Brugge

Van Volcem: Zelfs een klein dorp heeft een ambitieuzer bestuursakkoord

“Het akkoord blinkt na twee en een halve maand onderhandelen uit in vaagheid en gebrek aan visie. Ze biedt geen krachtige antwoorden op grote noden van Brugge: de jeugdwerkloosheid, stadsvlucht, vergrijzing, gebrek aan ruimte om te ondernemen, de slechte cijfers van de haven en de ontsluiting van onze stad. Doordat het zolang op zich liet wachten, dacht ik dat het een goed document zou zijn, helaas is het heel vaag. Gent telt 800 actiepunten en Mechelen 370 actiepunten. Deze actiepunten tonen daadkracht. Men is niet bang dat de doelstellingen worden gemeten op het einde van de rit. Het bestuursakkoord bevat allemaal bestuurszaken die in de vorige legislatuur reeds ingeleid werden. Dat duidt op gebrek aan eigen visie. Nu regeert de vaagheid en is er kans dat heel wat projecten op de lange baan terecht komen. Men gaat veel te weinig doortastend te werk. Zelfs een klein dorp heeft een ambitieuzer akkoord.” stelt Mercedes Van Volcem (Open Vld) in een eerste reactie.

 Lees hier het Brugs bestuursakkoord afgesloten tussen Cd&v en Sp.a (PDF)

 

 Lees hier het Brugs bestuursakkoord afgesloten tussen Cd&v en Sp.a (PDF)

1) Moeilijke dossiers vooruitschuiven

“Ik stel vast dat de oplossing voor moeilijke dossiers wordt vooruitgeschoven.” vervolgt Van Volcem. “Het bestuursakkoord is enorm vaag over het nieuwe stadion. Wil men er ook Cercle in onder brengen (men streeft naar een gelijkwaardige behandeling, nvdr.) ? Staat men nog ten volle achter de eerder geplande locatie in het Chartreusegebied? Door deze vaagheid dreigt alles op de lange baan geschoven te worden.”

Ook in het dossier van het Schipdonkkanaal verwijst men naar de Vlaamse Regering.  Zowel Cd&v als Sp.a maken deel uit van die Vlaamse Regering. Als men nu al aan de oppervlakte blijft, zal men dan wel voldoende kunnen wegen om zo snel mogelijk een goede oplossing te forceren voor de ontsluiting van de haven? Vraagt Van Volcem zich af?

Gelukkig zijn er ook nog zaken die we toejuichen. “De verplaatsing van het Toyo Ito paviljoen juich ik bijvoorbeeld toe. De verplaatsing moet echter een opwaardering van het monument betekenen en mag geen dumping zijn. ”

“Het is goed dat men op zoek gaat naar een betere locatie voor de beurshal. De achterkant van het station brengt teveel mobiliteitsproblemen met zich mee. Helaas komt men niet verder dan ‘we zoeken een betere locatie’. Er schuilt geen visie achter…”

Van Volcem wil het congrescentrum integreren op site van het VTI dicht bij het station, het stadscentrum en het nieuwe park. “Een congrescentrum kan er komen met privégeld. Ook dit weten we al jaren en daarom komt er voorlopig geen. Opnieuw blinkt het bestuursakkoord uit in vaagheid. Vaagheid zorgt er vaak voor dat vele projecten helaas op de lange baan geschoven worden.”

 

2) Voortzetting oud beleid

Van Volcem wil het Minnewaterpark verbinden met het Kanaaleiland zodat één groot stadspark ontstaat. De realisatie van een Cactuszaal op het Kanaaleiland kan in deze plannen passen. Het stadsbestuur moet in die zin meer aandacht besteden aan de ontsluiting en recreatieve en natuurmogelijkheden van het Kanaaleiland.

 

De cactuszaal moest aan de Magdalenazaal komen van de vorige schepen van Cultuur. In oktober werd in het college beslist om twee alternatieven te onderzoeken: het Kanaaleiland en het Station (voorkant). Het Kanaaleiland kan echt een evenementenzone worden.

Vorige jaar diende ik tevens een voorstel in voor premies voor groene voortuinen en gevels. Gelukkig wordt dit nu wel weerhouden. Het stadskantoor wordt uitgevoerd maar men zegt niet waar?

 

Van Volcem is al geruime tijd voorstander van terrassen in de winter. “De eigenaars van een horecazaak moeten zelf kunnen beslissen of ze hun terrassen laten staan. Het is absurd dat ze in de winter weg moeten. Het blijven staan van de terrassen heeft niets met monumentenzorg te maken. In Rome en Firenze blijven de terrassen wel staan.

Nu komt men opzetten met een half half oplossing.  In de winter zijn vaste terrassen met voorziene verwarming noodzakelijk. Een streng nieuw reglement waarbij men wat tafels en stoelen buiten kan zetten ‘op mooie winterdagen’ is voor de horecazaken een doekje voor het bloeden.”

Het lichtplan is niet nieuw en het is goed dat deze wordt verdergezet. Het Brugse stadsbestuur had al een lichtplan gemaakt. Het plan was ook bedoeld om energie te besparen en om de Brugse historische en kwalitatieve gebouwen beter tot hun recht te laten komen.

 

3) Bijkomende lasten, weinig lusten. Veel blabla, weinig ambitie.

Het bestuursakkoord sluit een belastingsverhoging niet uit. Er is in het bestuursakkoord ook helemaal geen sprake van enige besparingsmaatregel. Ik vrees dat dit linkse bestuur de hardwerkende Bruggeling extra zal belasten voor het linkse beleid die men wil voeren.

Men moet de ambitie hebben om onze stad tot topregio te maken voor zorg en zorginnovatie. Ik merk echter weinig bereidheid om private partners als eerste partner te betrekken bij het zorgverhaal. Zowel de noden in de kinderopvang als bij de ouderenzorg zullen we pas degelijk kunnen inlossen als we eerst de privé-initiatieven alle kansen geven.

Het is belangrijk dat onze stad en het OCMW actief verdoken armoede gaat opzoeken en acties opzet om deze aan te pakken. Ik stel me echter vragen bij het idee om elke beleidsbeslissing af te toetsen aan de armoedetoets. Ik zou dit enkel doen met onderwerpen die armoedegerelateerd zijn.  Moet men bij de keuze voor een stadion ook een armoedetoets ondergaan?  Het duurt nu al zo lang vooraleer men een project kan realiseren. Nog meer inspraak en adviesmogelijkheden zullen die termijnen echt niet inkorten.

 

De zogezegde verandering gaat over het afschaffen van de GASboetes (alcoholverbod) want de GASboete blijft bestaan voor sluikstorten. De GASboete werd slechts driemaal uitgereikt het voorbije jaar. Veel geblaat dus, voor weinig wol. Volgens de VVSG kost een gemiddelde GAS-boete dubbel zoveel aan dossier aan personeelskosten dan ze de stadskas opbrengt. Het is dan ook goed dat men het aantal redenen voor GAS-boetes wil beperken. Toch moeten GAS-boetes in gevallen zoals wildplassen en sluikstorten mogelijk zijn.

De politie is de belangrijkste schakel in het lokaal veiligheidsbeleid. Ik wil niet mee doen aan de holle slogan ‘meer blauw op straat’. ‘Efficient blauw op straat’ moet het uitgangspunt zijn. De politie moet er zijn op  risicoplaatsen met betrekking tot bepaalde criminaliteitsvormen, mét korte aanrijtijden, met aandacht voor preventie, met aandacht voor het slachtoffer, én repressief bij deviant en crimineel gedrag.  Open VLD wil bijvoorbeeld ook een combitaks voor amokmakers. Er is ook geen antwoord op de wildgroei aan nachtwinkels.

 

4) Geen doortastende visie op economie, wonen, mobiliteit en de haven

Economisch beleid is meer dan louter de samenwerking met de haven, ondernemingen en sociale economie verderzetten. Het betekent vooral ruimte voor bedrijven creëren aan de hand van Ruimtelijke Ordening. Het betekent de vergunningsprocedures vereenvoudigen. Ik vrees dat men het economisch beleid teveel ziet zoals men het zelf zegt in het bestuursakkoord ‘de vertegenwoordiging in diverse economische overlegorganen versterken en ernstig nemen.’ Zo werkt onze lokale economie niet. Men zal het woonbeleid moeten integreren om hoogopgeleiden hier te houden. Men zal de mobiliteitsproblemen snel en accuraat moeten oplossen. Men zal de kleine zelfstandigen niet mogen betuttelen. Al deze factoren spelen een veel grotere rol in de lokale economie, dan datgene waarnaar men streeft volgens dit bestuursakkoord.

“Er is in het bestuursakkoord helemaal geen sprake van een doortastend woonbeleid. Het ‘nieuw woonbeleid’ waarover men spreekt is eenzijdig georiënteerd op de zwaksten. Verder dan sociale woningen, sociale verhuurkantoren en collectieve aankopen geraakt men niet. Dit is bovendien een verplichting van de Vlaamse Overheid. Waar is de ambitie om jonge gezinnen naar onze stad te halen? Om woonvormen te voorzien voor ouderen? Om betaalbaar wonen mogelijk te maken voor de werkende middenklasse? Is dit dan niet belangrijk genoeg om op te nemen onder de noemer woonbeleid?  Ik zie geen engagement om het budget voor wonen te verhogen om deze uitdagingen aan te pakken. Het stadsontwikkelingsbedrijf lijkt me eerder een opkoopvehicel. Ik zie echt niet in hoe men woningen betaalbaar gaat maken voor iedereen.”

Ook mobiliteitsdossiers zijn weinig doortastend en worden vooruitgeschoven. Geen nieuwe visie behalve het roepen naar kleine busjes. De rest van het akkoord zoals de fietskluizen en een parking aan het kruispunt Bloedput zijn reeds beslist beleid van Moenaert. De Brug van Steenbrugge is aan vernieuwing toe maar voorlopig zijn er nog geen kredieten vrijgemaakt door de Vlaamse Regering, idem dito wat de Dampoort betreft. Beide partijen zitten in de Vlaamse Regering en zouden hier eigenlijk veel ambitieuzer kunnen zijn.

Ik stel vast dat men na zes jaar ons standpunt over de scheiding van havenvoorzitter en CEO wil uitvoeren. De naamsverandering van de haven vind ik niet bijzonder. Zeebrugge of de ‘zeehaven van Brugge’ is immers al een wereldhaven. Men predikt samenwerking met Antwerpen, maar Antwerpen werkt liever met Rotterdam.  Er is met andere woorden veel blabla.

 

5) Wat ontbreekt in het bestuursakkoord

“Wat ik mis”, stelt van Volcem “zijn:

– een belastingsstop en besparingen

– een plan voor werk en ruimte voor ondernemers

– een masterplan voor de haven en een masterplan voor de mobiliteit in Brugge

– een studentenhuis

– een hoger budget voor het wonen en het creëren van betaalbare woningen voor jonge gezinnen

– een visie op klein Appelmoes en behoud van de open ruimte

– Hoe we Brugge welvarend zullen houden door stadsvlucht tegen te gaan, de vergrijzing voor te bereiden, de files aan te pakken en werk te creëren voor de toekomst.”

“Gelukkig gaat de nieuwe ploeg in dialoog. Gebrek aan visie moet gevoed worden. Ze juichen initiatieven van het ei van Brugge toe, maar zelf heeft de nieuwe ploeg geen nieuw stedelijk project naar voor geschoven” besluit de oppositieleidster van Open VLD.