Tag Archives: centrumsteden

Jaarlijks 3 procent van de woongelegenheden verkocht

18 jun

Van Volcem onderzocht ook het aantal woongelegenheden en het aantal transacties per centrumstad sedert 2005. “Opvallend is dat er in de centrumsteden in 2014 duidelijk meer woongelegenheden werden verkocht dan het jaar ervoor.  Antwerpen is koploper met 3,6% (zo’n verkochte woningen in 2014. , Genk is de hekkensluiter met 2,2% van de woningen die verkocht werden.   Oostende kent veel tweede verblijven, en heeft een oudere bevolking in tegenstelling tot Genk, 2 factoren die een invloed hebben.”AantalverkopenTotaalpatrimonium
(meer…)

Woningprijzen in de centrumsteden

17 jun

Als je zowel de huizen, appartementen als villa’s in rekening brengt kan je spreken van een lichte stijging van de woningprijzen in de centrumsteden. Enkel de prijzen van villa’s dalen in een aantal steden, elders stagneren de prijzen van de villa’s. Het is goed dat prijzen standhouden of er wat op vooruit gaan, want bijna drie op vier Vlamingen is eigenaar. Een daling van de prijzen zou een collectieve verarming betekenen. Antwerpen groeide sedert 2005 het minst in het aantal woongelegenheden en dat terwijl de stad een ferme bevolkingsaangroei kende. Dit zet druk op de vastgoedprijzen op lange termijn. Opvallend is ook dat de crisis nagenoeg geen effect had op het aantal verkopen in de centrumsteden. Elk jaar worden circa 3% van de woningen in de steden verkocht.

Van Volcem nam de recentste woningprijzen van de 13 centrumsteden onder de loep. Ze bewerkte de data tot concreet, vergelijkbaar cijfermateriaal. De ruwe data komen van de FOD Economie (laatste update 25 april 2015). (meer…)

Middelen Vlaams Stedenfonds 2014

16 jun

De verdeling van de middelen uit het Stedenfonds over de verschillende steden ligt vast bij decreet. Tien procent van het fonds wordt voorbehouden voor de VGC. Vervolgens wordt drie vierde gereserveerd voor Antwerpen en Gent. De verdeling van de middelen over de 13 centrumsteden wordt onder andere bepaald op basis van de bevolkingsaangroei. Antwerpen en Gent krijgen het leeuwendeel van het stedenfonds. Genk, Mechelen en Oostende krijgen relatief gezien ook meer financiering per inwoner dan de anderen, dat is historisch zo gegroeid, maar wordt gestaag afgebouwd.” besluit Van Volcem. (meer…)

Leuven koploper aantal alleenwonenden

14 jun

De Studiedienst van de Vlaamse Regering maakt projecties van de bevolking en de huishoudens voor Vlaamse steden.  In januari 2015 gaf men nieuwe projectieresultaten vrij voor de periode 2015-2030. Deze projecties vertrekken van de stand van de bevolking en de huishoudens op 1/1/2014 en geven een jaarlijkse vooruitberekening die reikt tot 1/1/2030. In dat opzicht zijn er cijfers beschikbaar over het aantal alleenwonenden per stad.

In 2014 was Leuven de absoluut koploper in het huisvesten van het aantal alleenwonenden: zo’n  47% van de huishoudens bestond uit één persoon. In Oostende en Antwerpen was dat 45% gevolgd door 43% Gentse huishoudens die zich alleen handhaven. Genk telde dan weer het minste aantal: slechts 1 op 4 Genkse huishoudens is bemant met 1 persoon.  Voor de meeste steden tonen cijfers uit het verleden (1990, 2000, 2010) een stijgende trend. Ook in de toekomst (2020, 2025, 2030) zal het aantal alleenwonenden in de meeste steden toenemen.  Uitzonderingen Antwerpen, Leuven en in mindere mate Gent vertonen een stagnerende trend, waardoor het totaal van de centrumsteden ook stagneert tot 40%. De cijfers tonen het aantal mensen die officieel alleen gedomicilieerd zijn. Wat hun relationele status is, is niet gekend. De cijfers zijn belangrijk in de context van het welzijnsbeleid van elke stad, bvb. in de strijd tegen vereenzaming.

(meer…)

Centrumsteden 10,6% gegroeid sedert 2000

13 jun

Onze steden evolueren constant. Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem onderzocht de trends in deze steden. De bevolkingsaantallen en de Vlaamse financiering van de steden van de Vlaamse Regering zijn belangrijke parameters voor het Vlaams Stedelijk beleid. De bevolking van Antwerpen, Gent en Hasselt groeiden sedert 2000 met meer dan 12%. De bevolking in Brugge en Kortrijk blijft zo goed als gelijk in de voorbije 16 jaar.  In het totaal tellen alle centrumsteden 10,6% meer inwoners sedert 2000.

(meer…)

Stedelijke uitdagingen inzake mobiliteit, wonen en alleenstaanden

18 mrt


Gisteren presenteerde het Agentschap Binnenlands Bestuur de stadsmonitor.  Deze studie vergelijkt de 13 Vlaams centrumsteden aan de hand van meer dan  honderdzeventig omgevingsindicatoren. “Voor beleidsmakers het ideale instrument om zicht te krijgen op maatschappelijke ontwikkelingen. De Vlaamse Regering moet dit stedelijk monitoringsinstrument hanteren voor het wegwerken van de wachtlijsten in de zorg, de kinderopvang en de scholen.” verduidelijkt Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem als voorzitter van de commissie Binnenlands bestuur. “De steden gaan er over het algemeen op vooruit.  Onze steden moeten wel een beter alternatief formuleren op de huidige gezinsvormen. Zo zijn er in alle steden steeds meer singles en nieuwe gezinsvormen. In het bijzonder in Antwerpen (44,6%) en Gent (42,8%). De wetgeving moet aangepast worden op nieuwe woonnoden. Ook op vlak van mobiliteit hebben heel wat steden  nog flink wat werk, in het bijzonder inzake parkeergelegenheid en fiets- en voetpaden.” Van Volcem houdt ten slotte een pleidooi voor meer middelen en autonomie voor steden en gemeenten ten koste van de andere overheden. (meer…)