Auteur: Jasper Verheyden

Vlaams Parlement

Studenten hoger onderwijs kiezen steeds vaker voor opleiding in Engels

Steeds meer studenten in Vlaanderen kiezen voor een opleiding in het Engels. Dat blijkt uit een rondvraag van De Tijd. Vlaamse scholen en universiteiten verwelkomen tot wel 200 procent meer studenten in hun Engelstalige programma’s. Een trend die zowel internationale, maar ook meer Belgische studenten aantrekt.

Vooral bedrijfsgerichte opleidingen zien een stijging in populariteit. Universiteiten melden eveneens een toename in inschrijvingen voor opleidingen als bedrijfswetenschappen, sociale wetenschappen, ingenieursrichtingen en literatuurstudies.

Waarom zijn anderstalige opleidingen zo belangrijk? Het antwoord ligt in de noodzaak om zich voor te bereiden op de werkplek van morgen die steeds diverser en internationaler wordt. Studenten begrijpen dat het beheersen van het Engels een essentiële troef is in een geglobaliseerde wereld en ze willen zich hierop voorbereiden.

Echter, er zijn beperkingen opgelegd aan de verengelsing van het hoger onderwijs in Vlaanderen. Momenteel vereist de wet dat voor elke Engelstalige opleiding een Nederlandstalige variant beschikbaar is en er is een plafond ingesteld dat bepaalt hoeveel opleidingen in een andere taal dan het Nederlands mogen worden gegeven. Voor bacheloropleidingen is dit plafond 9 procent en voor masteropleidingen 35 procent.

Deze beperkingen leiden tot de discussie en oproepen om uitzonderingen toe te staan. De Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) pleit bijvoorbeeld voor “regelluwe pilootprojecten” waar taalregels niet gelden en experimenten kunnen plaatsvinden. Dit voorstel is gebaseerd op de overtuiging dat het aantrekken van wetenschappelijk toptalent en het voldoen aan de vraag van het bedrijfsleven naar Engelstalige opleidingen van vitaal belang zijn voor de toekomst van Vlaanderen.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts is echter terughoudend. Studenten lopen hierdoor echter het risico dat ze zich onvoldoende voorbereid op de arbeidsmarkt begeven en dus kansen kunnen missen.

Bron: De Tijd

Brugge Vlaams Parlement

Buitengewone zorg: goed nieuws voor Louis en mama Lien !

Louis Verdonck (9), het kind uit Sint-Michiels dat dreigde lange uren in de bus naar een school voor buitengewoon onderwijs in Deinze te moeten zitten, zal uiteindelijk toch met de taxi naar school kunnen gaan. Dit deelde het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) mee. Voorts gaf het kabinet aan dat er een miscommunicatie is opgetreden tussen De Lijn en de school.

In eerdere berichtgeving maakte men melding van verschillende leerlingen in het buitengewoon onderwijs die opnieuw langdurige busreizen naar school dreigden te moeten maken. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) voorzag extra busritten, taxi’s en minibusjes. Sommige van deze ritten zijn nu echter weer geannuleerd. Dat leidde tot onrust bij verschillende ouders.

Lien Koelman (35) uit Brugge, de moeder van de negenjarige Louis, die vanwege een hersenverlamming in een rolstoel zit, deelde haar verhaal. Louis werd sinds april 2021 met de taxi naar Ten Dries gebracht. Dat is een basisschool voor buitengewoon onderwijs met buitengewone zorg in Deinze. Deze maatregel, inclusief taxi’s en extra minibusjes, was een van de initiatieven die minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) in 2021 had genomen. Hiermee zorgde ze dat leerlingen niet langer dan 90 minuten in de bus naar school hoefden te zitten.

“Op een goed halfuurtje was Louis op school”, vervolgde zijn mama. “Een heel groot verschil qua vermoeidheid. Hij was om 17 uur thuis.” Maar die extra dienstregeling schrapte men plots. Op die manier werd de tocht van en naar school weer een helletocht voor de jongen. “Maar er is blijkbaar toch een miscommunicatie gelopen tussen De Lijn en de school”, klinkt het bij Vlaams minister Lydia Peeters (Open Vld). Op vraag van haar partijgenote Mercedes Van Volcem nam ze het dossier nog eens ter harte.

Volgens Peeters was Louis gedurende een bepaalde periode niet meer met de taxi meegegaan. Het contract was nog steeds van kracht en de school hem niet had afgemeld. De Lijn plaatste Louis weer op de bus bij het opstellen van de planning, maar gezien de buitengewone zorg behoefte van de jongen, verzocht de minister De Lijn vorige week al om het dossier opnieuw te bekijken en maatwerk te leveren.

Dit is goed nieuws voor moeder Lien, hoewel ze nog geen gedetailleerde informatie heeft ontvangen. Ze heeft vernomen via de schooldirecteur dat Louis de taxi kan delen met twee andere kinderen.

Bron: HLN

Brugge

Aankoop Godelievekerk in Sint-Michiels biedt tal van mogelijkheden

Stad Brugge heeft onlangs de Godelievekerk gekocht voor een prijs van 240.000 euro. De kerk, die deel uitmaakte van de Emmaüsparochie, zal nu een nieuw leven ingeblazen worden dankzij de visie van schepen van Eigendommen, Mercedes Van Volcem. Deze aankoop opent de deur naar talloze mogelijkheden voor de buurt en omliggende scholen.

De beslissing om de kerk aan te kopen, is het resultaat van de voortdurende inspanningen van zowel de stad Brugge als de kerkfabriek Sint-Godelieve en Karel de Goede om de hervormingsplannen voor de Emmaüsparochie te ondersteunen. De kerk, die voor het eerst zijn deuren opende in 1965, heeft een indrukwekkende oppervlakte van 963 vierkante meter, terwijl het kerkportaal 25 vierkante meter beslaat.

Schepen Mercedes Van Volcem benadrukte de strategische locatie van de kerk als een van de belangrijkste redenen achter deze aankoop. Ze zei: “De kerk is zeer gunstig gelegen, wat verschillende bestemmingen voor de buurt en omliggende scholen mogelijk maakt.” De stad slaagde erin om tot een overeenkomst te komen met de kerkfabriek om de voormalige kerk en het kerkportaal te verwerven voor het genoemde bedrag van 240.000 euro.

Deze aankoop wordt niet alleen gezien als een investering in vastgoed, maar ook als een investering in de gemeenschap. Mercedes Van Volcem merkte op: “Deze aankoop zal een meerwaarde betekenen voor de hele buurt. Tijdens de eerste editie van ‘Buurt aan de Beurt’ in 2019 bleek al dat heel wat buurtbewoners en ook de twee omliggende scholen hier vragende partij voor waren.”

De Sint-Michielsbuurt is gezegend met de aanwezigheid van twee scholen, namelijk de Stedelijke basisschool De Geluksvogel en het Sint-Lodewijkscollege in de afdeling Spoorwegstraat. Beide scholen zullen profiteren van de polyvalente zaal die de voormalige kerk te bieden heeft. Deze ruimte zal ook beschikbaar zijn voor het bruisende verenigingsleven van Sint-Michiels, met inbegrip van het nabijgelegen jeugdhuis Thope.

De Godelievekerk, die langs de Sint-Michielslaan een prominente plaats inneemt, biedt ongetwijfeld een schat aan mogelijkheden. Schepen Mercedes Van Volcem voegde toe: “We onderzoeken nu verder welke bestemmingen mogelijk zijn en welke investeringen hiervoor nodig zijn.” Dit suggereert dat de stad van plan is om deze historische kerk nieuw leven in te blazen.

Kortom, de aankoop van de Godelievekerk in Sint-Michiels is niet alleen een transactie op papier, maar ook een belofte van groei en ontwikkeling voor de hele buurt. Met de visie en vastberadenheid van schepen Mercedes Van Volcem, zal deze kerk ongetwijfeld uitgroeien tot een belangrijk middelpunt van gemeenschapsleven en een baken van hoop en inspiratie voor de inwoners van Brugge. De toekomst ziet er veelbelovend uit voor de Godelievekerk en de gemeenschap die het zal dienen.

Lees het volledige artikel hier.

Vlaams Parlement

Gemeenten vanaf nu ook betrokken bij ontwikkeling van woonreservegebieden

Op 7 juli 2023 trad het nieuwe Decreet Woonreservegebieden in werking dat de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening met betrekking tot woonreservegebieden verandert. Deze veranderingen hebben gevolgen voor de ontwikkeling en het behoud van deze gebieden, die van oudsher dienden als een soort ‘reserve’ voor wonen en aanverwante activiteiten.

Het begrip woonreservegebieden

De term is een verzamelnaam voor verschillende soorten gebieden, waaronder woonuitbreidingsgebieden, reservegebieden voor woonwijken, woonreservegebieden en woonaansnijdingsgebieden. Deze gebieden zijn in beginsel bedoeld voor woningen en daaraan gerelateerde activiteiten. Men kan ze echter alleen op ‘collectieve’ wijze ontwikkelen als de overheid daarvoor groen licht geeft. Dit kan gebeuren als er een actuele behoefte aan woningen is of onder strikte voorwaarden.

Deze gebieden fungeerden als een soort buffer. Men kon ze aansnijden als de behoefte daaraan ontstond. De regels om deze gebieden te ontwikkelen waren echter complex geworden, deels als gevolg van uiteenlopende en strenge juridische uitspraken. Zo konden woonuitbreidingsgebieden alleen worden bebouwd na de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), het verlenen van een omgevingsvergunning voor groepswoningbouw, een principieel akkoord van de deputatie (PRIAK) of op initiatief van sociale huisvestingsmaatschappijen.

Opmerkelijk is dat veel van deze gebieden nog steeds onontwikkeld zijn, waarbij ongeveer 12.200 hectare aan woonuitbreidingsgebied nog braak ligt. In lijn met de ‘bouwshift‘, die beoogt dat er tegen 2040 geen extra ruimte wordt ingenomen, heeft de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement besloten om nieuwe regels in te voeren om deze onbenutte gebieden te behouden.

Een stolp over de woonreservegebieden

Op 7 juli 2023 trad het nieuwe Decreet Woonreservegebieden in werking, gebaseerd op het decreet van 26 mei 2023 tot wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening met betrekking tot woonreservegebieden.

Het algemene doel van dit nieuwe decreet is om als het ware een ‘stolp’ over de woonreservegebieden te plaatsen. De kerngedachte is dat deze gebieden alleen kunnen worden ontwikkeld wanneer de gemeenteraad besluit het betreffende gebied ‘vrij te geven’.

Het is nu de gemeenteraad die de knoop doorhakt over de eventuele vrijgave van een woonreservegebied. Deze vrijgave kan voor het hele gebied gelden, maar ook slechts voor een deel ervan. De gemeenteraad moet in dat tweede geval echter beargumenteren waarom. Hierbij moet de gemeente aantonen dat het vrijgegeven gedeelte ruimtelijk afzonderbaar is en de ontwikkeling van de rest van het gebied niet belemmert.

Een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden of stedenbouwkundige handelingen kan alleen worden verleend op basis van een voorafgaand besluit van de gemeenteraad om het woonreservegebied vrij te geven. De gemeente moet daarbij zorgen voor een kwalitatieve en duurzame ontwikkeling van het gebied, zonder dat het nodig is om een actuele behoefte aan woningen aan te tonen. Dit ‘vrijgavebesluit’ bepaalt daarmee zowel de voorwaarden voor de ontwikkeling van het gebied als eventuele lasten die worden opgelegd. Deze regeling voorkomt dus dat woonreservegebieden rechtstreeks kunnen worden aangesneden zonder betrokkenheid van de gemeente.

Het is opvallend dat niet alleen de gemeente het initiatief kan nemen voor een vrijgavebesluit. Ook eigenaren van gronden binnen de woonreservegebieden kunnen de gemeente verzoeken om een gebied vrij te geven door een concreet project voor te leggen. Dit betekent een belangrijke verandering, omdat sociale huisvestingsmaatschappijen niet langer een voorkeursbehandeling krijgen, zoals voorheen het geval was.

Samengevat, hoewel de bestemming van woonreservegebieden onveranderd blijft, is het in de toekomst niet langer mogelijk om deze gebieden direct te ontwikkelen. De gemeente moet altijd betrokken zijn. Zij beoordelen of het woonreservegebied in aanmerking komt om aan te snijden en bepalen de voorwaarden waaronder dit kan gebeuren.

Wat gebeurt er met reeds aangesneden gebieden?

Voor gronden in woonreservegebieden met een niet-vervallen verkavelingsvergunning of eerdere omgevingsvergunningen voor groepswoningbouwprojecten gelden voortaan de voorschriften van ‘gewoon’ woongebied. De verkavelingsvoorschriften en vergunningsvoorwaarden blijven echter van kracht. Deze kan men aanpassen via een bijstellingsprocedure.

Hoewel er in principe geen bestemmingswijziging plaatsvindt, gelden nu de voorschriften van gewoon woongebied. Bovendien voorziet het decreet niet langer in een aparte regeling voor individuele woningen of restpercelen, zoals in een eerdere ontwerpwet wel het geval was.

Het decreet is al in werking getreden

Het decreet werd oorspronkelijk goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 26 mei 2023 en trad in werking op 7 juli 2023. De nieuwe regeling voor woonreservegebieden is nu van kracht.

Bovendien keurde de Vlaamse Regering op 30 juni 2023 een uitvoeringsbesluit bij dit decreet principieel goed. Dit markeert een belangrijke stap in het realiseren van de nieuwe regels omtrent woonreservegebieden. Ongetwijfeld zal dit invloed hebben op de toekomstige ontwikkeling van deze gebieden in Vlaanderen.

Brugge

Brugge rolt picknickplan uit!

Met de zomer in volle gang en de warme temperaturen die ons verwennen, heeft Stad Brugge groots uitgepakt met een revolutionair picknickplan. Maar liefst 439 picknickbanken zijn verspreid over 133 locaties in en rond Brugge om inwoners en bezoekers de perfecte rust- en eetplaatsen te bieden. Dit initiatief, gesteund door schepen van Openbaar Domein, Mercedes Van Volcem, heeft tot doel het openbaar domein van de stad te verlevendigen en een bruisende sfeer te creëren.

Uitrol

Schepen Mercedes Van Volcem benadrukte het belang van praktisch ingerichte openbare ruimtes die voorzien zijn van de beste accommodaties voor de Bruggelingen. Met de uitrol van de picknickbanken wil de stad niet alleen comfortabele zitplekken bieden, maar ook gelegenheden scheppen voor gezinnen en vrienden om gezellig samen te komen. Of het nu gaat om een gezellige gezinsuitstap, een ontspannen rustplaats tijdens een fietstocht, of gewoon om te genieten van je zelf meegebrachte picknick in de publieke tuinen, parken en stopplaatsen, deze picknickbanken zijn de perfecte optie.

Wat het project nog meer bijzonder maakt, is dat er speciale aandacht is besteed aan toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers. Zo zijn er 60 picknickbanken geplaatst die geschikt zijn voor rolstoelgebruikers op 41 locaties in de stad.

De locaties van de picknickbanken zijn zorgvuldig geselecteerd, met aandacht voor groene locaties in en rond Brugge, maar ook voor stranden, buurten en wandel- en fietsroutes. Er zijn 75 picknickplekjes in het centrum, 74 in Sint-Kruis en Assebroek, 136 in Sint-Andries en Sint-Michiels, en 154 in Noord-Brugge.

Netheid

Om ervoor te zorgen dat deze plekken netjes blijven, worden bij elke picknickbank vuilnisbakken geplaatst. De stad hoopt dat bezoekers en inwoners hun verantwoordelijkheid nemen om deze prachtige plekken schoon te houden en te blijven genieten van al het moois dat Brugge te bieden heeft.

De picknickbankrevolutie in Brugge begon in 2020 met 31 plaatsen en 225 picknickbanken. In slechts drie jaar tijd is dit aantal exponentieel gegroeid tot 133 locaties met maar liefst 439 picknickbanken. Het toont aan dat het initiatief zeer succesvol is en dat Bruggelingen en bezoekers dol zijn op deze nieuwe en gezellige ontmoetingsplaatsen in de stad.

Dus, waar wacht je nog op? Neem je picknickmand, je vrienden of familie, en ontdek de vele picknickplekjes in Brugge. Geniet van de prachtige omgeving terwijl je ontspant op deze comfortabele banken. Dankzij het picknickplan van Stad Brugge wordt jouw zomer gegarandeerd een onvergetelijke ervaring!

Overzicht van de picknickplaatsen en aantallen

Centrum : 75 stuks verspreid over 20 locaties

Picknicktafels:

LOCATIEAANTAL
Naast VTI kant zand2
Buiten de Smedenvest3
Baron Ruzettepark6
Kruisvest nabij Potterierei3
Kruisvest nabij Sint-janshuismolen4
Kazernevest nabij Conzettbrug (standbeeld)4
Gentpoortvest nabij watertoren3
Graaf Visartpark6
Koninging Astridpark (aan speelplein)3
SNT – Arsenaalstraat5
SNT – Langerei2
Minnewaterpark0
Bargeplein (thv toiletgebouw)2
Sebrechts1
Huis van de Bruggeling langs groenstrook appartementen2
Werfplein2
K. Albertpark aan fontein2
   Kazernevest – daktuin3
Guido Gezellewarande1
TOTAAL54

Toegankelijke picknicktafels voor personen met een rolstoel:

LOCATIEAANTAL
Buiten de Smedenvest2
Baron Ruzettepark2
Kruisvest nabij Potterierei2
Kruisvest nabij Sint-janshuismolen2
Kazernevest nabij Conzettbrug (standbeeld)2
Graaf Visartpark2
Koningin Astridpark (aan speelplein)2
SNT – Arsenaalstraat2
Park Sebrechts2
Huis van de Bruggeling langs groenstrook appartementen2
Peterseliestraat – vzw Oranje1
TOTAAL21

Brugge Oost : Sint -Kruis en Assebroek : 74 stuks verspreid over 33 locaties

Picknicktafels:

LOCATIEAANTAL
Babbaert, St-Kruis: 1* Petanqueveld, 1*kiosk, 1* Basketplein3
Montpellier, St-Kruis3
Peellaertplein/Sconevelde, St-Kruis2
Brieversweg Context School, St-kruis5
Depo groenploeg , St-Kruis2
Hondenweide Gulden Kamer2
De Zorghe, St-Kruis1
Lopez Gallostraat (plein), St-Kruis3
Praterstraat/Foerierstraat speelplein, St-Kruis1
Vinkenplein ( petanqueveld), Assebroek1
Groenzone Maaike Kerrebroeckstraat, Assebroek2
t Leitje, Ver-Assebroek2
Paalbos, Assebroek: Tussen voetbalplein en speelplein3
Ter Heide, Assebroek3
Hoeve Hangerijn, Assebroek5
Burg, A Van Renterghemstraat, Assebroek1
Kievitplein, Assebroek1
Blauwvoetstraat, Assebroek2
Felix Timmermanstraat, Assebroek2
Daverlopark: tussen de du gouts1
Daverlopark: naast regiepost2
Maria Assumpta kerk, Assebroek3
Caroline Poppstraat, Assebroek aan petanqueplein1
Altebijstraat, Assebroek1
Brugs Centraal Kerkhof, Assebroek ( grasplein urnen)1
Rozenstraat aan petanqueveld1
Stevens park speelplein2
Opkenstraat6
Zuiderakker, Assebroek2
TOTAAL64

Toegankelijke picknicktafels voor personen met een rolstoel:

LOCATIEAANTAL
De Zorghe, Moerkerkse Steenweg, St-Kruis1
Watervliet, St-Kruis2
Sprietwegelstraat, St-Kruis1
Sconevelde, St-Kruis1
Leeuwerikstraat 9, Assebroek1
Burgemeester ‘A Van Renterghemstraat, Assebroek2
Ter Heide, Assebroek2
TOTAAL10

West-Brugge: 136 stuks in Sint-Andries en Sint-Michiels verspreid over 45 locaties

Picknicktafels:

LOCATIEAANTAL
Kraaienhof speelplein1
Beisbroek10
Park rode poort10
Lappersfort1
Chartreuzinnebos10
Domein Tudor10
Foreest-Doornstraat10
Bosje Speelhof1
Hondenloopweide Beisbroek1
Gustaaf Vermeerschstraat speelplein1
Koude keuken park5
Koude keuken speelplein3
Joseph Wautersstraat buurtplein1
Albert Dyserynckstraat buurtplein1
Pieter Le Doulxstraat buurtplein1
Klauwijzerstraat speelplein1
Knotwilgenlaan buurtpleintjes2
Les Acacia buurtpark1
Peter Benoit laan Speelplein rond punt1
Pieter de Conincklaan1
Peter Benoit laan 60 (groenzone)3
Oorlogsvrijwilligerslaan 2 (groenzone school)3
Abdijkbekepark1
Park Bloemenoord1
Ter lindenhof (grasplein)1
Noordveldstraat3
Eikenlaan middenberm1
Watteeuwstraat1
Koude keuken ( park 3 en speeplein 7)10
Vaartdijkstraat (ter hoogte van kantoren)10
Viro4
Grasdreef2
Waggelwater (onder brug)2
Ter lindenhof (nabij parking)1
Speelplein Hermitage1
Galgenbosje1
Kruispunt Rietlaan-Galbertuslaan1
TOTAAL118

Toegankelijke picknicktafels voor personen met een rolstoel:

LOCATIEAANTAL
Peter Benoitlaan, St-Andries2
Koude Keuken, St-Andries2
Jan Breydelpark, St-Andries1
Albert Dyserynckpark, St-Michiels1
Speelplein Hertogenstraat, St-Michiels1
Park Les acacia’s, St-Andries1
Binnenhof, St-Michiels1
Molenwiekstraat West (in parkzone), St-Andries1
Sint-Godelievelaan, St-Michiels1
Wijkpark Ten Boomgaard, St-Michiels2
Edgard Desmetplantsoen, St-Michiels1
Noordveldstraat school, St-Andries1
Viro, Groendreef, St-Michiels2
Veeweide, St-Michiels1
TOTAAL18

Noord-Brugge : 154 stuks verspreid over 35 locaties (aandacht voor strand, buurten en wandel en fietsroutes)

“Ook op het strand plaatsen we picknickbanken. Zo kunnen bezoekers picknicken met de voetjes in het zand: een leuke vorm van stadsvernieuwing. Op het strand en de zeedijk en het strand plaatsten we 32 picknickbanken,” aldus Mercedes Van Volcem

Picknicktafels:

LOCATIEAANTAL
Sint pieters: sint pietersplas5
 Sint Pieters : Blauwe poort pleintje achterkant nummer 451
Sint Pieters: Park Ten Poele3
Sint Pieters: beekweg10
Sint Pieters : Rustenburgpark0
Sint Pieters: Steenkaai2
Sint Pieters: de wissel5
Sint Pieters: volkstuintjes rustenburg2
 Sint Jozef: grasplein aan Hoeve de grendel10
Sint Jozef: volkstuintjes de garve5
Koolkerke: noorweegse kaai/gemeneweideweg2
Koolkerke: noorweegse kaai/jules van praetstraat2
Duzele: amaat vynckeplein3
Duzele: schottenhof2
Dudzele: school de bijenkorf11
Dudzele: einde Zwaanhofstraat net voor A111
Zeebrugge: grasplein Stella Marris4
Zeebrugge: grasplein markt5
Zeebrugge: grasplein hoek veerbootstraat/kustlaan (tegen militair domein)4
Zeebrugge: Zeedijk, zone tussen Londenstraat en surfclub10
Zeebrugge: Strand, tussen de nieuwe ’embryonale duinen’ en de zeedijk10
Zeebrugge: Strand tussen Sea and Sand10
Zeebrugge: grasplein tijdokstraat/kustlaan6
Zeebrugge: venetiestraat0
Zeebrugge: tijdok (seafront)6
Zeebrugge : Knapen3
Zeebrugge : Oude Statie1
Lissewege: school ter poorten15
Lissewege: vincent doenstraat (speelplein)2
Lissewege: pluvierstraat (speelplein)0
   Lissewege: overzet Boudewijnkanaal2
   Zwankendamme  : fietspad tussen Pol Dhondstraat en Wulfsberge Lissewege1
TOTAAL143

Toegankelijke picknicktafels voor personen met een rolstoel:

LOCATIEAANTAL
Zeedijk, Zeebrugge2
Marktplein, Zeebrugge1
Venetiestraat , Zeebrugge1
Steenkaai Sint Pieters1
Pleinstraat, St-Pieters1
Gebroeders Marreytstraat 3/bus 0004  St-Pieters2
Gandhiplein, St-Jozef1
Amaat Vynckeplein Dudzele1
Arendsplein, Koolkerke1
TOTAAL11
Uitrol picknickplan
Vlaams Parlement

Bijna 15.000 sociale woningen voldoen niet aan dakisolatienorm of hebben enkele beglazing

Bijna 15.000 sociale woningen in Vlaanderen hebben ontoereikende dakisolatie of enkele beglazing. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open VLD) heeft opgevraagd bij minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA). Van Volcem noemt de cijfers zelf “onrustwekkend”. “Een overheid zou zelf het voorbeeld moeten geven om daadwerkelijk een versnelling in de renovatie van het Vlaams woonpatrimonium te bewerkstelligen”, aldus Van Volcem.

BRON: HLN

Van alle geïnventariseerde sociale woningen in Vlaanderen blijken er 4.637 woningen niet te voldoen aan de dakisolatienorm. Die norm bepaalt dat alle zelfstandige woningen in Vlaanderen over de nodige dakisolatie moeten beschikken. Het zijn volgens de gegevens van minister Diependaele vooral eengezinswoningen die niet voldoen aan de norm. Ontoereikende dakisolatie betekent automatisch energieverlies en verhoogde energiekosten.

Daarnaast zijn er bijna 10.000 sociale woningen, 9.862 om precies te zijn, die deels of overwegend enkele beglazing hebben. Ook daar is meteen sprake van warmteverlies, hoger energieverbruik en dus hogere energiekosten.

“Verontrustende situatie”

Open VLD-parlementslid Mercedes Van Volcem spreekt van een “verontrustende situatie”. Die situatie legt volgens haar ook “een zware last op de schouders van de sociale huurders, die al in moeilijke tijden verkeren en geconfronteerd worden met hoge energiekosten”.

Van Volcem doet een oproep om de betrokken woningen snel te renoveren en dringt er bij minister Diependaele op aan een versnelling hoger te schakelen.

De Open VLD-politica wijst er daarbij ook op dat een op de vijf sociale woningen nog een EPC-label van D of lager heeft. Een versnelde aanpak is daarom nodig, meent de Brugse. “De verouderde staat van ons sociaal woonpatrimonium in Vlaanderen vraagt om een actief renovatiepad. Het is van cruciaal belang dat we hier snel stappen ondernemen om onze huurders te voorzien van kwalitatieve, energiezuinige woningen die tegelijkertijd bijdragen aan het behalen van onze klimaatdoelstellingen tegen 2050.”

“Bewust eenzijdige” interpretatie

Volgens Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele interpreteert Van Volcem de cijfers “bewust eenzijdig”. “Wanneer we ons sociaal patrimonium bekijken, stellen we vast dat we ver vooruit lopen op de reguliere woningmarkt. Maar liefst 53 procent van onze sociale woningen hebben EPC label A of B, tegenover 28 procent voor diezelfde labels op de private woonmarkt. Spreken van verouderd en een verontrustende situatie, is dan ook manifest onwaar”, reageert Diependaele.

Nog volgens Diependaele hanteert Vlaanderen net een “versnelde en overkoepelende aanpak” om het woningpark tegen 2050 op EPC label A te krijgen. Er is daarbij ook een aanzienlijk budget uitgetrokken om ingrijpende renovaties te financieren en Vlaanderen mikt met het Aster project ook op 395.000 zonnepanelen op sociale woningen.

Brugge

Aanleg fietspad langs R30 en kruispunt Generaal Lemanlaan-R30-Gentpoort

Brugge prioriteert de veiligheid en het comfort van fietsers. Vanaf 26 juni 2023 start het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid met de aanleg van een breed vrijliggend enkelrichtingsfietspad langs de R30, tussen de Gentpoort en de Katelijnepoort. Dit nieuwe fietspad, dat deel uitmaakt van de Brugse Stadsfietsroute, biedt een robuuster fietsnetwerk rondom het Brugse ei. Daarnaast zijn er plannen voor verdere verbeteringen, waaronder het herinrichten van het kruispunt Gentpoort/R30/Generaal Lemanlaan vanaf 2024.

Aanleg fietspad

De aanleg van een fietspad langs de R30 zal de veiligheid van fietsers vergroten. In de richting van de Katelijnepoort wordt het fietspad zelfs verhoogd, waardoor fietsers extra bescherming genieten. Tegelijkertijd zullen de rijstroken lichtjes versmallen en zal de huidige parkeerstrook verdwijnen. Hoewel deze werkzaamheden enige hinder met zich meebrengen, voorziet men een omleiding voor fietsers voorzien langs de Gentpoortvest.

De opwaardering van fietspaden beperkt zich niet tot de R30. Dankzij het fietsrelanceplan van de Vlaamse Overheid hebben ook het fietspad tussen Warandebrug en Dampoort en de fietspaden langs de Hoefijzerlaan recentelijk een upgrade gekregen. Deze inspanningen weerspiegelen de voortdurende inzet van de stad om het fietsnetwerk te verbeteren. Fietsen in Brugge wordt zo nóg aantrekkelijker.

Bij de aanleg van het nieuwe fietspad zal ook de bushaven tussen de Gentpoort en de Katelijnepoort tijdelijk opgebroken worden. Na de voltooiing van het fietspad zal de bushaven op dezelfde plaats in herstelling gaan. Dit in afwachting van de herinrichting van het kruispunt Gentpoort/Generaal Lemanlaan/R30. Deze herinrichting zal voldoen aan de nieuwe toegankelijkheidsnormen en zorgen voor een veiligere en efficiëntere doorstroming van het busverkeer.

Herinrichting kruispunt Generaal Lemanlaan/R30/Gentpoort

De opwaardering van het fietspad langs de R30 maakt deel uit van een groter project dat de zone tussen de Gentpoort en de Katelijnepoort aanpakt. Momenteel werkt het AWV aan het herontwerp van het kruispunt Gentpoort/R30, waarbij een conflictvrije lichtenregeling wordt geïnstalleerd om de interactie tussen fietsers en auto’s te minimaliseren. Bovendien zal de Generaal Lemanlaan, tussen de Nijverheidsstraat en de R30, in dit project een herinrichting krijgen als eenrichtingsverkeer richting de R30. Deze plannen zullen naar verwachting in het najaar van 2024 ten uitgevoer komen, waarbij de aanvraagprocedure voor de omgevingsvergunning in de herfst van 2023 van start gaat.

Om de bewoners en belanghebbenden te informeren over deze toekomstplannen, zal het AWV in samenwerking met de Stad Brugge een infoavond organiseren in het najaar van 2023. Dit biedt een uitgelezen kans voor geïnteresseerden om meer te weten te komen over de geplande verbeteringen.

Brugge blijft zich inzetten voor de verkeersveiligheid en het comfort van fietsers. Met de aanleg van nieuwe fietspaden en de ambitieuze toekomstplannen wordt de stad steeds aantrekkelijker voor fietsers. Daarenboven draagt het bij aan een duurzame en gezonde mobiliteit. Fietsers en potentiële fietskandidaten kunnen met vertrouwen uitkijken naar een veilige en efficiënte fietsinfrastructuur in de charmante stad Brugge.

Brugge Sint-Jozef - Koolkerke

SINT-JOZEF: UPDATE VAN REALISATIES

Met een onwankelbare toewijding aan onze geliefde stad en haar deelgemeenten is het onze ambitie om Brugge te zien blijven groeien, bloeien en boeien in de komende periode. Onze visie op de toekomst van deze prachtige stad borduurt voort op reeds behaalde realisaties waarvoor Schepen Van Volcem, bevoegd voor het publieke domein, veel realiseerde voor de Bruggeling. Vooruitgang. Ze liet de stad en haar inwoners bloeien. Op deze weg wenst VOORBRUGGE door te gaan, ook in Sint-Jozef. Het boeit ons om mensen te laten bloeien en groeien in een kwalitatieve omgeving waar het leuk is om te wonen, te werken en te genieten.

Sint-Jozef bloeit

Werkzaamheden aan de Ter Looigemweg 

De afgelopen maanden vonden belangrijke infrastructuurwerken plaats in de Ter Looigemweg. De werken in de Ter Looigemweg zijn van start gegaan in februari 2022 en hadden een geschatte kostprijs van ongeveer 85.000 euro. Gelijktijdig werden nieuwe bomen geplant in de straat, wat gepland stond voor half maart. Naar verwachting werden de werken in maart 2022 voltooid, wat ook gold voor de Vaartbekeweg. De werken in beide straten namen respectievelijk 20 en 15 werkdagen in beslag en waren bedoeld om de infrastructuur te verbeteren en de veiligheid te vergroten.

Herstel van beton in de Cornelis Everaertstraat: Stadsbestuur Brugge pakt plaatselijke problemen aan

Het stadsbestuur van Brugge blijft zich inzetten voor de verbetering van de infrastructuur in de verschillende deelgemeenten. In de huidige legislatuur heeft het stadsbestuur een project opgezet om het beton in de Cornelis Everaertstraat in Sint-Jozef plaatselijk te herstellen. Met deze gerichte aanpak pakken we de lokale problemen aan en verbeteren we de leefbaarheid van de straat.

De Cornelis Everaertstraat is een belangrijke verkeersader in Sint-Jozef, maar de staat van het beton liet te wensen over. Door slijtage, weersinvloeden en het gebruik van zware voertuigen vertoonden delen van het beton oppervlakkige schade, zoals scheuren en verzakkingen. Het stadsbestuur heeft dit probleem erkend en heeft besloten om actie te ondernemen om de situatie te verbeteren.

Het herstelproject van het beton in de Cornelis Everaertstraat is uitgevoerd met als doel de veiligheid en het comfort van de weggebruikers te waarborgen. Door de plaatselijke reparaties kunnen we gevaarlijke situaties voorkomen en verlengen we de levensduur van de weg. Bovendien draagt het bij aan een aantrekkelijke en verzorgde uitstraling van de straat.

Het stadsbestuur heeft ervoor gezorgd dat het herstelproces efficiënt en grondig werd uitgevoerd. Door het plaatselijk herstellen van het beton in de Cornelis Everaertstraat heeft het stadsbestuur de bewoners van Sint-Jozef laten zien dat hun zorgen serieus worden genomen en dat er concrete maatregelen worden genomen om de infrastructuur te verbeteren.

Het stadsbestuur van Brugge blijft zich inzetten voor de verbetering van de infrastructuur in de verschillende deelgemeenten. Met doelgerichte projecten en investeringen worden problemen aangepakt en wordt er gebouwd aan een stad waar het goed is om te wonen, werken en ontspannen. 

Heraanleg voetpaden in Sint-Jozef

Het stadsbestuur van Brugge heeft een ambitieus plan gelanceerd om de voetpaden in de deelgemeenten aanzienlijk te verbeteren. Met een investering die drie keer zo groot is als normaal, zetten we een grote stap in het upgraden van de voetgangersinfrastructuur. In Sint-Jozef voerden we verschillende projecten uit om de voetpaden te vernieuwen en te voorzien van een frisse uitstraling.

Eerder, in 2021, heeft het stadsbestuur al geïnvesteerd in de Ronsaardbekestraat (tot aan de Kerk) en is er gestart met de vernieuwing van de voetpaden en groenzones in de Koolkerksesteenweg (fase 1 en 2, van Brugse Steenweg naar Leon De Foerestraat). In 2022 werd dit project voortgezet tot aan de Graaf de Meulenaerestraat (fase 3 en 4). Deze aanpak is een directe reactie op de slechte staat waarin de voetpaden verkeren en laat zien dat het stadsbestuur actief streeft naar verbeteringen. [@Kelsey, hoe ver staan fase 3 en 4?, NAGEVRAAGD]

Realisaties Sint-Jozef

Ook de Ter Looigemweg in Sint-Jozef krijgt nieuwe voetpaden, inclusief de heraanplanting van bomen. De werkzaamheden in de Ter Looigemweg en de Vaartbekeweg gingen in februari 2022 van start. 

De totale investering voor deze voetpadprojecten bedraagt maar liefst 335.000 euro. Er staat ons veel werk te wachten, maar de voetpaden in onze deelgemeenten pakken we grondig aan en maken we toekomstbestendig.

Met deze grootschalige investeringen laat het stadsbestuur van Brugge zien dat het zich inzet voor de veiligheid en het comfort van voetgangers in de deelgemeenten. De vernieuwde voetpaden zorgen niet alleen voor een aantrekkelijkere omgeving, maar dragen ook bij aan een betere mobiliteit en levenskwaliteit voor de bewoners van Sint-Jozef en omliggende gebieden.

Realisaties Sint-Jozef

Nieuw fietspad van de Dudzeelsesteenweg naar de Louis Coiseaukaai

Een andere opvallende realisatie van het Brugs stadsbestuur in Sint-Jozef is de aanleg van een nieuw fietspad dat zich uitstrekt van de Dudzeelse Steenweg tot aan de Louis Coiseaukaai. Met dit nieuwe fietspad wordt de mobiliteit en veiligheid van fietsers aanzienlijk verbeterd. Fietsers kunnen nu genieten van een vlotte en veilige fietsroute die hen verbindt met belangrijke bestemmingen in de omgeving, zoals het stadscentrum en de nabijgelegen kades. Deze nieuwe infrastructuur stimuleert het gebruik van de fiets als een duurzaam en gezond transportmiddel en draagt bij aan een groenere en meer fietsvriendelijke stad.

Realisaties Sint-Jozef

Plannen voor de Pannebekestraat uitgetekend 

Tijdens het infomoment in de Garve op 17 mei werden de plannen voor de heraanleg van de Pannebekestraat aan de buurtbewoners voorgesteld. Het stadsbestuur erkent dat zowel de bovengrondse infrastructuur als het rioleringsnetwerk in een zeer slechte staat verkeren. Om deze problemen aan te pakken, is een volledige vernieuwing van de straat noodzakelijk. Het plan omvat de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, wat de vervuiling van waterlopen vermindert en wateroverlast bij hevige regenbuien voorkomt. Daarnaast zal de straat opnieuw worden ingericht als een groene straat, waarbij een groot aantal bestaande bomen behouden blijft en enkele niet-gezonde bomen zullen worden vervangen.

De geschatte kosten voor de heraanleg bedragen in totaal €2.085.000. Het stadsbestuur voert bijkomende studies uit over de toestand van de rioleringen en ook een veiligheidscontrole van de bestaande bomen is nodig. Het finale ontwerpplan zal daarom klaar zijn in het voorjaar van 2024. Aansluitend zal in dan ook een nieuwe bewonersvergadering georganiseerd worden. De heraanleg van de Pannebekestraat kan dan in de eerste helf van 2025 beginnen.

Het stadsbestuur hecht belang aan de betrokkenheid van de buurtbewoners en neemt hun opmerkingen in het plan op om tot een succesvolle heraanleg van de Pannebekestraat te komen.

Realisaties Sint-Jozef

Nieuwe vrachtwagenparking aan Lodewijk Coiseaukaai moet overlast voor buurt fel verminderen

Op verzoek van de bewoners werd de oude vrachtwagenparking in de Dudzeelse Steenweg verlegd zodat de overlast voor de buurt fel zou verminderen.  De nieuwe vrachtwagenparking aan de Lodewijk Coiseaukaai is sinds 2021 klaar voor gebruik. Deze nieuwe parking is een directe reactie op de overlast die veroorzaakt werd door de oude vrachtwagenparking. De tuinen van de bewoners grensden namelijk aan de vorige parking, wat resulteerde in hinderlijke situaties, zoals verminderde zonlichtinval door hoge geluidswanden en geluidsoverlast. Om deze problemen aan te pakken, bestaat de nieuwe vrachtwagenparking uit 16 parkeerplaatsen voor trekkers met oplegger en 6 kortere plaatsen voor trekkers zonder oplegger of kleine busjes.

Een belangrijke verbetering ten opzichte van de vorige situatie is de locatie van de in- en uitrit van de parking, die nu is gevestigd aan de Quenastkaai. Deze werd strategisch gekozen om geluidsoverlast voor de omwonenden te beperken en meer verkeersveiligheid te waarborgen.

Naast de geluidsoverlast zijn ook de parkeermogelijkheden geoptimaliseerd. Door de parkeerplaatsen voor trekkers met oplegger schuin te plaatsen, is het mogelijk om twee rijen parkeerplaatsen te creëren en tegelijkertijd ruimte over te houden voor zes kortere parkeerplaatsen voor trekkers of busjes. Dit zorgt ervoor dat we de randparking voor auto’s ontlasten. Bovendien is de nieuwe vrachtwagenparking aan twee zijden afgesloten met geluidswerende wanden, waardoor eventuele geluidsoverlast verder daalt.

Maar dat is niet alles. Naast de realisatie van de vrachtwagenparking worden ook de nodige stappen genomen om de oude vrachtwagenparking om te vormen tot een autoparking. Met een kostenplaatje van 150.000 euro zal de hoge afsluiting worden verwijderd. Daarnaast wordt er plaats gemaakt voor een aantrekkelijke randparking met maar liefst 122 parkeerplaatsen. Een bijkomend voordeel is dat deze parking aansluiting biedt op het busnetwerk richting het centrum van Brugge. Er kwam ook een halte voor de shuttlebus bij en parkeerplaatsen voor elektrische wagens.

Met de realisatie van de nieuwe vrachtwagenparking en de randparking kwamen we op een doeltreffende manier tegemoet aan de behoeften van zowel vrachtwagenchauffeurs als automobilisten, terwijl de overlast voor de buurtbewoners aanzienlijk daalde. Het Brugse stadsbestuur blijft zich inzetten voor een betere leefomgeving en optimale mobiliteit in de stad.

Sint-Jozef groeit

Herinrichting groenzone Leon de foere 

Het Brugs stadsbestuur heeft zich dit jaar opnieuw ingezet om de publieke ruimtes in de stad te transformeren en te verbeteren. Ook het plein Leon De Foere kwam aan de beurt. Met de herinrichting van de openbare groenzone en de integratie van spelelementen is dit plein nu een ware oase van groen en speelplezier geworden.

Het Leon De Foere plein was voorheen voornamelijk een openbare groenzone met beperkte voorzieningen. Het Brugs stadsbestuur zag echter mogelijkheden om dit gebied nieuw leven in te blazen en er een aantrekkelijke plek van te maken voor zowel jong als oud. Met de herinrichting van de openbare groenzone is er nu meer structuur en diversiteit toegevoegd. Dit leidde tot een aantrekkelijk en functioneel plein.

Een van de meest opvallende aspecten van de herinrichting is de integratie van spelelementen in het plein. Het stadsbestuur begreep dat kinderen uit de buurt behoefte hadden aan een veilige en uitdagende speelomgeving. Daarom integreerden we speelelementen. 

De herinrichting van het Leon De Foere plein heeft niet alleen gezorgd voor een verrijkende speelervaring voor kinderen, maar heeft ook de sociale interactie tussen verschillende generaties gestimuleerd. Het plein is nu een ontmoetingsplek geworden waar zowel jong als oud samen kunnen komen. Allen kunnen genieten van het groen, de speeltoestellen, en het sociaal contact maken met hun buren en mede-inwoners. Het creëren van dergelijke gemeenschapsruimtes is essentieel voor het bevorderen van een gevoel van verbondenheid. Ook het versterken van de lokale gemeenschap is hier een gevolg van.

Bloembollen 

In de afgelopen legislatuur heeft het Brugs stadsbestuur met groot enthousiasme geïnvesteerd in het planten van bloembollen doorheen de stad. Deze kleurrijke initiatieven hebben niet alleen gezorgd voor een betoverend landschap, maar hebben ook de inwoners van de stad laten genieten van prachtige bloemen die de straten en openbare ruimtes hebben opgefleurd.

In het voorjaar van 2019 bloeiden nog ongeveer 135.000 bloembollen in Brugge. Met veertien verschillende soorten die van januari tot juni in volle glorie bloeiden, was het een kleurrijk spektakel. Maar het Brugs stadsbestuur had nog grotere plannen voor het daaropvolgende najaar. Men zou meer dan 500.000 bloembollen planten, waaronder 40.000 tulpen, 20.000 meiklokjes, narcissen, verwilderingsbloemen en nog veel meer. In 2021 plantten we 630.000 bloembollen aan. in 2022 ging het om zo’n 540.000 bloembollen en in 2023 opnieuw 455.000 stuks. In Sint-Jozef plantten we al bloembollen aan in de Cornelis Everaartstraat, Louis De Potterstraat, Leon de Foerestraat, de Dudzeelse Steenweg en op het Sint-Jozefplein.

Verschillende woonwijken, inclusief sociale woonwijken, en ook de parken en invalswegen werden komen in aanmerking.

Bloemenkeuze

De keuze voor verwilderingsbloembollen is een slimme zet. Deze bloembollen vermeerderen zichzelf op natuurlijke wijze en brengen kleur en een verhoogde belevingswaarde in gazons en graslanden. Bovendien zijn veel van deze bloembollen geschikt voor schaduwrijke plekken onder bomen, waar andere bloeiende planten het moeilijker hebben om te gedijen.

Een opmerkelijke toevoeging sinds deze legislatuur is het bijenvriendelijke mengsel van 80.000 bloembollen. Deze bloembollen komen tot bloei in het vroege voorjaar, wanneer de planten en struiken nog geen stuifmeel en nectar bieden. De bloembollen spelen een cruciale rol in het voorzien van stuifmeel en nectar voor bijen en andere belangrijke insecten in het vroege voorjaar. Op deze manier vergroten we de biodiversiteit en dragen we bij aan het behoud van deze essentiële bestuivers.

Met deze grootschalige inspanning om bloembollen te planten, laat het Brugs stadsbestuur zien dat ze niet alleen oog hebben voor de visuele pracht, maar ook voor de bevordering van biodiversiteit en het creëren van een bloeiende en levendige stad. Het planten van bloembollen is een investering in een kleurrijke en duurzame toekomst voor de stad, waar inwoners en bezoekers nog vele seizoenen van kunnen genieten.

Een kleurrijke bloemenpracht voor Sint-Jozef met de Brugse bebloemingsactie!

De Bruggelingen blijven enthousiast om hun stad op te fleuren, en 2023 is geen uitzondering. De Brugse bebloemingsactie heeft opnieuw veel succes geoogst bij de buurtcomités, ook in de charmante deelgemeente Sint-Jozef. Met maar liefst 109.533 bloemen die door 203 buurtcomités zijn aangevraagd, zullen de straten van Brugge dit jaar opnieuw stralen. Dit omvat 35.323 rode hanggeraniums en 74.210 roze, witte en paarse petunia’s, die de buurt een kleurrijke opfleuring zullen geven. 

Bloemen zorgen voor kleine momenten van geluk. Elk bloemetje in de straat maakt een verschil. Je zet letterlijk je buurman en de voorbijgangers in de bloemetjes, en het draagt bij aan een opgewekte sfeer in de hele buurt. Dit jaar hebben verschillende nieuwe buurtcomités bloemen aangevraagd, wat betekent dat veel mensen met elkaar in contact zijn gekomen en dat het initiatief aanslaat. De Bruggelingen zijn enthousiast over meer kleur in de straat.

Het aantal aangevraagde bloemen weerspiegelt het groeiende enthousiasme onder de Bruggelingen. Met een totaal van 109.533 bloembollen dit jaar, in vergelijking met 102.255 in 2022, is dat niet slecht. Rode hanggeraniums waren het meest populair, met 35.323 aanvragen, gevolgd door witte petunia’s met 30.951 aanvragen.

In Sint-Jozef hebben 5.172 bloemen hun weg gevonden naar de buurt. Hoewel het aantal iets lager ligt dan in 2022, toont het nog steeds de betrokkenheid en het enthousiasme van de inwoners van Sint-Jozef. Op die manier dragen zij bij aan de kleurrijke transformatie van de buurt.

In vergelijking met andere deelgemeenten is Assebroek de koploper met het hoogste aantal aangevraagde bloemen, namelijk 27.194. Dat is een stijging ten opzichte van vorig jaar. Sint-Andries en Sint-Michiels vervolledigen de top drie met respectievelijk 13.478 en 13.434 bloemen. Ook Sint-Michiels heeft een aanzienlijke toename in aanvragen gezien, met 9.986 bloemen in 2022 tegenover 13.434 bloemen dit jaar. Zwankendamme, daarentegen, had het minste aantal aanvragen, maar heeft toch een bescheiden stijging gezien van 2.172 naar 2.306 bloemen.

Sint-Jozef boeit

Basisschool in de Pannebekestraat kreeg boomstammetjes voor een buitenklasje.

De basisschool in de Pannebekestraat in Sint-Jozef kan trots zijn op de recente realisatie van een buitenklasje met boomstammetjes. Deze verwezenlijking is onderdeel van een groter initiatief van het Brugs stadsbestuur. Sinds april 2020 kregen maar liefst 29 scholen in de stad een buitenklas. Met de toevoeging van deze nieuwe buitenklas telt het grondgebied van Brugge nu in totaal zo’n 70 buitenklassen. In totaal gaat het over 1400 zitstammetjes waar kinderen buiten les kunnen volgen. Dit vertaalt in 96 kubieke meter verhakseling, 18 boomstammen die als zitbanken dienen en 265 boomschijven.

Als schepen van Openbaar Domein en Groen zette Mercedes Van Volcem deze bestuursperiode de lijnen uit wat betreft vergroening en leefbaarheid. Ze benadrukt het belang van de natuurlijke omgeving voor kinderen. De natuur geeft ons energie en rust. Buiten les krijgen is ongetwijfeld een positieve invloed. Onze jeugd onderdompelen in die groene omgeving geeft hen zuurstof. Dit zowel letterlijk als figuurlijk, waardoor de school een betere en stimulerende leerplek wordt.

Uit onderzoek blijkt dat buiten leren, spelen en bewegen een positief effect heeft op de gezondheid en leerprestaties van kinderen. Om die reden heeft het Brugs stadsbestuur geïnvesteerd in buitenklassen op verschillende locaties in de stad. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in kasteel Beisbroek, Coppietersbos, Sint-Pietersplas en de Kinderboerderij Zeven Torentjes. De buitenklas in de Pannebekestraat is een aanvulling op deze bestaande buitenklassen. Het biedt de leerlingen een stimulerende en zinnenprikkelende leeromgeving in de buitenlucht.

Het Brugs stadsbestuur moedigt scholen aan om de natuur naar het klaslokaal te brengen en zo de voordelen van buiten leren en spelen te benutten.

Lees hier meer over de realisaties in de Brugse binnenstad en haar deelgemeenten.

Brugge

Lachgasverbod in Groot-Brittannië en Nederland: wanneer volgt Vlaanderen?

In 2020 stelde ik de problematiek van lachgas in het verkeer tijdens de commissie in het Vlaams Parlement aan de kaak. Ik vroeg de minister hierover samen te zitten met haar collega’s van het federale niveau om op die manier snel tot maatregelen, en een lachgasverbod in het verkeer, te komen. In 2021 herhaalde ik diezelfde oproep aan de minister.

Herhaaldelijk vroeg ik reeds aandacht voor het gebruik van lachgas in het verkeer in Vlaanderen. In Groot-Brittannië pleitte minister Michael Gove recentelijk ook voor beperkingen op de verkoop van lachgas, waarbij hij stelt dat het alleen voor beoogde doeleinden moet worden verkocht. In Nederland is lachgas sinds 1 januari 2023 verboden, wat inhoudt dat bezit en verkoop ervan illegaal zijn.

Minister Lydia Peeters reageerde op mijn schriftelijke vragen over het verbod op lachgas in het verkeer. Ze gaf aan dat ze haar federale collega, minister Gilkinet, hierover heeft aangesproken tijdens de interministeriële conferentie (IMC). Een nieuwe IMC vond plaats op 7 februari. Minister Gilkinet zal initiatieven nemen om het gebruik van lachgas in het verkeer te verbieden. Concrete informatie over de timing hiervan is echter nog niet beschikbaar.

Vanuit haar Vlaamse bevoegdheid zal minister Peeters de problematiek aanpakken door het opnemen van lachgasgebruik in de doelgroepgerichte sensibiliseringscampagne rond drugs in het verkeer. Ze benadrukte dat rijden onder invloed een belangrijke oorzaak is van verkeersongevallen. Deze problematiek wil ze breder aanpakken, niet beperkt tot één drug. De minister verwijst in haar antwoord naar de recent gelanceerde campagne “groot gelijk dat je drugsvrij rijdt“. Er is ook een geplande verkeersveiligheidscampagne over drugs in juni.

Overleg met sector

Wat een potentieel lachgasverbod betreft, zat de minister nog niet samen met de sector. Men gebruikt lachgas onder meer in de medische sector en als voedingsadditief. Een potentieel verbod mag echter niet nefast zijn voor de sector. Minister Peeters stelt in haar antwoord dat dit voornamelijk een federale aangelegenheid is en dat zij zich vanuit haar bevoegdheden richt op sensibilisering.

Vind hier mijn vragen en de antwoorden van de minister:

Brugge

Olympiasite en site Blankenbergsesteenweg

De toekomstige ruimtelijke invulling van de Olympiasite en site langs de Blankenbergsesteenweg in Brugge leidde tot juridische procedures. De stad Brugge heeft recent de procedure opgestart om haar stedenbouwkundige verordening te herzien om het wijzigingsverzoek voor het stadion op de Olympiasite binnen de lopende procedure in te dienen. Goede hoop voor het stadiondossier dus.

Voor een nieuw voetbalstadion en bedrijventerrein langs de Blankenbergsesteenweg kijken de Vlaamse Regering en stad Brugge samen naar de mogelijkheden en randvoorwaarden. De minister liet niet verstaan wanneer we hieromtrent ontwikkelingen kunnen verwachten.

Lees hier mijn vragen en het antwoord van de minister over de toekomstige invulling van de Olympiasite en de site langs de Blankenbergsesteenweg.