Ontwerpdecreet omgevingsvergunning best aanpassen

11 feb

Het Vlaams parlement behandelt momenteel het ontwerp van decreet met betrekking tot de omgevingsvergunning.  Die moet de milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning integreren en leiden tot snellere procedures. Vlaams Volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem vindt dat het huidige ontwerp van decreet echter ontgoochelt.  “Dit zou een grote kans zijn om de procedures te vereenvoudigen, maar de Vlaamse Regering laat die kans liggen. De nieuwe regeling houdt bijvoorbeeld een vertraging in voor alle vastgoedprojecten waarvoor geen milieuvergunning vereist is. De regeling houdt ook geen rekening met de recente arresten van het Grondwettelijk Hof die de bepalingen inzake wonen in eigen streek en het sociaal woonaanbod geschrapt hebben.  En bovendien zijn er nog heel wat andere onduidelijkheden inzake milieuvoorwaarden, archeologisch onderzoek en de werkbaarheid van de koppeling tussen bouw –en milieuactiviteiten.” aldus Van Volcem. “Als men het ontwerp van decreet niet grondig aanpast, zetten we stappen achteruit,” meent ook fractievoorzitter Bart Tommelein. Ook de Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (BVS) ziet heel wat bezwaren. 

Met de omgevingsvergunning wil de Vlaamse Regering tegemoet komen aan de vraag van de bedrijfswereld om vergunningsprocedures sneller en geïntegreerder te laten verlopen. Tot op vandaag moet een initiatiefnemer van een complex project bij bv. de Bestendige Deputatie (provincie) een milieuvergunning aanvragen en een stedenbouwkundige vergunning bij het college van burgemeester en schepenen (gemeente). Twee uiteenlopende procedures, met soms tegenstrijdige adviezen, waarbij de initiatiefnemer op het einde van de rit soms met botsende beslissingen geconfronteerd wordt.

Heel wat projecten zullen vertraging oplopen

“Spijtig genoeg voldoet voorliggend ontwerp van decreet niet aan haar initiële doelstelling: eenvoudig en sneller vergunningen afleveren,” zegt Mercedes Van Volcem. “Heel wat projecten zullen niet minder, maar juist meer administratieve last en vertraging kennen. Voor het aanvragen van groepswoningbouwprojecten op basis van een verkavelingsvergunning waarvoor geen milieuvergunning vereist is, geldt nu een beslissingstermijn van 75 dagen. Na de hervorming zoals ze nu in het ontwerp van decreet is voorzien, zou deze termijn evenwel 120 dagen bedragen.”

Legistiek geknoei

Er is ook geen rekening gehouden met de recente arresten van het Grondwettelijk Hof die bepaalde hoofdstukken uit het Grond- en Pandendecreet hebben vernietigd. Zo wordt er in dit ontwerp van decreet verwezen naar artikels in het Grond- en Pandendecreet die door het Grondwettelijk Hof zijn vernietigd. “Dit is legistiek geknoei, zegt Van Volcem. “En zo zijn er nog tal van andere voorbeelden te geven van het feit dat het ontwerp van decreet in zijn huidige vorm nog teveel onduidelijkheden en onzekerheden kent. Na 5 jaar hadden we toch wel een beter afgewerkt product van deze Vlaamse regering verwacht.”

Decreet best aanpassen

“De ambitie om bepaalde procedures te vereenvoudigen en te versnellen, kunnen we alleen maar onderschrijven,” zegt Van Volcem. “Ook Open Vld steunt deze zoektocht omdat snelle en eenvoudige vergunningsprocedures een belangrijke voorwaarde zijn voor een gezonde Vlaamse economie. Wij hopen dan ook dat de Vlaamse regering oren heeft naar de opbouwende kritiek van verschillende adviesorganen en belangenorganisaties bij dit ontwerp van decreet. Er is nog teveel onduidelijkheid, er zijn nog teveel fouten en er moeten nog teveel zaken via uitvoeringsbesluiten worden uitgewerkt om dit ontwerp van decreet definitief op onze economie los te laten”, besluit Bart Tommelein, fractievoorzitter voor Open Vld in het Vlaams Parlement.