Tag: vernieuwing

Brugge

Kleuters van SBS De Geluksvogel krijgen een nieuwe speelplaats

vernieuwde kleuterspeelplaats de geluksvogel kleuters

BRUGGE – De kleuters uit SBS De Geluksvogel speelden tijdens de speeltijd op een oud speeltoestel en op een versleten rubbervloer. Een vernieuwing van de speelplaats was dringend nodig. We hebben 64 m² onthard en maakten een groene speelzone met natuurlijke speelelementen.

Natuurlijke speelelementen op de speelplaats

In de vernieuwde speelplaats staan verschillende natuurlijke speelelementen. Er werden zones onthard en met een kastanjehouten omheining van 1 meter hoog omheind. Deze zones zijn opgevuld met een dikke laag schors. Ook groeien er kindvriendelijke struiken, drie hoogstammige meereiken en drie meerstammige krentenbomen. De beplanting in deze ontharde zones is beschermd, zodat de kleuters deze niet kunnen beschadigen.

Iedere ontharde zone heeft twee in- of uitgangen. Deze zijn aangegeven via een looplijn gemaakt uit boomstammen, wat een leuk speelelement is voor de kleuters. We gebruiken ook gestapelde boomstammen als speelelement.

De natuurlijke beleving staat centraal bij deze ontharde speelzones. Alle elementen zijn gemaakt uit natuurlijk materiaal: boomstammen, schors en struiken. De materialen zijn ook allemaal afkomstig van bomen binnen de Cluster Openbaar Domein. Op die manier bekomen we een korte, maar een duurzame keten. Het is altijd fijn om bij het ontharden en vergroenen van een speelplaats aan de kleuters een leukere plek terug te geven.

Brugge

Bestek mededingingsprocedure ondertunneling R30 en stationsomgeving wordt overgemaakt aan de gemeenteraad

bestek mededingingsprocedure r30

BRUGGE – Stad Brugge en het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse Overheid werken samen om het complexe verkeersknooppunt aan het Brugse station aan te pakken. Zo kunnen de vele voetgangers en fietsers op een veilige manier de ring kunnen oversteken. Fiets- en verkeersveiligheid zijn zowel voor het stadsbestuur als voor de Vlaamse regering prioritair. We willen ook de stationsomgeving zelf optimaliseren. Het is een cruciale plaats: niet alleen als ingang van het historisch stadscentrum, maar ook als verbinding tot het prachtige groen van onze stadsvesten. Het bestek voor de mededingingsprocedure voor het ontwerpteam is afgewerkt en zal nu naar de gemeenteraad gaan. Daarna zal een keuze gemaakt worden uit maximum drie kandidaten.

Projectvisie

In 2020 sloten Stad Brugge en het Vlaams Gewest (Agentschap Wegen en Verkeer) een samenwerkingsovereenkomst om de onveilige situaties op de R30 weg te werken. Daarnaast ook om de stationsomgeving aan de kant van de Brugse binnenstad her in te richten. Aangezien de R30 een gewestweg is, is het AWV een belangrijke partner bij dit project. Voor zowel het stadsbestuur als de Vlaamse regering is het veiliger maken van de R30 voor voetgangers en fietsers een prioriteit. Deze moeten nu de ring oversteken waar gemotoriseerd verkeer rijdt. Voor hen wordt in het project een passage onder de R30 tussen het stationsplein en de vesten voorzien.

De herinrichting van de stationsomgeving is cruciaal om deze zowel met het historisch stadscentrum als met de vesten te verbinden. Met deze nieuwe invulling van het Stationsplein willen we graag voor voetgangers en fietsers een ononderbroken, veilige aansluiting maken naar de vesten. Daar kunnen ze van het vele groen genieten. Door de realisatie van dit project, maken we de volledige stationsomgeving ter hoogte van de ring meer leefbaar en veiliger voor alle weggebruikers.

Timing en kostprijs

Er wordt verwacht het uitvoeringsontwerp in september 2023 te kunnen opstarten en de werken op het terrein een jaar later, in september 2024. Behoudens onvoorziene omstandigheden zijn de werken gefinaliseerd in 2026. Conform de raming waar de projectnota van uitgaat, zal de totale kostprijs van het stationsproject zo’n 26.000.000 euro bedragen. De raming van de kosten voor het Vlaamse gewest is 70% en de kosten voor Stad Brugge zo’n 30%, namelijk 8.000.000 euro. De nodige middelen voor deze investering zijn voorzien in het Brugse meerjarenplan. Op Vlaams niveau is na een samenkomst met Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters een studiebudget voorzien op het Vlaamse investeringsprogramma. Samen zetten we zo de eerste stappen om dit zwarte punt aan te pakken.

Bestek mededingingsprocedure

Het bestek voor de mededingingsprocedure met onderhandeling in functie van het ontwerp, de realisatie en het onderhoud binnen het projectgebied leggen we aan de gemeenteraad ter goedkeuring voor. Ook de bepalingen en richtlijnen met de startnota, projectnota en bijlagen zijn onderdeel van het bestek. De opmaak van het aanvraagdossier voor de omgevingsvergunning, de opmaak van de uitvoeringsplannen en de effectieve uitvoering en opvolging van de aanneming maken deel uit van de opdrachtomschrijving in het bestek. Na goedkeuring door de gemeenteraad maken we het bestek over aan de geselecteerde kandidaten.

Offertes en gunning

De inschrijvers moeten een kwalitatieve offerte binnen het geraamde budget voorzien. Een offerte en projectvoorstel waar erfgoed, natuur en verkeersveiligheid centraal staan is verwacht De weerhouden kandidaten, maximum drie, zullen na de goedkeuring van het bestek door de gemeenteraad, het bestek ontvangen. Aan de hand hiervan, kunnen ze een concrete offerte opmaken. Het stadsbestuur verwacht de offertes eind februari 2023, de gunning volgt later in 2023.

Brugge

Heraanleg Boomgaardstraat: een eerste visie

BRUGGE – Stad Brugge zet in op duurzame, verkeersveilige straten. De voetpaden in de Boomgaardstraat in betontegels liggen er verzakt bij en zijn reeds meerdere malen hersteld. Ook de rijweg in asfalt is reeds meerdere malen hersteld. Om waterinfiltratie en verkeersveiligheid voorop te zetten, wordt de Boomgaardstraat volledig vernieuwd. Een eerste voorontwerp van de heraanleg werd door het College van Burgemeester en Schepenen goedgekeurd en aan de inwoners van de Boomgaardstraat voorgesteld.

Duurzaam ontwerp: waterinfiltratie door gescheiden rioleringsstelsel en meer groen

De bestaande riolering in de Boomgaardstraat wordt vervangen door een gescheiden rioleringsstelsel. Het vernieuwen van de rioleringen is prioritair voor het stadsbestuur. Gescheiden rioleringen scheiden het propere regenwater van het afvalwater en zo krijgt het de kans om in de bodem te sijpelen. Zo vullen de grondwaterreserves aan en bij hevige regenval is er minder kans op overstroming.

We voorzien enkele groenzones waar water kan infiltreren. Ook voorzien we dat het overige regenwater in de Spinolarei geloosd kan worden.

Heraanleg boomgaardstraat: materialisatie

De rijweg in asfalt heraangelegd in mozaiekkeien. Ook de parkeerstroken komt in kasseien. De voetpaden in platines van harde zandsteen en de uitritconstructie aan de Hoogstraat in rode mozaiekkeien.

Veilige straat voor voetgangers

Het ontwerp van de straat is gemaakt met het oog op de voetgangers. Het heraanleggen van de voetpaden zal voor de voetgangers reeds een verbetering zijn om door de straat te wandelen. Aan de zijde van de pare nummers zal het vernieuwde voetpad verder doorlopen dan bij de bestaande toestand. Ook voorzien we een uitritconstructie ter hoogte van de Hoogstraat: het licht verhoogd en visueel duidelijk voetpad van de Hoogstraat loopt dwars overheen de Boomgaardstraat. Voor gemotoriseerd verkeer is dit een duidelijk signaal om met de overstekende voetgangers rekening te houden.

Timing

Op 8 november organiseerde Stad Brugge een inspraakmoment voor de buurtbewoners. Zij gaven hun mening over hoe het ontwerp van de Boomgaardstraat nog verder kan verbeteren. Na deze vergadering passen we het plan aan waar nodig, waarna het nogmaals aan het College en de gemeenteraad voorgelegd wordt. Behoudens onvoorziene omstandigheden plannen we om de werkzaamheden door de nutsmaatschappijen in januari 2023 te kunnen starten en om de eigenlijke heraanleg van september tot eind november 2023 te laten plaatsvinden. Een gedetailleerde timing volgt nog.

Eerste voorontwerp van de heraanleg

Hier kunt u de PowerPoint met de plannen bekijken.

heraanleg boomgaardstraat eerste visie
Brugge

Eerste visie op de heraanleg van de Jan Miraelstraat

Omdat de Stad inzet op een duurzame en toekomstgerichte (binnen)stad komt er een vernieuwing van de Jan Miraelstraat. De leidraden voor het vernieuwingsplan waren: het uitbreiden van het groen, het verbreden van de voetpaden, de snelheid van het verkeer afremmen en het behouden van de parkeermogelijkehden. Een eerste voorontwerp op de heraanleg van de Jan Miraelstraat werd door het College van Burgemeester en Schepenen goedgekeurd.

Rioleringswerken

De bestaande riolering zal vervangen worden door een gescheiden rioleringsstelsel. Stad Brugge zet enorm in op het vernieuwen van de rioleringen. Deze investering zorgt ervoor dat het propere regenwater afgescheiden wordt van het afvalwater en in de bodem kan sijpelen. Op die manier vullen de grondwaterreserves aan én is er minder kans op overstroming bij hevige regenval.

Verkeersveiligheid

In het voorontwerp verschuift de focus van deze straat van gemotoriseerd verkeer naar een zone met meer aandacht voor zwakke weggebruikers. In het ontwerp kozen we voor voetpaden die afgescheiden zijn van de rijweg door een niveauverschil. De voetpaden kregen waar mogelijk een breedte van 1,50 meter. Naast bredere voetpaden komt er ook een kleine asverschuiving om de verkeerssnelheid te doen verminderen. Er is gekozen voor uitritconstructies ter hoogte van twee kruispunten: de Jan Miraelstraat met de Sint-Clarastraat en de Jan Miraelstraat met de Augustijnenrij. Dit zorgt voor een veilig kruispunt voor de voetgangers. Deze uitritconstructie zal in hetzelfde materiaal zijn als de voetpaden (natuurstenen tegels). Op deze manier kan de automobilist deze grens duidelijk zien.

Parkeerstrook

Aan de kant van de oneven huisnummer komt een parkeerstrook: hier kunnen in totaal 14 wagens kunnen parkeren. Ook stelt het ontwerp voor een fietsenstalling ter hoogte van woning nummer 23 te installeren.

Momenteel heeft in de Jan Miraelstraat 15 parkeerplaatsen, maar doordat we kozen voor bredere en dus ook veiligere voetpaden is er in het nieuwe ontwerp enkel plaats voor 14 parkeerplaatsen. Ook is er nu geen fietsenstalling aanwezig, terwijl veel inwoners zicht met de fiets verplaatsen. Dit willen we dus zeker veranderen.

Meer groen

Om meer groen te voorzien in de straat zullen we plantvakken installeren. Deze hebben een drieledige functie: de straat vergroenen, als buffer dienen tegen overstromingen en verkeersremmend werken (sommige plantvakken zorgen voor een asverschuiving). De beplanting in de platvakken zal bodembedekkende sierheesters worden of vaste planten met bloembollen en siergrassen. In sommige plantvakken komen kleine opgaande bomen.

Timing

Op 10 oktober werd een inspraakmoment georganiseerd voor de buurtbewoners. Zij deelden hun mening met de ontwerpers om de Jan Miraelstraat zo tot een aangename straat voor iedereen te maken. Na deze vergadering wordt het plan aangepast waar nodig, waarna het nogmaals aan het College en de gemeenteraad voorgelegd wordt. De werkzaamheden door de nutsmaatschappijen starten in september 2023 en tegen het eind van 2023 wordt de start van de heraanleg voorzien. Behoudens onvoorziene omstandigheden plannen we om de heraanleg tegen de zomer van 2024 afgewerkt te hebben.

Eerste voorontwerp van de heraanleg

Bekijk de PowerPoint met de plannen hier.

voorontwerp Jan Miraelstraat werken
Brugge

Wandelzone Predikherenrei is klaar voor terrasjes

” Een van de mooiste plaatsen met gezellige terrasjes konden we vernieuwen”, aldus de Brugse schepen Van Volcem.

BRUGGE – De Predikherenrei is weer vrij van werken. En dat is goed nieuws nu de lente eraan komt en we nood hebben aan wat buitenlucht. “Met deze noodzakelijke werken vernieuwen we een van de mooiste plaatsen met gezellige terrasjes. De horecazaken in de straat waren vragende partij omdat de kasseien niet vlak lagen en de tafels altijd schuin stonden. Ook het wandelen was geen walk in the park op één van de meest geliefde plekken van de Bruggeling, zegt de schepen van openbaar domein en stadsvernieuwing.

Goede timing om te werken

Door corona waren de zaken gesloten, een uitgelezen moment dus om de straat aan te pakken. Nu is het hopen op 1 mei of de Paasvakantie”, aldus schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Op vraag van horeca

Tijdens de wintermaanden werd de zone tussen de Predikherenstraat en de Langestraat onder handen genomen worden. Mede op vraag van de  omliggende horecazaken werd de zone spoedig aangepakt. “Bij regenweer vormden zich plassen en de voegvulling was bijna volledig weg. Het onderhoud van het stukje straat was daardoor moeilijker geworden en ook het plaatsen van een stabiel terras was haast onmogelijk. Met de werken die een kleine anderhalve maand in beslag namen geven we de wandelzone een nieuwe en frisse uitstraling” ,legt schepen Van Volcem uit.

Het Brugs stadsbestuur maakte een budget van 36.000 euro vrij voor de ingreep. “Nu het zonnetje wat vaker schijnt trekken we er eens meer op uit. De straat is nu stukken aangenamer om door te wandelen en om zodra het terug mag een terrasje te doen.

groen licht

 “Als we terug groen licht krijgen voor de heropening van de horeca kunnen de eerste terrasjes uitgestald worden. Voor onze inwoners en toeristen wordt het genieten van een hapje en een drankje in een zeer aantrekkelijke en aangename omgeving”, besluit schepen Mercedes Van Volcem.

We hebben van de vervelende sluiting kunnen gebruikmaken om de werken zonder hinder uit te voeren”, klinkt het bij schepen van Openbaar Domein Van Volcem. Vorig jaar pakten we ook de Eiermark, Mallebergplaats en de Burg en de Vismarkt aan en ook de Breydelstraat en Blinde Ezelstraat aan.  Deze winter pakten we de Predikherenrei aan, de Kleine Hertsbergestraat, de Sint-Amandstraat en het -plein, het Kraanplein is in uitvoering en het Jan Van Eyckplein werd ook volledig heraanlegd.