Tag: pompstation

Brugge

Nieuw pompstation aan de Mariabrug

BRUGGE – Met de bouw van een nieuw pompstation aan de Mariabrug saneren we een overstort en investeren we in propere reien!

Nieuw pompstation aan de Mariabrug

Met de bouw van het pompstation aan de Mariabrug saneren we een overstort, wat noodzakelijk is voor een betere waterkwaliteit in de reien. De voorbereidingswerken vatten reeds aan, maar liepen een drietal weken vertraging op door de uitvoer van een archeologisch onderzoek. Voorbij de brug op OLV-Zuid is een bouwput gemaakt waar een zeer oud graf werd opgegraven met meer dan 1.000 skeletten. Hiervoor moest een bemalingsvergunning aangevraagd worden en de hele buurt beschreven. Opzoekingen en opgravingen lopen nog tot 15 september.

Aanpassing oorspronkelijk ontwerp

Het nieuwe pompstation is eigenlijk een aanpassing van het oorspronkelijk ontwerp. Initieel was voorzien om via een doorpersing een sifon aan te sluiten onder de Mariabrug. De uitvoeringsplannen werden opgemaakt en de voorbereidingswerken vatten aan. De resultaten van de sonderingen toonden echter aan dat de oorspronkelijke plannen ernstige stabiliteitsrisico’s inhielden. De werken zouden plaatsvinden op 18 meter diepte en gelet op de ligging in de binnenstad, met beperkte ruimte, kunnen we dit risico niet nemen. Het uitvoeren van sonderingen kon ook niet eerder plaatsgrijpen omwille van de ligging van de nutsleidingen op de Mariabrug. Om die reden stuurden we bij.

Nieuw ontwerp

In het nieuw ontwerp zal het afvalwater via een pompstation en persleidingen voorbij de Mariabrug aangesloten zijn op de DWA-riolering (10 l/s). Deze sluit op zijn beurt rechtstreeks aan op de riolering Gentpoortvest. Knijpleidingen, sifons en overstortwerking kunnen hierdoor maximaal vermeden worden. Daarnaast biedt het pompstation óók een oplossing bij noodweer. Het afvalwater én niet afgekoppeld regenwater worden dan tijdig verpompt via de RWA-riolering (230 l/s). 

Kostenplaatje

Het nieuwe kostenplaatje is integraal ten laste van TMVW-Aquario. Al kon Stad Brugge bij de aannemer bedingen dat een verrekening van de nieuwe en oude kosten doorgevoerd werd. Het aangepaste ontwerp zal zo’n €580.233,96 excl. BTW kosten; maar de werken met betrekking tot de oorspronkelijk geplande doorpersing zullen niet meer plaatsvinden. Dit betekent een mindering van €389.335,60 excl. BTW. De meerprijs ten laste van TMVW-Aquario zal €190.898,36 excl. BTW bedragen.

Hinder

Voor de resterende werken is een volledige wegonderbreking vereist. Met uitzondering van één korte periode, tussen 26 oktober en 16 november, na plaatsing secanswand. Wat wel mogelijk is, is om in die periode (en tijdens bouwverlof kerst) een bredere doorgang voor voetgangers en fietsers te voorzien en koetsen doorlaten.

Detail planning werkzaamheden

 • 15 augustus – 15 september 2022  ]  archeologisch onderzoek (drietal weken langer dan voorzien)
 • 16 september – …  ]  voorbereidingswerken bouw pompstation
 • 16 september – 29 oktober 2022  ]  aanvullen bouwput (aan- en afrijden diepladers met zandcement)    
 • 6 oktober – 29 oktober 2022  ]  realiseren van de secanspalenwand
 • 26 oktober – 16 november 2022  ]  uitharding van de secanspalenwand
 • 17 november 2022 – …  ]  realisatie kopbalk, uitgraving bouwput en aanbrengen onderwaterbeton.
 • 8 december 2022 – 1 maart 2023  ]   bouw pompstation: bekistingswerken, wapeningswerken, betonneerwerken,… 
 • 23 februari 2023 – 25 april 2023  ]  rioolverbinding / persleiding
 • 26 februari 2023 – 29 april 2023  ]  rioolverbinding in de rijweg van de Mariastraat
 • 22 maart 2023 – 25 april 2023  ]  afwerken zone pompstation
 • 31 maart 2023 – 29 april 2023  ]  afwerken bovenbouw

Blijf op de hoogte van de werkzaamheden in Brugge door hier te klikken.

Nieuw pompstation aan de Mariabrug

Brugge

Stad Brugge voltooit werkzaamheden op site VTI

“De afvoer van vuil water wordt verzekerd”, aldus schepen Mercedes Van Volcem.

BRUGGE- De werkzaamheden voor het nieuwe pompstation op de site VTI zijn zo goed als voltooid. “De constructie van het pompstation, bufferbekken en de bijhorende persleiding zijn afgewerkt. Om het afvalwater van de verschillende percelen efficiënt af te voeren, was er nood aan een overkoepelende visie op het afwateringssysteem op de site. Door deze werkzaamheden zijn de site Bombardier en het VTI-schoolgebouw aangesloten op het gescheiden rioleringsstel wat zorgt voor properder oppervlaktewater”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. De totale kostprijs van de werken bedraagt 260.400 euro exclusief btw.

Op wandelafstand van het station en gelegen langs het kanaal, in de Vaartdijkstraat ligt de site van het VTI. De school beschikt over een fonkelnieuw complex dat vanaf 2022 effectief in gebruik genomen wordt. “Bij de realisatie van het nieuwe complex koos de school eerst voor de waterzuivering uit te voeren aan de hand van een rietveld. Dit bleek echter niet haalbaar en daarom keurden we een alternatieve uitvoeringsmethode goed. Namelijk de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel”, duidt de Brugse schepen Van Volcem.

Waterzuivering

De werkzaamheden aan de site van het VTI kaderen onder andere  binnen de Europese kaderrichtlijnen die stellen dat hemelwater en vuil water tegen 2027 volledig gescheiden moeten worden. Vuil water moet hierbij zo goed mogelijk opgevangen en gezuiverd worden. “Met de realisatie van het pompstation zorgen we ervoor dat het vuil water van de school via het gescheiden rioleringsstelsel weggepompt wordt richting een waterzuiveringsinstallatie. Nadien kan het water richting de waterlopen. Ook voor de nabijgelegen bedrijven wordt voorzien in optimale afvoer van vuil water. Zo werden de gronden van de Bombardier en La Brugeoise aangesloten om in een latere fase eventuele nieuwe ontwikkelingen zonder problemen te kunnen opvangen”, legt schepen Mercedes Van Volcem uit.  

Bufferbekken en persleiding

Tijdens de constructie van het pompstation werden de daarbij horende bufferbekken en de persleiding afgewerkt. “De bufferbekken laten ons toe om bij een technische storing van het pompstation het water 24h lang te bufferen om het nadien te laten wegpompen. De persleiding met een lengte van 192 m loopt onder het kanaal van Gent en Oostende door”, aldus schepen Van Volcem.

Timing

De werkzaamheden op de site namen in totaal 2,5 maanden in beslag. “Nu rest ons enkel nog de plaatsing van het elektromechanische gedeelte. Die wordt in de 2de helft van augustus voorzien. Daarmee zal alles mooi op tijd klaar zijn voor de opening van het nieuwe schooljaar. De afvoer van vuil water wordt verzekerd”, stelt schepen van Openbare Werken Mercedes Van Volcem. 

Zes investeringsdossiers

Ook bij andere projecten in Brugge trekt de stad volop de kaart van proper oppervlaktewater. Vanaf 2022 starten er in Brugge zes grote investeringen. Dat zowel in de binnenstad als de deelgemeenten. De stad diende zes dossiers in bij de Vlaams Milieumaatschappij. We leggen in alle straten een gescheiden rioleringsstelsel aan. Dit is een goede zaak voor de bewoners en het milieu.  De dossiers zijn verspreid over diverse deelgemeenten : wijk Blijmare, de Bloemenwijk, de Singel en Buiten Boeverievest en de Dampoortwijk”, legt de Brugse schepen Van Volcem uit.  “Er zijn ook  twee projecten die zich situeren in de binnenstad: de Sint-Jorisstraat en Vlamingdam en daarnaast ook de wijk rond de Sint-Annakerk – het plein zelf en Joost de Damhouderstraat.”