Financiën

Financiën

Net geen 2% van de Brugse woningen zijn tweede verblijven

De stad Brugge telt 1.148 tweede verblijven, oftewel 1,9% van het totaal aantal woningen. Meer dan de helft, 629 om precies te zijn, bevinden zich in kustgemeente Zeebrugge. Dat blijkt uit cijfers van Mercedes Van Volcem, schepen van Financiën (Open VLD).

Het totaalaantal kan opgedeeld worden in 219 Bruggelingen die in eigen stad een tweede verblijf hebben, 804 eigenaars die niet-Bruggelingen zijn en 125 mensen uit het buitenland met een tweede verblijf in Brugge.

“Veel Bruggelingen willen een vakantiewoning verhuren in de binnenstad, maar dit drijft de prijzen inzake huren omhoog. Je mag wel een kamer verhuren als je er gedomicilieerd bent, zo kan iedereen met een kamer of ruimte over een graantje meepikken”, stelt de schepen. “Op die manier kan de Bruggeling ook leven van het toerisme: alleenstaanden kunnen een deel van hun huur delen, gepensioneerden kunnen iets bijverdienen of koppels met studerende kinderen kunnen een deel van de kost van een kot recupereren”, aldus nog Mercedes Van Volcem.

Het systeem van tweede verblijven levert ook iets op aan de stad Brugge. Eigenaars moeten een tweedeverblijfsbelasting van 1.000 euro en een milieutaks van 60 euro betalen. Dit komt jaarlijks neer op net geen 1,2 miljoen euro.

Bron: Focus WTV

Brugge Financiën

Gezonde financiën, zegt Van Volcem

PC – Voorstelling jaarrekening 2018 + begrotingswijziging 1 2019, vrijdag 26 april 2019, 14.00 uur (Stadhuis)


Brugse stadsfinanciën zijn gezond na afsluiting stadsrekening 2018 en zijn een startpunt voor het meerjarig beleidsprogramma 2019-2024

Beste dames en heren van de pers,

Ik heb de eer om als kersverse schepen van financiën de stadsrekening 2018 voor te stellen (resultaat van uitgaven en ontvangsten in 2018).

 1. Rekening 2018

1.1 Positief resultaat

Het resultaat van de rekening is goed positief met een overschot van 33 miljoen euro en autofinancieringsmarge van 22 miljoen euro.  

Het overschot van 33 mio euro is de hoogste van de afgelopen 5 jaar.  Er werd dus hoger begroot dan uitgegeven.

Opmerking  : autofinancieringsmarge betekent dat we 22 mio euro extra kunnen investeren zonder extra te moeten lenen.

1.2 Hoog investeringsniveau 2018 in verkiezingsjaar 47 mio euro

Hieronder de belangrijkste investeringsuitgaven 2018:

Voornaamste investeringsuitgaven 2018 (niet totale factuur der werken) in mio
Heraanleg ’t Zand (totale kost : 14 mio) 9,67
Investeringen in openbaar domein (wegenis, …) 6,03
Studenten- en Vrijzinnig Huis Hauwerstraat 2,78
Groene Ruimte (parken, plantsoenen of al wat groen betreft) 2,73
Xaverianensite Sint-Michiels 1,85
Woonpremies 1,61
Jeugdwerkinfrastructuur (jeugdlokalen zoals Sint-Michielslaan, Zandberg, Tempelhof,…) 1,56
Fietsinfrastructuur: fietstunnels en brug t.h.v. Boeveriepoort 1,28
Recurrente investeringen stadsgebouwen (inclusief technische uitrusting) 1,25
Speelruimte (speelpleinen,…) 1,21
Informaticamaterieel (centrale informatica) 1,07
Aankoop kunstwerken (musea) 0,84
Cactuszaal 0,80
Investeringssubsidies kerkfabrieken 0,80
Restauratie OLV-Kerk 0,51
Restauratiepremies 0,35
Vuilnisbakken en bladkorven 0,30
Restauratie Gruuthusemuseum (totale kost bedraagt 4 mio euro met 1,3 mio euro toelagen) 0,30

Ook de exploitatie-uitgaven blijven onder controle: we hebben ca. 13 miljoen euro minder uitgegeven dan gebudgetteerd 237 miljoen vs. 250 miljoen budget.  Hieronder de grootste verschillen:

De exploitatie-ontvangsten zijn circa 2 miljoen euro beter dan geraamd: 266 miljoen vs. 264 miljoen budget. 

Vooral het herstel van het toerisme na de terreurdreiging heeft een gunstig effect bij musea, vaartochten op de Reitjes en uiteraard de lokale middenstand:

 • Ontvangsten toegangsgelden musea (inclusief toeslag) 5.441.101 euro
 • Vaartochtjes op de reien 2.570.918 euro (stijging ten opzichte van 2017: 2.326.654 euro als gevolg van een bloeiend toeristisch jaar). Budget: 2.205.646 euro

  • Balans

Als we even kijken naar de balans die de bezittingen en schulden uitdrukken van de Stad dan zien we een balanstotaal van 1,16 miljard euro.  U ziet dat onze belangrijkste bezittingen onze gebouwen en wegen zijn en onze deelneming in onder meer MBZ (recent begroot en ingebracht voor 515 mio euro.  Daarnaast hebben we 115 mio euro geldmiddelen die hoofdzakelijk op korte termijn belegd zijn.

Een belangrijke kanttekening hierbij: ons Stadhuis en de Vlaamse Primitieven in onze musea zijn slechts aan een symbolische euro gewaardeerd.

 1. Schulden

Ons schuldniveau is onder controle: er is een kleine stijging met een kleine 4 miljoen euro tot 86 mio euro. Normaal zou de schuld 98 mio euro (zie vorige herziening meerjarenplan in 2018) belopen hebben maar doordat bepaalde werken niet werden uitgevoerd in 2018 maar doorgevoerd wordt de schuld groter in 2019 en 2020.

De uitstaande schuld per inwoner van Brugge is de laagste van de 13 Vlaamse Centrumsteden op Turnhout na.  In 2017 (laatste beschikbare rekeningen centrumsteden) bedraagt de Brugse stadsschuld 705 euro per inwoner t.o.v. 1.418 euro per inwoner voor alle 13 centrumsteden samen.

We vermelden in de marge wel dat we een extra voorziening moesten aanleggen voor onze toekomstige pensioenlasten, een belangrijke zorg voor de toekomst.  Ik geef even mee dat de lokale besturen het enige bestuursniveau zijn die zelf instaan voor de betaling van de pensioenen van onze statutaire ambtenaren.

 1. Toekomstfonds

Eind 2018 is er een bedrag van 19 miljoen euro in het toekomstfonds.  Drie facturen (afwerking ’t Zand , Studentenhuis en Xaverianensite worden nog in 2019 betaald (18,6 voor nieuw beleid)

jaar Heraanleg ’t Zand Xaverianen-site Studenten-huis School KTA Jacobinessen-straat Totale aanwendingen Toevoeging-en toekomstfonds per 31/12
R2014 0 0 0   0 50.000.000 50.000.000
R2015 0 940 0   940 1.974.451 51.973.511
R2016 286.841 193.948 0 0 480.789 0 51.492.721
R2017 3.811.305 582.912 0 5.000.000 9.394.217 1.168.470 43.266.975
R2018 9.670.568 1.851.770 763.543 0 12.285.882 0 30.981.093
B2019 212.937 11.033.622 397.886 0 11.644.445 0 19.336.648
totaal 14-19 13.981.651 13.663.192 1.161.429 5.000.000 33.806.272 53.142.921  
B2020 (ter info) 33.131 592.480 0 0 625.611 0 18.557.048

Opm : stadion, de bouw expohal museum (28,5 mio) niet begroot in vorige meerjarenplanning.  Rond de expohal is in 2019 wel voor 0,9 mio kredieten voorzien voor slopen voormalige schoolgebouwen (op site Jacobinessenstraat), flankerende maatregelen, omkadering wedstrijd en vergoeding niet-weerhouden kandidaten.

2019

Ik maak nu eventjes de sprong naar de eerste wijziging van het budget 2019.  Dit budget 2019 werd nog opgemaakt door mijn voorganger zodat de stad bij de legislatuurwissel haar financiële verplichtingen kon blijven voldoen.

 1. Exploitatie

Bij de exploitatie-ontvangsten kunnen we een stijging van 2,07 mio euro tot 268,84 mio euro inschrijven.  Dit zijn vooral aanpassingen van de ramingen die na het afsluiten van het initieel budget 2018 zijn binnen gekomen en in functie van de werkelijke ontvangsten in 2018.  Hierbij vermeld ik dat we de terrastaks in de deelgemeenten vanaf deze maand gehalveerd hebben (minderopbrengst ca. 65.480 euro).

De exploitatie-uitgaven stijgen met 2,84 mio eurotot 259,70 mio euro.  Dit omvat o.m.:

 • Responsabiliseringsbijdrage: + 0,32 mio euro (aanpassing aan laatste cijfers)
 • Detacheringen personeel: +0,27 mio euro
 • Uittredingsvergoedingen mandatarissen: 0,2 mio euro (is maar tijdelijk)
 • Diverse toelagen: +0,32 mio euro (zoals aan TMVW n.a.v. overname Guilinibad)
 • Actualisering diverse kosten

2.2 Investering in 2019

Een aantal investeringsprojecten van de vorige legislatuur zijn hierbij hernomen voor zover ze niet volledig afgewerkt zijn zoals:

 • Xaverianensite te Sint-Michiels (4,4 mio), we verwachten binnen een goed jaar de opening (*)
 • Studenten- en vrijzinnig huis (1,5 mio – 0,4 mio netto na toelagen) dat binnenkort zal openen (*)
 • Afwerking van het Gruuthusemuseum (1,5 mio) dat volgende maand opengaat
 • Depotinrichting musea (1 mio)
 • Stationsomgeving (0,57 mio)
 • Beurs- en congrescentrum (10 mio voor het gebouw) waar de bouw vanaf augustus zal starten.

(*) gefinancierd uit toekomstfonds

Een aantal investeringen van de vorige legislatuur worden dit jaar afgewerkt zoals hierboven opgenoemd.  Daarnaast zijn er recurrente investeringsuitgaven die overgedragen werden. 

In het totaal zijn aldus 41,5 mio euro investeringen overgedragen van het vorig jaar naar het huidig jaar.  De totale investeringen voor 2019 bedragen aldus 110,82 mio euro.

In het eigen dienstjaar noteren we bij de investeringsontvangsten:

 • Éénmalige vergoeding van 0,75 mio euro voor de overname van Interbad door TMVW
 • Schrappen verkoop bouwgronden Lissewege-Zeewege: – 5,2 mio euro
 • Verschuiven kredieten verkoop Oude Vismijn en deel Complex Himpe naar nieuw meerjarenplan voor in het totaal 9,4 mio euro.

Daarnaast werden volgende belangrijke investeringsuitgaven aangepast:

 • Strategische grondverwervingen: 5 mio euro (nieuw)
 • Wegenwerken: 5 mio euro (oa start Katelijnestraat)
 • Herschikken kredieten bouw Beurs-en Congrescentrum volgens voortgang werken: 10 mio euro voor het gebouw in 2019

2.3. Minder lenen in 2019

Deze budgetwijziging dient ook voor de inbreng van de rekening 2018.  Door de inbreng van de rekening kunnen we uitstaande schuld t.o.v. oorspronkelijk budget 2019 met 18,5 mio euro verminderen en ook de overdracht van de ontvangsten 2018.  De raming van de op te nemen leningen daalt dus van 135,9 mio euro in het initieel budget 2019 naar 117,2 mio.  In functie van de realisatie van de investeringen kan dit bedrag nog lager uitvallen.

Dit budget 2019 na wijziging is eerder te beschouwen als een overgangsbudget.

Nu zijn de stadsdiensten volop bezig met het Brugs Beleidsprogramma 19-24 financieel te vertalen voor het nieuw meerjarenplan 20-25.  Belangrijk om te weten is dat investeringen moeten voorzien worden in het jaar van de daadwerkelijke uitvoering.  De plannen voor deze investeringen moeten nog opgemaakt worden.  Dit is de voornaamste verklaring waarom nieuwe beleidsaccenten nog niet volledig zichtbaar zijn in het budget 2019.

Dames en heren,

We kunnen stellen dat ons komend beleidsprogramma financieel laten berekenen.

We hebben beleidsruimte voor de komende jaren :

– rekening houdend met 51 mio euro reserves of bestemde gelden (zoals het toekomstfonds en bestemd geld beurs- en congrescentrum) hebben we een kas van 58 mio euro (gecumuleerde budgettaire resultaat) eind 2019. 

– dit is wel in de veronderstelling dat in 2019 alle investeringen voor ca. 111 mio euro daadwerkelijk worden uitgevoerd. Dit betekent dat we 40 miljoen euro leningen voorzien in 2019 (gevolg van vorig beleid).

In de praktijk ligt de realisatiegraad (zoals in meeste andere Vlaamse gemeenten) doorgaans lager, waardoor het niet nodig zal zijn dat we 40 mio euro zullen moeten lenen.

Onze krachtlijnen voor de komende legislatuur 2019-2024 zijn:

 • Zuinig omspringen met de middelen van de Brugse belastingbetaler
 • Moderniseren en saneren waar nodig
 • Maar ook blijven investeren
 • Hierbij maximaal gemiddeld 17 mio euro lenen per jaar
 • En vooral geen belastingverhogingen voor de Bruggeling en Brugse bedrijven.

Tenslotte wil ik alle mensen van de financiële dienst danken voor al het werk bij de opmaak van de rekening en budgetwijziging.

Ik dank u voor uw aandacht.

Mercedes Van Volcem

Schepen van openbaar domein, financiën en eigendommen