Brugge

Beleidsnota geen antwoord op noden Brugge

“De beleidsnota is geen antwoord op de uitdagingen waarvoor onze Stad staat: het keren van de stadsvlucht, het aanzwengelen van het ondernemerschap en het aanpakken van de werkloosheid.” aldus Fractieleider Mercedes Van Volcem (Open Vld)

De huidige coalitie neemt een zeer trage start. Zeven maand na het sluiten van de coalitie stellen ze hun beleidsplan voor  de komende jaren aan Bruggeling voor.   Het document blijkt net als de burgemeester uit in vaagheid.  Het ontbreken van een lokaal mandaat de laatste twaalf jaar en het daaruit vloeiende gebrek aan ervaring van Landuyt en Defauw speelt hen duidelijk parten.  De beleidsnota van SP.A -(CD&V light) werd eind vorige week om 14u30 voorgesteld aan de pers nadat ze deze om 14 u hadden goedgekeurd.

 

Na het er niet in slagen van Sp.a om geldig te stemmen voor de OCMW raad, slagen ze er nu niet in om het beleidsplan geldig te agenderen (de termijn van acht dagen is niet gerespecteerd).  Ze slagen er ook niet in een actieplan voor te stellen met concrete engagementen, ze slagen er niet in een beslissing te nemen in het college over het aangekondigd stadsontwikkelingsbedrijf, ze slagen er niet in om op een behoorlijke manier met de administratie om te gaan (geen personeel dossiers geagendeerd), ze slagen er niet in de facturen tijdig te betalen (5 maanden),  kortom, ze maken geen concrete keuzes voor de toekomst.

Wel slaagden ze erin al de mandaten onder de meerderheid te verdelen en wordt de oppositie niet getolereerd in de vzw Concertgebouw, de vzw Bruggeplus, de sociale huisvestingsmaatschappijen, ….

Er staan wel een aantal positieve zaken in, die ook wij in ons beleid zouden willen realiseren:

-gezond en voorzichtig financieel beleid zonder belastingsverhogingen voor de Bruggeling

-inzetten op een sociale, zorgende en verdraagzame stad

-inzetten op een propere en veilige stad

Open VLD vindt het positief dat Brugge financieel gezond blijft en er gesaneerd wordt en dat Brugge een Open stad is voor iedereen, waar verdraagzaamheid een deel van de cultuur is.

Open VLD juicht de aandacht voor groen, open ruimte en duurzaamheid toe en vindt dat elke stad deze kaart moet trekken.  In de vorige legislatuur werd nochtans mijn nota “Brugge, groene hoofdstad van Europa” niet goedgekeurd in het college.  Mijn eerdere voorstellen inzake volkstuinen worden dan ook overgenomen net als de aandacht voor energiezuinigheid.  Haaks op de beloftes staat wel dat men jammergenoeg Klein Appelmoes niet zal vrijwaren van bebouwing.

Het is  duidelijk dat beide beleidspartijen van Brugge een socialistische stad willen maken en geen echte sociale stad !

Sommige punten zijn concreet maar komen uit ons programma : nachtwinkels, volkstuinen, combitaks, …

Toch missen we bepaalde essentiële zaken om de welvaart van Brugge in de toekomst veilig te stellen :

1.   In hoofdstuk zeven ‘stad Brugge als economische trekker’

Dit zou ons eerste hoofdstuk zijn. Welvaart creëren is immers een absolute voorwaarde om een sociaal beleid te kunnen voeren.  Als de stadskas niet wordt gespijsd door zij die actief zijn en gaan werken,  dan kan je ook niet verdelen

Bovendien is hoofdstuk zeven (Brugge, economische trekker)  een heel zwak hoofdstuk.

Het eerste deel is banaal en bijzonder vaag zonder concrete actiepunten of plannen.

Het is opmerkelijk hoe het hoofdstuk over landbouw en visserij en sociale economie  zelfs voor het hoofdstuk van de haven wordt genoemd en er geen aparte hoofdstukken met concrete plannen en acties zijn voor de horeca, de dienstensector, de middenstand, de creatieve sector, de industrie, toerisme en cultuur en evenementen als werkgever  ….

Brugge: 4 miljoen toeristen maar daarover maar 5 kleine alinea’s in het toekomstplan. Geen enkel concreet actieplan noch strategisch plan.  Ook in de mobiliteit wordt niet verwezen naar een goede ontsluiting van onze stad voor het toerisme (trein, vliegtuig, …). Elke vernieuwing blijft ook op dit vlak uit.

Als we jonge mensen in onze stad willen houden en de stadsvlucht verder willen blijven keren (2011 en 2012 telkens 490 mensen bij) dan moeten we niet alleen inzetten op onderwijs en studenten maar vooral ook op werk. Ik lees geen enkele ambitie om kwalitatief werk in eigen streek te crëeren.  Er wordt ook niet gesproken over ruimte voor werk noch bedrijventerreinen, kantoorzones, creatieve lobs …. Kloosters mogen enkel dienen voor wonen of voor zorg (alsof ondernemen niet katholiek is …)

De terrassen zullen niet mogen blijven staan.  Dit is voor ons pure, kleingeestige nonsens. De voorgestelde wijziging is een gemiste kans die de sector omwille van praktische redenen direct afschoot. We stellen ook vast dat er geen afschaffing  van de asociale taks op economische ruimte is.

Brugge is niet alleen een stad om in te wonen, maar ook een stad om in te werken.

Nochtans heeft Brugge zeer weinig werkgelegenheid en het grootste werkloosheidcijfer sedert jaren met 25 % jeugdwerkloosheid.  De haven staat voor grote uitdagingen en de cijfers gaan steeds achteruit (ook qua tewerkstelling).  Het woord tewerkstelling komt niet eens voor in het hoofdstuk van de haven.   De quartiare sector is een belangrijke werkgever (1/2) maar Brugge mag en moet meer zijn dan zorg.

Brugge zal verder inzetten op betaalbaar wonen, maar gebruikt hiervoor de verkeerde recepten. Dit doe je niet met huisvestingspolitiek. Zelfs al bouw je 50 woningen per jaar onder de prijs, wie heb je dan geholpen behalve de happy few ?

De stad moet betaalbaar wonen realiseren door :

-verder te herbestemmen (leegstand)

-in te zetten op werk en creatie van werk met goede verloning

-betaalbare kinderopvang in de vakanties voor jonge ouders (5 euro per dag)

-betaalbaar parkeren voor haar inwoners

-betaalbare cultuurbeleving en sportmogelijkheden

-veel openbaar groen

-goede ruimelijke ordening met oog voor wat jonge gezinnen willen :  gemakkelijk kunnen parkeren bij het huis, een tuintje of een groot terras, een loft,  groot perceel openbaar domein, energie zuinigheid, gezond leven, ….

Mobiliteit is een grote uitdaging in Brugge, en we zullen van heel dichtbij opvolgen of de vage voorstellen van de coalitie werken:

-mobi plan voor deelgementen is een goede zaak en stond in ons programma

-lightrail wordt eveneens overgenomen

-positief zijn de fietsersbruggen die men wil realiseren

– de fiets zal centraal staan, wat goed is, maar we mogen niet vergeten dat niet iedereen werkt waar hij woont …

– het ‘bus wordt busje’-idee is een goede zaak