Vlaams Parlement

Evolutie woningprijzen – Analyse van de Nationale Bank van België

Deze ochtend gaf de Nationale Bank van België haar analyse over de evolutie van de woningprijzen in ons land. Ze hadden het onder andere over betaalbaarheid, rente, aanbod, inkomen,…

De gemiddelde huurprijzen en de prijzen voor het kopen van een woning zijn de jongste jaren aanzienlijk gestegen. Leden van de Nationale Bank van België kwamen daarom hun analyse toelichten tijdens een hoorzitting van de commissie Wonen in het Vlaams Parlement. “Minder regulering, meer verdichting en vooral EEN GROTER AANBOD”, klonk het.

Analyse van de marktsituatie

Sinds 1973 groeiden de woningprijzen in België en Vlaanderen vrijwel constant, in tegenstelling tot veel andere landen waar prijsdalingen worden waargenomen. Deze stijgende trend wordt ook verwacht door de bevolking.

Hoewel er een afname is in de vastgoedmarkt, is deze niet zo sterk als verwacht. Met name jongeren blijven actief op de markt, zij het met een daling in absolute cijfers, maar niet in relatieve cijfers.

België heeft een hoger eigenaarschap van woningen vergeleken met het Eurogebied.

Betaalbaarheid

De betaalbaarheid van woningen is een punt van zorg geworden door de enorme stijging van de prijzen in de afgelopen jaren.

Steeds vaker kiezen startende kopers voor een hypothecaire rente met langere looptijden, wat resulteert in hogere totale rentelasten.

We zien dat het gemiddeld is het maandelijks gezinsinkomen echter ook is gestegen, gemiddeld naar 5.200 euro per maand. Desondanks is de maandelijkse aflossingslast nu een hoog percentage van het maandelijks gezinsinkomen, vooral bij langere looptijden.

Ook de eigen inbreng van kopers, wat is gestegen van 40.000 euro in 2016 naar 65.000 euro in 2023. Deze stijging wordt ondersteund door een toenemend financieel vermogen, dat minder ongelijk verdeeld is ten opzichte van het Eurogebied.

Voorstellen en conclusie met betrekking tot evolutie woningprijzen

Om de woningmarkt te verbeteren, stelden de sprekers voor om minder te reguleren, meer te verdichten van stedelijke gebieden en mogelijk meer overheidsinitiatieven voor sociale woningbouw te bekomen. Een belangrijk aandachtspunt voor de toekomst is de decarbonisatie van woningen. Er is een ambitieus plan om 5 miljoen woningen tegen 2050 energetisch te renoveren, wat een impact zal hebben op de vraagprijzen. Een focus op de decarbonisatie van verwarming is van cruciaal belang, maar men moet ook rekening houden met andere aspecten van duurzaamheid. Er zijn echter uitdagingen, zoals een gebrek aan werkkrachten in de bouwsector en de haalbaarheid van de financiële investeringen voor dergelijke renovaties.

Brugge

Herstelling historische kaaimuur in de Pottemakersstraat

Brugge – De historische kaaimuur in de Pottemakersstraat is hersteld. Dit gebeurde in nauwe samenwerking tussen de dienst Openbaar Domein, Monumentenzorg en de aannemer.

De noodzakelijke muurdoorbreking van de riool is gebeurd door, in plaats van de buis doorheen de muur te laten lopen, gekozen voor een afwerking met een omkadering van blauwe hardsteen (op maat gemaakt). Op die manier hoefde het gewelf van de beschermde brug niet doorboord te worden.

Het gedeelte van de kaaimuur werd steen per steen afgebroken, de stenen die herbruikbaar waren zijn door de aannemer gekuist, ter plaatse gestapeld en verweven in het gemetselde gedeelte. Verschillende stenen waren niet langer in goede staat en konden niet hergebruikt worden. De bijgeleverde stenen en mortel zijn pas na goedkeuring van de dienst Monumentenzorg gebruikt. Tijdens het afbreken van de muur was duidelijk dat deze indertijd in verschillende gedeeltes opgebouwd is: er was een duidelijk scheiding merkbaar bij de doorbraak, dus 2 soorten stenen met afwijkende kleuren en formaten. Dit hebben we dan ook gerespecteerd tijdens het heropbouwen.

Vlaams Parlement

Steeds meer niet-geregistreerde schenkingen

Weinig mensen denken graag aan de voorbereiding van hun erfenis. Er zijn nu eenmaal leukere dingen in het leven. Toch is het nuttig om stil te staan bij de overdracht van vermogen. Na het overlijden betalen erfgenamen een erfbelasting op hun deel van de nalatenschap. Mensen kunnen echter ook kiezen om tijdens hun leven al een deel van hun vermogen weg te schenken. Men kiest er dan voor om die schenking al dan niet te registreren. Dat hangt onder meer af van de vraag of de schenkingen roerend of onroerend van aard zijn.   

Met een goede successieplanning zoekt men fiscaal de meest voordelige weg om vermogen na te laten binnen het wettelijk stelsel. Het verschil tussen erfbelastingen en schenkingsrechten kan daarover inzicht verschaffen. 

Ik stelde daarom een vraag hierover aan minister Diependaele. Opvallend: het aantal niet geregistreerde schenkingen zit in de lift. Neem zeker eens een kijkje naar mijn vraag en het antwoord van de minister hieronder:

Brugge Vlaams Parlement

Mercedes Van Volcem: “Schaf erfbelasting tussen partners af”

Wat eerst een Voorstel van Decreet was vond geen steun bij coalitiepartners CD&V en N-VA. Daarom dient Mercedes Van Volcem (Open Vld) nu een conceptnota in om de discussie te openen over het afschaffen van de taks op verdriet. Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem is duidelijk bij het indienen van haar conceptnota rond erfbelasting. De erfbelasting tussen partners moet afgeschaft worden: “Wanneer je net geconfronteerd wordt met het verlies van je partner, is het laatste wat je nodig hebt een onrechtvaardige belasting op vermogen dat reeds belast is, begint Van Volcem. “Ik blijf het waanzinnig vinden dat je na het jarenlang opbouwen van een leven, van een spaarpotje, dat je hierop belast wordt. Je erft niet, dat kapitaal is al van jou.”

Binnen de 4 maanden na het overlijden van jouw partner dient de aangifte van nalatenschap ingediend te worden. “Terwijl het proces van rouwen nog volop plaatsvindt, volgt met de erfbelasting ook nog eens een financiële kaakslag. Niet alleen is dit een taks op verdriet. Ze is dan ook nog eens onrechtvaardig,” vertelt Mercedes Van Volcem.

Vandaag bouwen echtgenoten en partners samen een vermogen op. Op dit vermogen betalen zij tijdens hun leven al belastingen. Bij het overlijden van een echtgenoot of partner wordt datzelfde vermogen nog maar eens belast. Als niet veel later ook de tweede partner komt te overlijden, moet die erfbelasting nog maar eens betaald worden. “Het voelt niet alleen oneerlijk. Dat is het ook”.

“De belastingdruk in ons land behoort al tot de hoogste ter wereld. Het afschaffen van de erfbelasting tussen echtgenoten en partners kan daarom een eerste stap zijn om die belastingdruk te verlichten. In 13 andere Europese landen betaalt men zelfs géén erfrecht. Ik diende daarom een conceptnota in om het debat hierover opnieuw te openen”, klinkt het bij Van Volcem.

Belastingschijven sinds 1997 niet meer geïndexeerd

“Bovendien zijn de belastingschijven sinds 1997 nooit aangepast aan de inflatie. De koopkracht van de mensen neemt af en de gewesten worden slapend rijk,” ligt Van Volcem toe.

Mochten de belastingschijven van de erfbelasting echter op dezelfde manier zijn geïndexeerd als de belastingschijven van de personenbelasting, dan zou een erfgenaam eind 2023 op een erfenis van een partner 3% belasting moeten betalen op de eerste schijf van 92.145 euro, 9% op de tweede schijf tussen 92.145 euro en 460.725 euro en 27% op de derde schijf boven 460.725 euro.

Impact op burgers, maar ook op begroting

Het afschaffen van de maatregel zou een budgettaire impact hebben van zo’n 170 miljoen euro op de inkomsten van de Vlaamse Regering. De daling aan inkomsten wordt echter deels opgevangen door de uitfasering van de woonbonus. Het stopzetten van de Geïntegreerde Woonbonus eind 2019 beëindigde de instroom van belastingplichtigen waardoor een uitdoofscenario is ingezet.

Deze conceptnota is niet alleen een stap naar rechtvaardigheid maar ook naar financiële verlichting voor echtgenoten en partners. “We moeten erkennen dat partners tijdens hun leven al geconfronteerd worden met belastingen op gezamenlijk opgebouwd vermogen. Het is hoog tijd om hen bij overlijden te ontlasten”, sluit Van Volcem nog af.

Vlaams Parlement

“Dit is wanbeleid. Ik vind dit absoluut niet kunnen”, Mercedes Van Volcem over leegstand sociale woningen

Vlaanderen kampt met een stevig tekort aan sociale woningen. Vandaag staan er volgens de meest recente cijfers 176.026 gezinnen en alleenstaanden op de wachtlijst, een daling met 3,5 % ten opzichte van 2021.

De mogelijke oplossingen situeren zich op meerdere domeinen : uiteraard kan men aanbod verhogen door extra woningen te bouwen. Dat gebeurt inderdaad ook met bvb. in 2020 een netto aangroei van 1932 sociale woningen. We hebben het systeem van geconventioneerde huur ingevoerd en dat is veelbelovend, maar het zal tegelijk ook nog wel wat sleutelwerk vergen.

In deze vraag wil ik me vooral focussen op de leegstand. In De Ochtend op Radio 1 verklaarde U dat de helft van de 15.000 leegstaande woningen kortdurige leegstand betrof, namelijk tussen twee verhuringen door. De andere helft, 8.000 leegstaande woningen, wordt gecatalogeerd als structurele leegstand en wordt door de publieke opinie en kandidaat-huurders zeer kritisch bekeken.

“Het moet mij van het hart, meneer de minister, dat ik een volledig ander woonbeleid zou gevoerd hebben. Uw resultaten zijn een lange wachtlijst van 180.000 wachtenden, 15.000 leegstaande sociale woningen en dat er de afgelopen 2 jaar slechts een beperkt aantal renovaties zijn doorgevoerd. Dat is wanbeleid. Ik vind dit absoluut niet kunnen.”

Brugge

Publieke toiletten in de Heilige Magdalenakerk: uitbater gezocht

Rondom het Koningin Astridpark is er een grote vraag naar publiek sanitair. We komen tegemoet aan de grote vraag door in samenwerking met vzw YOT en de Kerkfabriek Heilige Magdalena de toiletten uit de Heilige Magdalenakerk toegankelijk te maken. We zoeken momenteel nog een uitbater voor het publiek sanitair.

Publieke toiletten in de Heilige Magdalenakerk

We willen dat de bezoekers en inwoners van het koningin Astridpark ten volle kunnen genieten van het mooie park. Dit is een prachtig park in de Brugse binnenstad met een volledig vernieuwd speelpleintje. Het is belangrijk dat we sanitaire voorzieningen kunnen voorzien voor de bezoekers.

De Heilige Magdalenakerk is één van de elf erfgoedlocaties in Vlaanderen, ze kregen het label “Flanders Heritage Venue”. Dit betekent dat hier ook congressen en bijeenkomsten kunnen plaatsvinden. Kwalitatief sanitair is dan een must.

Het kerkgebouw is in eigendom van de kerkfabriek Heilige Magdalena. Ze ontvingen in 2022 een omgevingsvergunning om de kerk te kunnen renoveren. De stad kwam hiervoor financieel tussen. Hierbij werden de sanitaire voorzieningen van de kerk nieuw ingericht, bestaande uit twee toiletten en een aangepast toilet met hellend vlak. De stad krijgt de toiletten in gebruik voor de komende 9 jaar. De kerkfabriek en vzw YOT zullen ook ten allen tijde van de toiletten gebruik kunnen maken.

Uitbater gezocht

Het stadsbestuur zoekt een uitbater voor het publiek sanitair. Indien u interesse heeft, kunt u het inschrijvingsformulier en verdere info hier raadplegen.

Brugge

Stad Brugge start met historisch herstel van de Vesten na aankoop Boninvest

Start herstel historische vesten
https://www.standaard.be/

BRUGGE – In 2021 kocht Stad Brugge voor 2,4 miljoen euro een administratief gebouw en garagestelplaats gelegen aan de Boninvest. Deze strategische aankoop is een historische kans om onze Brugse vesten te herstellen. We willen de stadsvesten revitaliseren en zowel de groene wandeling als de groene fietsroute rond de stad vervolmaken. De omgevingsvergunning voor de sloop van een deel van de gebouwen is aangevraagd. We verwachten om deze in de zomer te kunnen slopen en in het najaar te kunnen starten met het aanleggen van een stukje groen. Daarmee breiden we het bestaande groene park uit.

De Vesten: trekpleister voor de Bruggeling

Onze Brugse Vesten waren nog nooit zo populair. Dagelijks maken wandelaars, fietsers en joggers er gebruik van.

Deze groene Vesten zijn uniek. In tijden waarbij groene ruimte steeds meer gegeerd is, kunnen de Bruggelingen zich heel gelukkig prijzen met deze historische Vesten.

De Boninvest op de Vesten

Bij het stuk aan de Boninvest zijn de Vesten op hun smalst. 

In 2021 konden we hier grond kopen, het stuk aan de federale overheid. We zijn fier dat deze eigendom opnieuw naar de stad gekomen is. In totaal kochten we 5280 m² grond aan. We willen de stadsvesten nog mooier en groener maken als belevingszone. Daar past de versterking van de Boninvest als groene ruimte zeker in.

Sloop en aanleg park

De betreffende gronden en gebouwen zijn momenteel voor helft nog gehuurd door de FOD Justitie.  Deze huur loopt nog tot 2027. We plannen om de andere gebouwen op de Boninvest (fase 1) dit jaar te slopen en hier het parkgebied al te laten doorlopen. Tegen de zomervakantie verwachten we om de omgevingsvergunning te bekomen, zodat de sloop kan aanvangen. In het najaar zouden we graag met de aanleg van het parkgebied aanvangen.

De historische mouterij blijft behouden, door de erfgoedwaarde zullen we deze niet laten slopen. Momenteel voorzien we geen grote werken aan het wandel- en fietspad , wel zullen we de toplaag in dolomiet vernieuwen om een veilige verbinding voor voetgangers en fietsers te blijven voorzien. Na het vrijgeven van de gebouwen in 2027, zullen we kijken om de Boninvest groener te maken en veiliger voor voetgangers en fietsers.  

Brugge

Afscheidsplaats en begraaftuin voor sterrenkindjes

afscheidsplaats en begraaftuin voor sterrenkindjes

Brugge – Op een perceel naast de Centrale Begraafplaats van Assebroek leggen we een afscheidsplaats en begraaftuin aan voor sterrenkindjes. We willen ouders en familie van sterrenkindjes een aparte plaats geven waar ze kunnen rouwen. We richten de afscheidsplaats in met veel kleur en beplanting, zodat ze hier ook tot rust kunnen komen.

Het perceel van 1.130 m² groot zullen we inrichten als afscheidsplaats en begraaftuin voor sterrenkindjes, levensloos geboren kindjes en foetussen. Als stadsbestuur is het belangrijk dat we een plaats inrichten, waar mensen kunnen praten over rouw en verlies.

Begraaftuin

Er zal een begraaftuin komen, waar de sterrenkindjes begraven kunnen worden in biologisch afbreekbare urnes of kistjes. Hier platen we meer dan 30 soorten heidevegetatie aan, zodat de tuin het hele jaar door in kleur en bloei staat. We hebben bewust gekozen voor een natuurlijke setting met kleurrijke bloemen, we willen hiermee afstand nemen van de formele begraafsfeer. Mensen kunnen tot rust komen in de natuur, we willen hen met deze plaats een plaats van rust bieden.

Er komt een wandelpad gemaakt uit vlakke natuursteen. Ieder jaar zal dit pad verlicht worden op de tweede zondag van december, de wereldlichtjesdag voor sterrenkindjes.

Strooituin

Uitstrooien is mogelijk in een strooituin/prairietuin. Deze zal aangeplant worden met verschillende grassen en bloeiende vaste planten.

Begraafvakjes

Het is ook mogelijk om kistjes in een traditioneel begraafvakje te begraven.

Er zal ook een herdenkingskunstwerk aangelegd worden, we willen hierbij met vlindertjes werken om de sterrenkindjes te herdenken.

Toegankelijkheid

We voorzien een drempelloze aansluiting tussen het toegangspad en bestaande pad. We zorgen voor voldoende zitgelegenheid, zodat men even kan neerzitten. De begraaftuin zullen we toegankelijk maken voor kinderen door er stapstenen, zwerfkeien en bankjes in kleur te voorzien.

De kostprijs voor het aanleggen is geraamd op 130.712 euro.

Meer info kun je hier vinden.

Begraafplaatsen

Start aanleg eerste natuurbegraafplaats in Brugge

Brugge – Tot nu toe was natuurbegraven in Brugge nog niet mogelijk. We willen tegemoetkomen aan de grote vraag. Daarom richten we een natuurbegraafplaatsen in op het domein De Blauwe Toren, waar ook reeds een klassieke begraafplaats is. De aanleg van de natuurbegraafplaats start op 19 februari.

Eerste natuurbegraafplaats in Brugge

Als schepen van Openbaar Domein en Financiën investeer ik ook in begraafplaatsen, dit moeten plaatsen zijn waar mensen in rust kunnen rouwen. Daarom maakte ik van de Centrale Begraafplaats in Assebroek een begraafpark met meer groen, bomen en bloemen. Nu realiseren we ook een natuurbegraafplaats, de eerste in de regio.

De wetgeving omtrent natuurbegraven is in 2016 aangepast door de grote vraag hiernaar. Onder bepaalde voorwaarden is natuurbegraven nu mogelijk in natuurgebieden van overheden. Het is belangrijk dat de natuur niet geschaad wordt. Daarom is enkel asverstrooiing, lijkwades of het begraven van biologisch afbreekbare urnes toegestaan.

Toegankelijke ingang, rustplaatsen en vlonderpad

We realiseren de natuurbegraafplaats op een mooi stukje duinengras van 3,4 hectare groot. Het behoud van het stukje natuur in het middenplein en van de bestaande beplanting staat centraal. We zorgen voor een specifiek beheer, zodat het duinengrasland in het middenplein optimaal behouden blijft. Om de overlast zoveel als mogelijk te beperken voor de natuur zijn gedenkstenen of grafmonumenten niet toegelaten.

We zorgen voor een toegankelijke, veilige ingang. Deze ligt op een hogere positie dan het maaiveld, dus werken we met een helling en voldoende rustplaatsen. Ter hoogte van de ingang zorgen we voor een infobord met meer uitleg over de werking van de natuurbegraafplaats.

Om het behoud van de ondergrond te garanderen leggen we een vlonderpad aan overheen de begraafplaats. Een opstaande boord wordt hierbij voorzien, dit is ter veiligheid van slechtzienden of mensen met een rolstoel of buggy. We laten het pad op verschillende plaatsen verbreden naar 1.80 meter, hier worden rustplekjes met zitbanken ingericht. We richten een afscheidsplaats in, waar een kleine ceremonie gehouden kan worden, bij de verbreding in het midden van het pad.

Timing en investering

Aannemer Steenhaut bvba voert de werkzaamheden uit. We voorzien een rustperiode voor de beplating in de zomer, waarna natuurbegraven vanaf het najaar mogelijk zal zijn. We investeren 519.675 euro in de aanleg.

eerste natuurbegraafpaats brugge blauw toren