Nieuws Varia

Open Vld realiseert belofte: afschaffing taks op ondernemen in de stad

Op het College van Burgemeester en Schepenen werd de principiële goedkeuring verleend aan het grotendeels afschaffen van de taks op het gebruik van economische ruimte. 6880 zelfstandigen met economische ruimte onder de 500m² worden vrijgesteld van belastingen. “We ijveren al lang (nvdr. partijprogramma 2006) voor de afschaffing van deze absurde belasting. De opvolging en verzending kost bijna evenveel als de inning.” verduidelijkt schepen Van Volcem. Het voorstel zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad van november.

“Er volgt een vrijstelling van de belasting tot en met 500 m². Hiermee verlichten we de fiscale en administratieve lasten van de kleine zelfstandigen, ondernemingen en vrije beroepen.”

De stad Brugge herzag in 2001 zijn fiscaal beleid. Het Cd&V/Sp.a-bestuur voerde de belasting op het economisch gebruik van bedrijfsruimten in ter vervanging van andere belastingen. Op vandaag bedraagt deze belasting 30 euro per aanslag voor zaken met een bedrijfsoppervlakte onder de 300m².

Deze belasting op het economisch gebruik van bedrijfsruimten werd jaarlijks gevestigd ten laste van elke natuurlijke persoon, elke rechtspersoon of feitelijke vereniging die op het grondgebied van de stad Brugge een zelfstandige, een handels- of andere economische activiteit uitoefent. In het aanslagjaar 2010 werd iets meer dan 2 miljoen euro gevorderd. Er waren 7.515 belastingplichtigen, zowel natuurlijke en/of rechtspersonen. Welgeteld 6.192 belastingplichtigen vielen onder het forfaitair bedrag van 30,00 euro per aanslag om reden dat deze een belastbare bedrijfsoppervlakte hadden van minder dan 300m². Voor de overige 1.323 belastingplichtigen werd de aanslag berekend volgens de volgende berekeningsformule: 30 euro basisbedrag voor de eerste 300m², verhoogd met 0,25 euro/m² of 0,15 euro/m² voor de resterende oppervlakte.

Het College stelt voor om een algemene vrijstelling in te voeren voor alle belastingplichtigen die een bedrijfsoppervlakte hebben tot en met 500m². Dit voorstel betekent bijgevolg dat 6.514 van de 7.515 belastingplichtigen hiervoor in aanmerking komen en vrijgesteld worden van de minimumaanslag van 30 euro. De belastingplichtigen met een bedrijfsoppervlakte groter dan 500m² genieten eveneens van een evenredige verrekening, zijnde op hun gekende bedrijfsoppervlakte wordt dan 500m² in mindering gebracht, maar de minimum aanslag van 30,00 euro blijft van toepassing. Het voorstel wordt voorgelegd op de gemeenteraad van november.

De voorgestelde wijziging heeft een budgettaire impact voor het stadsbestuur. De toekenning van de voorgestelde wijziging betekent dat 86,68 % van de belastingplichtigen volledig van de bedrijvenbelasting vrijgesteld worden. De totale belastingvermindering bij een vrijstelling tot en met 500m² bedraagt 281.349 euro.

“De kosten voor het innen van deze belastingen liggen in de buurt van datgene wat het opbrengt. De afschaffing biedt voordelen voor zowel het stadsbestuur als de ondernemende mensen in onze stad.” Besluit Van Volcem.