Sint-Michiels

Schetsontwerp RUP Koning Albert I-laan goedgekeurd

In zitting van 23 december 2011 besliste het College van Burgemeester en Schepenen om het gemeentelijk RUP Koning Albert I–laan en omgeving Sint-Michiels te laten opmaken. Op 14 december 2012 werd een eerste schetsontwerp goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen. De opdracht betreft het opmaken van een ontwikkelingsvisie voor de Koning Albert I-laan en dit rekening houdend met de naastliggende BPA’s  en passend in de omliggende stadsstructuur. De omgeving van de aanvraag behoort tot het bestaande woonweefsel van Sint-Michiels. Ze vormt de westelijke woonlob van Stad Brugge.

 

 

Koning Albert I-laan

 

De Koning Albert I-laan moet uitgewerkt worden als de ‘mooiste laan van Brugge’. De herinrichting van de Koning Albert I-laan als een structurerende laan en hoogwaardige openbaar vervoercorridor in een groen kader als verderzetting van het bestaande stadsrandbos en een verbinding met de groenzone aan het rond punt van de Koning Albert I-laan en de Koningin Astridlaan zal een meerwaarde betekenen voor de bewoners van de stadsrand. Dit en de ligging dicht bij het station zorgt voor een aantrekkelijke woon- en werkomgeving.

 

De Koning Albert I-laan verbindt twee belangrijke zones in het ruimtelijk structuurplan. Aan de ene kant vinden we het station met grootschalige voorzieningen, aan de andere kant Chartreuse, een hoogwaardige dienstenzone. De volledige stationsomgeving dient verder uitgewerkt te worden in een globaal project. Het eerste deel van de Koning Albert I-laan wordt bij de station zone gerekend. Een duidelijk visie over deze eerste zone, het dichtst bij het station is daarbij noodzakelijk. Door de omgeving is er de mogelijkheid om de bouwhoogte te herzien. Verder in de Koning Albert I-laan zien we voornamelijk een residentieel karakter met vrijstaande villa’s. Dit karakter en de typologie van deze bebouwing moet bewaard blijven.

 

Om Chartreuse te bereiken vanuit de stad, passeert men langs een bebost gebied. De eventuele optie om over de volledige lengte van de Koning Albert I-laan een groene laan te realiseren en dit in overeenstemming met het idee om het uit te bouwen stadsbos naar de stad toe te trekken via een groene corridor tot aan de stad en de stationsomgeving. Een nieuwe openbare vervoerscorridor moet tevens de hoogwaardige economische en sociale polen met elkaar verbinden.

 

BPA’s (Beperkt Plan van Aanleg)

 

De Koning Albert I-laan wordt gezien als de ruggengraat van het RUP. Alle BPA’s die aantakken op deze as worden mee genomen in het RUP. Dit gaat om 6 BPA’s.

 

In de BPA ‘s langsheen de Koning Albert I-laan overheerst de functie eengezinswoning. Deze wordt dan ook voornamelijk ingevuld met eengezinswoningen, met uitzondering van het gedeelte van het Boudewijnpark, dat als recreatiedomein fungeert. De hedendaagse woonvormen zijn sterk geëvolueerd sinds de opmaak van de betreffende BPA’s. De omgeving van de Koning Albert I-laan laat toe om naar andere bestemmingen te gaan zoals onder andere zorgwonen, studentenhuisvesting, horeca en kantoren. Als de Koning Albert I-laan als openbaar vervoercorridor ingericht wordt, zal de verbinding tussen de voorzieningen in Stad Brugge en de woonwijken gegarandeerd worden.

 

 

Kenniscluster

 

De kenniscluster voor scholen en studenten in de nabijheid van een station bezit een grote kans voor Brugge. Halverwege de Koning Albert I-laan, aan het rond punt met de Koningin Astridlaan vinden we de KHBO campus. Ook deze campus kan op de Koning Albert I-laan gekoppeld worden. Aan de andere zijde van de Koning Albert I-laan en iets meer naar het station vinden we de campussite van de Groene Poort (grootschalige voorzieningen). De kerngedachte is om via de bestaande groenzone en doorlaatbaarheid van de stedelijke korrel kunnen de twee campussen te laten versmelten tot een kenniscluster voor scholen en studenten. Ook door middel van verschillende functies die gelinkt kunnen worden aan studenten zoals een studiezaal, internetcafe, restaurant, etc kan de versmelting tussen de twee campussen versterkt worden. De betreffende groenzone van Park Bloemenoord is in te passen in de groene gordel rond Brugge. Via de ‘groene’ Koning Albert I-laan kan deze link en inpassing gemaakt worden.

 

 

Projectsites

 

Binnen het plangebied liggen verschillende kleinere sites die (her)ingevuld kunnen worden. Vele van die sites zijn binnengebieden of panden met bedrijvigheid. Na eventuele uitdoving van de bedrijvigheid kunnen nieuwe bestemmingen zoals studenten, wonen of zorgwonen gegeven worden aan de specifieke site’s. Hiervoor wordt op middellange tot lange termijn gekeken, naar het karakter van de site en zijn stedelijke omgeving. Bij de opmaak van verschillende scenario’s voor de projectsites staat de leefkwaliteit van de omliggende wijk altijd voorop.

 

De vraag om zorgwonen in te passen sluit nauw aan bij de vraag naar een gedifferentieerd wonen en wonen voor onder andere ouderen in Brugge. De hedendaagse woonvormen zijn zeer uiteenlopend. Een nieuwe term en (na)bestemming voor eengezinswoningen dringt zich op. Hieraan verbonden zijn de woonondersteunende functies. Enkele van deze projectsite zijn de scholen KA Viverhoflaan, Immaculata, het KHBO en Ter Dreve, de sites van aannemersbedrijf Himpe, Symphony keukens en de drankencentrale Van Maele. Daarnaast zijn er nog enkele andere projectzones met specifieke voorschriften of deze zullen een verderzetting zijn van het bestaande stedelijke weefsel.