Archief | Brugge RSS feed for this section

De jobbonus: voordelen

27 sep

BRUSSEL – Wie werkt moet vooruitgaan.  Vaak is het verschil tussen werken en niet werken onvoldoende.   Als politica vind ik dat mensen zoveel mogelijk aan de slag moeten en dat werken moet lonen.   Met de jobbonus steunen we de filosofie dat mensen die werken meer moeten overhouden dan wie werkloos is. Wie 1.700 euro bruto verdient, zal op maandbasis een netto premie krijgen van 50 euro.

Zo wil de Vlaamse regering het verschil tussen werken en niet werken vergroten en meer mensen aan de slag helpen. Het extraatje vermindert naarmate het loon stijgt, om helemaal te verdwijnen voor wie meer dan 2.500 euro bruto verdient. De focus ligt op de allerlaagste lonen. Kostprijs: 350 miljoen euro.

Bovendien meen ik als Vlaams volksvertegenwoordiger ook dat werkloosheid moet beperkt worden in de tijd.  Er staan zoveel vacatures open.  De horeca vindt onvoldoende personeel en moet sluiten, ook veel andere sectoren zijn geremd door groei wegens gebrek aan personeel. Tijdens je zoektocht naar werk zou je toch verplicht moeten worden om de handen uit de mouwen te steken en aan de slag te gaan.  Wie een knelpuntberoep weigert als werkloze, zou zijn steun moeten verliezen.

3 procent registratierechten voor starters

27 sep

BRUSSEL – Mogelijkheden voor starters: ze zijn hard nodig. Sinds jaar en dag in het Vlaams parlement ijver ik voor betaalbare woningen en een degelijke ondersteuning voor zij die niet kapitaalkrachtig zijn of geen spaarpotje van thuis mee krijgen. Een eigen woning creëert financiële stabiliteit. De Vlaamse regering sleutelt aan de tarieven van de registratierechten. Wie een appartement of huis koopt om zelf in te gaan wonen, zal binnenkort nog maar 3 in plaats van 6 procent registratierechten op die aankoop moeten betalen. Voor wie een tweede verblijf koopt of een huis om te verhuren, gaat het tarief van 10 naar 12 procent.

In de Septemberverklaring van de Vlaamse regering zitten de plannen van de Vlaamse regering voor het komende werkjaar en de krachtlijnen van de begroting voor volgend jaar. De regering zal verder sleutelen aan de registratierechten. Naast de daling van 6 naar 3 procent voor gezinswoningen en de stijging van 10 naar 12 procent voor tweede eigendommen, is er ook een verlaging voorzien voor wie opteert voor een ingrijpende energetische renovatie. Voor die renovaties was het tarief al verlaagd naar 5 procent. Dat tarief zou nu verder dalen naar 1 procent om op die manier de energetische renovaties een impuls te geven.

Voor je woning van minder dan 200.000 euro betaal je op de eerste schijf van 80.000 euro helemaal geen registratierechten meer. Dat komt overeen met een korting van 5.600 euro. In de Vlaamse centrumsteden (Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout) ligt de grens voor de vrijstelling op 220.000 euro. Die regel is er gekomen omdat de vastgoedprijzen in de centrumsteden gemiddeld een stuk hoger zijn.

Vandaag geldt er een uniforme registratietaks van 7% op alle gezinswoningen. Voor tweede verblijven en opbrengsteigendommen geldt nog altijd een belasting van 10%. Dat zal dus vervallen.

Reeds jaren strijd ik als liberaal om minder registratierechten voor de gezinswoning of eerste woning.   Vandaag is dat 5 procent voor woningen die onder een bepaalde prijs vallen (200000 of 220000 euro) maar vandaag zijn er quasi geen woningen meer te vinden voor die prijs. De lage rente heeft de prijzen omhoog geduwd.  Bovendien kunnen jonge mensen niet concurreren met de investeerders op de markt.

De verlaagde registratierechten voor starters zijn een goede zaak.  Zo hoop ik dat ook de komende generaties in staat zijn om een woning te verwerven. De aankoop van de eerste woning zou zelfs fiscaal vrij moeten zijn. Ik zie niet in waarom mensen moeten betalen als ze iets kopen en er ook nog twintig jaar of langer moeten voor lenen.

Bij de aankoop van een enige eigen ‘bescheiden’ woning kan u, naast het verlaagde tarief, van een extra rechtenvermindering van 5.600 euro (voor woningen onderworpen aan het tarief van de enige eigen woning) of 4.800 (voor woningen onderworpen aan het enige eigen woning met ingrijpende energetische renovatie) euro genieten.

Ik blijf ijveren voor betaalbare woningen. Bekijk hieronder mijn vragen om uitleg over woningprijzen aan minister Diependaele.

Eerste ‘vierkant groen’-licht in West-Vlaanderen staat op Brugs grondgebied.

27 sep

Het kruispunt van de Scheepsdalelaan met de Leopold I- en Leopold II-laan krijgt het ‘vierkant groen’ licht. “Hiermee zetten we een grote stap om de verkeersveiligheid door een zwart punt in Brugge aan te pakken” vertelde een verheugde schepen Mercedes Van Volcem (Open VLD Plus).

Het heraanleggen van het kruispunt stond al langer op de agenda van de stad Brugge. “In het verleden waren hier al meerdere ongevallen te betreuren, waaronder 2 dodelijke, een ingreep was dus noodzakelijk” gaf Van Volcem aan. “We gingen met ons dossier naar de Vlaamse regering en kregen een constructieve reactie van minister Peeters (Open VLD)”.

Voor de verkeersveiligheid voerde het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse overheid begin dit jaar nodige aanpassingen door. De fietspaden aan het kruispunt werden heraangelegd. “Ze werden opgeschoven om de zichtbaarheid van fietsers voor autobestuurders te verbeteren. Hiervoor waren aanpassingen nodig aan de fietspaden en aan de verkeerslichtenregeling op alle hoeken van het kruispunt.” aldus Van Volcem. Het Agentschap heeft bijkomend de verkeerslichten verder aangepast en vanaf nu geldt ‘vierkant groen’ op het kruispunt van de Scheepsdalelaan, Leopold I- en Leopold II-laan.

Wat is “vierkant groen”?

Dat betekent dat alle fietsers en voetgangers uit de verschillende richtingen telkens tegelijk groen licht krijgen om over te steken, terwijl auto’s en vrachtwagens nog even moeten wachten. “Het is het eerste kruispunt in West-Vlaanderen dat met vierkant groen wordt uitgerust sinds de wetgeving dit toelaat” zegt Lydia Peeters. “Dergelijke verkeerslichten laten pijltjes zien rond het silhouet van de fietser of voetgangers. Doel is om contact te vermijden tussen de trappers en stappers, en de auto’s en vrachtwagens, en zo dodehoekongevallen te voorkomen.”

vzw Ouders van Verongelukte Kinderen

De vzw Ouders van Verongelukte Kinderen is blij met deze bijzondere inspanning, zegt gedelegeerd bestuurder Koen Van Wonterghem. “We rekenen erop dat de ingeslagen weg verder bewandeld wordt. De evolutie aan dit kruispunt moet uiteraard nog verder opgevolgd worden, maar de hoop is wel dat zo een referentie ontstaat voor de toekomstige aanpak van andere gevaarlijke punten.”

Vergroening voor Basisschool ‘Context’

27 sep

Basisschool ‘Context’ heeft ervoor gekozen om zich mee te engageren in het onthardingsverhaal. Zowel directie als leerlingen wensen de speelplaats te ontharden, een groene invulling te geven en deze ruimte open te stellen. “Ik was hier onmiddellijk voor te vinden”, aldus een enthousiaste schepen Mercedes Van Volcem (Open VLD Plus).

“Samen met de medewerkers van de dienst Openbaar Domein ben ik aan de slag gegaan om tegemoet te komen aan de vraag van de school. Ontharden en vergroening klinken als muziek in m’n oren” stelde de schepen. In teken van de klimaatuitdagingen, maar ook voor de gezondheid van de mensen is het vergroenen een goede zaak.

Wat gaat er nu veranderen?

In totaal werd ondertussen 1.255 m² verharding weggenomen. Er zullen verschillende “groene” invullingen volgen van dit gebied. De centraal gelegen ontharde zones werden afgelopen week ingezaaid met gazon zodat de kinderen er in de toekomst naar hartenlust kunnen ravotten. Zones waar er veel schaduw aanwezig is, door gebouwen of bomen, krijgen een speciale bloemenmengsel speciaal voor schaduwrijke droge plekjes.  Dit bloemenmengsel bestaat maar liefst uit 29 soorten inheemse bloemen waaronder gewone duizendblad, wilde akelei, prachtklokje, korenbloem, bosaardbei, bosanemoon en nog veel meer. Andere gedeelten zijn dan weer ingezaaid met een laag bloemenmengsel om ecologische gazons te ontwikkelen die regelmatig maaien perfect verdragen.  Hier kan je madeliefjes, muizenoortje, klavers en nog veel meer terugvinden. Beide mengsels zijn bijzonder aantrekkelijk voor vlinders en bijtjes omdat ze een bron van voedsel zijn.

Sterke realisaties in kader van beleidsprogramma 2019-2024

“In een sterk verstedelijkte en dichtbebouwde omgeving is een bijkomende groene publieke ruimte een enorme meerwaarde voor de buurtbewoners”, zegt Van Volcem. “Het biedt mogelijkheden voor de organisatie van buurtversterkende initiatieven waardoor de cohesie en betrokkenheid groter wordt. Momenteel is een gelijkaardig traject lopende voor OLVA Assebroek waarvan de uitvoering recent werd opgestart.’

“Met realisatie van dergelijke voorstellen wil ik duidelijke stappen voorwaarts zetten in de punten uit het beleidsprogramma 2019-2024”, licht de schepen toe.  “Enkel zo kunnen we ons wapenen tegen de effecten van de klimaatverandering en nemen we maatregelen die leiden tot een overstroming robuust openbaar domein.    Door een slimme inrichting met voldoende groen en door extra ruimte te geven aan water, vangen we de gevolgen van de klimaatveranderingen veel beter op. Ik zet nog een stap verder door ook op schooldomeinen dergelijke initiatieven te ondersteunen”. “In een tweede fase worden twintig extra bomen aangeplant op de site.  Door extra bomen te voorzien streven we naar meer natuurlijke fixatie van het broeikasgas CO2 op het Brugse grondgebied”

Aanleg van voetpaduitstulpingen in de Dudzeelse Steenweg

24 sep

De stad Brugge heeft besloten een verkeersonderzoek te houden in verband met de verkeersveiligheid in de Dudzeelse Steenweg. Uit de resultaten blijkt dat op sommige specifieke punten het gevaarlijk is om over te steken. “Na het bekijken van het resultaten van het verkeersonderzoek zijn we meteen in actie geschoten. Samen met de gemeentediensten stelden we een aanpassing van de verkeersinfrastructuur voor” aldus Schepen Mercedes Van Volcem (Open VLD Plus).

Wat verandert er nu concreet?

Ter hoogte van de kruispunten met de Ronsaardbekestraat en de Pannebekestraat zullen we voetpaduitstulpingen aanleggen. Een voetpaduitstulping is een infrastructurele maatregel waar de kijkhoeken mee verhogen. Voetpaduitstulpingen zorgen er namelijk voor dat bestuurders en voetgangers elkaar tijdig en beter opmerken. “Via deze ingrepen willen we de verkeersveiligheid gevoelig verhogen” zegt de schepen.

Als alles volgens plan gaat, zal de aannemer op dinsdag 28 september met de werkzaamheden starten. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Verkinderen uit Eernegem. De werklui zullen eerst beginnen met het opbreken van de verharding op de verschillende plaatsen en nadien het nieuwe voetpad aanleggen samen met de greppels en de boordstenen. De werkzaamheden zullen ongeveer 4 werkdagen duren.

Parkeerverbod

Tijdens de werkzaamheden zal er parkeerverbod zijn ter hoogte van de drie werkzones: Dudzeelse Steenweg tussen huisnummers 39-43, Dudzeelse Steenweg vanaf hoek Ronsaardbekestraat tot huisnummer 60 en Dudzeelse Steenweg vanaf hoek Pannebekestraat tot huisnummer 82. De doorgang voor het verkeer kan te allen tijde gegarandeerd worden.

Meer weten?

Op www.brugge.be/sint-jozef kan u bij ‘werkzaamheden en projecten’ een link vinden naar nog meer projecten voor Sint-Jozef.

Sint-Gillis: ontwerp van de toekomst

16 sep

BRUGGE – In 2000 werd de Brugse binnenstad door UNESCO erkend als werelderfgoed als eindpunt van een jarenlange voorbereiding. Na het Begijnhof en het Belfort was de erkenning van de Brugse binnenstad het derde werelderfgoedlabel dat Brugge te beurt viel. Drie troeven verdienden die erkenning: het waardevol bouwkundig erfgoed, het authentiek en integer middeleeuws stadsweefsel en het feit dat Brugge de geboorteplaats is van de Vlaamse Primitieven. Naast de eer die de erkenning met zich meebracht, kwam er ook een grote verantwoordelijkheid: het behoud en beheer. Het deelplan voor het stadskwartier Sint-Gillis is de derde in zijn soort naast West-Brugge en het deelplan Ezelstraatkwartier.

De deelplannen worden uitgebouwd op basis van historisch onderzoek, inventarisatie, evaluatie en projectieplannen. Een nieuwe pijler die waar aandacht voor is anno 2021 is duurzaamheid en het behalen van de klimaatdoelstellingen. Het plan van Sint-Gillis heeft een antwoord klaar op dringende klimaatuitdagingen zoals hittestress, wateroverlast en droogte en dat in het specifieke historische stedenbouwkundige kader van de binnenstad.

Historisch onderzoek

Het historisch onderzoek op de wijk vanuit een brede benadering werpt een duidelijk beeld op de evolutie van de wijk en laat toe om de groei en de evolutie van het stadskwartier beter te begrijpen. Dit onderzoek steunt op de dienst Monumentenzorg en Erfgoed van de stad Brugge die reeds over heel wat vruchtbare kennis beschikken van zowel historisch kaarten beeldmateriaal als literatuur.

Geïntegreerde analytische benadering

Dit gedeelte gaat dieper in op het huidig functioneren en de ruimtelijke context van de wijk Sint- Gillis. Deze analyse steunt gedeeltelijk op de methodologie toegepast bij de reeds uitgevoerde deelplannen. Volgende onderdelen komen aan bod: verharde ruimte, groenblauw weefsel, sociale ruimte, mobiliteit en hernieuwbare energie.

Strategische projecten

Door middel van ontwerpend onderzoek wordt er op zoek gegaan wat de duurzame visie op de wijk kan betekenen voor een aantal strategische locaties in de wijk. Door een zoom op strategische plekken wordt aangetoond wat een ruimtelijke doorvertaling van deze krachtlijnen kan betekenen voor concrete plekken in de wijk Sint-Gillis. Deze ontwerpoefening legt heel wat kansen bloot en biedt inspiratie voor toekomstige ontwikkelingen.

Iedereen enthousiast: ‘Het vernieuwde Paalbos wordt een succes’

15 sep

BRUGGE/ASSEBROEK – Het Paalbos aan de straat Ter Lo in Assebroek is toe aan vernieuwing. “Inspraak van onze bewoners in de plannen voor het vernieuwde Paalbos zijn van groots belang. De dienst Openbaar Domein maakt er dan ook een prioriteit van. Al die meningen en de nodige vernieuwingen werden samen in een plan gebracht. De respons is unaniem enthousiast. Een pluim op onze dienst haar hoed”, aldus schepen van Openbaar Domein, Mercedes Van Volcem.
Zowat alle speeltoestellen vertonen gebreken aan het Paalbos. Ook de houten rand van de bestaande zandbak bijvoorbeeld is rot. “Het speelpleintje is dus toe aan een volledige herinrichting. We deden een online bevraging in oktober vorig jaar. Een klein jaar later mogen we zeggen dat we het voorontwerp met succes ter plaatse konden terugkoppelen”, aldus Van Volcem, onder haar bevoegdheid wordt binnenkort het speelplein in Paalbos heringericht.

9 nieuwe speeltoestellen

De speelruimte wordt met uitzondering van de kruipbuis in de bestaande heuvel volledig vernieuwd. De bestaande zandbak wordt verwijderd en vervangen door een speelzone met houtmulch als valdempende ondergrond. Daardoor zal de nieuwe ondergrond perfect overgaan in de bestaande ondergrond van het omliggende bosje. “We mikken daarbij op een natuurlijke aanleg in een natuurlijke omgeving. De nieuwe speeltoestellen zijn hoofdzakelijk gemaakt uit hout waardoor de constructies heel goed passen in de bosrijke omgeving”, duidt de schepen.

Er worden in totaal wel 9 speeltoestellen geplaatst waaronder 4 speeltoestellen die inspelen op het gebruik door kinderen met een beperking. “Die ‘speciale’ vier speeltoestellen zullen wel door iedereen gebruikt kunnen worden: een glijbaan die op de bestaande heuvel komt, een draaimolen, een korfschommel en een peuterschommel”, zegt de schepen trots.

Speelparadijs

De nieuwe picknicktafels die het ontwerp vervoegen, zijn ook toegankelijk voor mensen in een rolstoel. Er wordt ook nog 1 extra zitbank geplaatst met rugleuning en een papierkorf. “De overige speeltoestellen die geplaatst worden: een dubbele schommel, een veertje, een dubbele wip, een evenwichtsparcours en een houten klimtoren maken van het vernieuwd Paalbos een speelparadijs”, klinkt het bij Van Volcem.

Aan de contouren van de nieuwe speelruimte worden 11 palen van 3 meter hoogte in slingervorm geplaatst zodat er een natuurlijke en een speelse begrenzing komt van de speelruimte. “De aanwezigheid van het speelplein met kinderen wordt vergroot op die manier ten opzichte van de fietsers die passeren. Zo wordt de zitplaats een geborgen omgeving”, sluit Van Volcem af.

Wijkmobiliteitsplan Christus-Koning

15 sep

De wijk Christus-Koning, meer bepaald de zone afgebakend door de Houtkaai/Maria van Bourgondiëlaan/Filips De Goedelaan/Scheepsdalelaan, krijgt een wijkmobiliteitsplan opgesteld door de dienst Openbaar Domein en het studiebureau Arcadis. “Het mobiliteitsplan is een goeie stap om de verkeersleefbaarheid en de woonkwaliteit in de wijk Christus-Koning te verbeteren” Zegt een verheugde schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus).

Houtkaai

In de Houtkaai staan er verschillende veranderingen op til. Zo veranderen we de Houtkaai in een een fietsstraat, dit met als doel om het een prominente rol in het fietsroutenetwerk te geven. De knip in de Scheepsdalelaan, die vorig jaar in augustus werd geïntroduceerd, gaan we nu finaliseren. Op deze manier zal het sluipverkeer een halt toe geroepen worden. Vervolgens vindt er ook een voorbereiding plaats voor de heraanleg van Leopold I-laan, Karel De Stoutelaan en Filips De Goedelaan. Het basisplan wordt binnenkort afgewerkt en na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen, op een infomoment aan de buurtbewoners voorgesteld in het najaar van 2021.

Eerste ‘vierkant groen’ in Vlaanderen

Begin dit jaar werd, in opdracht van de Vlaamse overheid – Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), werkzaamheden uitgevoerd aan het kruispunt Scheepsdalelaan/Leopold I-laan/ Leopold II-laan. Dit kruispunt werd veiliger gemaakt voor de fietsers en de voetgangers. De fietsers en de voetgangers kregen een afzonderlijk lichtengeregeld oversteekmoment. Het kruispunt werd heringericht en kreeg omgelegde fietspaden. Hiervoor waren aanpassingen nodig aan de fietspaden en aan de verkeerslichtenregeling op alle hoeken van het kruispunt. Midden augustus kregen de fietspaden nog een coatinglaag en thermoplastische markeringen. In de loop van september worden de verkeerslichten definitief aangepast aan de nieuwe situatie zodat eind september/begin oktober 2021 het ‘vierkant groen’ een feit is. Dit is het eerste officiële ‘vierkant groen’ in Vlaanderen.

Optimalisatie verkeerslichten

De verkeerslichten aan het kruispunt Karel de Stoutelaan/Leopold I-laan gaan we optimaliseren om zo de verkeersveiligheid en de de doorstroming van openbaar vervoer te verbeteren. We doen dit aan de hand van volgende ingrepen:

• het geven van fietsers en voetgangers van een voorstart (om dode hoekconflicten met rechtsafslaand autoverkeer te vermijden);

• het plaatsen van wachttijdvoorspellers/aftellers;

• het groenknipperen van het voetgangerslicht zodat de voetganger weet dat het licht bijna op rood zal springen;

• het ‘inbellen’ van openbaar vervoer om de doorstroming van de bussen te verbeteren. ‘Inbellen’ betekent dat een aankomende bus een signaal geeft waardoor het licht op groen kan springen en de bus een optimale doorstroming kent;

• een aangepaste inrichting van het kruispunt waarbij de zichtbaarheid van fietsers en voetgangers verbeterd wordt.

Meer weten? https://www.brugge.be/een-wijkmobiliteitsplan-voor-christus-koning

Kernwinkelgebied stimuleert waaier aan winkels, horeca en vernieuwende concepten

15 sep

BRUGGE – De voorbije jaren stelden zich specifiek in de Brugse binnenstad een aantal uitdagingen. Deze uitdagingen en tendensen vormen een bedreiging in het streven naar een goede balans in de binnenstad tussen haar woonfunctie en de verschillende centrumfuncties (economie, diensten, toerisme, …) en de Unesco-werelderfgoed context. Stad Brugge wil nu een divers winkel- en horeca-aanbod stimuleren en ruimte geven aan vernieuwende winkelconcepten. Hiervoor werd een beleidsvisie kernwinkelgebied opgemaakt.

Het stadsbestuur leverde al heel wat inspanningen om beleidsmatig een antwoord te bieden op de ruimtelijke uitdagingen van detailhandel en horeca in de binnenstad. Vandaag zijn er verschillende evoluties en tendensen, zoals een monocultuur van horeca- en toeristenhandelszaken, die niet passen in de gewenste evolutie van het kernwinkelgebied. Met voorliggende beleidsvisie en werkenplan wenst het bestuur deze ongewenste functies en zaken een halt toe te roepen.

Toeristische toets

Een trend/tendens die vandaag duidelijk merkbaar is, is dat toeristische winkels het aanbod beginnen over te nemen. De verdringing door toeristische detailhandel zoals bijvoorbeeld take away, mono-aanbod van productgamma’s zoals chocolade, zeepjes, souvenirs van andere soorten detailhandel in een aantal zones (bv. Katelijnestraat, Wollestraat en Mariastraat), dit tegen de achtergrond van een verwachte groei van het toerisme in de toekomst, vormt een probleem. Deze trend begint zich ook al kenbaar te maken in de Steenstraat en Geldmuntstraat.

Met deze ‘beleidsvisie kernhandel’ ligt het kader voor om de ruimtelijke keuzes die zullen worden gemaakt in een verordening te onderbouwen. Daarom is deze beleidsvisie gesteund op een gedegen analyse van concrete cijfergegevens over de bestaande kleinhandel in de binnenstad, de evolutie van het kleinhandelsaanbod, de branchering van dit aanbod, de verschraling van dit aanbod en de investeringen van de Stad om het kernwinkelgebied te versterken. De verordening bevat een duidelijke afbakening van de verschillende zones waar bepaalde functies/branches wel of niet gewenst zijn.

In essentie streeft de verordening naar een mix van functies in het kerngebied. Daartoe werd de binnenstad opgedeeld in vijf zones met een verschillend gewenst profiel.

Zone A – de hoofdwinkelstraten

Langs de twee hoofdassen van het kerngebied, gevormd door Noordzandstraat/Geldmuntstraat en Zuidzandstraat/Steenstraat. 

In deze A-zone wenst de Stad een stedelijk shopping-gebeuren met een mix van kleine tot grote detailhandelszaken met een regionale uitstraling en een breed assortiment aan goederen. Deze twee hoofdassen staan onder een grote druk omwille van het toerisme wat onder andere resulteert in bijkomende reca. Gezien de Stad deze hoofdassen als louter shopping ziet is reca hier niet gewenst. 

De tweede tendens, en deze is zeker direct te koppelen aan het toerisme, is de opkomst van toeristenwinkels. Een dergelijke evolutie is niet gewenst en komt de kwaliteit van het shoppingebeuren niet ten goede en zorgt voor een verschraling. 

De laatste ongewenste tendens in de A-zone is het opkomst van city-concepten van supermarkten, superettes en nachtwinkels met een aanbod van voedingsproducten. Deze winkels die zich louter op een beperkt aanbod voeding concentreren zijn nefast voor het aanbod modewinkels. 

Zone B – kernwinkelgebied

In essentie is de zone B de aanliggende straten van zone A. Aan de A-zone grenzende straten met overwegend kleine tot middelgrote, gespecialiseerde detailhandel vinden en willen we een uiteenlopende profilering. Reca is hier een belangrijke schakel, maar in een nevengeschikte rol. Hier loert een monocultuur om de hoek, zeker in de meest toeristische zones. Monocultuur willen we nergens en net zoals ook in de A-zone wensen we nieuwe toeristenwinkels zoals de chocolade- en souvenirwinkels volledig te weren.

Een belangrijke bezorgdheid is ook de mogelijkheid om bepaalde laag kwalitatieve detailhandels- en recazaken te weren.

Zone C – Poortstraten/aanloop 

Poort- of aanloopstraten tot het kerngebied met diversiteit aan detailhandelszaken en elk een eigen profiel, met zowel bovenlokale uitstraling als buurtverzorgend karakter. Onder deze straten verstaan we de Smedenstraat, Ezelstraat, Langestraat, Hoogstraat, Gentpoortstraat, Nieuwe Gentweg, Garenmarkt, Eeckhoutstraat en Braambergstraat.

Hier moeten kleine bedrijfjes in het kader van ‘Handmade in Brugge’ een plaats kunnen krijgen (o.a. omwille van minder hoge huurprijzen).  Hier moet erover worden gewaakt dat het wonen niet alle handelspanden inneemt. Wonen kan wel in de plaats van handelspanden maar het evenwicht moet worden behouden.

Zone D – Toeristisch kerngebied

Het toeristisch kerngebied is een uitbreiding, een breder gebied dan de zone B. Deze zone komt overeen met de toeristische kernzone, beter gekend als de ‘Gouden Driehoek’. 

De toeristische druk in dit gebied kan leiden tot een monocultuur in het assortiment handelspanden. Dit moet worden tegengegaan. De grootste ongewenste tendens die waar te nemen is binnen deze zone is de opkomst van winkels met een louter toeristisch profiel zoals chocoladewinkels, bierpaleizen en souvenirwinkels. Deze branche van winkels verdrijft het aanbod andere winkels met als hoofdaandachtspunt de winkels met een buurtverzorgend karakter. Bijkomende toeristenwinkels zijn niet gewenst om de monocultuur en verschraling in het aanbod tegen te gaan. 

Zone E – pleinen

De afbakening van het kerngebied biedt een kader voor ontwikkeling van detailhandel en reca en wil dit doen in balans met de woonfunctie van de binnenstad. De afbakening gaat uit van de bescherming van het bestaande woonweefsel en laat dus geen verdere uitbreiding toe van het kerngebied wanneer dit ten koste gaat van het woonweefsel. 

Deze afweging stelt zich in het bijzonder bij de pleinen, die tegelijk centrale plekken zijn voor stedelijke activiteiten en structuur geven aan het kerngebied, maar die ook een belangrijke rol spelen voor de leefbaarheid van het woongebied. Bij de opmaak van de verordening wordt daarom gesteld dat geen bijkomende reca en detailhandel toegelaten worden op pleinen die op vandaag tot het woonweefsel behoren, de pleinen die structuur geven aan het kerngebied en zorgen voor diversiteit in het winkelgebeuren worden wel opgenomen in de verordening. 

Deze aanduiding zal de voorwaarden van de zones B, C en D op heffen. Dit omdat het gaat om een gebied waar verdere ontwikkeling van de reca wel wenselijk is, maar waar ook andere functies mogelijk blijven. Dit gebied leent zich voor de ontwikkeling van reca door de aanwezigheid van attracties, aantrekkelijk publiek domein en/of terrasruimte. 

Overige Brugse binnenstad

Wat niet binnen de vijf voorgaande zones valt, wordt beschouwd als ‘overige Brugse binnenstad’. Deze zone valt buiten de verordening, maar er wordt uiteraard wel rekening mee gehouden in de visievorming.

De Brugse binnenstad is een leefomgeving met heel veel kwaliteiten en wordt gelauwerd om zijn beeldkwaliteit en aangename woon- en leefomgeving. Daarom is er nood aan een mix in functies. Zowel reca, bakker, slager… zijn gewenst.

Burgemeester Dirk De fauw: “De ruimtelijke uitdagingen van detailhandel en horeca zijn groot. We streven naar een goede en leefbare balans in de binnenstad: inwoners, handel en bezoekers moeten we goed beheersen. Dit beleidsplan is hiervoor een goed instrument, en brengt deze uitdagingen en tendensen voor de verschillende zones mooi in kaart. Dat stelt ons in staat om onze stad op een evenwichtige manier verder uit te bouwen.”

Schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon: “We willen als Stad een divers winkel- en horeca-aanbod stimuleren en ruimte geven aan vernieuwende winkelconcepten. Denk maar aan nieuwe trends zoals ‘blurred concepten’, waar we in één pand een mix zien van bijvoorbeeld mode en design met een hoek waar shoppers iets kunnen drinken of eten. Met dit kernwinkelgebied plan willen we inzetten op dat divers aanbod waar zowel Bruggelingen, internationale toeristen als dagrecreanten zich thuis voelen en kwalitatieve zaken kunnen ontdekken. Shoppen in Brugge moet verrassend zijn! Er is zeker niets verkeerd met de bestaande souvenirwinkels of hun producten. Zij behouden dan ook hun vergunning maar met deze nieuwe visie kiezen we voor vernieuwing en laten we geen extra souvenirwinkels meer toe.”

“We streven naar een divers winkelaanbod in ons kernwinkelgebied. In alle centrumsteden vind je de grote ketens, die uiteraard ook in Brugge niet mogen ontbreken. Maar het DNA van Brugge als shoppingstad wordt gevormd en bepaald door de local heroes, de unieke adresjes van creatieve Brugse ondernemers die een ‘reason to come’ vormen voor heel wat shoppers”, zegt schepen van Werk en Ondernemen Pablo Annys. “‘Het plan zal ons toelaten om de aantrekkelijkheid van onze winkelkern te bewaken. Teveel van hetzelfde is nooit goed. We kiezen voor een gezonde mix van retail in de hoofdshoppingassen en horeca op de pleinen. Vernieuwende en vooruitstrevende adresjes geven we nog meer kansen door de zogenaamde ‘mixed’ of ‘blurred’ concepten voortaan gemakkelijker realiseerbaar te maken. Het combineren van functies als bijvoorbeeld een designwinkel met koffiebar, een kapsalon met lunchspot of een wijnhandel met tasting ruimte wordt voortaan eenvoudiger. Dit zijn de trends van vandaag en van de toekomst en hier spelen we ook in Brugge graag op in.”

Herdenkingsplek In teken van Dré aan de Noordveldstraat

14 sep

BRUGGE – Een jaar geleden verloor de school Het Noordveld een van haar leerlingen: Dré. Om het verlies een plaats te geven vroeg de school onze stad om een herdenkingsplek in te richten. Zo konden de leerlingen en plaats hebben om even dichter bij Dré te zijn. “De plek is echter voor iedereen die een persoonlijk verlies een plaats wil geven”, klinkt het bij schepen van Openbaar Domein, Mercedes Van Volcem.

Bijna een jaar geleden stierf Dré. Hij was een positieve leerling op de school Het Noordveld in de Noordveldstraat. Om dit verlies een plaats te geven heeft de school gevraagd aan Stad Brugge om een herdenkingsplek in te richten op de openbare graszone vooraan de school.De plek is voor iedereen die een persoonlijk verlies een plaats wil geven.

“De herdenkingsplek bestaat uit een cirkelvormige zithoek waarbij boomstammen als zitblokken gebruikt worden. De ingang is aangegeven via 2 hoge palen en een buisverbinding. De school staat in voor de versiering van de plek en bewerken ook de stapschijven. De ouders van de overleden leerling hebben via kaligrafie een mooie tekst op de muur geschilderd”, duidt Van Volcem.

Daarnaast zal de graszone extensief beheerd worden zodat natuur en bloemen de kans krijgen om te ontwikkelen. In het najaar van 2021 zal er een haag en bloembollen rondom de herdenkingsplek voorzien worden. Momenteel zijn er 3 picknickbanken en 1 picknickbank voor rolstoelgebruikers voorzien in de graszone. Alle werken zijn uitgevoerd door de arbeiders van Cluster Openbaar Domein.

“De herdenkingsplek is toegankelijk voor iedereen die een bepaald verdriet een plek wil geven. We vragen aan iedereen om deze openbare herdenkingsplek te respecteren”, sluit de schepen af.