Brugge

Nieuw pompstation aan de Mariabrug

BRUGGE – Met de bouw van een nieuw pompstation aan de Mariabrug saneren we een overstort en investeren we in propere reien!

Nieuw pompstation aan de Mariabrug

Met de bouw van het pompstation aan de Mariabrug saneren we een overstort, wat noodzakelijk is voor een betere waterkwaliteit in de reien. De voorbereidingswerken vatten reeds aan, maar liepen een drietal weken vertraging op door de uitvoer van een archeologisch onderzoek. Voorbij de brug op OLV-Zuid is een bouwput gemaakt waar een zeer oud graf werd opgegraven met meer dan 1.000 skeletten. Hiervoor moest een bemalingsvergunning aangevraagd worden en de hele buurt beschreven. Opzoekingen en opgravingen lopen nog tot 15 september.

Aanpassing oorspronkelijk ontwerp

Het nieuwe pompstation is eigenlijk een aanpassing van het oorspronkelijk ontwerp. Initieel was voorzien om via een doorpersing een sifon aan te sluiten onder de Mariabrug. De uitvoeringsplannen werden opgemaakt en de voorbereidingswerken vatten aan. De resultaten van de sonderingen toonden echter aan dat de oorspronkelijke plannen ernstige stabiliteitsrisico’s inhielden. De werken zouden plaatsvinden op 18 meter diepte en gelet op de ligging in de binnenstad, met beperkte ruimte, kunnen we dit risico niet nemen. Het uitvoeren van sonderingen kon ook niet eerder plaatsgrijpen omwille van de ligging van de nutsleidingen op de Mariabrug. Om die reden stuurden we bij.

Nieuw ontwerp

In het nieuw ontwerp zal het afvalwater via een pompstation en persleidingen voorbij de Mariabrug aangesloten zijn op de DWA-riolering (10 l/s). Deze sluit op zijn beurt rechtstreeks aan op de riolering Gentpoortvest. Knijpleidingen, sifons en overstortwerking kunnen hierdoor maximaal vermeden worden. Daarnaast biedt het pompstation óók een oplossing bij noodweer. Het afvalwater én niet afgekoppeld regenwater worden dan tijdig verpompt via de RWA-riolering (230 l/s). 

Kostenplaatje

Het nieuwe kostenplaatje is integraal ten laste van TMVW-Aquario. Al kon Stad Brugge bij de aannemer bedingen dat een verrekening van de nieuwe en oude kosten doorgevoerd werd. Het aangepaste ontwerp zal zo’n €580.233,96 excl. BTW kosten; maar de werken met betrekking tot de oorspronkelijk geplande doorpersing zullen niet meer plaatsvinden. Dit betekent een mindering van €389.335,60 excl. BTW. De meerprijs ten laste van TMVW-Aquario zal €190.898,36 excl. BTW bedragen.

Hinder

Voor de resterende werken is een volledige wegonderbreking vereist. Met uitzondering van één korte periode, tussen 26 oktober en 16 november, na plaatsing secanswand. Wat wel mogelijk is, is om in die periode (en tijdens bouwverlof kerst) een bredere doorgang voor voetgangers en fietsers te voorzien en koetsen doorlaten.

Detail planning werkzaamheden

 • 15 augustus – 15 september 2022  ]  archeologisch onderzoek (drietal weken langer dan voorzien)
 • 16 september – …  ]  voorbereidingswerken bouw pompstation
 • 16 september – 29 oktober 2022  ]  aanvullen bouwput (aan- en afrijden diepladers met zandcement)    
 • 6 oktober – 29 oktober 2022  ]  realiseren van de secanspalenwand
 • 26 oktober – 16 november 2022  ]  uitharding van de secanspalenwand
 • 17 november 2022 – …  ]  realisatie kopbalk, uitgraving bouwput en aanbrengen onderwaterbeton.
 • 8 december 2022 – 1 maart 2023  ]   bouw pompstation: bekistingswerken, wapeningswerken, betonneerwerken,… 
 • 23 februari 2023 – 25 april 2023  ]  rioolverbinding / persleiding
 • 26 februari 2023 – 29 april 2023  ]  rioolverbinding in de rijweg van de Mariastraat
 • 22 maart 2023 – 25 april 2023  ]  afwerken zone pompstation
 • 31 maart 2023 – 29 april 2023  ]  afwerken bovenbouw

Blijf op de hoogte van de werkzaamheden in Brugge door hier te klikken.

Nieuw pompstation aan de Mariabrug