Archief | Financiën RSS feed for this section

Corona kost stadskas al 25 miljoen euro

24 sep

CRISIS HEEFT ENORME IMPACT OP BUDGET EN PLANNEN VAN DE STAD

BRUGGE – De coronacrisis heeft een enorme impact op de Brugse stadsfinanciën. Berekeningen tonen nu al een verlies van 25 miljoen euro aan. En het einde is nog niet in zicht. “Nooit was Brugge zo stil”.

Artikel HLN, 24 september 2020, Oostkust.

De vriendenerfenis: jij kiest

19 sep

De vriendenerfenis is een nieuwe regeling van de Vlaamse Regering. Voor jou betekent het meer zelf beslissen en kiezen aan wie je nalaat. Vanaf 1 juli 2021 betaal je maar 3 procent erfbelasting op de eerste 15.000 euro aan je vrienden of verre familie. Een goede zet als je het mij vraagt.

Vandaag betaal je minstens 25% belasting als je geld wil nalaten aan je hartvrienden of verre familie. Dat betekent een belasting van 3.750 euro. De nieuwe erfregeling van de Vlaamse Regering verlaagt dit percentage voor de eerste 15.000 euro naar 3%. Dat maakt een positief verschil van 3.300 euro. De maatregel gaat in vanaf 1 juli 2021.

De vermindering zal gelden voor verre familieleden in de zijlijn, maar ook voor andere niet-verwante personen waar men een hechte band mee heeft. Erflaters zullen via een testament één of meer vrienden onder hun erfopvolgers kunnen aanwijzen, waarop dan het voordeligere tarief in rechte lijn wordt toegepast in plaats van de hogere tarieven in zijlijn.

Meer info: https://bit.ly/2RIwujv

Van Volcem juicht komst nieuw ontmoetingscentrum toe

18 jun

Schepen Van Volcem kondigde gisteren het goede nieuws aan via sociale media. Lissewege krijgt een nieuw ontmoetingscentrum. Het krijgt onder andere een polyvalente zaal en voldoende ruimte voor verenigingen. Het kostenplaatje bedraagt 4 miljoen euro. ” Ik ben ontzettend fier”, aldus schepen van Financiën Van Volcem.

Polyvalent ontmoetingscentrum

Stad Brugge investeert binnenkort vier miljoen euro in een nieuw ontmoetingscentrum. Deze zal gelegen zijn in de Brugse deelgemeente Lissewege. Het centrum zal beschikken over een polyvalente zaal en voldoende ruimte voor verenigingen. Reken er ook maar multifunctionele lokalen, ingerichte keuken, sanitair blok, kleedkamers en een scoutslokaal bij. Het domein krijgt een vernieuwd speelplein en skatetoestellen. Ook zullen de mensen door voldoende verlichting, zitmeubilair en wandelpaden kunnen genieten van het groen.

Verschil

Dit jaar nog zal het ontwerp en de aanstelling van de studiebureaus gebeuren. In 2021 worden de omgevingsvergunning en de aanbesteding ingediend. De effectieve bouwperiode zal lopen van 2022 tot en met 2023.  “Ik ben alvast zeer enthousiast. Dit is fantastisch nieuws voor Lissewege. Het bewijst nogmaals dat Open VLD Plus het verschil maakt. Vroeger werd er veel gepraat en beloofd. Wij ondernemen liever actie”, besluit de Brugse schepen.

Steunmaatregelen stad Brugge tijdens en na Covid-19

22 apr

Meer winkels open op zondag?

Door de opgelegde sluitingen en afgelasting van evenementen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn heel wat Brugse sectoren hard getroffen. “Denk maar aan alle bedrijven die in de toeristische sector zitten, de horeca, de handel, het transport, de haven …  etc.” reageert Brugs schepen van Financiën Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus), “daarom is het essentieel dat we vanuit Brugge – rekening houdende met onze eigen financiële slagkracht bijkomende fiscale en financiële maatregelen te nemen.

Als iemand ons een jaar geleden zou hebben verteld wat we nu meemaken, dan hadden we dit vrijwel zeker niet geloofd: straten in Brugge zijn zo goed als leeg, bijna alle winkels en bedrijven zijn gesloten, er wordt geen les meer gegeven in de scholen, heel wat mensen zijn technisch werkloos, anderen proberen thuiswerk en de zorg voor kinderen te combinerenen. Het is duidelijk dat we midden in een zware crisis zitten. Inwoners, bedrijven, zelfstandigen, organisaties, dienstverleners … iedereen probeert op zijn manier om te gaan met deze onwezenlijke situatie.

Ook Brugge werd helaas niet gespaard van corona-gerelateerde sterfgevallen. We betreuren het overlijden van 77 van onze inwoners.

De enorme impact van de coronacrisis wordt steeds duidelijker. We worden hard getroffen op zowel medisch, financieel, logistiek als op mentaal vlak. Velen hebben het moeilijk om het hoofd boven water te houden. Door de geldende maatregelen schuilt er vandaag veel leed achter de Brugse gevels. We moeten als stadsbestuur vandaag actie ondernemen om onze Bruggelingen, zowel inwoners als ondernemers, de nodige steun te bieden.

Geen toeristen vandaag in Brugge: dat is een ramp voor horeca en toerisme.

De dienst Financiën richtte de voorbije weken een Taskforce op om maatregelen te ontwikkelen voor de hardst getroffen sectoren. “Samen met de ambtenaren berekende we eerst welke sectoren het hardst afzien door de coronamaatregelen, om vervolgens te bekijken hoeveel marge we hebben om vrijstellingen te voorzien die deze sectoren er mee bovenop kunnen helpen”, vertelt schepen van Financiën Mercedes Van Volcem.

“Er zijn nu reeds 12 miljoen minder inkomsten begroot voor 2020. Toch neemt het stadsbestuur maatregelen bestaande uit fiscale hoek en relance.  Deze maatregelen worden toegevoegd aan het reeds uitgebreid gamma die zowel Europa, de Federale regering, als de Vlaamse regering hebben aangekondigd.”

Schepen van Financiën Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus)

1. Ademruimte geven : Bijsturing betalingstermijnen

Het stadsbestuur zal zoveel als mogelijk rekening houden met de financiële liquiditeit van de Bruggelingen en de Brugse bedrijven. We doen onder andere het volgende:

 • De inkohiering van de stadsbelastingen moet gebeuren voor 30 juni, deze aanslagbiljetten zullen pas verstuurd worden vanaf 1 september 2020.
 • De betalingstermijn van deze aanslagbiljetten wordt verlengd van 2 naar 4 maanden
 • Dwanguitvoering door gerechtsdeurwaarders worden pas heropgestart in januari 2021.
 • Afbetalingsplannen worden soepeler toegestaan, op voorwaarde dat de betalingsmoeilijkheden ontstaan zijn door de coronacrisis en kunnen desnoods heronderhandeld worden.
 • Niet-fiscale facturatie blijft verstuurd worden. Maar hier merkt de financiële dienst een grote afname, gezien de huidige maatregelen van de federale overheid.

“Daarnaast zal de dienst ook streven om voortaan alle facturen binnen de 14 dagen na ontvangst te betalen en niet langer op de gestelde vervaldatum. Als overheid hebben we een voorbeeldrol. Zo zorgen we er hopelijk mee voor dat bedrijven niet in liquiditeitsproblemen zullen komen.”

Schepen van Financiën Mercedes Van Volcem:

2. Fiscale steunmaatregelen

2.1. Geen taks op economische ruimte voor bedrijven in 2020

“Zo zal de stad één jaar lang geen belasting heffen op het economisch gebruik van bedrijfsruimten. Dit moet extra zuurstof geven voor onze kmo’s en ook voor onze haven. Het is een forfaitaire taks per oppervlakte die 5000 bedrijven niet moeten betalen.  De bedrijven met een oppervlakte tot 2000 vierkante meter kregen reeds vrijstelling in het reglement van november 2019. (totale kostprijs is 1.500.000 euro)”

Schepen van Financiën Mercedes Van Volcem:

2.2. Taks economische ruimte voor 2019 pas betalen op 1 januari 2021

De aanslagbiljetten met betrekking tot 2019 zullen pas op 1 januari 2021 verstuurd worden en ook de inwerkingtreding van het belastingreglement op het economisch gebruik van bedrijfsruimten (zoals vastgesteld door de gemeenteraad van 25 november 2019) wordt verschoven naar 1 januari 2021.

2.3. Belasting reclamedrukwerk

Bij de belasting op verspreiding van reclamedrukwerk zullen de eerste 6 verdelingen vrijgesteld worden i.p.v. enkel de eerste verdeling (10000 euro).

2.4. Terrastaks

 • De terrastaks m.b.t. 2019 die nog verstuurd moet worden zal pas in januari 2021 verstuurd worden (300.000 euro)
 • De terrastaks voor 2020 zal gehalveerd worden voor de periode dat ze wordt uitgezet in zowel deelgemeenten als binnenstad
Brugge heeft er alle belang bij dat de stad snel terug kan heropleven na de lockdown-maatregelen.

2.5. Paardentram & Segways

De belasting op excursies wordt gehalveerd. Dit geld bijvoorbeeld voor de vertrouwde paardentram en segways in ons straatbeeld. Deze maatregel wordt begroot op 5.000 euro.

2.6. Marktkramers

De belasting op verkoopkramen wordt verminderd met 50% (10000 euro)

2.7. Private Musea

Bij de belasting op vertoningen en vermakelijkheden worden de eerste 24.000 tickets van private musea vrijgesteld. Deze maatregel wordt begoot op 100.000 euro.

2.8. Taxisector

Schepen van Financiën Mercedes Van Volcem: “Het stadsbestuur onderzocht verder nog of het mogelijk was om de belasting op de taxi’s en de voertuigen met bestuurder aan te passen. Dit is helaas een Vlaamse materie waarvoor een decreetwijziging noodzakelijk is. Ik zal daarom eerstdaags contact opnemen met de Minister van Mobiliteit, Lydia Peeters (Open Vld) om dit verder te bespreken.

3. Niet-fiscale maatregelen

3.1. Toegestane subsidies:

Alle subsidies voor boekjaar 2020 zullen worden uitgekeerd zoals voorzien. Dit betekent dat subsidies die dienen tot ondersteuning voor de werking of evenementen niet worden geschrapt. Heel wat organisatoren maakten al kosten en komen anders in de problemen. Op basis van een activiteitenverslag 2020 en eventuele annuleringen van evenementen kan het stadsbestuur wel beslissen om bepaalde subsidies voor 2021 te schrappen.

3.2. Evenementenbeleid:

Indien een evenement of voorstelling verschoven wordt zal gekeken worden om het ticket te gebruiken op de nieuwe datum. Indien een evenement of voorstelling definitief geannuleerd wordt zal het ticket terugbetaald worden binnen de 14 dagen.

3.3. Huren

De stad kiest ervoor om wie verplicht gesloten is en commercieel huurt aan de stad geen huur te laten betalen voor april en mei. Voor juni voorzien we een vermindering van 50% van de huurprijs. Vanaf juli voorzien we een verlaging van 10% tot eind december 2020. Concessies en erfpachten worden niet vrijgesteld.

“Opnieuw proberen we hier als overheid onze voorbeeldrol op te nemen als goede huisvader en geven we onze handelaars, ondernemers financiële ademruimte voor zover onze financiële draagkracht het toelaat.”

Schepen Mercedes Van Volcem

3.4. Retributies bootjes en koetsen

Voor de bootjes voorzien we geen verlaging van de retributie gezien dit een retributie per verkocht ticket is. Als er geen klanten zijn, is er ook geen retributie verschuldigd.

Voor de forfaitaire retributie op de koetsen voorzien we 50% vrijstelling voor 2020.

Lege winkelstraten, lege Markt, onwezenlijke foto’s voor Brugge

3.5. Parkeren

 • Wat betreft het bovengronds voorzien we geen tariefwijziging
 • Voor het ondergronds parkeren kan de stad de tarieven niet autonoom aanpassen. Hiervoor is een akkoord met Interparking nv noodzakelijk. Er zal onderhandeld worden met Interparking  om de parkeertarieven ondergronds tijdelijk aan te passen en gratis parkeren uit te breiden naar 4 uur voor de rest van het jaar, om zo extra bezoekers naar de binnenstad te lokken.

“Wat betreft het ondergronds parkeren voeren we momenteel onderhandelingen met Interparking om te kijken welke financiële impact een uitbreiding zou betekenen. We bekijken hierbij verschillende scenario’s: bijvoorbeeld gratis uitbreiding tot 4 uur op zaterdag en zondag vrij, wat het betekent wanneer we dit doorvoeren voor zowel de parking aan het station en het t’ Zand, etc. We hopen hier alvast snel meer duidelijkheid te kunnen krijgen. De kostprijs loopt op maar we bekijken met Interparking wat haalbaar is.”

Schepen van Financiën, Mercedes Van Volcem

3.6. Opschorting van de bouwtaks gedurende periode van lockdown

4. Overige relance-maatregelen

 • Er wordt een gratis museumticket per kamer aangeboden aan het verblijfstoerisme
 • Aanmoediging winkels om op zondag te openen met concrete campagnes
 • Het budget van wintergloed wordt verhoogd naar meer dan 1 miljoen euro. Dit met het oog op een langer lichtparcours, langere duurtijd en maximale inschakeling van winkels & handelszaken op het parcours.
 • Er wordt nagedacht om uitzonderlijk grotere terrassen toe te staan, waar dit nodig is om de social distancing te waarborgen.

“Aan alle Bruggelingen: we werken samen aan dit plan, jullie zijn in goede handen, we waken over jullie gezondheid en niet onbelangrijk: Onze Stad is financieel gezond. We hebben een historisch lage schuld van 77 miljoen euro. Dat is te danken aan een zuinig beleid. In 2019 namen we geen leningen op. Dat komt nu goed van pas om samen aan dit plan te werken. Samen komen we hier doorheen.”

Mercedes Van Volcem

Bekijk hier het verslag van Focus/WTV

2019 is de beste jaarrekening in Brugge ooit, maar 2020 wellicht de slechtste

8 apr

De lockdown in Brugge kost de stad veel geld.

De stadsschuld van Brugge is met 77 miljoen euro historisch laag. Uit de jaarrekening van 2019 blijkt andermaal dat Brugge tot de financieel gezondste steden van het land behoort. “Maar daar wordt nu ook nog eens een grotere realisatiegraad aan gekoppeld en daar ben ik ontzettend trots op”, reageert Brugs schepen van Financiën Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus). Een historisch lage stadsschuld (650 euro per inwoner)  in vergelijking met Antwerpen en Gent en Leuven (zie artikel de tijd blog) “Alleen Turnhout heeft minder schuld per inwoner. Naast deze historische lage schuld hebben we een bovengemiddelde realisatiegraad van 65 procent.  De stad investeert de komende jaren 305 miljoen euro.  We maken plannen en voeren die uit.  Dat zal de economie ook stimuleren, zeker in de nasleep van de coronacrisis.

Realisatiegraad

Schepen van Financiën, Mercedes Van Volcem: “We zien dat er een gemotiveerde administratie is. Zij leveren achter de schermen hard werk om voorbereidingen van beslissingen voor te leggen. Dit zorgt voor vele realisaties op het terrein, en dit ten voordele van de Bruggelingen. En dat is ook meteen zichtbaar met deze cijfers. De realisatiegraad is met 65% zowat 10% hoger dan het gemiddelde van de vorige legislatuur en de algemene realisatiegraad.

Brugge sloot het jaar 2019 heel goed af en de rekening wordt eind deze maand aan de gemeenteraad voorgelegd.

“We doen het goed, de schwung en daadkracht kan je zien in deze cijfers. Er is een goeie ploeg, een mooie enthousiaste doorstart en er heerst teamspirit. We doen wat goed is voor de Bruggeling en laten elkaar scoren. Als een schepen kan scoren, dan scoort hij bij de Bruggeling en dat is goed besturen.  Zo gaat het ook vooruit. En deze ingesteldheid zullen we ook nodig hebben om deze nakende crisis aan te pakken”

Schepen van Financiën, Mercedes van Volcem (Open Vld Plus)

Investeringen

Stad Brugge investeerde in 2019 ruim 57,7 miljoen euro. Dit bedrag bestaat voor 51,5 miljoen euro uit materiële en immateriële investeringen en voor 6,2 miljoen euro uit toegestane investeringssubsidies. Hieronder een greep van de voornaamste investeringsuitgaven in 2019:

Voornaamste investeringsuitgaven 2019 (niet de totale factuur der werken) Bedrag in mio €
Xaverianensite – nieuwbouw polyvalente zaal 8,4
Recurrent beleid: wegen 6,7
Recurrent beleid: musea (voornamelijk Gruuthusesite) 3,5
Ruil & opleg site Garenmarkt 3,4
Start bouwwerken beurs- en congresgebouw 3,2
Inrichting studentenhuis 2,6
Recurrent beleid: Groene ruimte 2,5
Aankoop oude stelplaats De Lijn 2,3
Opknappremie (toegestane investeringssubsidie) 1,7
Heraanleg ’t Zand 1,4
Kerkfabrieken (toegestane investeringssubsidie) 1,1
Inrichtingswerken diverse jeugdhuizen 0,8
Restauratie O.L. Vrouwekerk 0,6
Vervanging serverinfrastructuur 0,6
Restauratie politiecommissariaat Kartuizerinnenstraat 0,5
Aanleg P&R parking Waggelwater 0,5

Schuld

De uitstaande schuld is met 8,8 miljoen euro gedaald tot 77,4 miljoen euro. Dit vormt meteen een historisch dieptepunt en bedraagt ongeveer 650 euro per Bruggeling. Ter vergelijking: de schuld per inwoner in Kortrijk zal in 2025 ongeveer 3000 euro bedragen.

uit De Tijd (26/02/2020)

“Onze gezonde financiën maken dat we toekomst moeten aankunnen.”

Schepen van Financiën, Mercedes Van Volcem
Schuld per inwoner te Brugge

Coronacrisis

Toch mogen we de zaken niet te rooskleurig voorstellen. Hoewel deze jaarrekening stopt op 31/12/2019, deed de wereld dat niet. De wereld draait verder en is sindsdien veranderd. De ‘coronacrisis’ verscheen onverwacht ten tonele en heeft momenteel een enorme impact op de ganse bevolking. De financiële impact is vandaag nog niet gekend, maar zal zonder twijfel gigantisch zijn. Ook voor de stad.

Veel inkomsten vallen tijdelijk weg, denk maar aan de bijdragen van de vele toeristen zoals de verblijfsbelasting, de museumopbrengsten, parkeergelden, vaartochtjes op de reien etc.

Inkomsten Toeristen Stad Brugge 2019

Bijdrage Rekening 2019
Musea Stad Tickets 5.715.105
Musea shops 389.839
Retributie vaartochtjes 3.252.694
Retributie koetsen 109.299
Logietaks 4.237.595
Tweede verblijven 1.289.385
bovengronds parkeren 6.000.000
Interparking ondergronds 2.000.000
TOTAAL: 22.993.917

Jaarlijks leveren bezoekers de stad Brugge ongeveer 23 miljoen euro op (musea, toeristentaks, bootjes, koetsen, 2de verblijvers, parkeergelden bovengronds en ondergronds). De recessie zal volgens berekeningen ongeveer 8 miljoen euro kosten wanneer de lockdown zich beperkt tot 8 weken.

Daarnaast zal er ook in 2022 minder personenbelasting doorgestort worden. Stad Brugge rekent  dat 15 procent van 40 miljoen euro minder inkomsten of 6 miljoen euro.

“Kort gerekend levert dit maar liefst 14 miljoen minder inkomsten op. Dat is enorm veel geld want van de omzet van 250 miljoen euro gaat 100 miljoen euro naar personeel in de stad, 40 miljoen euro naar OCMW en zorgbedrijf Mintus en 30 miljoen euro voor de politie.  Dit betekent dat je met 80 miljoen euro de hele werking moet doen dus als daar 14 miljoen wegvalt, zal dit ook een aanpassing van ons budget in 2020 vergen.”  

Schepen van Financiën, Mercedes Van Volcem

Taskforce

De dienst Financiën zit alvast niet stil en richtte ondertussen een Taskforce op. Ze ramen de mindere inkomsten en kosten in detail. 

“De mindere inkomsten zullen ook gepaard gaan met een vertraging van investeringen. Denk maar aan openbare werven die vandaag stilliggen zoals de Katelijnestraat of de site van het Beursgebouw. Ook kosten qua publiciteit voor tentoonstellingen vallen plots weg. Alles samengeteld betreft dit ook een vertraging van investeren  van om en bij de 7 miljoen euro”, reageert Mercedes Van Volcem.

Pas na deze analyse gaan we de impact kunnen budgetair vertalen.  Feit is dat de stad in overleg met de sectoren ook maatregelen zal nemen om economisch herstel te bewerkstelligen. We willen natuurlijk die maatregelen nemen die meest effect hebben, budgetair haalbaar zijn en niet de ene sector meer dan de andere bevoordelen.  Velen hebben zorgen : de haven, de winkeliers, de horeca, de evenementensector, vrije beroepers, dienstverleners, hotels en toeristische sector, …

Hopelijk snel voorbij

” Iedereen kan drie weken overleven maar 3 maanden is natuurlijk een ander verhaal. Ik zou daarom graag ook de verhuurders van handelszaken willen oproepen om gedurende de periode van de lockdown geen of minder huur aan te rekenen aan de huurders van winkels en horecazaken. Niemand heeft immers baat bij faillissementen. Hoe meer faillissementen, hoe meer leegstand en hoe meer de prijs van de huur bijgevolg ook zal zakken. Verhuurders hebben er dus alle belang bij om samen met hun huurder tot oplossingen te komen of halfweg te komen.”

Mercedes Van Volcem

Intussen wordt hier en daar nog door enkele kleine aannemers doorgewerkt. Er wordt ingezet op klein herstel van wegen, banken, netheid, speelpleinen en sportterreinen worden in orde gezet.

Daarnaast zie ik ook veel solidariteit en warmte en ook veel lokale voedingszaken met lange wachtrijen. Het komt er nu op aan samen te overleven en positief te blijven.

Stad Brugge werkt vanaf 1 december met digitale facturen

26 nov

Vanaf 1 december 2019 verstuurt Stad Brugge elektronische facturen naar haar klanten. De digitale facturen worden sneller en efficiënter verstuurd en zijn vooral duurzamer dan hun papieren tegenhanger.

Schepen van Financiën Mercedes Van Volcem is tevreden met deze evolutie: “We maken een grote sprong voorwaarts in het digitaliseren van ons facturatieproces. Op die manier verloopt het facturatieproces efficiënter maar vooral duurzaam.”

Heel wat steden digitaliseerden al hun facturatieproces. Na Antwerpen en Gent springt ook  Brugge op de kar van digitale facturen. Het grote voordeel van elektronische facturatie voor de klanten is dat de facturen sneller en efficiënter bij hen geraken en voor Stad Brugge dat het een duurzame en milieuvriendelijke oplossing is.

Schepen Mercedes Van Volcem: “Het digitaliseren van het facturatieproces zorgt voor een snellere en efficiëntere aflevering  van de facturen. Het komt bovendien de duurzaamheid ten goede. Naast het besparen van vellen papier en dus bomen , worden  ook de transportkosten en bijhorende CO2-uitstoot vermeden.”

Stad Brugge schakelt over op digitale facturen

15 nov

Vanaf 1 december  2019 zal de stad Brugge elektronische facturen versturen naar haar klanten indien ze het wensen. Brugge wenst deze stap te zetten omdat het snel, eenvoudig, efficiënt is en vooral duurzaam. Schepen van Financiën Mercedes Van Volcem is tevreden met deze evolutie. ‘We maken een grote sprong voorwaarts in het digitaliseren van ons facturatieproces. Op die manier verloopt het facturatieproces efficiënter maar vooral duurzaam.

Heel wat steden digitaliseren hun facturatieproces. Na Antwerpen, Gent, ..wenst  Brugge nu ook volop in te zetten op het digitaliseringsproces. Het grote voordeel van elektronische facturatie is dat ze sneller bij de burger geraken en dat we volop de kaart van duurzaamheid trekken.

Schepen van Financiën Mercedes Van Volcem: ‘Het digitaliseren van het facturatieproces zorgt voor een snellere aflevering  van de facturen. Het komt ook de duurzaamheid ten goede. Naast het besparen van vellen papier en dus bomen , worden  tevens de transportkosten en dus CO2 uitstoot vermeden.

Voorstelling Pcard (interparking) en BePark (Alfapark)

3 okt

Vanaf 1 januari 2020 worden de tarieven voor zowel het straatparkeren in de binnenstad als voor het parkeren in de publieke parkings aangepast. Om de stad leefbaar en toegankelijk te houden, werkt de stad Brugge een breed pakket van maatregelen uit. In dat kader worden vanaf 1 januari 2020 de parkeertarieven aangepast.

Schepen Mercedes Van Volcem: “Met de lichtjes hogere tarieven wil het stadsbestuur het langparkeren op straat ontmoedigen. Bezoekers die een langere tijd in de stad verblijven, parkeren hun auto best in de publieke parkings. Sowieso blijft de maximale duur van straatparkeren beperkt tot vier uur. De extra opbrengsten investeert de stad in maatregelen die ten goede komen aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad, zoals het uitbreiding van de parkeerinfrastructuur. Om de tariefverhoging voor de Bruggelingen zoveel mogelijk te beperken, werden in samenspraak met Interparking en Alfapark enkele voordeelformules uitgewerkt.”

Pcard Brugge (Interparking): 20% korting in de centrumparkings 

Met de Pcard Brugge krijgen bezoekers 20% korting in de centrumparkings Station, Zand, Pandreitje, Katelijne en Zilverpand. Je kan de kaart gebruiken aan de in- en uitrijzuilen van de parking. De kaart biedt heel wat voordelen: je kunt zonder ticket de parking in- en uitrijden. Zo vermijd je lange wachtrijen aan de betaalautomaat. De kaart geldt als betaalmiddel, de parkeerkosten worden nadien gefactureerd. Maandelijks krijg je een overzicht van al je parkeertransacties. En wat meer is, je kunt de Pcard ook koppelen aan je nummerplaat en zo de parking binnen en buiten rijden aan de hand van nummerplaatherkenning. De kaart is ook geldig in alle andere parkings van Interparking. De aanvraag van de Pcard is gratis en is mogelijk vanaf maandag 4 november. Dit kan online via www.pcard.be/brugge, of bij Interparking zelf in de Hoefijzerlaan 12. Daar zal een tablet beschikbaar zijn, waarbij de medewerkers van Interparking u graag verder helpen bij de aanvraag. Een andere nieuwigheid is dat je binnenkort ook een parkeerplaats kunt boeken via de website van Interparking.

Nieuw: gratis ‘shop & go’-uur in centrumparking Zand

Vanaf 1 januari 2020 kan je het eerste uur gratis parkeren volgens het ‘shop & go’ principe. Wie minder dan 1 uur parkeert in de centrumparking Zand betaalt niets. Op die manier kan men snel een boodschap doen in de binnenstad aan een voordelig tarief. Voor Pcard-houders die langer dan 1 uur parkeren vervalt de kost van het eerste uur altijd.

BePark (Alfapark): reserveer je je parkeerplaats op voorhand en geniet van 20% korting in de parking Langestraat

Ook in de parking Langestraat kan je van enkele voordelen genieten. Via de website van BePark  (www.bepark.eu ) of via de applicatie kun je op voorhand je parkeerplaats reserveren. Eens toegekomen aan de parking kun je via de app de slagboom openen. Uw telefoon is de sleutel tot de parking. Bewoners of bezoekers van de stad kunnen zo dichtbij hun huis of werkplek dagelijks of maandelijks een parkeerplaats huren.

Meer info
www.pcard.be/brugge

www.bepark.eu

www.brugge.be/parkeren

Net geen 2% van de Brugse woningen zijn tweede verblijven

24 sep

De stad Brugge telt 1.148 tweede verblijven, oftewel 1,9% van het totaal aantal woningen. Meer dan de helft, 629 om precies te zijn, bevinden zich in kustgemeente Zeebrugge. Dat blijkt uit cijfers van Mercedes Van Volcem, schepen van Financiën (Open VLD).

Het totaalaantal kan opgedeeld worden in 219 Bruggelingen die in eigen stad een tweede verblijf hebben, 804 eigenaars die niet-Bruggelingen zijn en 125 mensen uit het buitenland met een tweede verblijf in Brugge.

“Veel Bruggelingen willen een vakantiewoning verhuren in de binnenstad, maar dit drijft de prijzen inzake huren omhoog. Je mag wel een kamer verhuren als je er gedomicilieerd bent, zo kan iedereen met een kamer of ruimte over een graantje meepikken”, stelt de schepen. “Op die manier kan de Bruggeling ook leven van het toerisme: alleenstaanden kunnen een deel van hun huur delen, gepensioneerden kunnen iets bijverdienen of koppels met studerende kinderen kunnen een deel van de kost van een kot recupereren”, aldus nog Mercedes Van Volcem.

Het systeem van tweede verblijven levert ook iets op aan de stad Brugge. Eigenaars moeten een tweedeverblijfsbelasting van 1.000 euro en een milieutaks van 60 euro betalen. Dit komt jaarlijks neer op net geen 1,2 miljoen euro.

Bron: Focus WTV

Gezonde financiën, zegt Van Volcem

29 apr

PC – Voorstelling jaarrekening 2018 + begrotingswijziging 1 2019, vrijdag 26 april 2019, 14.00 uur (Stadhuis)


Brugse stadsfinanciën zijn gezond na afsluiting stadsrekening 2018 en zijn een startpunt voor het meerjarig beleidsprogramma 2019-2024

Beste dames en heren van de pers,

Ik heb de eer om als kersverse schepen van financiën de stadsrekening 2018 voor te stellen (resultaat van uitgaven en ontvangsten in 2018).

 1. Rekening 2018

1.1 Positief resultaat

Het resultaat van de rekening is goed positief met een overschot van 33 miljoen euro en autofinancieringsmarge van 22 miljoen euro.  

Het overschot van 33 mio euro is de hoogste van de afgelopen 5 jaar.  Er werd dus hoger begroot dan uitgegeven.

Opmerking  : autofinancieringsmarge betekent dat we 22 mio euro extra kunnen investeren zonder extra te moeten lenen.

1.2 Hoog investeringsniveau 2018 in verkiezingsjaar 47 mio euro

Hieronder de belangrijkste investeringsuitgaven 2018:

Voornaamste investeringsuitgaven 2018 (niet totale factuur der werken) in mio
Heraanleg ’t Zand (totale kost : 14 mio) 9,67
Investeringen in openbaar domein (wegenis, …) 6,03
Studenten- en Vrijzinnig Huis Hauwerstraat 2,78
Groene Ruimte (parken, plantsoenen of al wat groen betreft) 2,73
Xaverianensite Sint-Michiels 1,85
Woonpremies 1,61
Jeugdwerkinfrastructuur (jeugdlokalen zoals Sint-Michielslaan, Zandberg, Tempelhof,…) 1,56
Fietsinfrastructuur: fietstunnels en brug t.h.v. Boeveriepoort 1,28
Recurrente investeringen stadsgebouwen (inclusief technische uitrusting) 1,25
Speelruimte (speelpleinen,…) 1,21
Informaticamaterieel (centrale informatica) 1,07
Aankoop kunstwerken (musea) 0,84
Cactuszaal 0,80
Investeringssubsidies kerkfabrieken 0,80
Restauratie OLV-Kerk 0,51
Restauratiepremies 0,35
Vuilnisbakken en bladkorven 0,30
Restauratie Gruuthusemuseum (totale kost bedraagt 4 mio euro met 1,3 mio euro toelagen) 0,30

Ook de exploitatie-uitgaven blijven onder controle: we hebben ca. 13 miljoen euro minder uitgegeven dan gebudgetteerd 237 miljoen vs. 250 miljoen budget.  Hieronder de grootste verschillen:

De exploitatie-ontvangsten zijn circa 2 miljoen euro beter dan geraamd: 266 miljoen vs. 264 miljoen budget. 

Vooral het herstel van het toerisme na de terreurdreiging heeft een gunstig effect bij musea, vaartochten op de Reitjes en uiteraard de lokale middenstand:

 • Ontvangsten toegangsgelden musea (inclusief toeslag) 5.441.101 euro
 • Vaartochtjes op de reien 2.570.918 euro (stijging ten opzichte van 2017: 2.326.654 euro als gevolg van een bloeiend toeristisch jaar). Budget: 2.205.646 euro

  • Balans

Als we even kijken naar de balans die de bezittingen en schulden uitdrukken van de Stad dan zien we een balanstotaal van 1,16 miljard euro.  U ziet dat onze belangrijkste bezittingen onze gebouwen en wegen zijn en onze deelneming in onder meer MBZ (recent begroot en ingebracht voor 515 mio euro.  Daarnaast hebben we 115 mio euro geldmiddelen die hoofdzakelijk op korte termijn belegd zijn.

Een belangrijke kanttekening hierbij: ons Stadhuis en de Vlaamse Primitieven in onze musea zijn slechts aan een symbolische euro gewaardeerd.

 1. Schulden

Ons schuldniveau is onder controle: er is een kleine stijging met een kleine 4 miljoen euro tot 86 mio euro. Normaal zou de schuld 98 mio euro (zie vorige herziening meerjarenplan in 2018) belopen hebben maar doordat bepaalde werken niet werden uitgevoerd in 2018 maar doorgevoerd wordt de schuld groter in 2019 en 2020.

De uitstaande schuld per inwoner van Brugge is de laagste van de 13 Vlaamse Centrumsteden op Turnhout na.  In 2017 (laatste beschikbare rekeningen centrumsteden) bedraagt de Brugse stadsschuld 705 euro per inwoner t.o.v. 1.418 euro per inwoner voor alle 13 centrumsteden samen.

We vermelden in de marge wel dat we een extra voorziening moesten aanleggen voor onze toekomstige pensioenlasten, een belangrijke zorg voor de toekomst.  Ik geef even mee dat de lokale besturen het enige bestuursniveau zijn die zelf instaan voor de betaling van de pensioenen van onze statutaire ambtenaren.

 1. Toekomstfonds

Eind 2018 is er een bedrag van 19 miljoen euro in het toekomstfonds.  Drie facturen (afwerking ’t Zand , Studentenhuis en Xaverianensite worden nog in 2019 betaald (18,6 voor nieuw beleid)

jaar Heraanleg ’t Zand Xaverianen-site Studenten-huis School KTA Jacobinessen-straat Totale aanwendingen Toevoeging-en toekomstfonds per 31/12
R2014 0 0 0   0 50.000.000 50.000.000
R2015 0 940 0   940 1.974.451 51.973.511
R2016 286.841 193.948 0 0 480.789 0 51.492.721
R2017 3.811.305 582.912 0 5.000.000 9.394.217 1.168.470 43.266.975
R2018 9.670.568 1.851.770 763.543 0 12.285.882 0 30.981.093
B2019 212.937 11.033.622 397.886 0 11.644.445 0 19.336.648
totaal 14-19 13.981.651 13.663.192 1.161.429 5.000.000 33.806.272 53.142.921  
B2020 (ter info) 33.131 592.480 0 0 625.611 0 18.557.048

Opm : stadion, de bouw expohal museum (28,5 mio) niet begroot in vorige meerjarenplanning.  Rond de expohal is in 2019 wel voor 0,9 mio kredieten voorzien voor slopen voormalige schoolgebouwen (op site Jacobinessenstraat), flankerende maatregelen, omkadering wedstrijd en vergoeding niet-weerhouden kandidaten.

2019

Ik maak nu eventjes de sprong naar de eerste wijziging van het budget 2019.  Dit budget 2019 werd nog opgemaakt door mijn voorganger zodat de stad bij de legislatuurwissel haar financiële verplichtingen kon blijven voldoen.

 1. Exploitatie

Bij de exploitatie-ontvangsten kunnen we een stijging van 2,07 mio euro tot 268,84 mio euro inschrijven.  Dit zijn vooral aanpassingen van de ramingen die na het afsluiten van het initieel budget 2018 zijn binnen gekomen en in functie van de werkelijke ontvangsten in 2018.  Hierbij vermeld ik dat we de terrastaks in de deelgemeenten vanaf deze maand gehalveerd hebben (minderopbrengst ca. 65.480 euro).

De exploitatie-uitgaven stijgen met 2,84 mio eurotot 259,70 mio euro.  Dit omvat o.m.:

 • Responsabiliseringsbijdrage: + 0,32 mio euro (aanpassing aan laatste cijfers)
 • Detacheringen personeel: +0,27 mio euro
 • Uittredingsvergoedingen mandatarissen: 0,2 mio euro (is maar tijdelijk)
 • Diverse toelagen: +0,32 mio euro (zoals aan TMVW n.a.v. overname Guilinibad)
 • Actualisering diverse kosten

2.2 Investering in 2019

Een aantal investeringsprojecten van de vorige legislatuur zijn hierbij hernomen voor zover ze niet volledig afgewerkt zijn zoals:

 • Xaverianensite te Sint-Michiels (4,4 mio), we verwachten binnen een goed jaar de opening (*)
 • Studenten- en vrijzinnig huis (1,5 mio – 0,4 mio netto na toelagen) dat binnenkort zal openen (*)
 • Afwerking van het Gruuthusemuseum (1,5 mio) dat volgende maand opengaat
 • Depotinrichting musea (1 mio)
 • Stationsomgeving (0,57 mio)
 • Beurs- en congrescentrum (10 mio voor het gebouw) waar de bouw vanaf augustus zal starten.

(*) gefinancierd uit toekomstfonds

Een aantal investeringen van de vorige legislatuur worden dit jaar afgewerkt zoals hierboven opgenoemd.  Daarnaast zijn er recurrente investeringsuitgaven die overgedragen werden. 

In het totaal zijn aldus 41,5 mio euro investeringen overgedragen van het vorig jaar naar het huidig jaar.  De totale investeringen voor 2019 bedragen aldus 110,82 mio euro.

In het eigen dienstjaar noteren we bij de investeringsontvangsten:

 • Éénmalige vergoeding van 0,75 mio euro voor de overname van Interbad door TMVW
 • Schrappen verkoop bouwgronden Lissewege-Zeewege: – 5,2 mio euro
 • Verschuiven kredieten verkoop Oude Vismijn en deel Complex Himpe naar nieuw meerjarenplan voor in het totaal 9,4 mio euro.

Daarnaast werden volgende belangrijke investeringsuitgaven aangepast:

 • Strategische grondverwervingen: 5 mio euro (nieuw)
 • Wegenwerken: 5 mio euro (oa start Katelijnestraat)
 • Herschikken kredieten bouw Beurs-en Congrescentrum volgens voortgang werken: 10 mio euro voor het gebouw in 2019

2.3. Minder lenen in 2019

Deze budgetwijziging dient ook voor de inbreng van de rekening 2018.  Door de inbreng van de rekening kunnen we uitstaande schuld t.o.v. oorspronkelijk budget 2019 met 18,5 mio euro verminderen en ook de overdracht van de ontvangsten 2018.  De raming van de op te nemen leningen daalt dus van 135,9 mio euro in het initieel budget 2019 naar 117,2 mio.  In functie van de realisatie van de investeringen kan dit bedrag nog lager uitvallen.

Dit budget 2019 na wijziging is eerder te beschouwen als een overgangsbudget.

Nu zijn de stadsdiensten volop bezig met het Brugs Beleidsprogramma 19-24 financieel te vertalen voor het nieuw meerjarenplan 20-25.  Belangrijk om te weten is dat investeringen moeten voorzien worden in het jaar van de daadwerkelijke uitvoering.  De plannen voor deze investeringen moeten nog opgemaakt worden.  Dit is de voornaamste verklaring waarom nieuwe beleidsaccenten nog niet volledig zichtbaar zijn in het budget 2019.

Dames en heren,

We kunnen stellen dat ons komend beleidsprogramma financieel laten berekenen.

We hebben beleidsruimte voor de komende jaren :

– rekening houdend met 51 mio euro reserves of bestemde gelden (zoals het toekomstfonds en bestemd geld beurs- en congrescentrum) hebben we een kas van 58 mio euro (gecumuleerde budgettaire resultaat) eind 2019. 

– dit is wel in de veronderstelling dat in 2019 alle investeringen voor ca. 111 mio euro daadwerkelijk worden uitgevoerd. Dit betekent dat we 40 miljoen euro leningen voorzien in 2019 (gevolg van vorig beleid).

In de praktijk ligt de realisatiegraad (zoals in meeste andere Vlaamse gemeenten) doorgaans lager, waardoor het niet nodig zal zijn dat we 40 mio euro zullen moeten lenen.

Onze krachtlijnen voor de komende legislatuur 2019-2024 zijn:

 • Zuinig omspringen met de middelen van de Brugse belastingbetaler
 • Moderniseren en saneren waar nodig
 • Maar ook blijven investeren
 • Hierbij maximaal gemiddeld 17 mio euro lenen per jaar
 • En vooral geen belastingverhogingen voor de Bruggeling en Brugse bedrijven.

Tenslotte wil ik alle mensen van de financiële dienst danken voor al het werk bij de opmaak van de rekening en budgetwijziging.

Ik dank u voor uw aandacht.

Mercedes Van Volcem

Schepen van openbaar domein, financiën en eigendommen