Van Volcem krijgt 4 eisen omtrent parkeerplan ingewilligd

10 okt

In februari 2017 trad in Brugge het nieuwe parkeerplan in werking. Dat ging echter niet zonder slag of stoot, maar werd voorafgegaan door massaal protest van Open Vld. De Bruggeling kwam zelfs vanaf de publieksbanken van het stadshuis zijn ongenoegen uiten.

De bedoeling was een verkeersleefbare en verkeersveilige stad te maken. Echter kreeg de Bruggeling het gevoel dat er niet naar hem geluisterd werd en dat de maatregelen die ingevoerd waren ondoordacht waren. Mercedes Van Volcem (Open Vld) was tijdens de gemeenteraad zeer kritisch voor de gang van zaken en kanaliseerde daarmee het ongenoegen van de Bruggeling en de mensen die haar hadden aangeschreven om actie te ondernemen tegen het nieuwe parkeerplan, dat onderdeel was van de vernieuwde mobiliteitsvisie.

Nadat het parkeerplan werd ingevoerd bleef Van Volcem vragen om snel een evaluatie door te voeren. De punten die spaak liepen moesten zo snel mogelijk in kaart gebracht worden en bijgestuurd worden.

Mercedes bekritiseerd het parkeerplan in de gemeenteraad (video)

Eerste aanpassingen

Een eerste aanpassing kwam er erg snel. Dat was al in juli 2017 waarbij de uren van 2 uur parkeren naar 4 uren gingen en tarieven voor werknemers van 5 euro naar 3 euro daalden. Open Vld had toen aangekaart dat 2uren een wel erg korte periode was en de kosten voor werknemers wel erg begonnen oplopen. Later werden er ook bezoekerskaarten voor €1 ingevoerd.

Van Volcem merkte op dat dit de wel de omgekeerde wereld leek. Eerst werd een ondoordacht plan ingevoerd. Dan werd erover nagedacht. Een sterk beleid doet eerst een meting en dan pas een wijziging aan het plan, toch?

Verdere aanpassingen

Uiteindelijk verwachten we nu terug 6 bijsturingen aan het parkeerplan. 4 van de 6 opgenomen bijsturingen werden door Open Vld Brugge aangekaart. Ze zullen vanaf 1 januari 2018 ingevoerd worden.

We lijsten ze even op voor u:

1. Breng Shop and Go naar Brugge

Eis 1: Open Vld vraagt het uitbreiden invoeren van Shop and Go in Brugge, naar het voorbeeld van Kortrijk. Dit is een doordacht systeem van kortparkeren dat tegemoet komt aan de noden van de handelaars en de klanten. Mensen kunnen op die manier nog steeds in Brugge hun boodschappen blijven doen. Dat is goed voor de winkeliers, maar ook voor de klanten die nodeloos naar parkeerplaats dienden te zoeken. Shop and Go biedt een halfuur parkeren gratis aan, op die manier blijft de rotatie van parkeerplekken hoog.

Het stadsbestuur heeft nu beslist om exclusieve zones voor kortparkeren in te voeren. Het betreft de volgende straten: Smedenstraat, Langestraat, Ezelstraat en de Katelijnestraat.

Hiermee wordt de vraag van Van Volcem ingewilligd. Tussen 20u ’s avonds en 9u ’s morgens kunnen de parkeerplaatsen gebruikt worden door de bewoners. Mercedes hoopt dat er nagedacht werd over de plaatsen en het systeem. De bedoeling is immers dat de parkeerrotatie komt hoog te liggen. We zijn matig positief maar vragen ons wel af waarom dit weer 5 jaar diende te duren. Eind 2012 en begin 2013 kwam Van Volcem reeds met haar pleidooi om het parkeerbeleid deze richting uit te sturen in het Nieuwsblad. Specifiek herhaalden we dit standpunt voor de nieuwe situatie nog in juni 2017.

2. Duidelijke zones, duidelijke communicatie

Eis 2 van Open Vld: Stop de stilstand en zorg dat het duidelijk is waar parkeerplaatsen gevonden kunnen worden en in welke zone men zich bevindt.

Van Volcem kaartte aan dat er veel onduidelijkheid bestaat bij de mensen die naar Brugge komen. Brugge wordt een onaangename stad om te bereiken omdat mensen het bos door de bomen niet meer zien, en dus maar Brugge links laten liggen. De blauwe zones zijn niet altijd duidelijk, zowel in de binnenstad als de deelgemeenten.

Het stadsbestuur communiceert dat alle zones aangeduid staan met de wettelijk vereiste verkeersborden. Echter omdat dit niet duidelijk is zullen nu herhalingsborden worden aangebracht.

Van Volcem is blij dat dit nu duidelijker zal worden. De impact van mensen die niet weten waar ze moeten zijn of wat ze moeten doen is groot in steden en zorgt enkel voor een verdere stilstand van de Brugse mobiliteit. Het systeem moet eenvoudiger en alleszins beter gecommuniceerd. We willen niet dat de mensen gefrustreerd terugkeren van een dagje of weekendje Brugge. Ook de bewoners en handelaars verdienen het om niet in verkeerschaos terecht te komen.

Het stadsbestuur liet weten dat er voor de deelgemeenten stickers zullen aangebracht worden die wijzen op de aanwezigheid van de blauwe zone om aan dit probleem tegemoet te komen.

3. Zorg voor shuttlebusjes van en naar de stad

Eis 3: Er komen kleine shuttlebusjes. De shuttlebusjes worden sterk geassocieerd met Open Vld. Dit om de simpele reden dat Mercedes Van Volcem er in 2012 reeds voor ijverde. Van 2013 tot 2017 bleef zij aanhalen dat het absurd is om zoveel zware bussen door onze mooie stad te voeren. In augustus 2017 riep zij nog strijdvaardig op om dan maar zelf een mobiliteitsbedrijf op te richten te Brugge.

Het stadsbestuur communiceert nu dat er vanaf januari shuttlebusjes zullen komen. Er wordt begonnen met 3 stuks. Zij zullen ingezet worden in periodes van evenementen of shoppingweekends.

Bij monde van Van Volcem reageert Open Vld PLUS nu matig positief. We zijn blij dat er shuttlebusjes komen. Van Volcem is altijd voorstander geweest om de park-and-rides en rand beter te ontsluiten. Van Volcem diende reeds een interpellatie in voor de komende gemeenteraad om na te gaan waarom dit 5 jaar moest duren en of de uitrol wel ambitieus genoeg is.

In Mechelen is het blijkbaar elke zaterdag shoppingweekend, want daar zijn er meer busjes, en rijden ze gewoon ook elke zaterdag, klinkt het.

4. Verbouwen in Brugge wordt bestraft

Eis 4: Stop met verbouwers op kosten te jagen.

Van Volcem haalde zowel in de pers als op de gemeenteraad hard uit tegen de oplopende kosten voor mensen die werkzaamheden uitvoeren en daardoor een deel van de openbare ruimte inpalmen. Ze verwees naar mails van mensen die haar aanschreven. Vaak jonge mensen, die een kleine woning aan het verbouwen waren, en meteen in de kosten gejaagd werden. In bepaalde gevallen ging het over meer dan 4000 EURO.

Van Volcem pleit al langer om de stadsvlucht tegen te gaan in Brugge. Dergelijke zaken hielpen daar absoluut niet bij. We zijn momenteel blij dat het stadsbestuur de mensen deels tegemoet komt en deze eis van Open Vld inwilligt.

Het stadsbestuur communiceert dat de tarifering voor het gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van de uitvoering van wegenwerken, bouwwerken en andere werkzaamheden wordt aangepast.  Doelstelling is tweeledig: enerzijds wil  de stad de mensen die investeringen doen aan hun huis in de binnenstad verder stimuleren en anderzijds willen we de inname van het openbaar domein door aannemers en de hiermee gepaard gaande hinder tot een minimum beperken.

Mercedes Van Volcem reageert positief op deze communicatie: Sinds de invoering van het nieuwe parkeerplan zag de stad ook de inkomsten uit parkeervergunningen fors stijgen. Van Volcem haalde dit in september nog aan in het Nieuwsblad.

Het inpalmen van betalende parkeerplaatsen voor verhuizingen, containers en verbouwingen leverde de stad dit jaar 189.100 euro op, dat was in september al meer dan in heel 2016 tezamen. De stad bestraft dus wie wil wonen en verbouwen in de binnenstad.  In september schreef een jong koppel mij dat ze na hun verbouwing een bedrag van 2.500 euro moesten betalen. Er worden renovatiepremies gegeven en vervolgens wordt alles tenietgedaan door hoge parkeerkosten. Dergelijke taferelen moeten stoppen!

De belangrijkste wijzigingen aan het tariefreglement zijn nu:

 • Het loskoppelen van het gebruik van het openbaar domein van de betalende parkeerplaatsen in de Brugse binnenstad (het ei van Brugge). Er werd immers vastgesteld dat innames van andere delen van het openbaar domein (bv; voetpad, rijbaan,…) vaak een veel grotere impact hebben en meer hinder veroorzaken dan de innames van de betalende parkeerplaatsen.
 • Het vrijstellen van tarifering van innames van het openbaar domein voor een korte duur. De eerste twee dagen van de inname openbaar domein zijn gratis. Hierdoor worden specifieke innames zoals verhuizingen, leveringen, ruimingen,… gefaciliteerd.
 • Het beheersbaar houden van de tarifering bij langdurige innames van het openbaar domein. Er wordt afgestapt van een continue tarifering per dag en vanaf de tweede maand overgeschakeld naar een maandelijkse progressieve tarifering per begonnen maand.

5. De andere wijzigingen voor het parkeerregime

A) Een andere wijziging die de stad zal doorvoeren betreffen de Rijselstraat en Dorpstraat, daar komt een aparte blauwe zone waar men elke dag van de week van 9u tot 18u twee uren mag parkeren. Bewoners en werkenden zijn vrijgesteld door middel van een digitale parkeervergunning.

B) Enkele straten zullen worden toegevoegd of weggelaten uit de blauwe zone na protest van bewoners uit de deelgemeenten:

Volgende straten worden toegevoegd bij de blauwe zone:

 • Sint-Michiels: Titecastraat (van Abdijbekestraat tot ’t Speelhof).
 • Sint-Andries: Sint-Baafsstraat, Hertogenstraat, Diksmuidse Heerweg (tot Sint-Baafsstraat) en Gistelse steenweg (tot Sint-Baafstraat).
 • Sint-Jozef: Fort Lapin (ventweg), Louis de Potterstraat, Paul Devauxstraat, Koolkerkse Steenweg (63-99 & 110-150) en Jules Van Praetstraat (1-21  &  2-4 )
 • Sint-Kruis: Blauwkasteelweg (tot Boogschutterslaan).
 • Assebroek: Sint-Katarinastraat (volledig), Tuinstraat.

Volgende straten worden uit de blauwe zone gehaald:

 • Wiedauwbos
 • Mantelstuk (Sint-Kruis).

C) Er komen extra maatregelen voor voor bezoekers van hulpbehoevenden met mantelzorg, cursisten en hogeschoolstudenten.

6. Open Vld PLUS zal blijven pleiten voor de stilstand te doorbreken en een betere mobiliteit te garanderen.

Concreet pleiten we voor:

6.1. Ondergrondse parkeerplaatsen:

 • Weylerkazerne
 • Sint – Walburaplein (Europacollege)
 • Uitbreiding van het Zand
 • ….

Bekijk ons kaartje onderaan voor onze holistische visie.

6.2. Shop and Go’s in de winkelstraten

6.3. Aangepaste parkeeruren

Het lijkt ons goed om in de Smedenstraat en de Katelijnestraat maximum twee uren parkeren toe te staan. Dit aangezien er mogelijkheid is in het Zand te parkeren alsook op de Katelijneparking en Oud Sint – Jan.

6.4. Van de rand naar het Zand. Werk maken van meer randparkings

We denken vooral aan Sint Pieters, Waggelwater, Altebij en Kinepolis. Dit in combinatie met een echt ambitieus plan van shuttlebussen met een hoge frequentie vanuit de rand naar het Zand.

Dit zien wij ook als de oplossing voor de aan- en afvoer van toeristen en dagjesmensen.

Let op: Met shuttlebussen bedoelen wij geenszins de zware bussen die nu ingezet worden door De Lijn. We bedoelen veilige, kleinere en milieuvriendelijke busjes die de leefbaarheid verhogen en ons erfgoed respecteren.

Zo ziet Open Vld PLUS het:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rood: Bestaande parkings

 1. Pandreitje
 2. Biekorf
 3. Langestraat
 4. Zilverpand
 5. Katelijnestraat
 6. Station

Wit: Parkings die Open Vld uitgebreid wil zien worden

 1. Station
 2. Zand met 600 plaatsen
 3. Oud Sint – Jan

Groen: Plaatsen waar Open Vld parkeergelegenheden wil voorzien

 1. Groenestraat 62 voor buurt aan Boeveriepoort
 2. Ezelstraat aan Middenschool
 3. Graaf Visart (onder de grond)
 4. Bevrijdingslaan bvb site Metro
 5. Kinepolis
 6. Begin van de Baron Ruzettelaan (Boudewijnbrug)
 7. Altebij (Sint Kruis)

Blauw: Multifunctioneel gebruik mogelijk maken

 1. Gerechtsgebouw (Langestraat)
 2. Oude Gentweg – Vlaamse overheid
 3. Hemelsdaele
 4. Speelplein Sint – Leo
 5. B-park sint-Pieters
 6. Parking aan het nieuwe voetbalstadion op lange termijn