Tag Archives: Dampoortkwartier

Dampoortkwartier: werkzaamheden bijna van start!

14 jul

Het Dampoortkwartier krijgt een opwaardering. Een heraanleg drong zich op, maar ook een wandel- en belevingsroute worden geïntegreerd.

Dampoortkwartier: heraanleg bijna van start!

Het Dampoortkwartier situeert zich dichtbij de binnenstad, de Gulden Kamer, het groen en de polders. Onderzoek toont aan dat een vernieuwing van het wegdek, voetpaden, fietspaden, groen en wandelpaden noodzakelijk is. Vanuit mijn beleid kies ik niet enkel voor een heraanleg, maar wil ik het moment ook aangrijpen om de leefbaarheid van de buurt op te krikken. Daarbij vind ik het belangrijk om de mening van de buurtbewoners te horen. Via inspraakmomenten kwam dan ook het idee tot leven om een wandel- en belevingsroute te integreren. Ik ben dan ook erg opgetogen met het ontwerp en de concrete startdatum van dit project.

Fasering

De werken vatten aan op 8 augustus. Voor de rioleringswerken zet de Stad samen met Farys maximaal in op een gescheiden rioleringsstelsel. Hiermee wordt het afvalwater van het regenwater gescheiden. Dit voorkomt het overstromen van de afvalwaterriolering bij hevige regenval én zorgt ervoor dat de grondwaterreserves opnieuw aangevuld geraken.

Bovengronds krijgt de rijweg een nieuwe, dubbele asfaltlaag en voor de voetpaden voorzien we een bruinachtige granietsteen. Dit zal de wijk een mooie uitstraling geven.

Om zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken en efficiënt te kunnen werken, gaan de werkzaamheden door in zeven fasen. Deze zijn duidelijk zichtbaar op het kaartje hieronder:

 • Fase 1: 8 augustus 2022 – januari 2023, Karel Van Manderstraat (tussen Zuidervaartje en Geralaan – incl. kruispunt), De Tuintjes en Edestraat
 • Fase 2: oktober 2022 – februari 2023, Korte Sportstraat 
 • Fase 3: december 2023 – april 2023, Karel Van Manderstraat (tussen Geralaan en Dampoortstraat).
 • Fase 4: maart 2023 – juni 2023 , Sportstraat, Koolstuk (tussen de Sportstraat en Julius Dhooghelaan) en Paradijsstraat.
 • Fase 5: april 2023 – juli 2023, Zuidervaartje. 
 • Fase 6: april 2023 – juli 2023 Julius Dooghelaan
 • Fase 7: juli 2023 – november 2023 Dampoortstraat

Wandel- en belevingsroute

Tijdens de inspraakmomenten noteerden we heel wat vragen rond toegankelijkheid voor senioren, meer banken en meer ontmoetingsplaatsen. Zo kwam het idee voor de Dampoortroute tot stand. Deze wandel- en belevingsroute wordt de kers op de taart en zal iedereen uitnodigen om elkaar te ontmoeten en de buurt te (her)ontdekken.

Leefbaarheid

Dit idee sluit ook perfect aan bij het verder opkrikken van de leefbaarheid en verder vergroenen van de wijk. Ik kies ervoor om bestaande bomen maximaal te behouden en nieuwe bomen aan te planten in straten waar momenteel geen bomen staan. We voorzien een aanplant van 160 nieuwe bomen. In het Edepark en in het Zuidervaartje zaaien we onderhoudsvriendelijk, biodivers gras (95 % grassen, 5 % inheemse bloemen). Dit zal ook bijen, vlinders en andere insecten aantrekken. Als schepen van Openbaar Domein en liefhebber van bloemen en natuur kan ik hier enkel maar gelukkig van worden, toch?

Kostenplaatje

De kostprijs voor dit project in het Dampoortkwartier bedraagt zo’n 8 miljoen euro. Brugge staat in voor zowat de helft hiervan. Voor de rioleringswerken krijgt de Stad een subsidie van 75 % door de Vlaamse Milieumaatschappij.

Dampoortkwartier: heraanleg op 8 augustus van start!

8 miljoen euro voor Dampoortkwartier in Sint-Kruis

22 jun

BRUGGE- Stad Brugge investeert in het Dampoortkwartier. Het kwartier ligt tussen de Dampoortstraat en de Karel Van Manderstraat en zal volledig vernieuwd worden.  Er wordt geinvesteerd in nieuwe riolering, mooie voetpaden, veilige fietspaden, toegankelijkheid maar ook in bomen, groen, ontharding maar ook in leuke banken op wandelpaden om de honderd tot tweehonderd meter.  Zo ontstaat er ook een leuke wandelroute voor jong en oud. Toegankelijkheid is vrijheid maar toegankelijkheid zorgt ook voor warmte en sociale cohesie, zegt Van Volcem. De aanwezigheid van het woonzorgcentrum midden de wijken deed de vraag naar een zilverroute rijzen.  Tussen deze wandelpaden door investeren we ook in een parkje in de Edestraat. 

Na jaren van lapwerk krijgt deze mooie buurt, dicht bij de mooie Vesten en gekenmerkt door heel wat sportfaciliteiten (tennis, Gulden Kamer) en ook een woonzorgcentrum (Van Zuylen)  een aanleg anno 2021 die het kwartier verdient. 

De stad investeerde dit jaar ook in 2,7 hectare open ruimte om de Gulden Kamer uit te breiden.  Er staan intussen ook al leuke picknickbanken aan het bosje aan de Gulden Kamer.  Intussen zijn ook de werken aan de Damse Vaart Zuid (asfalt gestart). “ U ziet dat we investeren in Sint-Kruis zegt de schepen.  Intussen werd ook het ontwerp aan het Veltempark van 2,7 hectare goedgekeurd. “

“De totale heraanleg bevat de wijk dichte bij de binnenstad telt met maar liefst 18 straten.  De eerste fase van negen straten wordt volgende week voorgelegd aan de gemeenteraad en vervolgens tegen oktober aanbesteed”, klinkt het bij schepen van Openbaar Domein, Mercedes Van Volcem.  De zone krijgt een volledige make over met brede voetpaden in mooie bruine graniet, parkeerplaatsen in kasseien en een rijweg in asfalt.  De 160 bomen zullen de wijk vergroenen en de plantvakken rond de bomen zullen de wijk verduurzamen.  De grote plantvakken moeten overtollig water ophouden en in tijden van felle buien moet de wijk ook toekomstproof gemaakt worden.

In het voorjaar van 2022 start de heraanleg van het eerste gedeelte van het Dampoortkwartier (Sint-Kruis). “De werken zijn uiterst noodzakelijk. Sinds tientallen jaren zijn hier geen instandhoudingswerken of grondige onderhoudswerken uitgevoerd.  Er is veel in te halen”, zegt Van Volcem.  

Dampoortwijk in Sint-Kruis

De werken aan het Dampoortkwartier omvatten een volledige heraanleg inclusief riolering die na grondige controle ernstige gebreken vertoont met mogelijkheid tot invallen van de weg indien we niet investeren.

De vernieuwing van het Dampoortkwartier wordt uitgevoerd in twee fasen.  Vanaf begin 2022 starten we met de eerste fase die we onderverdelen in 7 aparte delen” (zie bijlage 2), zegt schepen van Openbare Werken Mercedes Van Volcem. 

 “Het eerste gedeelte van de werken zal behoudens onvoorziene omstandigheden starten in 2022 en tegen het najaar van 2023 afgerond zijn”, duidt de Brugse schepen Van Volcem. De werken beginnen in het Zuidervaartje en de Karel Van Manderstraat. 

Heraanleg

 • Nutswerken nu reeds lopende

Voor de eerste fase werden de voorbereidende nutswerken reeds opgestart door de openbare nutsmaatschappijen. “De nutswerken zullen tegen het bouwverlof afgerond zijn. We zorgen voor een sterk elektriciteitsnet van 400 volt, een cabine voor de Tuintjes, Edestraat, Karel van Manderstraat tot aan Sportstraat. Dat zal noodzakelijk worden bij het opladen van elektrische wagens in de toekomst”, verduidelijkt de Brugse schepen Van Volcem.   

 • Rioleringswerken starten in 2022

Tijdens de heraanleg wordt zowel de boven- als ondergrond vernieuwd. “We leggen in alle straten een gescheiden rioleringsstelsel aan. Dat is een goede zaak voor de bewoners en het milieu. Hiervoor krijgt de stad een subsidie van de Vlaamse Milieumaatschappij van 75% op de rioleringswerken, zeker niet onbelangrijk”, aldus de Brugse schepen Van Volcem.

 • Voetpaden, fietspaden en wegenis

Na de rioleringswerken gaan de wegeniswerken van start. Hierbij wordt de rijweg in een dubbele asfaltlaag aangelegd. De parkeerplaatsen worden aangelegd in kasseien zodat het ook mooi is en de voetpaden zijn ook in mooie materialen zoals bruin getinte graniet stenen. De voetpaden zijn voldoende breed (waar kan zelfs 2 meter) en houden steeds rekening met toegankelijkheidseisen. 

Veiliger en minder snel

Verder worden enkele snelheidsremmende maatregelen voorzien: “De Dampoortstraat wordt een stuk fietsvriendelijker. We versmallen de rijweg en voorzien twee enkelrichtingsfietspaden van 2 meter breedte. Om de snelheid in de Dampoortstraat te remmen en de veiligheid te verhogen voorzien we 4 verkeersplateau’s.

Na de heraanleg zal er enkel nog in langsrichting geparkeerd kunnen worden. Tenslotte wordt het verkeer dat de Sportstraat binnenrijdt afgeremd door een asverschuiving”, verduidelijkt schepen Van Volcem.

Led-verlichting

Tijdens de werken wordt ook de openbare verlichting vernieuwd. “We gaan voor een volledige verledding. Met deze specifieke armaturen verbruiken we minder energie en kunnen we besparen”, zegt de Brugse schepen Van Volcem.

Bomen, groen en beplanting in ruime boomvakken

Bij het ontwerp werd er rekening gehouden om de bestaande bomen zoveel mogelijk  te behouden, met uitzondering van een aantal straten waar er voor andere bomen werd geopteerd. “In de nu boomloze straten worden nieuwe bomen aangeplant. We voorzien de aanplant van 160 nieuwe bomen, waarvan 121 tijdens in fase 1. Met grote boomvakken zorgen we ervoor dat ze mooi en gezond kunnen uitgroeien. De groenzones worden ingevuld met bloeirijke kleine heesters, bloeiende vaste planten, grassen en bodembedekkers.  De grote boomvakken van 5 meter op 2 meter zorgen ook voor infiltratie. Ze zullen ook een ook een deel van het regenwater van het voetpad en de rijweg opvangen.”

Dampoortroute: wandelen, bewegen, ontmoeten

Tijden de inspraakmomenten over de heraanleg van het Dampoortkwartier kwam de vraag naar meer toegankelijkheid voor senioren, meer banken en meer ontmoetingsplaatsen naar voor. “Zo kwam het idee voor een senioren- of zilverroute tot stand. En die groeide vervolgens uit tot een wandelroute voor iedereen. Ze biedt de kans om de buurt te (her)ontdekken.

Hiermee versterken we de sociale cohesie in de wijk. We leggen daarbij de nadruk op toegankelijkheid voor iedereen”, aldus schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.  Er is immers ook een woonzorgcentrum in de wijk maar er zijn ook mooie fietsroutes en groen en sportvoorzieningen (Gulden Kamer).

Langs die route zullen om de 100 à 200 meter zitbanken staan. De beleefpunten zijn om de 300 à 400 meter (zie kaart bijlage 3). Deze punten worden op aangename en cruciale plaatsen aangebracht: waar groene ruimte beschikbaar is of waar er een doel is, bv. krantenwinkel, kerkhof…zodat ze voor iedereen bereikbaar zijn.  “De beleefpunten zullen sportief, relaxerend of juist uitdagend zijn. Een gezonde mix waardoor de route interessant is voor elke doelgroep” , aldus schepen Mercedes Van Volcem.

Kostprijs en timing

De werken worden geraamd op circa 8 miljoen euro, waarvan ongeveer de helft ten laste is van Stad Brugge. “We rekenen op 320 werkdagen om het eerste gedeelte af te werken. Tijdens de werken houden we de omwonenden tijdig en geregeld op de hoogte van het verdere verloop”, besluit Van Volcem.

Bijlage

 1. Overzicht ingediende dossiers door Stad Brugge bij Vlaamse Milieumaatschappij ten belope van 25 miljoen euro
 Totaal incl. BTWSubsidiesTMVWStadsaandeel incl. BTW
Bloemenwijk3.995.210,971.229.740,501.448.377,021.317.093,45
Sint-Annaplein1.125.980,15307.222,13422.375,58396.382,45
Knotwilgenlaan7.698.469,691.758.533,463.312.832,002.627.104,24
Sint-Jorisstraat3.389.272,34926.514,751.569.098,35893.659,24
Dampoortkwartier8.166.757,791.786.977,002.471.177,643.908.603,15
Singel898.445,17128.995,58213.078,08562.236,78
     
Totaal25.274.136,116.137.983,429.436.938,679.705.079,31

Bekijk hier de plannen voor jouw straat

Ontwerpplannen

1. Ontwerp Karel van Manderstraat
2. Ontwerp Julius Dooghelaan
3. Ontwerp Sportstraat
4. Ontwerpplan Korte Sportstraat
5. Ontwerpplan Edestraat
6. Ontwerpplan De Tuintjes
7. Ontwerpplan Zuidervaartje
8. Ontwerpplan Dampoortstraat
9. Ontwerpplan Paradijsstraat