Ruimtelijke Ordening

Beleid Beleid Parlementair werk Ruimtelijke Ordening Steden Vlaams Parlement

Mercedes in Brussel

BRUSSEL – Vlaams volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem zetelt in de commissies Wonen & Onroerend Erfgoed en Mobiliteit & Openbare Werken. Vanuit het Vlaams parlement probeert ze met een Brugse bril het leven van de Vlaming te beïnvloeden voor het goede.

In de commissie Wonen & Erfgoed diende Mercedes Van Volcem (Open VLD), samen met haar collega’s: Nadia Sminate, Tinne Rombouts, Maaike De Vreese, Kurt Vanryckeghem en Allessia Claes, een voorstel tot decreet in. Het voorliggende voorstel van decreet wil aan gemeenten de mogelijkheid geven om winkels en andere gebouwen met economische activiteit op te nemen in hun leegstandsregister na een kortere termijn dan de huidige twaalf opeenvolgende maanden. De huidige regeling is heel restrictief voor lokale besturen die  maatregelen te nemen die het gebruik stimuleren. Het werkt verloedering in de hand en door de algemene maatregel van 12 maanden is er geen maatwerk mogelijk van de lokale besturen zelf. Daarom stellen we voor dat de stad of gemeente zelf over de bevoegdheid beschikt om deze termijn te bepalen, zonder hen ertoe te dwingen om deze termijn direct aan te passen. Je kan het voorstel tot decreet die Mercedes voorstelt, hier al lezen:

Ruimtelijke Ordening Vlaams Parlement

Nieuw decreet nodig voor er nog windmolens kunnen worden vergund

Er is een nieuw decreet nodig voor er nog vergunningen voor nieuwe windturbines kunnen worden afgeleverd. Dat zei Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) in het Vlaams Parlement na de vraag van Mercedes Van Volcem (Open Vld). Volgens minister Demir komen anders de doelstellingen voor hernieuwbare energie in het gedrang.

Arrest Europees Hof

Het Europees Hof van Justitie oordeelde vorige maand dat er een milieueffectbeoordeling vereist is voor de bouw van vijf windturbines langs de E40 in Aalter en Nevele. De vergunning voor de bouw en de exploitatie van die turbines werd in 2016 verleend door het departement Ruimte Vlaanderen, op basis van Vlarem II (het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning), dat normen bevat voor slagschaduw, veiligheid en geluid, en een administratieve omzendbrief. Voor dat besluit en die omzendbrief werd echter geen milieueffectbeoordeling uitgevoerd, wat volgens het Hof van Justitie nochtans vereist was.

“We gaan straks aan de slag in het parlement om een nieuw decreet uit te werken die de problemen op korte termijn zal aanpakken”, reageert Vlaams Volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem.

“Het risico bestaat dat bestaande windturbines moeten worden stilgelegd en dat er geen vergunningen voor nieuwe windturbines meer kunnen worden afgeleverd”, zei Van Volcem woensdag in de commissie ruimtelijke ordening en energie. De minister gaf te kennen dat het voor zich spreekt dat de doelstellingen voor hernieuwbare energie – opgelegd door Europa – hierdoor ernstig in gevaar worden gebracht. Daarnaast zal ook de energiebevoorrading in het gedrang komen.

Decreet

Volgens Demir kan het probleem worden opgelost als het parlement een decreet maakt waarin de sectorale normen voor de windturbines worden gevalideerd. “Een duidelijk signaal dus om hier mee aan de slag te gaan”, reageert Vlaams Volksvertegenwoordiger Van Volcem. “Daarmee zouden immers de komende drie jaar nog windturbines kunnen worden vergund op grond van het huidige kader. De verleende vergunningen zouden dan ook rechtsgeldig blijven”, besluit Van Volcem.

Voor de periode daarna wil de minister starten met de opmaak van een milieueffectbeoordeling voor de nieuwe normen. Die zouden dan in werking moeten treden binnen een termijn van drie jaar.

Bekijk hier opnieuw de parlementaire vraag.

Ruimtelijke Ordening Steden Wonen

Evolutie aantal woongelegenheden centrumsteden

Als we de evolutie van het aantal woongelegenheden onder de loep nemen, merken we dat Hasselt absolute koploper is met een stijging van maar liefst 15,6 procent bijkomende woongelegenheden in de afgelopen 10 jaar. Roeselare (13,1%) en Genk(11%) sluiten het rijtje van sterk groeiende steden qua aantal woongelegenheden.

“Antwerpen blijkt de absolute rode lantaarn:  de afgelopen 10 jaar kwamen er slechts 5,2% woongelegenheden bij, dit in schil contrast met de groeiende bevolkingsaantallen. Dit verklaart voor een deel waarom de woningprijzen in Antwerpen zo fel stegen met het gevolg dat de grootstad de minst betaalbare centrumstad is van Vlaanderen.” aldus Van Volcem.AantalWoongelegenhedenEvolutie2005-2015 (meer…)

Parlementair werk Ruimtelijke Ordening

Betalen om bouwvergunning aan te vechten

De Raad voor Ver­gun­nings­be­twis­tin­gen is het zor­gen­kind­je van de Vlaam­se re­ge­ring. Hij zag in 2009 het licht. Daar­voor be­land­den be­twis­te bouw­ver­gun­nin­gen op het bord van de mi­nis­ter of sleep­ten ze aan bij de Raad van State. Om de pro­ce­du­re kor­ter en ob­jec­tie­ver te maken, richt­te de Vlaam­se re­ge­ring de nieu­we Raad op. Maar het eer­ste werk­jaar was een fi­as­co. Over amper 30 van de 753 dos­siers werd een ar­rest ge­veld.

 © mediafin

Van­daag sleept de Raad die his­to­ri­sche ach­ter­stand nog al­tijd mee, blijkt uit cij­fers die de Vlaam­se Par­le­ments­le­den Mer­ce­des Van Vol­cem en Lydia Pee­ters (bei­den Open VLD) op­vroe­gen. Twin­tig dos­siers uit dat eer­ste werk­jaar zijn nog steeds niet af­ge­slo­ten. Ook uit het twee­de werk­jaar zijn er nog 88 dos­siers niet ver­werkt.

Ver­goe­ding

De li­be­ra­le par­le­ments­le­den stel­len daar­om voor om de drem­pel bij de Raad te ver­ho­gen. ‘De Vlaam­se re­ge­ring heeft meer­de­re stap­pen ge­no­men om de uit­stroom van de uit­spra­ken op te drij­ven, maar ze keek nog niet naar de ho­ge­re in­stroom’, zegt Van Vol­cem. Open VLD pleit daar­om voor een zo­ge­naam­de rechts­ple­ging­ver­goe­ding. Die­ge­ne die het pro­ces ver­liest, moet de te­gen­par­tij een ver­goe­ding be­ta­len.

Op die ma­nier den­ken bur­gers twee keer na voor ze pro­test aan­te­ke­nen. ‘Van­daag vol­staat een post­ze­gel om plan­nen tegen te hou­den’, zeg­gen de par­le­ments­le­den. ‘Het is schrij­nend dat men­sen jaren moe­ten wach­ten als hun ver­gun­ning be­twist wordt. Via deze ma­nier kun­nen we rechts­on­ze­ker­heid in Vlaan­de­ren ver­mij­den.’ (meer…)

Ruimtelijke Ordening Vlaams Parlement Wonen

Opsplitsen woningen in centrumsteden te divers

Op de Vlaamse klimaattop riep Vlaams minister-president Bourgeois (N-VA) op om dichter bij elkaar te gaan wonen. “Je kan dat wel willen, maar het moet ook kunnen,” zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem, die onderzocht in welke mate centrumsteden toelaten om woningen op te splitsen in meerdere woongelegenheden. “De verscheidenheid is gigantisch. Meer uniformiteit zou de transparantie ten goede komen,” aldus Van Volcem.   (meer…)

Beleid Ruimtelijke Ordening

Vlaamse bouwinspectie opnieuw almachtig

Woensdag 23 april werd in het Vlaams Parlement het kader voor de omgevingsvergunning (de integratie van de stedenbouwkundige en de milieuvergunning) goedgekeurd. Samen met de omgevingsvergunning wordt ook een volledig nieuw handhavingsbeleid uitgewerkt dat ook op de gewone stedenbouwkundige vergunningen van toepassing is. Mercedes Van Volcem en Dirk Van Mechelen waarschuwen voor een aantal perverse effecten van de nieuwe regels. Zo wordt de administratie almachtig. De Vlaamse bouwinspectie kan met de nieuwe regeling eenzijdig, zonder gerechtelijke uitspraak, sancties opleggen.  “Onaanvaardbaar” reageert Van Volcem.

(meer…)

Ruimtelijke Ordening Vlaams Parlement

Vlaamse Regering zorgt voor verlamming in bouwsector

Het Grondwettelijk Hof vernietigde in het najaar van 2013 een beperkt aantal artikels van het grond- en pandendecreet. Op 18 december 2013 breidde het Grondwettelijk Hof deze beslissing uit. In de praktijk is het nu niet meer mogelijk om als vergunningverlenende overheid af te dwingen dat in een groter project ook een deel sociale woningen wordt gerealiseerd. “Door gebrekkig beleid en getalm in beslissingen zorgt de Vlaamse Regering voor verlamming in de bouwsector.” stelt Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem.

(meer…)

Ruimtelijke Ordening Vlaams Parlement

Bepalingen sociale woningen in Grond – en Pandendecreet historische vergissing

Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open VLD) is tevreden met de uitspraak van het Grondwettelijk Hof. “De uitspraak lag in de lijn van de verwachting. Als liberaal ben ik nooit voorstander geweest van de dwingende bepalingen inzake sociaal wonen in het Grond – en Pandendecreet. Deze eis van de socialisten zorgde dat tal van bouwprojecten en verkavelingen veel vertraging opliepen. Bovendien is de sociale mix verplicht vanaf 10 woningen en 49 appartementen. Dit betekent dat de kostprijs voor de sociale kavels (2 op 10) volledig verhaald werden op de acht andere bescheiden of betaalbare woningen die ernaast liggen. Dit is ten nadele van vele anderen die het moeilijk hebben maar die toevallig geen sociale woning toegewezen kregen.” aldus Van Volcem. (meer…)

Ruimtelijke Ordening

Aantal beroepsprocedures van administratie gedaald

“Het aantal beroepen dat door de administratie werd ingeleid tegen stedenbouwkundige beslissingen van gemeenten en steden is drastisch gedaald in 2012.” zo blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van Mercedes Van Volcem(Open Vld) aan minister Muyters(N-VA). “Vanaf 2012 waren het enkel nog de leidinggevende ambtenaren die een beroep konden inleiden.” aldus Van Volcem. “Een goede evolutie, waarbij de beslissing van de politici primeert op de voorkeur van ambtenaren.”

(meer…)