Tag: Actieplan

Brugge

Waardevolle kerktoren in Dudzele krijgt restauratie

In 2017 nam Stad Brugge de oude kerktoren van Dudzele over van de Kerkfabriek. De westbouwruïne is het enige zichtbare overblijfsel van de laat-romaanse Sint-Leonarduskerk, nu Sint-Pietersbandenkerk genoemd. Lange tijd was Dudzele een belangrijk plaatselijke bedevaartsplaats, wat de grootte van de voormalige kerk in het dorp verklaart. Een restauratie van deze oude en waardevolle kerktoren, die al sinds 1939 beschermd is als monument en sinds 1978 ook als dorpsgezicht, drong zich op. De kerktoren kampte met stabiliteitsproblemen, losse stenen en problemen met de goten.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “De bescherming van deze waardevolle kerktoren waar we als stad eigenaar van zijn, is voor mij als schepen van eigendommen en kerkbesturen belangrijk . Met een grondige aanpak geven we ze terug de uitstraling die ze verdient.

Naast de restauratie leveren we meerdere inspanningen om de leefbaarheid in Dudzele te bevorderen.

Picknickzones en genieten

Zo werden er sinds de zomer van 2020 in de volledige stad meerdere picknickzones ingericht. Naast de 5 bestaande picknickbanken aan het grasplein aan de boogschutters werden er dit jaar drie extra locaties meegenomen. Zo kregen het Amaat Vynckeplein (1), Schottenhof (6) en de school De Bijenkorf (4) extra gezellige picknickbanken. Er werd ook een picknickbank voor mindervaliden geplaatst, stelt Van Volcem Mercedes bevoegd voor openbaar domein.

Bebloeming

 Zo zijn er sedert de huidige legislatuur 6 bloementorens te bewonderen in Dudzele, maar deden ook veel bewoners mee met de actie bebloem je vensterbank. Niet minder dan 2751 planten werden aangevraagd. Samen maken we de stad fleurrijker, zegt Van Volcem bevoegd voor de bebloeming in de stad en deelgemeenten.

Bloemenweides en zones aan de rand van landbouwgronden

Ik ben beetje jaloers op Damme, waar de landbouwers dit meer doen.  Komend jaar wens ik de landbouwers te overtuigen aan de rand van hun landbouwgebied bloemenweiders of zones te maken.  Aangezien er een Europese verplichting komt om 5 procent groen te laten, is dat een mooie uitdaging.  We gaan alvast met de Brugse landbouwers in gesprek om hen te enthousiasmeren, zegt Van Volcem Mercedes

Ontharding

We zetten volop in op ontharding met bloemrijke plantenperken en fleuren bestaande groenzones tussen het fietspad en de rijweg door gevarieerde en fleurige beplanting op.

Zo werd in de Damse steenweg recent een grote middengeleider beplant, zodat het ook aantrekkelijker is.  In een landbouwgemeente met veel openruimte is ontharding minder noodzakelijk dan in dichtbebouwde zones vol asfalt en beton, stelt Van Volcem.   

Vergroenen

Hoofdzakelijk vergroenen we de Dudzeelse Steenweg, het Dorpsplein en de Westkapelse Steenweg in de toekomst. Met extra groene elementen willen het Dorpsplein waar er een Gewestweg doorloopt volgend jaar aantrekkelijker maken met bloemperken, ontharding en een mooie bank.

Vanaf dit najaar planten we extra bomen in de Damse Steenweg ter hoogte van de school De Bijenkorf.   In Dudzele kan je ook een boom in je voortuin aanvragen via het initiatief www.brugge.be/ikwileenboom en ook een gevelplant aanvragen www.brugge.be/gevelplant en ook een gevelbank via www.brugge.be/gevelbank

Kerstbomen

Vorig jaar konden alle handelaars ook intekenen op een kerstboom, wat ook nieuw was en vele handelszaken op hebben ingetekend. 

Speelplaats in Bijkenkorf kreeg nieuwe aanleg en werd een groene speelplaats

Als schepen van openbaar domein ben ik blij dat de stedelijke school zijn speelplaats vergroende.  Het is een prachtig ontwerp met ook een zone met fruit.  De speelplaats heeft ook een imker en kreeg ook in corona diverse boomstammetjes.  De stad kreeg ook een prijs voor haar ontwerp op de speelplaats van de VVOG, zegt Van Volcem Mercedes

Dudzeelse Steenweg

We verhogen ook de belevingswaarde van het groen op de Dudzeelse Steenweg nabij de Herdersbruggestraat en op de Westkapelse Steenweg nabij De Schorre. Ook diverse schoolomgevingen en het Dudzeels Neerhof en het Dudzeels Opperhof worden opgefleurd. We voorzien ook extra groenaanleg op de knooppunten Amaat Vynckestraat en Herdersbruggestraat en extra bebloeming in de bermen naar Dudzele toe als je van Brugge komt in het najaar.

 Cathemgoed park van 11 hectare

Met de aanleg van het Cathemgoed bufferen we Dudzele tegen de haven. De eerste fase van de aanleg van het buffergebied Cathemgoed – waarin de zone ten oosten van de Zwaanhofstraat als groene publieke ruimte ingericht wordt – nadert haar einde. De extra parkzone die tevens de groene buffer wordt voor de A11 kunnen we binnenkort openstellen voor de inwoners van Dudzele.  Later volgt fase 2, de aanleg van de zone ten westen van de Zwaanhofstraat.  De nieuwe fiets- en wandelzone aan de voet van het talud A11 vormt de afsluiting het project Cathemgoed. Deze rustige wandel- en fietszone zal uitgerust worden met enkele zitbanken en vuilnisbakken

Fietspaden

Ook de fietspaden verdienen onze volle aandacht. Dudzele is goed bereikbaar met de fiets en is voorzien van een netwerk van fietspaden, wij plannen verbetering in waar nodig. Zo voorzien we deze zomer het fietspad Damse Steenweg ( van Stapelvoorde tot Ronselarestraat) van een nieuwe rode toplaag en een vernieuwing van de waterleiding zodat alle werken af zijn tegen dat het schooljaar begint. Op de Damse Steenweg kon op korte termijn geen breder fietspad gerealiseerd worden omwille van de bomen en omdat er dan ook onteigeningen mee gepaard zou gaan.  We bekijken dit wel op langere termijn.  Velen fietsen immers via de Landslag en de Ronselarestraat (prachtige fietsroute die heel veel wordt gebruikt van Brugge naar Oostkerke en de blinker en de stinker die zo ook naar Heist en Zeebrugge leidt).

Voetpaden

In 2022 zijn de voetpaden van de Damse Steenweg aan de beurt, dit van de Stapelvoorde tot Amaat Vynckestraat. Eerder werd de opstekende verharding door boomwortels op het fietspad langs de N376 tussen Zwaanhofstraat en Landslag in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer hersteld.

Begraafplaatsen

De toegankelijkheid van de begraafplaats in Dudzele houden we nauwlettend in het oog. Vanaf 2022 leggen we richting het columbarium bredere paden aan. Zo is de begraafplaats voldoende toegankelijk voor iedereen. Tenslotte krijgt de beplanting rond de toren een grondige opfrissing. Zo geven we het geheel een verzorgde aanblik.

Brugge corona

Voorstelling ambitieus actieplan voor retail en horeca

Het Brugse stadsbestuur pakt uit met een ambitieus plan voor de retail & horeca om Brugge de komende jaren nog duidelijker op de kaart te zetten als vernieuwende en verrassende shoppingstad. “We streven naar een levendige winkelkern, beperkte leegstand, een sterk imago als verrassende en vernieuwende shoppingstad en een doorgedreven service voor handelaars”, zegt schepen Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus).

Stad Brugge stelde op 1 december 2019 Ilse Snick aan als centrummanager. Haar opdracht was om tegen september een actieplan op te maken voor de handel en horeca. Door de coronacrisis wordt het plan, dat losstaat van corona, nu versneld en versterkt uitgerold.

Meer groen in de winkelstraten is zeker een meerwaarde”, aldus schepen Mercedes Van Volcem

“Een bloeiende detailhandelssector is van wezenlijk belang voor de blijvende vitaliteit van het Brugse stadscentrum. Dat is de voorbije maanden eens te meer duidelijk geworden. Retail en horeca zijn bovendien een belangrijke bron van werkgelegenheid en economische bedrijvigheid. We willen hier dan ook volop op inzetten”, verduidelijkt burgemeester Dirk De fauw.

De retail staat echter onder druk. De toenemende impact van online shoppen, de verschraling van het aanbod en de stijgende leegstand zijn slechts enkele factoren die een nefaste invloed hebben op het winkelaanbod. De retailers concurreren nu met de wereld via een scala aan online platforms. “Om ervoor te zorgen dat de handelszaken in onze winkelkern verder levensvatbaar blijven én kunnen bloeien, moeten we het juiste publiek naar onze winkelstraten trekken. We willen de Brugge shoppingervaring verbeteren en een winkelkern creëren waar mensen hun tijd willen besteden, een place to be en niet louter een place to buy”, zegt schepen Mercedes Van Volcem. Voor de uitvoering van het actieplan is een vlotte samenwerking nodig met andere beleidsdomeinen zoals ruimtelijke ordening, openbaar domein, citymarketing en toerisme.

Afbakening kernwinkelgebied en verschraling tegengaan

Het stadsbestuur stelde de voorbije jaren een geleidelijke daling van zowel het aantal handelspanden als de winkelvloeroppervlakte (WVO) vast. Dat is de ruimte van een handelszaak die overdekt, zichtbaar en toegankelijk is voor de consument. Deze daling is niet noodzakelijk een negatieve trend. “Door duidelijk de kern af te bakenen en voorop te stellen welke straten we als kernwinkelgebied aanzien, kan een verdichting van de winkelconcentratie optreden. In de loop der jaren ondergaan centrumstraten significante wijzigingen, waardoor delen van de stad die voorheen als winkelstraat werden aanzien, dit niet noodzakelijk moeten blijven”, stelt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon. Een van de prioriteiten uit dit actieplan is om ons volledig te richten op het centrum van Brugge, de duidelijke afbakening van een kernwinkelgebied, zodat we dit aantrekkelijk en weerbaar kunnen maken tegen de invloeden van online verkoop en andere uitdagingen van de 21ste eeuw. Ook om de verschraling van het aanbod tegen te gaan, zal er vanuit ruimtelijke ordening worden onderzocht welke middelen hiertoe kunnen worden ingezet. Voorts wil de Stad ook dat vernieuwende winkelconcepten, die vaak een mix van functies bevatten, zich vlot in Brugge kunnen vestigen.

Actief aanpakken van de leegstand

Voor het twaalfde jaar op rij is de leegstand van het aantal handelspanden in België gestegen. Dit jaar is voor heel België een historisch hoog niveau bereikt van 11,2%. Begin vorig jaar bedroeg de leegstand nog 10,3%. De stijging van 0,9 procentpunten in 2019 is de sterkste stijging sinds Locatus de leegstand in België bijhoudt.

“Ook in Brugge stellen we een stijging van de leegstand vast, al blijft de leegstandsgraad in Brugge eind 2019 met 6,8% nog ver onder het Belgische gemiddelde. Er werden eind 2019 214 leegstaande panden geteld, voor het volledige Brugse grondgebied, en dit op een totaal van 3.169 winkelpanden. Deze cijfers staan nog los van corona. Toch toont deze stijging aan dat we nu moeten ingrijpen”, vervolgt schepen Mercedes Van Volcem. Er zullen voortaan maandelijkse leegstandstellingen gebeuren, panden worden actief in de markt gezet naar nieuwe spelers middels een portfolio en business days en ook een verhoging van de leegstandstaks wordt vooropgesteld.

Vier pijlers van centrummanagement

Naast het actief aanpakken van de leegstand, vormen ook beleving, marketing en het verder opbouwen van een sterke retailcommunity de pijlers van sterk centrummanagement. We gaan de verschillende handelsgebuurtekringen in het centrum verenigen in één sterke overkoepelende organisatie. Hierin zijn volgende stakeholders vertegenwoordigd:

• een vertegenwoordiging van de bestaande handelsgebuurtekringen actief binnen het kernwinkelgebied BHC + Smedenstraat + Katelijnestraat/Walplein + Hoogstraat/Langestraat + Ezelstraat + Pluzand

• een vertegenwoordiging van de belangenorganisatie Unizo

• een vertegenwoordiging van HoReCa Brugge

• een vertegenwoordiging van vzw Hotels Brugge

• vertegenwoordiging van de eigenaars van handelspanden

• een vertegenwoordiger centrummanager namens Stad Brugge

• een vertegenwoordiger Toerisme Brugge

Deze doorgedreven samenwerking biedt aanzienlijke voordelen: eenheid, grotere slagkracht, sterk merk Brugge, overkoepelende activiteiten, één aanspreekpunt, professionalisering van de werking, efficiënter inzetten van middelen, nieuwe events, doorgedreven marketing en een retail- en horecabeleid gedragen door de handelaars.

“We willen de komende jaren ook sterk inzetten op marketing en beleving met eigen shoppingevents, opvallende promocampagnes, een shoppingmagazine, aanwezigheid op social media, … “, zegt schepen Mercedes Van Volcem. De winkelpromotie verliep tot dusver eerder ad-hoc. Doordat Toerisme Brugge zich in het verleden uitsluitend richtte op de internationale bezoekers en de dienst citymarketing van de Stad vooral de Bruggelingen als doelgroep heeft, liggen hier nieuwe mogelijkheden. “In Toerisme Brugge zal een willige partner worden gevonden in de uitvoering van dit plan, in het bijzonder op de punten met een link naar toerisme en de strategische visienota toerisme 2019-2024”, voegt schepen van toerisme Philip Pierins hier aan toe.

“Centrummanagement wil zich met het shoppinggebeuren richten tot de eigen inwoners en de ca. 300.000 inwoners uit de omliggende steden en gemeenten. De stad heeft een merk en identiteit nodig om zichzelf te verkopen als vernieuwende shoppingstad. We willen werken naar een sterke positionering en die consequent en consistent doortrekken in alle communicatie via website, social media en alle gerelateerde berichten. Eén sterk merk sluit niet uit dat ook de straten hun eigenheid kunnen behouden. De Steenstraat heeft een heel ander profiel dan de Langestraat. Deze complimentariteit, deze eigenheid van de straten moeten we uitspelen”, vindt schepen Pablo Annys.

Kwaliteit staat voorop

Een rode draad doorheen het centrummanagement van een stad is: beheer je winkelkerngebied als een indoor shoppingcentrum, met dezelfde voorzieningen en dezelfde kwalitatieve omgeving.

Dan hebben we het onder meer over volgende factoren:

• netheid

• vuilbakken

• groen

• publieke toiletten

• shoppingcomfort

“Het historische centrum van Brugge heeft al een heel hoge kwalitatieve uitstraling naar de bezoekers toe. Brugge heeft een reputatie als propere en veilige stad. Meer groen in de winkelstraten is zeker een meerwaarde. We bekijken ook de mogelijkheid van lockers. Het Zilverpand is hier alvast een optie als mogelijke locatie”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Het centrummanagement wordt ook betrokken bij de heraanleg van pleinen en straten. Waarbij rekening kan worden gehouden met de insteek en de belangen vanuit de handelszaken. Ook wordt er door het centrummanagement duidelijk en correct gecommuniceerd over alle werkzaamheden die in het kernwinkelgebied plaatsvinden.

Dertig actiepunten

Het actieplan Retail & Horeca bevat een totale handelsvisie voor het centrum. Deze werd vertaald in dertig concrete actiepunten die de komende jaren verder zullen worden uitgevoerd. Het spreekt voor zich dat dit teamwerk is waarvoor verschillende stadsdiensten de handen in elkaar slaan.

Om echt succesvol te zijn, moet het detailhandelsbeleid vertaald worden in concrete acties die vorm geven aan onze lokale strategie. Dit moet gebeuren ongeacht of de initiatieven top-down of bottom-up zijn.

Deze actiepunten stellen wij voorop:

1.     Eén sterke organisatie

2.     Afbakenen kernwinkelgebied

3.     Eén aanspreekpunt

4.     Database winkels

5.     Tellingen leegstand

6.     Passantentellingen

7.     Tevredenheidsenquêtes shoppers

8.     Bevraging handelaars

9.     Implementatie nieuw dienstsysteem

10.    Herschrijven van de geldende reglementering

11.    Verdere digitalisering en vereenvoudiging van de aanvragen

12.    Opleidingen en workshops voor handelaars

13.    Organisatie eigen shoppingevents

14.    Aansluiten met shopping bij bestaande events

15.    Koopzondagen revitaliseren

16.    Vernieuwen van de kerstverlichting in de winkelstraten

17.    Organisatie Brugge Awards

18.    Facebook, Instagram en website Shopping Brugge

19.    Marketingcampagnes meermaals per jaar

20.    Shoppingmagazine

21.    Persconferenties

22.    Cadeaubon

23.    The Box: uitbreiding

24.    Actieve invulling leegstand

25.    Leegstandstaks herwerken

26.    Organisatie Business Day en opmaak portfolio voor potentiële investeerders

27.    Buurtwinkels revitaliseren (deelgemeenten)

28.    Smart parkeren

29.    Aanpassen RUP in functie van branchering en percentages

30.    Aanpassen reglementering in functie van blurred concepts

Herbekijk hier de voorstelling van het Actieplan Retail & Horeca van de Stad Brugge