Sint-Pieters

Brugge Sint-Pieters Sint-Pieters

Opmaak Masterplan Sint-Pietersplas stap dichterbij

Het stadsbestuur besliste eerder al om voor het recreatiegebied Sint-Pietersplas een masterplan of inrichtingsstudie op te maken. “De opmaak van een masterplan is een essentieel element om huidige en toekomstige (aan)vragen binnen dit gebied te kunnen beoordelen, vertelt Schepen Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus). “Daarom maakten we de voorbije weken werk om een grondig bestek op te maken alvorens voor deze opdracht een ontwerper aan te stellen.”

De Sint-Pietersplas zal binnenkort ontwikkeld worden als recreatief gebied. Hier moeten spelen, zwemmen, watersporten, ontmoeting en beleving straks centraal staan. “Om het recreatiedomein Sint-Pietersplas verder te kunnen uitbouwen, is er dus dringend nood aan een inrichtingsstudie/masterplan”, aldus Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. “We onderzoeken daarom op welke manier het bestaande recreatief aanbod en de vraag naar bijkomend recreatief aanbod in dit gebied een plaats kunnen krijgen. Hierbij is het essentieel dat de draagkracht van het gebied niet overschreven zal worden.”

Plas vzw

Het was oorspronkelijk de bedoeling dat Aan de Plas vzw hiertoe het initiatief nam. Dit in samenspraak met de Stad. Na enkele gesprekken met Aan de Plas vzw werd echter duidelijk dat hiervoor de nodige expertise en financiële middelen bij hen ontbreken. “Gezien dit domein eigenlijk als een openbaar stadsdomein kan worden beschouwd, leek het ons aangewezen dat de stad zelf het initiatief in handen neemt en een ontwerper hiertoe aanstelt,” legt Van Volcem uit.

Weldra meer zicht op de toekomst van de Sint-Pietersplas

Actieplan

Het masterplan zal een concreet ruimtelijk kader bevatten. Hierin zal men de beschrijving ten aanzien van gebouwen en constructies, verhardingen, ontsluiting, beplanting, en parkeren uiteen doen. “Dit masterplan moet ook gericht zijn op uitvoering en zal daarom een actieplan bevatten. Bij de opmaak zullen ook de omwonenden (en andere stakeholders) betrokken worden om zo tot een gedragen en uitvoerbaar masterplan te komen”, besluit Van Volcem.

Sint-Pieters

Voorbereidende nutswerken voor plaatsing geluidsschermen op N31

Vanaf maandag 4 november 2019 starten voorbereidende nutswerken voor de plaatsing van geluidsschermen langs de N31 Expresweg in Brugge. Deze voorbereidende werken zullen vermoedelijk 6 maanden in beslag nemen.

Agentschap Wegen en Verkeer voorziet geluidsschermen aan weerszijden van de N31 tussen de Legeweg en de Koningin Astridlaan. Daarnaast komt er ook nog een stuk geluidsscherm aan de westkant van de N31 ten zuiden van de al geplaatste geluidsschermen aan de Tillegembrug.

Nutsbedrijven (waaronder Fluvius en Farys) zullen vanaf maandag 4 november hun nutsleidingen verleggen zodat er geluidsschermen kunnen geplaatst worden op de N31. Deze voorbereidende nutswerken zullen vermoedelijk 6 maanden duren.

Er worden de komende 6 maanden op volgende locaties nutsleidingen verplaatst:

  • Legeweg tot Zandstraat
  • Zandstraat tot Gistelsesteenweg
  • Kruispunt Gistelsesteenweg
  • Kruispunt Diksmuidse Heirweg
  • Torhoutsesteenweg tot K. Astridlaan
  • Tillegemdreef tot rotonde K. Albertlaan


Tijdens deze voorbereidende nutswerken zal er geen hinder zijn op de N31 zelf. De nutswerken vinden plaats op het voetpad en de fietspaden van de ventwegen langs de N31. Voor fietsers en voetgangers zullen er per werfzone omleidingen voorzien worden. Op bepaalde momenten zal ook de rijweg van de ventweg tijdelijk ingenomen worden. Er worden dan plaatselijke omleidingen voorzien voor het autoverkeer.

Op dit moment is er nog geen exacte datum gekend voor de plaatsing van de geluidsschermen. AWV werkt momenteel aan het aanbestedingsdossier. De werken zullen waarschijnlijk in de tweede helft van 2020 opstarten. In samenwerking met Stad Brugge zal AWV voorafgaand aan de start van de werken de burgers informeren.Startdatum:4 november 2019Einddatum:4 mei 2020

Opdrachtgever: Agentschap Wegen en Verkeer

Sint-Pieters

Bewonersvergadering heraanleg Kolvestraat

De Stad wenst een fietspad aan te leggen in de Kolvestraat. Op 19 februari 2019 organiseerde de dienst Communicatie hierover een vergadering met de handelaars en bedrijfsleiders uit de Kolvestraat. Op basis van de reacties maakte Openbaar Domein een aangepast plan op. Op 4 november stellen we het aan u voor.

Waarom een fietspad?

De aanleg van het fietspad komt tegemoet aan actie 37 van het mobiliteitsplan. Om het fietsgebruik in woon-werkverkeer te promoten is het belangrijk om veilige fietsenpaden te voorzien. De verbinding van de Kolvestraat met de Blankenbergse Steenweg is een stap in de realisatie van deze veilige fietsverbindingen.

Welkom op de bewonersvergadering

De bewonersvergadering zal plaatsvinden in aanwezigheid van stadsmedewerkers, de politie en de schepen voor Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

  • Wanneer: maandag 4 november om 19.00 uur
    • Waar: IVBO, Pathoekeweg 41, 8000 Brugge

Plan ter inzage

Het plan zal ter inzage zijn tijdens de bewonersvergadering. Wie het plan nu al wil bekijken, kan dat op:

www.brugge.be/plannen > Sint-Pieters

– gemeenteafdeling Sint-Pieters, Residentie Rond den Heerd Sint-Pietersnoordstraat 42 bus 0006 8000 Brugge, open: ma-vr 8.30-12.30 uur, di ook 14.00-18.00 uur, woe ook 14.00-16.00 uur.

Sint-Pieters

Sint-Pietersmolenstraat: aanleg weginfrastructuur ter ontsluiting van weg naar WZC Sint-Pietersmolenwijk

Van 30 september tot 20 december vinden in de Sint-Pietersmolenstraat infrastructuurwerken plaats aan de nog aan te leggen toegangsweg naar het woonzorgcentrum Sint-Pietersmolenwijk. Terzelfdertijd start op de verkaveling ook de bouw van de nieuwe campus met een woonzorgcentrum (met 232 bedden), een kinderdagverblijf en een dagverzorgingscentrum.

Verkeer

De Sint-Pietersmolenstraat wordt doodlopend voor het doorgaand verkeer.

De rijbaan wordt al afgesloten ter hoogte van het kruispunt Sint-Pietersmolenstraat – Oostendse Steenweg en ter hoogte van het kruispunt Sint-Pietersmolenstraat – Blankenbergse Steenweg. Plaatselijk verkeer is toegestaan tot aan de werkzaamheden. Het doorgaand verkeer dient om te rijden via de Blankenbergse Steenweg en de Oostendse Steenweg.

Twee fasen

Fase 1

– Opbraak van de Sint-Pietersmolenstraat ter hoogte van het nieuw aan te leggen verkeersplateau (over de volledige breedte van de rijbaan). Tijdens deze werkzaamheden zijn de woningen van de bewoners van huisnrs. 79-91 een halve dag niet bereikbaar.

– Aanleggen van tijdelijke steenslagfundering op één weghelft in functie van de bereikbaarheid van de bewoners van huisnrs. 79-91

– Aanleggen van DWA riolering vanaf het midden van de rijweg richting nieuwe verkaveling.

Verkeer

Tijdens deze fase is de Sint-Pietersmolenstraat ook afgesloten ter hoogte van Gentele (wegwerkzaamheden door Verkinderen):

Fase 2

– Aanleggen en aansluiten van DWA riolering op de collector van Aquafin.

– Aanleggen van een verkeersplateau ter hoogte van de nieuwe toegangsweg naar het woonzorgcentrum. Het plateau komt op ongeveer 120 meter van het kruispunt met de Blankenbergse Dijk.

Tijdens deze fase is de Sint-Pietersmolenstraat terug opengesteld ter hoogte van Gentele.

De Sint-Pietersmolenstraat wordt volledig afgesloten ter hoogte van de nieuwe verkaveling Sint-Pietersmolenwijk.

De Lijn

De bussen van De Lijn volgen door deze werkzaamheden een aangepaste route.

Buslijn 23 die normaal langs de Sint-Pietersmolenstraat rijdt, volgt een alternatieve reisroute: rechtdoor op de Blankenbergse Steenweg, rechtsaf naar de Potentestraat, rechtsaf naar de N9, rechtdoor op de Oostendse Steenweg, linksaf naar de N339. Volgende haltes komen te vervallen: Sint-Pietersplas, Meulentje en Kapelletje.

Voor meer informatie over de trajectwijzigingen van De Lijn: 070 220 200.