Tag Archives: Sint-Pietersplas

Stad Brugge koopt 6,3 hectare en hoeve met erfgoed om Sint-Pietersplas uit te breiden

20 aug

Het gebied Sint-Pietersplas in Brugge krijgt binnenkort een uitbreiding. De Stad koopt er 6,3 ha grond aan. Het goed bevindt zich in de onmiddellijke omgeving en grenst aan de Blankenbergse Dijk in het oosten en de N31 in het westen. “We willen een laagdynamisch recreatiegebied realiseren dat rekening houdt met de kwaliteiten van het omgevend landschap”, vertelt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. Totale kostprijs bedraagt 880 duizend euro voor de hoeve met de 6,3 hectare.  Het gaat hier om een strategische verwerving. 

Uniek

Het gebied Sint-Pietersplas vormt een uniek natuur-en recreatiegebied. Op de 16 ha grote plas is watersport ontwikkeld die surfen, kajakken en zeilen mogelijk maakt. Ook rondom de vijver is er recreatief gebruik voorzien. De Stad gaf het landschap rond de plas reeds meer inhoud door de heraanleg van boomgaarden en de aanplanting van hoofdzakelijk meidoornhagen. De totale site is nu reeds 32 hectare. “Met de aankoop realiseren we een grote uitbreiding van het recreatiedomein”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.  

Blankenbergse dijk

De Blankenbergse dijk werd in de 11de eeuw aangelegd tussen Sint-Pieters en Blankenberge. Tegenwoordig zorgen de restfragmenten van deze dijk en een aantal aansluitende polderwegen voor een rustige en landelijk gelegen fietsverbinding tussen Brugge en verschillende polder- en kustgemeenten. “De toekomstvisie zal mede worden bepaald door een masterplan”, vertelt Van Volcem.

Buffering en herbestemming hoeve

De Blankenbergse Dijk 155 staat reeds jaren leeg, maar recent werd ook 3 hectare recreatiegrond mee aangeboden. “In mijn verlof nam ik dan ook de koe bij de horen, vroeg schattingsverslagen op via onze dienst eigendommen en ging gesprekken aan met de eigenaar en steun bij de collega’s in het college”. Het is strategisch omdat we zo het openbaar domein kunnen vergroten en voor iedereen toegankelijk maken, kunnen bufferen met groen en bomen aan de zijde van de expresweg, mooie wandelpaden creëren en aan landschapsinrichting doen en mogelijkheden onderzoeken voor herbestemming van de hoeve  en uitbreiding van sport- en recreatiemogelijkheden”, zegt schepen Van Volcem. 

De hoevegebouwen grenzen aan het domein van de Sint-Pietersplas. “De gebouwen liggen wel in gebied voor dag- en verblijfsrecreatie en komen dus in aanmerking voor een recreatieve invulling. We beogen dat deze gebouwen later kunnen bijdragen tot versterking van het recreatieve aspect van de Sint-Pietersplas”, aldus de Brugse schepen.

“De landbouwgrond zelf ten noorden van de hoeve die deel uitmaakt van het goed leent zich er toe om een bos aan te planten of eventueel later te ruilen met een ander stuk grond”, legt schepen Van Volcem uit.   

Opmaak Masterplan Sint-Pietersplas stap dichterbij

4 mei

Om het recreatiedomein Sint-Pietersplas verder te kunnen uitbouwen, is er dus dringend nood aan een inrichtingsstudie/masterplan”, aldus Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Het stadsbestuur besliste eerder al om voor het recreatiegebied Sint-Pietersplas een masterplan of inrichtingsstudie op te maken. “De opmaak van een masterplan is een essentieel element om huidige en toekomstige (aan)vragen binnen dit gebied te kunnen beoordelen, vertelt Schepen Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus). “Daarom maakten we de voorbije weken werk om een grondig bestek op te maken alvorens voor deze opdracht een ontwerper aan te stellen.”

De Sint-Pietersplas zal binnenkort ontwikkeld worden als recreatief gebied. Hier moeten spelen, zwemmen, watersporten, ontmoeting en beleving straks centraal staan. “Om het recreatiedomein Sint-Pietersplas verder te kunnen uitbouwen, is er dus dringend nood aan een inrichtingsstudie/masterplan”, aldus Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. “We onderzoeken daarom op welke manier het bestaande recreatief aanbod en de vraag naar bijkomend recreatief aanbod in dit gebied een plaats kunnen krijgen. Hierbij is het essentieel dat de draagkracht van het gebied niet overschreven zal worden.”

Plas vzw

Het was oorspronkelijk de bedoeling dat Aan de Plas vzw hiertoe het initiatief nam. Dit in samenspraak met de Stad. Na enkele gesprekken met Aan de Plas vzw werd echter duidelijk dat hiervoor de nodige expertise en financiële middelen bij hen ontbreken. “Gezien dit domein eigenlijk als een openbaar stadsdomein kan worden beschouwd, leek het ons aangewezen dat de stad zelf het initiatief in handen neemt en een ontwerper hiertoe aanstelt,” legt Van Volcem uit.

Weldra meer zicht op de toekomst van de Sint-Pietersplas

Actieplan

Het masterplan zal een concreet ruimtelijk kader bevatten. Hierin zal men de beschrijving ten aanzien van gebouwen en constructies, verhardingen, ontsluiting, beplanting, en parkeren uiteen doen. “Dit masterplan moet ook gericht zijn op uitvoering en zal daarom een actieplan bevatten. Bij de opmaak zullen ook de omwonenden (en andere stakeholders) betrokken worden om zo tot een gedragen en uitvoerbaar masterplan te komen”, besluit Van Volcem.