Nieuws

Agenda gemeenteraad 31 januari

Lees hier de agenda van de gemeenteraad van dinsdag 31 januari.

Agenda_Gemeenteraad 31 januari 2012 _2_(PDF)


AGENDA GEMEENTERAAD 31 JANUARI 2012

OPENBARE VERGADERING

Verslaggever : Burgemeester Patrick Moenaert

1. Politie – delegatie aan het college van burgemeester en schepenen voor overheidsopdrachten die betrekking hebben op het dagelijks beheer van de lokale politiezone – goedkeuring.
Goedkeuring wordt gevraagd om de bevoegdheid voor het dagelijks beheer van de uitgaven van de gewone dienst voor het dienstjaar 2012 over te dragen aan het College van Burgemeester en Schepenen, en dit beperkt tot een bedrag van 67.000 euro (BTW excl.) Deze delegatie wordt al sinds 2007 toegepast.

Verslaggever : Schepen Mercedes Van Volcem

2. Toelagen – restauratie Beenhouwersstraat 18 – definitieve toekenning – uitbetaling.
Bedrag toelage: 5.663,79 euro.

3. Toelagen – restauratie Potterierei 50 – definitieve toekenning – uitbetaling.
Bedrag toelage: 11.870,86 euro.

4. Toelagen – restauratie Stationsstraat 31 – definitieve toekenning – uitbetaling.
Bedrag toelage: 18.750 euro.

5. Toelagen – restauratie Torhoutse Steenweg 51 – definitieve toekenning – uitbetaling.
Bdrag toelage: 18.750 euro.

6. Ruimtelijke Ordening – sector west – gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Magdalenazaal – definitieve vaststelling van het ontwerp RUP van 3 januari 2012.
De Gemeenteraad beslist:

1.kennis te nemen van de resultaten van het openbaar onderzoek m.b.t. het ontwerp gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoerings Plan van maart 2011 en het advies van de GECORO van 10 augustus 2011 naar aanleiding van het openbaar onderzoek van 26 april 2011 tot en met juni 2011.

2.akkoord te gaan met de aanpassingen van het ontwerp R.U.P. van maart 2011, zoals voorgesteld door het College van 13 januari 2012 en opgenomen in het ontwerp R.U.P. van 3 januari 2012.

3.het ontwerp R.U.P. van 3 januari 2012 definitief vast te stellen.

7. Ruimtelijke ordening – aanleggen van wegen en infrastructuur in het project Groen Brugge – fase 2 (ter hoogte van kavel 2) door Group GL NV, Houthalen-Helchteren.

1. Kennisname van de resultaten van het openbaar onderzoek (3 bezwaarschriften – bezwaarschrift 1: ontvankelijk en gegrond, bezwaarschriften 2 en 3: ontvankelijk en ongegrond verklaard).

2. Goedkeuring van de rooilijnen, de zaak der wegen en de projectovereenkomst met bankwaarborg.

De Group GL N.V., Centrum Zuid 3053, 3530 Houthalen – Helchteren diende een aanvraag in voor een stedenbouwkundige vergunning voor het uitvoeren van infrastructuurwerken in het project Groen Brugge – fase 2 (ter hoogte van kavel 2), gelegen Hendrik Brugmansstraat, 8000 Brugge. Aangezien er nieuwe rooilijnen gecreëerd worden, dient het dossier aan de Gemeenteraad ter goedkeuring worden voorgelegd.

Verslaggever : Schepen Boudewijn Laloo

8. Erkende erediensten – kerkfabriek Sint-Gillis – bliksembeveiliging kerk – ontwerp – advies en betoelaging.
De kerkfabriek van St-Gillis heeft een ontwerpdossier ingediend voor de bliksembeveiliging van de kerk. De werken worden geraamd op 12.381 € (incl btw). Er kan een restauratiepremie worden bekomen. het stadsaandeel wordt geraamd op 4.062 € (incl. BTW, kosten en ereloon).

9. Financiën/fiscaliteit – belastingverordening op het betalend parkeren, op het parkeren in een blauwe zone en op de openbare weg met blauwe zonereglementering – opheffen vanaf 15 februari 2012.
Op 15/02/2012 gaat het retributiereglement op parkeren in werking (gg GR 20/12/2011). Om deze reden wordt gevraagd om het belastingsreglement op parkeren dd. 15/02/2012 in te trekken.

10. Stedelijk onroerend patrimonium – toelating tot bouwen / bouwverbintenis / samenwerkingsovereenkomst voor een gevechtssportzaal met VZW Judo Ippon Ryu Brugge aan het stedelijk sportcomplex Tempelhof Sint-Pieters – goedkeuring.
Toelating tot bouwen/bouwverbintenis/samenwerkingsovereenkomst voor een gevechtssportzaal met Judo Ippon Ryu Brugge op/aan het sportcomplex Tempelhof te Sint-Pieters.

11. Stedelijk onroerend patrimonium – kosteloze verwerving van gronden gelegen bouwproject Gentpoortstraat/Willemijnendreef – goedkeuring wijziging oppervlakte wegenis.
Wijziging oppervlakte n.a.v. concrete uitwerking kosteloze verwerving van grond bouwproject in Gentpoortstraat/Willemijnendreef.

12. Stedelijk onroerend patrimonium – kosteloze verwerving van gronden gelegen verkaveling Legeweg/Pauwstraat/Expresweg te Sint-Andries.
Kosteloze verwerving van oppervlakte grond met de erop uitgevoerde infrastractuurwerken, groot volgens meting 6.080,47 m² jegens het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (O.C.M.W.) van Brugge, Ruddershove 4, 8000 Brugge.

13. Stedelijk onroerend patrimonium – kosteloze verwerving van restgronden langs de Hemelbeek in uitgevoerde verkaveling gelegen Brugse Steenweg/Warmoezeniersstraat te Brugge/Koolkerke, voor inlijving in openbaar domein.
Kosteloze verwerving van 1.504 m² grond, gelegen Brugse Steenweg te Brugge/Koolkerke, bekend op het kadaster in de sectie B van de 17e afdeling, perceel nummer 285Z jegens de naamloze vennootschap IVP, Driegoten 25, 9220 Hamme.

Verslaggever : Schepen Annick Lambrecht

14. Personeel – formatie dienst cultuur en dienst public relations en onthaal.
Met deze wijziging worden een aantal eerdere beslissingen geformaliseerd in het kader van de dienst Cultuur, m.n. de halftijdse kracht voor de administratie rond het verlenen van logistieke steun aan derden, de wijzigingen die verband houden met de overgang van het beheer van de stadshallen naar de dienst PR en onthaal en de toevoeging van een polyvalent theatertechnicus voor het beheer van de cultuurzalen in het complex Daverlo.

15. Personeel – formatie wegendienst – aanpassing.
Met deze wijziging wordt een antwoord gegeven op de arbeidsmarktkrapte voor de functie van technisch gegradueerde : in het kader wordt één functie van technisch gegradueerde geschrapt en één functie van technisch hoofdmedewerker in meer voorzien.

16. Personeel – rechtspositieregeling – intrekking gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2011 voor wat betreft artikel 116 en bijlage IV: salarisschalen – verzorgend personeel (kinderverzorgster).
In de gemeenteraad van 28 november 2011 werden de salarisschalen voor kinderverzorgster aangepast. Dit gebeurde o.b.v. de omzendbrief BB 2011/3 van het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken  betreffende instructies voor het opstellen van de meerjarenplannen en de budgetten 2012 van de gemeenten en de OCMW van het Vlaams Gewest. Hierin werd er specifiek op gewezen dat de besturen bij de opmaak van hun meerjarenplannen, dienden rekening te houden met de wijziging in de functionele loopbaan van de begeleiders in de erkende kinderdagverblijven (kinderverzorgster). De toezichthoudende overheid nam evenwel contact op met de vraag om het betreffende gemeenteraadsbesluit in te trekken omdat de wijziging voorlopig enkel van toepassing is op het OCMW-personeel. De onderhandelingen om dit door te trekken naar de gemeenten zijn nog lopend.

17. Personeel – rechtspositieregeling – aanpassing bijlage I (specifieke vereisten bij aanwerving) en bijlage II (specifieke bevorderingsvereisten): theatertechnicus/zaalbeheerder bij de dienst cultuur.
Met dit dossier worden de aanwervings- en bevorderingsvereisten voor de functie van theatertechnicus bij de dienst cultuur vastgelegd. Dit is de nieuwe functie die in de eerder vermelde kaderwijziging wordt voorzien.

18. Personeel – rechtspositieregeling – aanpassing bijlage I (specifieke vereisten bij aanwerving) en bijlage II (specifieke vereisten bij bevordering): architect – hoofd van dienst, bij de dienst patrimoniumbeheer/gebouwen – cel ontwerp.
Met dit dossier worden de aanwervings- en bevorderingsvereisten voor de functie van architect-hoofd van dienst bij patrimoniumbeheer ingeschreven in de rechtspositieregeling.

19. Personeel – rechtspositieregeling – aanpassing bijlage I (specifieke vereisten bij aanwerving) en bijlage II (specifieke vereisten bij bevordering): erfgoedbewaker (incl. erfgoedbewaker-torenwachter en erfgoedbewaker-molenaar), kassier en verkoopassisent (D1-D3) en van centralist (D4) bij de musea.
Met dit dossier worden de aanwervings- en bevorderingsvereisten voor een aantal functies bij de dienst musea ingeschreven in de rechtspositieregeling. Dit om invulling te kunnen geven aan het kader van de dienst, conform de wetgeving op de bewaking.

20. Personeel – rechtspositieregeling – aanpassing bijlage I (specifieke vereisten bij aanwerving): consulent bij het Entrepot.
Met dit dossier worden de aanwervingsvereisten voor de functie van consulent bij het Entrepot vastgelegd.

21. Personeel – rechtspositieregeling – aanpassing bijlage I (specifieke vereisten bij aanwerving) en bijlage II (specifieke vereisten bij bevordering): technisch assistent-toezichter/sporthallen bij de sportdienst (D1-D3).
Met dit dossier worden de aanwervings- en bevorderingsvereisten voor de functie van technisch assistent-toezichter bij de sportdienst vastgelegd.

22. Personeel – rechtspositieregeling – aanpassing bijlage I (specifieke vereisten bij aanwerving): programma-assistent bij het cultuurcentrum.
Met dit dossier worden de aanwervingsvereisten voor de functie van programma-assistent  bij het cultuur centrum vastgelegd.

Verslaggever : Schepen Martine Matthys

23. Kinderopvang – kinderopvangcentrum De Biekorf – wijziging huishoudelijk reglement.
Het huishoudelijk reglement van kinderopvangcentrum De Biekorf is gewijzigd sinds de laatste vaststelling door de gemeenteraad (29 juni 2004).

– Sinds jaar en dag is kinderopvang de Biekorf in schoolweekdagen open dagelijks om 9u, behalve op donderdag om 8.30u. Het is onduidelijk wanneer precies en omwille van welke reden deze wijziging van openingsuur op één dag gebeurde. Voor alle duidelijkheid naar de buitenwereld en naar personeel toe, én omdat dit contractueel juist is voor betreffend personeelslid (uurprestatie per week), werd een wijziging van openingsuur op donderdag naar 9u gevraagd.

– In de Biekorf is er geen mogelijkheid om voeding te bereiden, enkel opwarmen of koelzetten. Het betreft een kortdurende opvang en kinderen krijgen regelmatig ongezonde tussendoortjes en drank mee. We willen een korte toevoeging doen van onze visie op gezonde tussendoortjes en drank. Het betreft volgende toevoeging:

“We geven de voorkeur aan gezonde tussendoortjes en drank.

Voor de zuigelingen wordt de flesvoeding zelf meegebracht. We geven omwille van hygiënische redenen de voorkeur aan poeder en water apart, met een duidelijke instructie voor de hoeveelheden.”

– Normaal gezien dient de opvang contant betaald te worden op het moment van het afhalen van het kind. Ouders die regelmatig hun kindje brengen, willen de betaling soms uitstellen tot volgend opvangmoment. Voor een juiste kascontrole en opvolging door de verschillende personeelsleden willen we in het huishoudelijk reglement wijzen op de noodzaak van contante betaling en het gevolg dat wordt gegeven aan niet betaling. Het betreft volgende toevoeging:

Indien de betaling niet contant gebeurde, dient voor de start van het volgende opvangmoment het bedrag vereffend te worden. Zoniet, kan de opvang geweigerd worden, tot de rekening vereffend is. Het beëindigen van de opvang wordt evenwel voorafgegaan door een mondelinge aanmaning vanuit de kinderopvang, gevolgd door herhaaldelijke schriftelijke verwittigingen vanuit de dienst boekhouding. Pas na het niet beantwoorden van een aangetekend schrijven kan worden overgegaan tot het beëindigen van de opvang.

– sommige ouders halen regelmatig hun kindje op na het eigenlijke sluitingsuur. Dat is zowel ongemakkelijk voor het personeelslid, als voor de conciërge van de Biekorf die afhankelijk is van de sluiting van de Biekorf. We willen dan ook een toevoeging doen die wijzigt op de dringendheid van tijdig afhalen van kinderen en het mogelijke gevolg indien dat met regelmaat overtreden wordt. Het betreft volgende toevoeging:

U zult begrijpen dat het personeel slechts uitzonderlijk en enkel voor dwingende redenen kan worden gevraagd om over te werken. Dwingende redenen zijn ongeval of medische noodsituaties. In andere gevallen dient bovenvermelde boete betaald te worden. Bij herhaaldelijke overtreding kan de toegang tot de opvang geweigerd worden (zie hoger).

Verslaggever : Schepen Jos Demarest

24. Wegendienst – heraanleg van de Smedenstraat en Kegelschoolstraat – eindafrekening van het stadsaandeel.
Hierbij het eindafrekeningsdossier van het stadsaandeel in het project tot heraanleg van de Smedenstraat en Kegelschoolstraat te Brugge waarbij de Afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen fungeert als opdrachtgevend bestuur.

Overzicht :

totaal uitgevoerd stadsaandeel :                                 361.951,56 euro

toegewezen stadsaandeel :                                        294.071,55 euro

——————

Eindafrekening in meer (+23,08%) : 67.880,01 euro

25. Wegendienst – overname van de Spiegelrei, Langerei, Wulpenstraat, Sasplein en Buiten de Dampoort in het stadspatrimonium – goedkeuring.
De Spiegelrei, Langerei, Wulpenstraat, Sasplein en Buiten de Dampoort behoren nu tot het patrimonium van het Gewest maar hebben hun functie als gewestweg verloren.  Agentschap Infrastructuur, Wegen en Verkeer West-Vlaanderen stelde daarom in een schrijven van 20.04.2010 de overname voor.  In collegezitting van 12.05.2010 werd het dossier van de agenda gemeenteraad geschrapt.

Op 12.12.2011 herhaalt de “Cel Grondbeheer” van het Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen deze vraag.  De Wegendienst gaat akkoord.

Artikel 192 van het Gemeentedecreet regelt dergelijke aangelegenheid :

  • bestaande wegen die niet langer beschouwd worden als gewestweg worden beschouwd als gemeentewegen, mits instemming hiermee door de Gemeenteraad.
  • de overdracht heeft de toekenning “om niet” te gevolg.

de weg moet zich in goede staat bevinden, wat voor de bovenvermelde straten het geval is.

Voorstellen en interpellaties van raadsleden

26/1   Randall Lesaffer
D’Hanins de Moerkerke: een verhaal zonder einde ?

26/2   Jürgen Vanpraet
Boomkapping Puyenbroek : stand van zaken ?

26/3   Rita Brauwers
Nieuwe bovengrondse rotatieparking in de Nieuwe Gentweg.

26/4   Pascal Ennaert
Historium Brugge.

26/5   Guido Maertens
Sluizencomplex Dampoort.

26/6   Severine Maes
Draadloos netwerk Zapfi.

26/7   Alain Quataert
Geschrapte buslijnen in november 2011 + de gebrekkige communicatie daarrond.

Akten en mededelingen

27. Verkeersdienst – verslag Stedelijke Werkgroep Verkeer d.d. 13 december  2011 – kennisname.

28. Rapport Vlaamse visitatiecommissie – kennisname.

29. Concertgebouw Brugge vzw – begroting 2012 – kennisname.

30. Financiën – budgetwijziging 3-2011 en budget 2012 – kennisname door de gouverneur – aktename.

31. Stedelijke raad voor personen met een handicap – verslagen algemene vergadering – kennisname.

32. Stedelijke raad van buurtwerken – verslagen algemene vergadering – kennisname.

33. Seniorenadviesraad – verslagen algemene vergadering – kennisname.

34. Diversiteitsdienst – verslagen stedelijke emancipatieraad (januari, maart en juni 2011) – kennisname.

35. Noord-zuiddienst – verslagen noord-zuidraad september-december 2011 – kennisname.

36. Beslissing van de algemene vergadering van het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV d.d. 26.10.2011 – wijziging statuten – kennisname.