Brugge 2012

Jongerenprogramma Jong Vld

De jongeren van Jong Vld staken de koppen bijeen om het jongerenprogramma te schrijven. Centraal staat dat jongeren moeten kunnen werken, wonen, studeren en gewoon jong zijn in Brugge.

Werk in eigen streek is essentieel om jongeren aan Brugge te binden. De stad moet dan ook blijvend werk maken van het aantrekken van nieuwe ondernemingen. Kwalitatief hoogstaande en goed ontsloten bedrijventerreinen moeten Brugge aantrekkelijker maken voor nieuwe bedrijven. Bedrijven in ‘nieuwe’ of ‘groene’ sectoren moeten bij voorkeur warm gemaakt worden om

naar Brugge te komen.

Jongeren vallen bij economische malaise vaak als eerste uit de boot. Brugge dient actief gebruik te maken van de Vlaamse en federale campagnes in de strijd tegen jongerenwerkloosheid. Door te putten uit deze niet-Brugse sommen worden jonge Bruggelingen en dus ook Brugge geholpen.

In samenwerking met de hogescholen dient de stad een tweetal keer per jaar een jobbeurs te organiseren voor jobs in de Brugse regio. Op deze beurzen kan de stad de troeven van werken én wonen in Brugge belicht worden.

Wonen in Brugge betekent kwalitatief wonen. Bruggelingen die buiten Brugge gaan werken moeten kunnen streven naar een optimale balans woon-werk. Het aantrekken van buurtwinkels, het nastreven van langere openingsuren van de gemeentelijke diensten, het faciliteren van

kwalitatieve kinderopvang, … dragen hiertoe bij.

Brugge is een wervend project. De Brugse hogescholen moeten verder uitgebouwd worden. Jongeren die hun studententijd hebben beleefd in onze stad zullen nadien eerder aangetrokken zijn om in Brugge te komen wonen en werken. Dit kan helpen om de braindrain uit onze streken te tackelen. Deze braindrain is problematisch. Een premie in de vorm van belastingsvoordelen of cheques voor bepaalde diensten voor jongeren die na hun studietijd ervoor kiezen om in Brugge te blijven wonen kan tot de mogelijkheden behoren.

Nieuwe verkavelingen moeten een aantal percelen bevatten voor jonge gezinnen. Duidelijke en navolgbare voorwaarden m.b.t. bijvoorbeeld het aantal jaren dat in Brugge moet gewoond worden, dienen gemaakt te worden.

Door allerlei redenen gaan jonge gezinnen steeds kleiner wonen. De stadsvlucht werd ook gekeerd. Wonen in de stad is aaantrekkelijk. De openbare, groene ruimtes moeten ontwikkeld worden tot echte stadstuinen waar de Bruggeling terecht kan om te genieten en te beleven. Infrastructuur moet daarom aangebracht worden.

Studeren en aansluitend werk vinden in onze stad is voor velen een droom. Door het aanbieden van nieuwe en creatieve richtingen kunnen ook studenten omgevormd worden tot echte Bruggelingen. De Brugse hogescholen alle mogelijkheden krijgen om verder te groeien. De stad Brugge moet ervoor ijveren dat zowel kwalitatief hoogstaande als in de Brugse regio noodzakelijke afstudeerrichtingen aangeboden worden. Door dit te combineren zal de kans om jongeren die in Brugge afstudeerden ook in Brugge te laten wonen, vergroten. Zo zullen bijvoorbeeld bedrijven uit de ‘groene economie’ of de ICT, door te focussen in het Brugse hoger onderwijs op techniek en informatica, zich extra aangetrokken voelen om zich in Brugge te vestigen. De nakende vergrijzing en verzilvering in onze stad zal veel jobs in de zorgsector opleveren.

Meer studenten betekent uiteraard meer koten. Studenten in Brugge moeten zich tijdens hun studentenleven kunnen ‘vestigen’ in onze stad. Door een eerste positieve woonervaring zal er later sneller gekozen worden om in Brugge de gezinswoonplaats uit te bouwen. Voldoende studeerruimte voor de Brugse studenten moet gegarandeerd worden. Een studentenrestaurant kan door de hogescholen, met ondersteuning van de stad, uitgebouwd worden.

Brugge moet een eigen studentenschepen krijgen zoals in andere onderwijssteden dit het geval is. In het brede scala van officiële stedelijke adviesorganen moet een Brugse studentenraad opgericht worden met vertegenwoordiger van studentenverenigingen en van alle studentengerelateerde instanties.

Studenten en jongeren hebben vaak een beperkt budget. Gratis bestaat echter niet. Een gunsttarief voor het gebruik van het openbaar vervoer door Brugse jongeren en studenten moet ingevoerd worden. Een systeem van studentenfietsen moet ingevoerd worden. Studenten moeten

tegen een democratische prijs de mogelijkheid krijgen op een veilige en vlotte manier zich door de stad te verplaatsen. Eventueel dient dit systeem uitgebreid worden voor alle in Brugge wonende en schoolgaande jongeren.

Jongeren in Brugge willen beleven en zich uitleven. Brugge beschikt over goede en functionele spel- en sportinfrastructuur. Deze moet echter kunnen gebruikt worden. Sport en spelinfrastructuur die eigendom zijn van de stad of van scholen dienen voor alle Brugse jongeren opengesteld te worden.

Kwalitatief hoogstaande of populaire projecten en evenementen moeten naar Brugge gelokt worden. Al te vaak wordt Brugge vergeten en krijgen andere, vaak kleinere, centrumsteden de mogelijkheden zich jong en positief voor te stellen aan de rest van het land. Het aantrekken van events en projecten heeft een positieve invloed op de stad, onder meer via het toerisme en de horeca.

Brugge moet nieuwe vormen of populaire vormen van recreatie en spel aantrekken. Karting, paintball, skating moeten mogelijk gemaakt worden op verlaten sites zoals bijvoorbeeld de Brugse haven of nabij industrieterreinen.

Fuiven en feesten in Brugge moet mogelijk zijn. Uiteraard moet ten volle rekening gehouden worden met de omwonenden door het opmaken van duidelijke afspraken, het aangaan van dialoog en waar nodig, door repressief op te treden.

Waar nodig moet de privésector mogelijkheden krijgen zich ten volle te ontplooien. Bij het verlenen van subsidies aan jongerenwerk moet rekening gehouden worden met het ‘bereik’ van alle Brugse jongeren en subculturen. Als de stad bijvoorbeeld investeert in fuifzalen moet deze infrastructuur neutraal zijn en gebruikbaar kunnen zijn voor alle jongerenculturen.

De stad dient de verschillende jeugdbewegingen verder te ondersteunen bij de bouw en uitbouw van veilige en multifunctionele lokalen en infrastructuur. Een inventaris van de noden en behoeftes van alles jongerenorganisaties moeten gemaakt worden. Aansluitend kan een transparant investeringsprogramma opgemaakt worden.

Het systeem van nachtbussen van De Lijn moet drastisch uitgebreid worden. Vanuit veel deelgemeenten vertrekt de laatste bus naar het centrum al rond 20h30. Dit is te vroeg. De nachtlijnen moeten uitgebreid worden zodat overdreven lange nachtelijke ritten ingeperkt worden. De gebruikers van de nachtbussen moeten een kleine meeprijs betalen, los van hun basisticket (abonnement, Buzzy Pass), om het systeem betaalbaar te houden.