Open VLD-oplossing enigste alternatief voor deblokkering infrastructuurwerken.

20 jan

Deze week verschenen in de media berichten over het geknoei van de Vlaamse Regering bij het zoeken naar een oplossing voor de juridische blokkering van geplande grote infrastructuurwerken. Aanleiding voor de berichten is het feit dat de Raad van State het voorstel van de Vlaamse Regering de grond in boort. “Wat niet in de media verscheen, is evenwel veel belangrijker. Tegelijk met het voorstel van de Vlaamse Regering werd immers ook het voorstel van decreet van Open Vld aan de Raad van State voorgelegd. De Raad van State gaf dat voorstel wél groen licht. Om die reden roepen wij CD&V, N-VA en sp.a op om zich achter ons voorstel te scharen en ons voorstel zo snel mogelijk goed te keuren. Enkel op die manier kunnen we snel dit kluwen ontwarren en onze economie nieuwe zuurstof geven”, stellen Vlaamse Volksvertegenwoordigers Dirk Van Mechelen en Mercedes Van Volcem.
Op 31 juli 2013 vernietigde het Grondwettelijk Hof artikel 7.4.1/2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Dat artikel gaf rechtszekerheid aan ruimtelijke uitvoeringsplannen die volgens het zgn. integratiespoor tot stand kwamen. Het integratiespoor liet toe het ruimtelijk uitvoeringsplan en het milieueffectrapport samen op te maken. Dat bespaarde tijd en had als bijkomend voordeel de bevindingen uit het milieueffectrapport onmiddellijk te kunnen “meenemen” in het ruimtelijk uitvoeringsplan. Dit integratiespoor werd onwettig bevonden omdat het aanleiding geeft tot discriminatie op vlak van de mogelijkheid tot inspraak: een afzonderlijk opgemaakte plan-MER moet aangekondigd worden in de geschreven pers en op de gemeentelijke aanplakborden. Waar het integratiespoor werd gevolgd, volstond een vermelding op het internet. Het Grondwettelijk Hof vond dit laatste een vorm van discriminatie en ging daarom over tot de vernietiging.
Rood voor voorstel meerderheid, groen voor dat van Open Vld
“Dit arrest heeft echter zware gevolgen voor een 70-tal RUP’s die opgemaakt werden volgens het integratiespoor. Het gaat zowel om gewestelijke, gemeentelijke als provinciale RUP’s. Die zijn niet vernietigd door de uitspraak, maar belanghebbenden kunnen nu wel terug de onwettigheid van deze RUP’s inroepen en de op basis van deze RUP’s verleende vergunningen aanvechten. Met andere woorden, een absoluut rechtsonzekere toestand die zo snel mogelijk moet worden opgelost. Om die reden nam Open Vld als eerste het initiatief om een voorstel van decreet in te dienen. De Vlaamse meerderheidspartijen CD&V, N-VA en sp.a dienden nadien een eigen voorstel in. Beiden werden gezamenlijk aan de Raad van State voorgelegd, met de gekende afloop: het voorstel van de meerderheid kreeg rood licht van de Raad van State, dat van Open Vld groen licht”, stelt fractievoorzitter Bart Tommelein.
Het voorstel van Open Vld houdt in dat de inspraakprocedure wordt hernomen, met ook een aankondiging in de kranten. “Vervolgens gaan we na of de aard en de inhoud van eventuele bezwaarschriften verschilt van de integratieprocedure waar er alleen maar een aankondiging via de website was. Is dit het geval dan moet de opmaak van de RUP hernomen worden; is dat niet het geval dan kan de vernietigde RUP opnieuw bevestigd worden of kan de lopende procedure voort worden gezet”, zegt hoofdindiener van het voorstel, Dirk Van Mechelen.Behoudens enkele kleinere formele opmerklingen, kan de Raad van State zich vinden in deze oplossing.
Hopelijk schaart meerderheid zich nu snel achter Open Vld-voorstel
“Een snelle oplossing is absoluut aan de orde. Belangrijke grote infrastructuurwerken zijn op de helling komen te staan. Het gaat hierbij o.m. over de hoogspanningsverbinding van het windmolenpark voor Zeebrugge tot in Zomergem, het sluitstuk van de ring rond Sint-Niklaas, het op- en afrittencomplex op de E40 in Jabbeke, de tweede spoorontsluiting van de haven van Antwerpen en nog meer lokale projecten van Oostende over Ternat tot Tienen. Vlaanderen kan het zich economisch gezien niet permitteren dat dergelijke belangrijke dossiers geblokkeerd blijven omwille van een stilzittende overheid. Wij roepen de Vlaamse meerderheidspartijen dan ook op om uit te stijgen boven de grenzen tussen meerderheid en oppositie en zich te scharen achter het Open Vld-voorstel. Op die manier kunnen we dit dossier snel deblokkeren in het belang van Vlaanderen”, besluiten Dirk Van Mechelen en Mercedes Van Volcem.

Klik op de link hierna om de tekst van het voorstel van decreet van Open Vld en het advies van de Raad van State, te consulteren: http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showParlInitiatief.action?id=897340#Stukkeninhetdossier