Tag: parking ‘t Zand

Brugge

Verloop werkzaamheden uitbreiding parking Zand

Tijdsplanning volgende werfactiviteiten

De uitvoering van de diepe grondkerende slibwanden is voltooid. Er is onlangs gestart met de verankering van deze wanden rondom de bouwkuip. Deze werkzaamheden zullen nog duren tot eind maart.

Enkele weken terug werd ook gestart met het verlagen van de grondwaterstand. Na het plaatsen van de grondankers in februari starten de grondwerken die tot ongeveer eind april zullen duren.

Eénmaal op het diepste punt van de bouwput worden verticale ankers geboord om opdrijven te verhinderen.

Na uitvoering van de grondwerken zullen een drietal vaste torenkranen gemonteerd worden op het niveau van de onderste funderingsplaat (in plaats van diverse mobiele montagekranen). Doordat deze elektrisch aangedreven worden, zal er minder geluidsoverlast zijn. Voor de montagekranen met dieselmotoren is een generator nodig, die op een veilige afstand richting ring R30 zal geplaatst worden. Omwille van de lengte van het bouwterrein, zijn drie torenkranen noodzakelijk. Deze zullen met verschillende giekhoogtes geplaatst worden. De montage van de torenkranen is voorzien vanaf maart/april.

Het is de bedoeling om tegen het bouwverlof 2021 de volledige betonnen funderingsplaat van de derde ondergrondse verdieping klaar te hebben. Na het bouwverlof 2021 wordt dan gestart met de montage van de geprefabriceerde betonnen hoofdstructuur van de ondergrondse parking.

Minder hinder maatregelen

 • de werkuren worden in de mate van het mogelijke beperkt: van 7.00 tot 19.00 uur
  • Het storten van beton voor de funderingsplaat zal uitzonderlijk starten om 6.00 uur ; juiste data worden nog doorgegeven.
  • De werfwegenis werd in de werfzone in asfalt aangelegd om vervuiling van de straten errond te vermijden.
  • In functie van de weersomstandigheden wordt de openbare wegenis dagelijks gereinigd.
  • De torenkranen zullen alleen maar lasten hijsen binnen de werfzone en dus niet buiten de lijn van de afsluiting naast het voorlopige wandelpad.
  • De verlichting van de torenkranen zal geplaatst worden weg van de Westmeers en zal bediend worden door een timer met start- en einduur.

Wandelpad ten zuiden van het inkomgebouw

Het rechtse pad achter het inkomgebouw wordt op de voorziene plek behouden.

De redenen hiervoor zijn veelvuldig:

– vandaag ligt er al een pad op exact dezelfde plek, dus de negatieve impact t.a.v. de buren is gering

– dankzij de te behouden bomen en de topografie van het terrein is het niet mogelijk het pad te verleggen

– verwijderen van het pad zou de doorwaadbaarheid van het park reduceren ten opzichte van de oorspronkelijke situatie. Dit zou ook de veiligheid (vluchtmogelijkheden) beperken. 

Indien wenselijk kan onderzocht worden hoe met beplanting in de oeverzone een visuele barrière kan worden gecreëerd.

Voetgangersbrugje aan Eiland

Het voetgangersbrugje aan Eiland is mee opgenomen en goedgekeurd in de omgevingsvergunning. Om aan de vragen van de buurtbewoners tegemoet te komen, hierna enkele betere visualisaties die een antwoord bieden op de belangrijkste vraag, nl. over beperkte inkijk van passanten op het brugje naar de eigendommen van de buurtbewoners toe.Brugge

Interparking en Stad Brugge verlengen Shop & Go parking ‘t Zand

BRUGGE- Stad Brugge heeft in samenwerking met Interparking beslist om het huidige systeem van Shop & Go in parking ’t Zand met twee maanden te verlengen. Concreet wil dit zeggen dat de bezoekers van de stad Brugge nog tot 31/12/2020 kunnen genieten van 2 uur gratis parkeren onder ’t Zand. “Deze verlenging is er enerzijds om de lokale handelaars verder te ondersteunen en anderzijds om de bezoekers uit te nodigen om ook tijdens deze moeilijke periode de prachtige stad te ontdekken tijdens een ontspannende wandeling”, reageert schepen van Financiën Mercedes Van Volcem.

Verlenging

Schepen Mercedes Van Volcem: “Het betreft hier een verlenging van het Shop & Go-principe. Dit houdt in dat iedereen die minder dan 2 uren parkeert, geen vergoeding dient te betalen voor de duur van hun verblijf. Indien de parkeertijd langer duurt dan 2 uren zal de volledige parkeertijd in rekening worden gebracht. Dit kan men vermijden door volledig kosteloos de Pcard+ aan te vragen. De aanvraag kan online ingevuld worden via volgende link: https://brugge.pcard.be/nl.

De Pcard+ biedt nog tal van andere voordelen. Allereerst heeft men tot 31/12/2020 steeds 2 uur gratis parking in ’t Zand. Vervolgens zullen bezoekers in iedere parking in Brugge kunnen genieten van een korting van minstens 25% tot 30/11/2020 (daarna minstens 20%) op hun parkeertijd. Daarnaast beschikken de houders van een Pcard+ over de mogelijkheid om hun nummerplaat te koppelen aan de Pcard+. Op die manier kan men de parking vlot binnen en buiten rijden zonder een handeling uit te voeren. Tenslotte moeten de houders van de Pcard+ niet wachten aan een betaalautomaat. “De laatste twee voordelen zijn bovendien van essentieel belang in de huidige COVID19-situatie. De gebruikers moeten niet aanschuiven en kunnen contact ten allen tijde vermijden”, verduidelijkt schepen Mercedes Van Volcem.

Shop & Go Katelijnestraat

Ook in de Katelijnestraat realiseerden Stad Brugge en Interparking, op verzoek van schepen Van Volcem een Shop & Go-zone. Deze blijft van toepassing tijdens de periode van de werken in de Katelijnestraat ( eind april 2021). “Met deze invoering realiseerden we een tweede ondergrondse Shop & Go-zone in onze stad. Het is voor mij prioritair om de lokale handelaars uit de Katelijnestraat te steunen die door de werken moeilijker bereikbaar zijn. Evengoed realiseerden we automatisch ook voor de bewoners een groot voordeel. Zij kunnen nu bezoekers 2 uur gratis laten parkeren”, besluit de Brugse schepen Van Volcem.

Brugge

Eerste spadesteek uitbreiding park(ing) ‘t Zand is een feit

De voorbereidende werken zijn reeds gestart maar door eerder uitstel wegens COVID-19 is de eerste spadesteek nog niet gezet. Stad Brugge voorziet ca. 650  bijkomende parkeerplaatsen. “Ik ben verheugd dat de uitbreiding van de parking op ’t Zand vandaag officieel van start kan gaan. Het wordt de grootste en “cleanste” parking in België”, aldus schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Nieuwe parking

De bouw van deze uitbreiding zal tevens zorgen voor een waardevolle heraanleg van het Albertpark. Deze moet de relatie met de woonwijk en Kapucijnenrei versterken. De aanleg van het park gebeurt volgens dezelfde filosofie en met dezelfde materialen als op ’t Zand. Zo vormen ze samen één uniform geheel. “Het park wordt op deze manier naast een wandel- en fietsverbinding, een aantrekkelijke verblijfsruimte”, vertelt de Brugse schepen. De voetprint van de parking werd tot een minimum beperkt door het ontwikkelen van een ondergrondse infrastructuur op 3 niveaus. Met een voetprint van slechts 7.150 m2 wordt een capaciteit van circa 635 parkeerplaatsen gerealiseerd. Om het park maximaal te respecteren werd een geïntegreerde contour ontworpen van slechts 32,4m breed en 163m lang. “De ruimte-inname, de vormgeving en inplanting van het parkeergebouw werden volledig afgestemd op de waardevolle, te behouden monumentale bomen die integraal gevrijwaard zullen blijven van ondergrondse structuren”, vertelt schepen Mercedes Van Volcem.

Shop & Go

Volgens een Shop & Go filosofie werd het eerste uur parkeren gratis op de centrumparking. “De Shop & GO is nu tijdelijk twee uur gratis maar vanaf de 61 ste minuut betaal je vanaf de 1ste minuut tenzij je een P card hebt. De P card maakt dat je geen kaartje hoeft bij te houden. Dit heeft als voordeel dat we grote wachtrijen aan de kassa vermijden. Bovendien behoud je altijd de eerste twee uur gratis tijdens deze actie. Intussen vroegen 5000 mensen die aan”, vertelt schepen Van Volcem.

Integratie

De nieuwe parking maakt integraal deel uit van het park. Het park vloeit boven en binnen de parking. De parking genereert nieuwe stedelijke verbindingen en relaties. “We beogen een wisselwerking tussen de twee dimensies. Deze uitgangspunten leiden tot een synthese die de stedelijke functie en ruimtelijke kwaliteit van het geheel versterkt. Het project resulteert zo in een integrated infrascape of PARK-ING”, zegt schepen Van Volcem.

Eén van de belangrijkste wandelroutes tussen station en stadscentrum loopt doorheen het Koning Albert I-park. Om het wisselend karakter van deze promenade te behouden wordt de ligging van de looproute in het park slechts beperkt gewijzigd. De bestaande netwerkopbouw voor fietsers en voetgangers worden verrijkt met nieuwe verbindingen over het water.

Ter hoogte van het Eiland wordt een historische brugverbinding opnieuw geopend. De bestaande verbinding ter hoogte van Brasserie Gauthierz wordt opgewaardeerd door de aanleg van een nieuw terras aan de Kapucijnenrei. “Dit rustpunt aan het water zal de zone versterken en helpen transformeren tot een levendige schakel tussen park en wijk”, legt schepen Van Volcem uit.

De nieuwe infrastructuur creëert een nieuwe relatie met woonwijk en stadscentrum. Als laatste houdt de parkaanleg rekening met diverse bestaande en toekomstige evenementen. Er wordt een open ruimte ingericht van ca. 5.000 m², met rondom een uitbreidingszone van ca. 17.000 m².

Fasering

Fase 1Voorlopig wandelpad langs Kapucijnerei + installatie werfzone.
( 22/06/2020 tot 10/08/2020)
Fase 2Contouren parking door middel van slibwanden.
( augustus 2020 tot januari 2021)
Fase 3Uitgraven parking en funderingsplaat.
  ( januari 2021 tot juni 2021)
Fase 4Ruwbouwwerken parking.
( juni 2021 tot februari 2022)
Fase 5Dakbedekking, installatie, afwerking en technieken parking.
( oktober 2021 tot april 2022)
Fase 6Parkaanleg.
( februari 2022 tot mei 2022)
Brugge Brugge Centrum Brugse binnenstad Openbaar domein Openbare werken

Uitbreiding parking ’t Zand even uitgesteld

Tegen 2022 moest de uitbreiding van de parking op ’t zand gerealiseerd worden met ca. 650 parkeerplaatsen. Hiervoor gingen de eerste werkzaamheden weldra van start. “Omwille van de invoering van de veiligheidsmaatregelen om de verspreiding van de COVID-19 te beperken, hebben we moeten beslissen om de aanvang van de werf te verplaatsen naar een nog nader te bepalen datum”, reageert Brugs schepen van Openbaar Domein, Mercedes Van Volcem.

De uitbreiding van ’t Zand tot de grootste en ‘cleanste’ parking van België zal dus nog even op zich moeten laten wachten. De bouw van de nieuwe parking vormt de aanleiding tot een waardevolle heraanleg van het Albertpark, die de relatie met de woonwijk en de Kapuncijnerei moet versterken.

Openbare werken liggen stil

Net als in de rest van de bouwsector komen ook in de wegenbouw meer en meer werven stil te liggen als gevolg van de coronacrisis. Voor de aanvang van de coronacrisis waren er in het Vlaams gewest alleen al voor het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) 186 werven. Nu, twee weken later, wordt er nog maar op 80 werven gewerkt. Ook de Brugse openbare werken kreunen onder de coronacrisis. Tal van werven zoals de Katelijnestraat, de site van het Beursgebouw, etc. werden geschorst en COVID-19 heeft nu ook een impact op de nog op te starten werven.

“De exacte impact op de planning van de bouw van de uitbreiding van parking ’t Zand is op dit moment moeilijk in te schatten. We zullen als Stad Brugge al het mogelijke doen om de impact van deze omstandigheden op de uitbreiding van de parking te minimaliseren, dit uiteraard met respect voor het welzijn en de gezondheid van alle betrokken partijen”

Mercedes Van Volcem, schepen van Openbaar Domein

Brugse binnenstad

Toegangspaviljoenen voor parking ‘t Zand

Het bouwen van drie nieuwe toegangspaviljoenen voor de parking ’t Zand werden vergund aan Interparking. Stadsvernieuwing zorgt voor dynamiek en wordt voortgezet, stelt Van Volcem die het initiatief van Interparking toejuicht! “De vier bestaande toegangspaviljoenen voor de ondergrondse parking ’t Zand zullen worden gesloopt”, zegt de Schepen van stadsvernieuwing, “er komen drie nieuwe toegangspaviljoenen, het vierde wordt niet opnieuw opgebouwd.

(meer…)