? Klik hier.

Vlamingstraat fase 1 van werkzaamheden afgerond

12 jul

Op 11 juli werd de Vlamingstraat tussen de Academiestraat en de Vlamingbrug opnieuw opengesteld voor gemotoriseerd verkeer.

Vlamingstraat opnieuw geopend na werkzaamheden

Op 17 januari startte de eerste fase van de werkzaamheden. De Vlamingstraat tussen de Academiestraat en de Vlamingbrug kreeg een nieuwe bestrating en ook het rioleringsstelsel werd volledig vernieuwd. Het straatmeubilair en omgevingsgroen staan nog op de planning. Daarnaast staan nóg drie opeenvolgende fasen gepland.

 • Vlamingdam tussen Komvest en Klaverstraat (11 tot 15 juli nutsmaatschappijen  en 2 augustus tot eind januari 2023)
 • Gedeelte Sint-Jorisstraat vanaf Vlamingbrug (Augustijnenrei) tot en met Kalkovenstraat (oktober 2022 tot april 2023)
 • Gedeelte Sint-Jorisstraat tussen Kalkovenstraat en Kapelstraat (februari 2023 tot augustus 2023)

De werken van deze eerste fase liepen wat vertraging op, maar daar blijven we bij de dienst openbare werken nooit van gespaard. Ik ben blij dat de straat sinds maandag opnieuw is opengesteld voor doorgaand verkeer.

Gescheiden rioleringsstelsel

Bij de heraanleg werd een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en alle huisaansluitingen tussen de riolen en de gevels zijn vernieuwd. In totaal is er 315 lopende meter rioleringsbuizen geplaatst.

Een gescheiden stelsel waarbij hemelwater van rioolwater gescheiden is, is heel belangrijk om de stad water robuust te maken tegen hevige regenval. Steeds meer hebben we hiermee te kampen. We kunnen niet genoeg werken doen om ons op de toekomst voor te bereiden.

Tevens zorgen gescheiden rioleringen dat de Brugse reien properder zijn.

Bestrating

De nieuwe bestrating van de voetpaden, parkeerstroken en rijweg bestaat uit kasseien van graniet. Ze vervangt een lelijke en verouderde straat in asfalt met voetpaden die aan de norm voldoen inzake toegankelijkheid.

De aansluitingen tussen de nieuw geplaatste bestratingen en de bestaande ter hoogte van de Academiestraat en Vlamingbrug werden voorlopig uitgevoerd in asfalt. Tijdens later fasen komt hier ook verandering in.

Groen en straatmeubilair

Als schepen van Openbaar Domein streef ik naar leefbare en leuke straten met aandacht voor ontharding en meer groen. Daarom stond ik erop dat er ook in deze belangrijke straat in Brugge voldoende aandacht werd geschonken aan zowel groen, alsook straatmeubilair om het voor de  bewoners en bezoekers aangenaam te maken. 

Fasering groen 

Na het bouwverlof zal het straatmeubilair onderdeel uitmaken van het decor: zes fietsbeugels ter hoogte van huisnummer 55, drie zitbanken rondom de boomvakken aan de voormalige Heilige Hartkerk en de definitieve verkeersborden.

In het najaar zullen de boom- en plantvakken ook opgevuld zijn met bomen en vaste beplanting. Deze zullen zich bevinden ter hoogte van de voormalige Heilige Hartkerk tussen huisnummers 55 en 59.

Om de periode tot aan het plantseizoen te overbruggen werden alle plantvakken ingezaaid met een bloemenmengsel. Hopelijk kunnen we binnenkort genieten van de eerste bloemen. Een straat met bloemen oogt niet alleen mooier, op deze manier dragen we ook nog eens bij aan de bijvriendelijkheid van onze stad.

Verdere fasen 

Het concept van de Vlamingstraat zal ter illustratie dienen bij de heraanleg van de Vlamingstraat en de Sint-Jorisstraat. Dezelfde bestratingen, granieten kasseien in voetpaden, parkeerstroken en de rijweg, zullen er te vinden zijn. Ook de uitritconstructies ter hoogte van de zijstraten volgen hetzelfde concept. 

Ook daar gaat extra aandacht naar de leefbaarheid en omgevingsgroen in de straat.

Brugge Centrum

Een kleine vooruitblik leert ons dat deze werkzaamheden niet de laatste zullen zijn van deze legislatuur. Hierna volgen nog straten in de Brugse binnenstad:

1.  Julius Maurits Sabbestraat (sept 2023)

2. Jan Miraelstraat (sept 2023) 

Meer weten over werkzaamheden in Brugge? Klik hier.

Vlamingstraat opnieuw geopend na werkzaamheden