Brugge

Brugge plant het meeste bos aan in Vlaanderen en wint Gouden Boslabel

https://focus-wtv.be/nieuws/brugge-wint-boslabel

Brugge – Op dinsdag 14 mei reikte de Bosalliantie het gouden boslabel uit. De stad Brugge won de hoofdprijs en als schepen van publiek domein mocht ik het label in ontvangst nemen.  Brugge plantte van heel Vlaanderen het meeste bomen aan. Dit is een mooie prijs en ook een prachtige realisatie want als schepen heb ik me vanaf dag 1 ingezet voor een leefbaardere  stad met meer bomen, bloemen, parken en bos.

Een groene, leefbare stad

De voorbije legislatuur zijn er verschillende stappen gezet om meer groen te voorzien in Brugge. De focus lag niet enkel op groen in landelijk gebied, we zorgden ook voor meer groen in de stad. Zo hebben we ingezet op de aanplant van hoogstammige bomen in grijze straten, parklanen, parken en kunnen inwoners een gratis boom aanvragen in hun voortuin of op het openbaar domein, gratis een gevelplantvakje laten maken of meter/peter zijn van een straattuintje.

 Ook strategische gronden zijn aangekocht om de leefbaarheid te versterken voor de Bruggeling : de site Gulden Kamer voor sportuitbreiding, de Boninvest om de Vesten te versterken, de hoeve Steevens om park en bos te maken in Sint-Kruis, de site de Lijn om ook adem te geven aan de inwoners van Assebroek, … Er zijn 10 parken gerealiseerd en 4 kregen aan make over.

Het is mijn doel om meer natuur voor de Bruggeling te realiseren, dit maakt de stad aangenamer en leefbaarder, maar ik ga nooit met de voeten vooruit. Zowel met ANB, de provincie en natuurpunt werkten we samen.

114.878 bomen in Brugge in vijf jaar of 37 ha bos in vijf jaar. 

Deze legislatuur zijn in Brugge 114.878 bomen aangeplant, dit is goed voor 37 hectare aan bos. Dit is gerealiseerd samen met verschillende partners, zoals VLM, Provincie West-Vlaanderen, het Agentschap Natuur en Bos, RL Houtland/Bosgroep en Natuurpunt, het concertgebouw maar ook particulieren hebben geplant. Van deze 37 hectare is 17,66 hectare bos door Stad Brugge aangeplant deze legislatuur.

De voorbije jaren kwam er bos bij in Foreest, Chartreuze, Engelendale, Tillegembos, Ryckeveldebos, het Rode Dopheidereservaat, maar plantten we ook geboortebosjes aan (Smisjesbos, Spijkerbos). Ook bij Cathemgoed is een hectare bos bijgeplant en in Park Steevens 0,7 hectare.

Bij het begin van deze legislatuur was het mijn doel om in Brugge minstens 21.250 bomen aan te planten, deze doelstelling hebben we ruimschoots gehaald: momenteel zijn al vijf keer zoveel bomen aangeplant.

Brugge wint Gouden Boslabel
Vlaams Parlement

Werken loont. Nog nooit zoveel mensen met migratieachtergrond buiten de EU aan de slag

Werken loont Statbel publiceerde op 19 april haar nieuwste cijfers over de werkzaamheidsgraad in ons land. Conclusie? Bijna zes op tien mensen met herkomst buiten de Europese Unie in ons land zijn aan het werk. Nooit eerder lag dat cijfer zo hoog.

Werken loont

Werken loont in ons land. Dat is voor steeds meer mensen duidelijk. Het aandeel van werkenden met een migratieachtergrond buiten de EU in ons land neemt een vlucht.

De werkzaamheidsgraad onder mensen met een niet-Europese achtergrond in België is de afgelopen jaren sneller gestegen dan bij andere bevolkingsgroepen. In 2023 was 57,4% van de mensen tussen 20 en 64 jaar met niet-Europese wortels aan het werk, een recordhoogte. Dit is een stijging van 8,2 procentpunten sinds 2013. Ondanks deze vooruitgang blijft er een aanzienlijke kloof bestaan met de algemene werkgelegenheidsgraad van meer dan 72% en 76,5% voor mensen met Belgische ouders.

Regionale verschillen zijn ook merkbaar, met Vlaanderen die een hogere werkzaamheidsgraad heeft dan Brussel en Wallonië. Mensen met wortels buiten de EU hebben een lagere werkzaamheidsgraad in Wallonië (50,6%) vergeleken met Brussel (meer dan 55%) en Vlaanderen (bijna 63%).

De afname van etnische discriminatie en een succesvoller activeringsbeleid, samen met een hoger opleidingsniveau, worden ook als verklaringen genoemd. Hiermee drukken we als liberalen onze stempel en zorgen we voor een rechtvaardiger beleid en helpen we meer mensen vooruit te gaan in het leven. Werken loont.

Lees het artikel in De Tijd hier.

Vlaams Parlement

Evolutie woningprijzen – Analyse van de Nationale Bank van België

Deze ochtend gaf de Nationale Bank van België haar analyse over de evolutie van de woningprijzen in ons land. Ze hadden het onder andere over betaalbaarheid, rente, aanbod, inkomen,…

De gemiddelde huurprijzen en de prijzen voor het kopen van een woning zijn de jongste jaren aanzienlijk gestegen. Leden van de Nationale Bank van België kwamen daarom hun analyse toelichten tijdens een hoorzitting van de commissie Wonen in het Vlaams Parlement. “Minder regulering, meer verdichting en vooral EEN GROTER AANBOD”, klonk het.

Analyse van de marktsituatie

Sinds 1973 groeiden de woningprijzen in België en Vlaanderen vrijwel constant, in tegenstelling tot veel andere landen waar prijsdalingen worden waargenomen. Deze stijgende trend wordt ook verwacht door de bevolking.

Hoewel er een afname is in de vastgoedmarkt, is deze niet zo sterk als verwacht. Met name jongeren blijven actief op de markt, zij het met een daling in absolute cijfers, maar niet in relatieve cijfers.

België heeft een hoger eigenaarschap van woningen vergeleken met het Eurogebied.

Betaalbaarheid

De betaalbaarheid van woningen is een punt van zorg geworden door de enorme stijging van de prijzen in de afgelopen jaren.

Steeds vaker kiezen startende kopers voor een hypothecaire rente met langere looptijden, wat resulteert in hogere totale rentelasten.

We zien dat het gemiddeld is het maandelijks gezinsinkomen echter ook is gestegen, gemiddeld naar 5.200 euro per maand. Desondanks is de maandelijkse aflossingslast nu een hoog percentage van het maandelijks gezinsinkomen, vooral bij langere looptijden.

Ook de eigen inbreng van kopers, wat is gestegen van 40.000 euro in 2016 naar 65.000 euro in 2023. Deze stijging wordt ondersteund door een toenemend financieel vermogen, dat minder ongelijk verdeeld is ten opzichte van het Eurogebied.

Voorstellen en conclusie met betrekking tot evolutie woningprijzen

Om de woningmarkt te verbeteren, stelden de sprekers voor om minder te reguleren, meer te verdichten van stedelijke gebieden en mogelijk meer overheidsinitiatieven voor sociale woningbouw te bekomen. Een belangrijk aandachtspunt voor de toekomst is de decarbonisatie van woningen. Er is een ambitieus plan om 5 miljoen woningen tegen 2050 energetisch te renoveren, wat een impact zal hebben op de vraagprijzen. Een focus op de decarbonisatie van verwarming is van cruciaal belang, maar men moet ook rekening houden met andere aspecten van duurzaamheid. Er zijn echter uitdagingen, zoals een gebrek aan werkkrachten in de bouwsector en de haalbaarheid van de financiële investeringen voor dergelijke renovaties.

Brugge

Herstelling historische kaaimuur in de Pottemakersstraat

Brugge – De historische kaaimuur in de Pottemakersstraat is hersteld. Dit gebeurde in nauwe samenwerking tussen de dienst Openbaar Domein, Monumentenzorg en de aannemer.

De noodzakelijke muurdoorbreking van de riool is gebeurd door, in plaats van de buis doorheen de muur te laten lopen, gekozen voor een afwerking met een omkadering van blauwe hardsteen (op maat gemaakt). Op die manier hoefde het gewelf van de beschermde brug niet doorboord te worden.

Het gedeelte van de kaaimuur werd steen per steen afgebroken, de stenen die herbruikbaar waren zijn door de aannemer gekuist, ter plaatse gestapeld en verweven in het gemetselde gedeelte. Verschillende stenen waren niet langer in goede staat en konden niet hergebruikt worden. De bijgeleverde stenen en mortel zijn pas na goedkeuring van de dienst Monumentenzorg gebruikt. Tijdens het afbreken van de muur was duidelijk dat deze indertijd in verschillende gedeeltes opgebouwd is: er was een duidelijk scheiding merkbaar bij de doorbraak, dus 2 soorten stenen met afwijkende kleuren en formaten. Dit hebben we dan ook gerespecteerd tijdens het heropbouwen.

Vlaams Parlement

Steeds meer niet-geregistreerde schenkingen

Weinig mensen denken graag aan de voorbereiding van hun erfenis. Er zijn nu eenmaal leukere dingen in het leven. Toch is het nuttig om stil te staan bij de overdracht van vermogen. Na het overlijden betalen erfgenamen een erfbelasting op hun deel van de nalatenschap. Mensen kunnen echter ook kiezen om tijdens hun leven al een deel van hun vermogen weg te schenken. Men kiest er dan voor om die schenking al dan niet te registreren. Dat hangt onder meer af van de vraag of de schenkingen roerend of onroerend van aard zijn.   

Met een goede successieplanning zoekt men fiscaal de meest voordelige weg om vermogen na te laten binnen het wettelijk stelsel. Het verschil tussen erfbelastingen en schenkingsrechten kan daarover inzicht verschaffen. 

Ik stelde daarom een vraag hierover aan minister Diependaele. Opvallend: het aantal niet geregistreerde schenkingen zit in de lift. Neem zeker eens een kijkje naar mijn vraag en het antwoord van de minister hieronder:

Brugge Vlaams Parlement

Mercedes Van Volcem: “Schaf erfbelasting tussen partners af”

Wat eerst een Voorstel van Decreet was vond geen steun bij coalitiepartners CD&V en N-VA. Daarom dient Mercedes Van Volcem (Open Vld) nu een conceptnota in om de discussie te openen over het afschaffen van de taks op verdriet. Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem is duidelijk bij het indienen van haar conceptnota rond erfbelasting. De erfbelasting tussen partners moet afgeschaft worden: “Wanneer je net geconfronteerd wordt met het verlies van je partner, is het laatste wat je nodig hebt een onrechtvaardige belasting op vermogen dat reeds belast is, begint Van Volcem. “Ik blijf het waanzinnig vinden dat je na het jarenlang opbouwen van een leven, van een spaarpotje, dat je hierop belast wordt. Je erft niet, dat kapitaal is al van jou.”

Binnen de 4 maanden na het overlijden van jouw partner dient de aangifte van nalatenschap ingediend te worden. “Terwijl het proces van rouwen nog volop plaatsvindt, volgt met de erfbelasting ook nog eens een financiële kaakslag. Niet alleen is dit een taks op verdriet. Ze is dan ook nog eens onrechtvaardig,” vertelt Mercedes Van Volcem.

Vandaag bouwen echtgenoten en partners samen een vermogen op. Op dit vermogen betalen zij tijdens hun leven al belastingen. Bij het overlijden van een echtgenoot of partner wordt datzelfde vermogen nog maar eens belast. Als niet veel later ook de tweede partner komt te overlijden, moet die erfbelasting nog maar eens betaald worden. “Het voelt niet alleen oneerlijk. Dat is het ook”.

“De belastingdruk in ons land behoort al tot de hoogste ter wereld. Het afschaffen van de erfbelasting tussen echtgenoten en partners kan daarom een eerste stap zijn om die belastingdruk te verlichten. In 13 andere Europese landen betaalt men zelfs géén erfrecht. Ik diende daarom een conceptnota in om het debat hierover opnieuw te openen”, klinkt het bij Van Volcem.

Belastingschijven sinds 1997 niet meer geïndexeerd

“Bovendien zijn de belastingschijven sinds 1997 nooit aangepast aan de inflatie. De koopkracht van de mensen neemt af en de gewesten worden slapend rijk,” ligt Van Volcem toe.

Mochten de belastingschijven van de erfbelasting echter op dezelfde manier zijn geïndexeerd als de belastingschijven van de personenbelasting, dan zou een erfgenaam eind 2023 op een erfenis van een partner 3% belasting moeten betalen op de eerste schijf van 92.145 euro, 9% op de tweede schijf tussen 92.145 euro en 460.725 euro en 27% op de derde schijf boven 460.725 euro.

Impact op burgers, maar ook op begroting

Het afschaffen van de maatregel zou een budgettaire impact hebben van zo’n 170 miljoen euro op de inkomsten van de Vlaamse Regering. De daling aan inkomsten wordt echter deels opgevangen door de uitfasering van de woonbonus. Het stopzetten van de Geïntegreerde Woonbonus eind 2019 beëindigde de instroom van belastingplichtigen waardoor een uitdoofscenario is ingezet.

Deze conceptnota is niet alleen een stap naar rechtvaardigheid maar ook naar financiële verlichting voor echtgenoten en partners. “We moeten erkennen dat partners tijdens hun leven al geconfronteerd worden met belastingen op gezamenlijk opgebouwd vermogen. Het is hoog tijd om hen bij overlijden te ontlasten”, sluit Van Volcem nog af.

Vlaams Parlement

“Dit is wanbeleid. Ik vind dit absoluut niet kunnen”, Mercedes Van Volcem over leegstand sociale woningen

Vlaanderen kampt met een stevig tekort aan sociale woningen. Vandaag staan er volgens de meest recente cijfers 176.026 gezinnen en alleenstaanden op de wachtlijst, een daling met 3,5 % ten opzichte van 2021.

De mogelijke oplossingen situeren zich op meerdere domeinen : uiteraard kan men aanbod verhogen door extra woningen te bouwen. Dat gebeurt inderdaad ook met bvb. in 2020 een netto aangroei van 1932 sociale woningen. We hebben het systeem van geconventioneerde huur ingevoerd en dat is veelbelovend, maar het zal tegelijk ook nog wel wat sleutelwerk vergen.

In deze vraag wil ik me vooral focussen op de leegstand. In De Ochtend op Radio 1 verklaarde U dat de helft van de 15.000 leegstaande woningen kortdurige leegstand betrof, namelijk tussen twee verhuringen door. De andere helft, 8.000 leegstaande woningen, wordt gecatalogeerd als structurele leegstand en wordt door de publieke opinie en kandidaat-huurders zeer kritisch bekeken.

“Het moet mij van het hart, meneer de minister, dat ik een volledig ander woonbeleid zou gevoerd hebben. Uw resultaten zijn een lange wachtlijst van 180.000 wachtenden, 15.000 leegstaande sociale woningen en dat er de afgelopen 2 jaar slechts een beperkt aantal renovaties zijn doorgevoerd. Dat is wanbeleid. Ik vind dit absoluut niet kunnen.”

Brugge

Publieke toiletten in de Heilige Magdalenakerk: uitbater gezocht

Rondom het Koningin Astridpark is er een grote vraag naar publiek sanitair. We komen tegemoet aan de grote vraag door in samenwerking met vzw YOT en de Kerkfabriek Heilige Magdalena de toiletten uit de Heilige Magdalenakerk toegankelijk te maken. We zoeken momenteel nog een uitbater voor het publiek sanitair.

Publieke toiletten in de Heilige Magdalenakerk

We willen dat de bezoekers en inwoners van het koningin Astridpark ten volle kunnen genieten van het mooie park. Dit is een prachtig park in de Brugse binnenstad met een volledig vernieuwd speelpleintje. Het is belangrijk dat we sanitaire voorzieningen kunnen voorzien voor de bezoekers.

De Heilige Magdalenakerk is één van de elf erfgoedlocaties in Vlaanderen, ze kregen het label “Flanders Heritage Venue”. Dit betekent dat hier ook congressen en bijeenkomsten kunnen plaatsvinden. Kwalitatief sanitair is dan een must.

Het kerkgebouw is in eigendom van de kerkfabriek Heilige Magdalena. Ze ontvingen in 2022 een omgevingsvergunning om de kerk te kunnen renoveren. De stad kwam hiervoor financieel tussen. Hierbij werden de sanitaire voorzieningen van de kerk nieuw ingericht, bestaande uit twee toiletten en een aangepast toilet met hellend vlak. De stad krijgt de toiletten in gebruik voor de komende 9 jaar. De kerkfabriek en vzw YOT zullen ook ten allen tijde van de toiletten gebruik kunnen maken.

Uitbater gezocht

Het stadsbestuur zoekt een uitbater voor het publiek sanitair. Indien u interesse heeft, kunt u het inschrijvingsformulier en verdere info hier raadplegen.