Brugge

Nieuwe verkeerscirculatie in Rustenburgwijk wordt bestendigd

In april 2020 organiseerde de Stad in de Rustenburgwijk een bevraging over de nieuwe verkeerscirculatie in de Sint-Pietersstatiedreef en de Karel Mestdaghstaat. Op 1 februari 2020 voerde de Stad er bij wijze van proef eenrichtingsverkeer in.

Een meerderheid sprak zich in de enquête uit vóór het behoud ervan. Het college van burgemeester en schepenen besliste daarom in zitting van 8 juni de nieuwe verkeerscirculatie te bestendigen.

Resultaten

Op 384 bedeelde enquêteformulieren ontvingen we er 111 ingevuld terug. Dit komt overeen met een representatieve respons van 28,8%.

58% van de mensen die reageerden, gaven aan voorstander van de nieuwe situatie te zijn. 2% heeft geen mening. 40% is tegenstander. 

In alle straten is er een draagvlak met uitzondering van de Wijnenburgstraat, waar 45% pro is en 52% contra. In de straten waar de circulatiewijzigingen zijn doorgevoerd tellen we in verhouding de meeste voorstanders (tot 67% in de Sint-Pietersstatiedreef). Ook de lokale politie en de dienst Mobiliteit evalueren het proefproject positief.

Snelheidsmetingen in de Sint-Pietersstatiedreef

De enquête bood de mogelijkheid om bijkomende opmerkingen te geven of problemen aan te kaarten. Een bewoner merkte op dat er door het eenrichtingsverkeer sneller gereden wordt in de Sint-Pietersstatiedreef. Om dit te onderzoeken gaf het college van burgemeester en schepenen aan de politie de opdracht om een structurele snelheidsprocedure op te starten. Als zou blijken dat het probleem structureel is, zal de Stad bijkomende snelheidsremmende maatregelen in overweging nemen.