Vlaams Parlement

Vlaams Parlement

𝐎𝐧𝐠𝐞𝐥𝐨𝐟𝐞𝐥𝐢𝐣𝐤. 𝐕𝐎𝐎𝐑𝐔𝐈𝐓 𝐰𝐢𝐥 1 𝐦𝐢𝐥𝐣𝐚𝐫𝐝 𝐞𝐮𝐫𝐨 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚 𝐮𝐢𝐭 𝐞𝐫𝐟𝐛𝐞𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢𝐧𝐠!

𝐎𝐧𝐠𝐞𝐥𝐨𝐟𝐞𝐥𝐢𝐣𝐤. 𝐕𝐎𝐎𝐑𝐔𝐈𝐓 𝐰𝐢𝐥 1 𝐦𝐢𝐥𝐣𝐚𝐫𝐝 𝐞𝐮𝐫𝐨 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚 𝐮𝐢𝐭 𝐞𝐫𝐟𝐛𝐞𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢𝐧𝐠!

De huidige pensioengeneratie die nu met pensioen gaat na 42 jaar werken, betaalde haar hele leven 52 procent belastingen op een jaarinkomen hoger dan €42 000. Bij sterfte kwam daar nog eens 27 procent belastingen bovenop vanaf €250.000. Vooruit heeft nu ook haar zinnen gezet op 1 miljard euro extra uit erfbelasting.

De belastingdruk in ons land is niet meer te houden.

Wat eerder belast werd, moet vrij zijn. De overheid kan geen 3 keer langs de kassa passeren voor geld waarop eerder al belastingen betaald werd. Bovendien betalen woningeigenaars nog eens 20 jaar onroerende voorheffing op een huis dat voor 80 procent geleend is. Dit is onrechtvaardig. Met Vooruit ga je écht achteruit!

Vooruit gaan doe je door minder belastingen.

1.     𝐃𝐞 𝐛𝐞𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢𝐧𝐠𝐞𝐧 𝐨𝐩 𝐚𝐫𝐛𝐞𝐢𝐝 𝐦𝐨𝐞𝐭𝐞𝐧 𝐝𝐫𝐢𝐧𝐠𝐞𝐧𝐝 𝐧𝐚𝐚𝐫 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐝𝐞𝐧. In België zijn we hierin wereldkampioen. De schijf van €13.000 tot €23.000 wordt nu aan 40 procent belast. Laten we deze al verlagen tot 30 procent zodat iedereen €1.000 extra over heeft per jaar.

2.     𝐒𝐭𝐞𝐥 𝐞𝐫𝐟- 𝐞𝐧 𝐬𝐜𝐡𝐞𝐧𝐤𝐛𝐞𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐢𝐧 𝐞𝐞𝐫𝐬𝐭𝐞 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭𝐢𝐞 𝐠𝐞𝐥𝐢𝐣𝐤 tot maximum 10 procent.

3.     𝐙𝐞𝐭 𝐞𝐞𝐧 𝐞𝐞𝐫𝐬𝐭𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐩 𝐨𝐦 𝐞𝐫𝐟𝐛𝐞𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐞 𝐬𝐜𝐡𝐫𝐚𝐩𝐩𝐞𝐧. Hoe onempathisch kan de overheid zijn. Een taks op verdriet. In 13 andere Europese landen betaalt men géén erfrecht. 𝐁𝐞𝐠𝐢𝐧 𝐦𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐯𝐫𝐢𝐣𝐬𝐭𝐞𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐯𝐚𝐧 𝐞𝐫𝐟𝐫𝐞𝐜𝐡𝐭 𝐭𝐮𝐬𝐬𝐞𝐧 𝐞𝐜𝐡𝐭𝐠𝐞𝐧𝐨𝐭𝐞𝐧 𝐞𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐧𝐞𝐫𝐬. 

De overheid moet het inkomen van de mensen minder belasten en de koopkracht beter beschermen!

Vlaams Parlement

Controle van sociale huurders, maar wat met overige 182.000 wachtenden?

BRUGGE – Tijdens de plenaire vergadering in het Vlaams Parlement werd deze namiddag een actuele vraag behandeld over de controle op buitenlandse eigendommen bij sociale huisvesting. Een goede zaak, maar wat met de 182.000 overige wachtenden?

De actuele vraag handelde over het succes van controle op buitenlandse eigendommen bij sociale huurders. 724 mensen waarbij een vermoeden van fraude was, werden onderworpen aan een onderzoek. Iets minder dan helft van die huurders (339) bleek ook effectief fraude te hebben gepleegd. Hun huurcontract wordt verbroken en ze moeten de onrechtmatig verkregen sociale korting terugbetalen.

Ondertussen kwamen zelfs 153 woningen vrij van fraudeurs van wie het contract werd opgezegd. Een goede zaak, maar wat met de 182.000 overige wachtenden?

Vlaams Parlement

Onderzoek naar leeftijd en gemiddelde huurprijs

CIB Vlaanderen deed onderzoek naar de relatie tussen de leeftijd van de huurder en de gemiddelde huurprijzen. Resultaten tonen dat het aandeel appartementen vanaf de leeftijd van 30 jaar afneemt, maar dat dit aandeel bij 65+’ers weer fors toeneemt. Kunnen we spreken van een wooncarrière?

Lees hier de perstekst met de resultaten van het onderzoek.

Vlaams Parlement

Erfbelasting tussen partners is een taks op verdriet

BRUSSEL – Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem wil de erfenisrechten tussen echtgenoten of wettelijk samenwonenden afschaffen. De voorbije legislaturen voerden 2 verschillende liberale ministers hervormingen door aan deze belasting.  Dirk Van Mechelen stelde de gezinswoning vrij (onroerend). Tommelein maakte de eerste 50 000 euro roerende erfenis belastingsvrij tussen de echtgenoten.  

Jaarlijks int de Vlaamse Regering 1,6 miljard euro aan erfbelasting. Met een begrotingstekort van bijna 2 miljard euro in 2022 is deze taks dus géén onbeduidende bron van inkomsten voor de Vlaamse Regering. 

Nochtans ervaren velen deze belasting als onrechtvaardig.  Je verliest je partner en de overheid taxeert je op je verdriet. Je verliest je geliefde, een inkomen of een pensioen van je partner, je kosten kunnen niet langer gedeeld en als je bijvoorbeeld als zelfstandige een tweede woning verhuurt of derde mag je eentje verkopen om 27 procent te betalen aan vadertje staat. Nochtans hebben vele mensen dan al jaren 50 procent belasting op arbeid betaald en als ze netjes iets sparen volgt een rekening boven de 250000 euro van 27 procent. Bedragen die reeds sedert 1983 niet meer zijn aangepast.  In veel landen in Europa bestaat er trouwens geen erfbelasting. 

Bovendien gebeurt het ook dat oudere mensen vaak sterven korte tijd na de dood van hun partner. Als de partner niet meteen doorgeeft aan de kinderen, moet men zelfs op korte termijn 2 x 27 procent betalen. 

Ouderen willen dat niet maar willen zelf ook nog vrijheid. Vaak geven ze al door aan de kinderen, maar worden zo zelf afhankelijk. 

Mercedes Van Volcem (Open vld) pleit al langer voor het afschaffen van de erfbelasting tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden. Als je samen opbouwt en andere wettelijk stelsel een gemeenschappelijk vermogen opbouwt dan is het niet logisch dat de andere partner daarop nog eens moet betalen.

Het afschaffen van de erfbelasting tussen echtgenoten en samenwonende partners, op het vermogen waar eerder al belastingen op werd betaald, zou de Vlaamse Regering zo’n 162 miljoen euro minder aan inkomsten opleveren. Anderzijds is er ruimte door het afschaffen van de woonbonus waardoor jaarlijks ruimte vrij komt.” 

“Bovendien wil ik ook opmerken dat wie ziek is, nog kan weggeven aan 3 of 7 procent. Wie plots sterft betaalt de volle pot. Niemand kiest hoe hij sterft dus de tarieven moeten minstens op de schenkingsrechten afgestemd worden.” 

Erfbelasting, een taks op verdriet
Vlaams Parlement

Vlaamse Regering keurt Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027 goed

De Vlaamse Regering heeft het Vlaams Gemeenschappelijk landbouwbeleid – Strategisch Plan 2023-2027 goedgekeurd. In dit nieuwe GLB wordt 1,65 miljard euro vrijgemaakt voor de verduurzaming van de Vlaamse land- en tuinbouwsector en worden belangrijke nieuwe accenten gelegd rond milieu en klimaat, samenwerking en jonge landbouwers.      

De landbouwsector is deze legislatuur niet onbesproken gebleven. Het stikstofdossier hield zowaar de Vlaamse Regering in haar greep. Vandaag kondigt diezelfde Vlaamse Regering echter de goedkeuring voor de Vlaamse invulling van het GLB 2023-2027 aan. Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid moet ervoor zorgen dat de consument toegang heeft tot betaalbaar, duurzaam geproduceerd voedsel, maar ook dat de landbouwers hiervoor een behoorlijk inkomen krijgen. De Vlaamse invulling van het Europees beleid verstrekt de sector voor 1,65 miljard euro aan subsidies tussen 2023 en 2027.

Inkomenssteun

Een eerste deel van de steun is gereserveerd voor het basisinkomen. Hiervoor werkte de Vlaamse Regering een nieuwe verdeelsleutel uit met een focus op jongeren. De inkomenssteun voor jonge landbouwers wordt dan ook verhoogd ten opzichte van het vorige GLB. Jongeren krijgen in de opstartfase van hun bedrijf een extra steun per hectare.

Daarnaast is er een nieuwe gekoppelde steun voor gespecialiseerde vleesveehouderij, met instapvoorwaarden rond duurzaam graslandbeheer en ruwvoederproductie. 

Bouwstenen in de groene architectuur

Om invulling te geven aan de klimaatdoelstellingen binnen de sector zal gewerkt worden rond drie bouwstenen.

 1. Conditionaliteit

Dit betekent dat wie aan alle vereisten op gebied van milieu, klimaatverandering, volksgezondheid, gezondheid van planten én dierenwelzijn,  voldoet ook volledige steun mag verwachten. Zoals duidelijk in de vereisten ligt de focus op verduurzaming.

Conditionaliteit 2023-2027 | Landbouw en Visserij (vlaanderen.be).

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van vorig GLB zijn:

 1. Gewasrotatie komt in de plaats van gewasdiversificatie, met voorwaarden op perceels- en op bedrijfsniveau. Concreet betekent dit:
  • Op bedrijfsniveau: jaarlijks minimaal op een derde van het bouwlandareaal één van volgende maatregelen nemen:
   • een andere hoofdteelt telen dan het voorgaande jaar;
   • na de hoofdteelt van het voorgaande jaar een nateelt minstens 12 weken aanhouden die tot een andere gewassoort behoort.
  • Op perceelsniveau: nooit langer dan drie jaar dezelfde hoofdteelt, met andere woorden als in 2022, 2023 en 2024 dezelfde hoofdteelt op een perceel staat, dan moet in 2025 een andere hoofdteelt ingezaaid worden.
    
  • Er gaat meer aandacht naar het niet-productief areaal (NPE) dat het ecologisch aandachtsgebied vervangt. Hier zijn verschillende opties en combinaties mogelijk.
    
  • In 2023 kan er, in het kader van het veiligstellen van de voedselvoorziening naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne, toch op braakliggend land aardappelen, groenten of graangewassen worden geteeld. Het perceel mag dan wel niet in een groen bestemmingsgebied liggen.
    
  • Daarnaast wordt het verbod op de teelt van wortel-, knol- of bolgewassen op met knolcyperus-besmette percelen opgenomen in de conditionaliteit.
    
  • Bufferstroken langs oppervlaktewaterlichamen moeten gerespecteerd worden om de waterkwaliteit te verbeteren. Concreet betekent dit:
   • langs oppervlaktewaterlichamen: geen bemesting in de eerste vijf meter (10 meter in VEN en langs hellingen), in de eerste meter geen productie en geen gewasbeschermingsmiddelen,
   • langs waterlopen: geen bemesting in de eerste vijf meter (10 meter in VEN en langs hellingen), in de eerste meter geen productie en geen gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de eerste drie meter.
 2. Ecoregelingen

Een tweede bouwsteen betreft ecoregelingen. Voor wie inspanningen levert en positief bijdraagt, én verder gaat dan de wettelijke verplichtingen rond biodiversiteit, waterkwaliteit, bodemkwaliteit, duurzame landbouw, klimaat en/of landschap maakt de Vlaamse Regering een extra 50 miljoen euro vrij.

3. Agromilieuklimaatregelen

Via de agromilieuklimaatmaatregelen gaat de landbouwer een meerjarig engagement aan ten voordele van het milieu, klimaat, natuur en biodiversiteit.

Het Vlaams Landbouw- en investeringsfonds (VLIF)

Het VLIF wijzigt in het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid naar een ondernemingsfonds. De voorwaarden om VLIF-steun te krijgen, werden aangepast en de subsidiepercentages verruimd met duurzaamheid van de investeringen als kompas.

Innovatie en samenwerking

In het nieuwe GLB zet de Vlaamse Regering in op versterkte samenwerking tussen landbouwers en tussen landbouwers en andere partners om innovatie, met oog op versnelde verduurzaming, te stimuleren.

Vorming en advies

Advies voor landbouwbedrijven verandert naar een systeem van een kennisportefeuille waarmee landbouwers advies en/of vorming kunnen aankopen.

Dierenwelzijn en -gezondheid

Nieuw is dat het GLB nu ook expliciet via steunmaatregelen inzet op het welzijn en de gezondheid van landbouwdieren. Zowel het verminderen van het antibioticagebruik, als het instappen in een dierenwelzijnslabel vanaf 2024 winnen krijgen steun via het GLB Strategisch Plan.

Vlaams Parlement

Mercedes Van Volcem: “Maak een tripadvisor voor studentenkoten”

Vlaams Parlementslid Mercedes van Volcem vindt het een goede zaak dat er één Vlaams label komt voor studentenhuisvesting / studentenkoten. Vandaag is er een wildgroei van labels over de verschillende studentensteden. Ze pleit voor een soort ‘Tripadvisor’ die kotstudenten toelaat om hun kot en kotbaas te beoordelen. De Vereniging van Vlaamse Studenten pleit al langer voor een label voor klantvriendelijke kotbazen.

Vele (oud)studenten die op kot hebben gezeten, kunnen heel wat verhalen vertellen over de staat van hun kot. Verouderde en versleten zaken die maar niet gerepareerd worden maar ook soms gevaarlijke situaties die niet reglementair zijn. Studentenkoten zijn niet altijd de beste voorbeelden van degelijke huisvesting. Er is al veel verbetering gekomen maar de kwaliteit van studentenkoten blijft een belangrijk aandachtspunt.

De verschillende Vlaamse studentensteden hebben vandaag hun eigen manier om de kwaliteit van koten te verbeteren. Dat heeft zich in vertaald in een wildgroei van verschillende kwaliteitslabels in de verschillende studentensteden.

Daar komt nu verandering in met de komst van één Vlaams label op basis van 3 parameters: Woningkwaliteit, brandveiligheid en de juiste stedenbouwkundige vergunning.

Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem, zelf moeder van twee kotstudenten, vindt het nieuwe label een goede zaak. Voor Van Volcem moet het echter verder gaan.

De Vereniging van Vlaamse Studenten pleit voor een label voor klantvriendelijke kotbazen. Sommige kotbazen rijden de kantjes eraf door noodzakelijke herstellingen uit te stellen, belangrijke vragen te negeren en te talmen met het terugbetalen van de huurwaarborg.

Om daaraan tegemoet te komen pleit Van Volcem voor een soort van ‘Tripadvisor’ waarbij kotstudenten de klantvriendelijkheid van hun kotbaas kunnen quoteren met een passend aantal sterren.

Van Volcem: “Kotstudenten staan niet altijd even sterk ten opzichte van hun kotbaas. Er is te weinig aanbod dus de keuze is beperkt. Sommige kotbazen weten dat en maken daar helaas gebruik van om klachten en vragen van hun studenten te negeren. Door studenten de mogelijkheid te geven hun kotbaas te beoordelen, maak je ze sterker als consument, bestraf je malafide kotbazen en beloon je eerlijke kotbazen.”

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele antwoordde in de plenaire vandaag dat het een terechte bekommernis is en dat er verder wordt gewerkt aan de uitbreiding van het kotlabel.

Vlaams Parlement

Vlaamse Regering ontving ruim 2,7 miljard euro aan registratierechten in 2022

De Vlaamse Regering mocht in 2022 ruim 2,5 miljard euro aan registratierechten ontvangen. Daarbij kwam ook nog eens 1,6 miljard euro aan erfbelasting en 463 miljoen aan schenkbelasting (roerend en onroerend). Dat blijkt uit het antwoord van minister Diependaele op mijn schriftelijke vraag.

Vlaamse Regering ontving ruim 2,5 miljard euro aan registratierechten in 2022

De ontvangsten van registratierechten van vastgoed voor 2022 zijn licht gedaald ten opzichte van 2021. Minister Diependaele wijdt dit aan het uitstel- of anticipatiegedrag om te kunnen genieten van de meest voordelige, fiscale optie. Sinds 2022 wijzigden de tarieven namelijk. 2022 moet echter worden beschouwd als een overgangsjaar. Er dient rekening gehouden te worden met het feit dat kopers van een enige eigen woning in het najaar van 2021 het verlijden van de authentieke aankoopakte hebben uitgesteld naar 2022. Bovendien vielen koopovereenkomsten onder het algemene tarief die vóór 1 januari 2022 zijn gesloten, nog onder het tarief van 10%, zelfs als de authentieke akte pas wordt verleden vanaf 1 januari 2022.

Lees hieronder mijn vraag en het antwoord van de minister:

Vlaams Parlement

Evolutie woning- en huurprijzen

Deze morgen was er opnieuw een hoorzitting in het Vlaams Parlement over de evolutie van de woning- en huurprijzen in Vlaanderen. Verschillende experts kwamen hun inzichten toelichten.

De gemiddelde huurprijzen en de prijzen voor het verwerven van een woning zijn de jongste jaren aanzienlijk gestegen. Hierover hielden we in het Vlaams Parlement al verschillende malen een hoorzitting. Ook vandaag kwamen Frank Vastmans van de KU Leuven en het Steunpunt Wonen, Geert Langenus en Peter Reusens van de Nationale Bank van België, Jan Sap van Fednot, Bart Van Opstal van Notaris.be, en Pieter Decelle van CIB Vlaanderen hun bevindingen hierover toelichten.

Prijsevolutie

De Vlaamse woningmarkt staat onder druk. Stijgende rentevoeten als gevolg van de hoge inflatie zorgen voor een afkoeling van de koopmarkt met als gevolg dat mensen langer op de huurmarkt blijven. Het aanbod op die huurmarkt blijkt echter onvoldoende en te weinig divers.

Een gemiddelde huurwoning kost maandelijks zo’n 887 euro. Dat is een stijging van 1,8 procent tegenover 2021. Appartementsprijzen waren dit jaar gemiddeld 753 euro. Een stijging van 4,5 procent tegenover een jaar eerder. In centrumsteden gaf dit onderstaande evolutie voor appartementen.

Evolutie woning- en huurprijzen

Het aandeel appartementen in de Vlaamse huurmarkt klokte in 2022 af op 71,7% volgens de cijfers van het CIB.

Leeftijd huurder naar woningtype

Jongeren hebben het nog steeds moeilijk, maar zijn daarom niet minder aanwezig koopmarkt. Integendeel. Ze ageren sneller op de koopmarkt om een stijging van de hypothecaire rente voor te zijn. Investeerders daarentegen wachtten sinds de oorlog in Oekraïne eerder af waardoor jongeren opnieuw aan marktaandeel winnen.

Uit onderstaande grafiek valt ook op te maken dat oudere mensen steeds vaker kiezen om de woning te verlaten en opnieuw in een appartement in de stad te gaan wonen. Ook jongeren starten almaar vaker in een appartement om dan op latere leeftijd door te groeien naar een woning.

Evolutie woning- en huurprijzen

De looptijd van hypothecair krediet neemt toe. De afbetalingslast wordt op die manier gespreid over een langere periode.

Ik blijf dit thema verder opvolgen.

Vlaams Parlement

Stikstofakkoord nog niet in zicht

Opnieuw geen stikstofakkoord. Het dossier blijft muurvast zitten. Na verschillende nachtelijke vergaderingen vorige week is de Vlaamse Regering niet tot een akkoord kunnen komen. Tijdens een extra plenaire vergadering in het Vlaams Parlement gaf de Vlaamse Regering tekst en uitleg.

Alle drie de regeringspartijen spreken uit sámen nog tot een stikstofakkoord te willen komen, maar een aantal knelpunten moeten nog weggewerkt worden. Het gaat over een gelijke behandeling van de landbouw en industrie, maar ook over saldering. Dat laatste betekent dat de uitstoot van een gesloten landbouwbedrijf (deels) moeten kunnen overgaan naar de overgebleven landbouwbedrijven, aldus CD&V.

De conceptnota die door Zuhal Demir wordt voorgelegd aan de Vlaamse Regering kan je hieronder terugvinden: