Brugge

Club en Cercle verzoenen over stadiondossier

BRUGGE – Er is opnieuw vooruitgang in het stadiondossier. Vandaag is er eindelijk een oplossing voor iets wat onmogelijk leek. Zo slaagde Stad Brugge de plooien glad te strijken: een consensus tussen beide voetbalploegen, maar ook een positieve relatie opnieuw met Cercle. Schepen Mercedes Van Volcem startte de onderhandelingen tussen beide partijen op half september en slaagde in een opzet die niemand voor mogelijk hield. “Zelfs in onze eigen rangen was er ongeloof over mijn slaagkans. Maar als je gelooft in iets, lukt het. Oplossingen zoeken in plaats van problemen maken: dat is vooruitgang”, aldus de schepen.

Tot drie maanden geleden zat de sfeer nog een dieptepunt tussen beide voetbalploegen. “Als vrouw kan je ook het verschil maken in de voetbalwereld. Beide verzoeken van de ploegen leek onmogelijk, maar niets onmogelijk”, klinkt het bij Van Volcem.

Half september startte Van Volcem de onderhandeling op met Cercle en luisterde vooral naar hun bekommernissen.  “Ook zij hadden oor voor de noden in het voetbal, de vooruitgang en de slechte staat van het bestaande voetbalstadion”, zegt de Brugse schepen, “Na goed te hebben geluisterd, nodigde ik eerst de Voorzitter van Cercle Brugge uit om een voorstel van oplossing te aanhoren.   Nadien volgde een gesprek met de CEO van Cercle.  Ze waren bereid dit af te toetsen en bij te stellen.   Na een modus Vivendi koppelde ik terug bij de burgemeester en de Club Brugge.  Na ongeloof over de slaagkans bij ons eigen stadsbestuur konden we donderdag laatstleden landen.”

Waar niemand in slaagde is gelukt: een verzoening tussen beide clubs, maar ook opnieuw een positieve relatie met beide ploegen en de stad Brugge. “Als stad Brugge zullen wij het stadion inhuren. Cercle zal huren aan de stad. Cercle procedeert niet  tegen stadion Club. En de gulden Kamer wordt ingericht voor jeugd en oefenvelden Cercle. De verhuis wordt betaald door stad als investering. Stad Brugge engageert zich om de grond voor het stadion van Cercle in Sint-Pieters (N31), ruimtelijk uitvoeringsplan in orde te brengen. Cercle bouwt zelf stadion voor 10.000 à 15.000 man. Club staat oefenvelden af aan Cercle tot Gulden Kamer speelklaar is en tijdens de bouwfase. Tijdens de bouw wordt een minder hindercoördinator aangesteld”, legt Van Volcem uit.

Een kaderovereenkomst tussen het stadsbestuur en Cercle Brugge waarin alle afspraken en principes duidelijk werden vastgelegd en waarin de vereniging concrete schriftelijke garanties krijgt van het stadsbestuur: dat is de uitkomst van de onderhandelingen die gebeurden.

Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe en Cercle-voorzitter Vincent Goemaere.


Voorzitter Vincent Goemaere: “Die garanties houden in dat Cercle altijd over de benodigde, professionele
infrastructuur (stadion en oefenvelden) zal beschikken, zelfs na het verlopen van de gebruiksovereenkomst
van de huidige Jan Breydelsite op 30/06/2023. Op die manier wordt de continuïteit van Cercle Brugge voor de
A-kern en de jeugdwerking als professionele ploeg gegarandeerd.”

Al van bij aanvang van deze legislatuur levert dit stadsbestuur bijzonder veel inspanningen om vooruitgang te boeken in de Brugse stadiondossiers. “De finale doelstelling was tot een oplossing te komen waar alle partijen zich enerzijds in kunnen vinden en waar anderzijds garanties gegeven worden voor de voortgang van de stadionprojecten. In een constructieve sfeer vonden de gesprekken plaats”, aldus Van Volcem. Door de onduidelijkheid die er op vandaag heerst voor de site Blankenbergse Steenweg was er begrip voor de bezorgdheden van Cercle Brugge. “We hebben vanuit de Stad maximaal geprobeerd om aan alle vragen en bezorgdheden van Cercle Brugge tegemoet te komen”, klinkt het.


Het college van burgemeester en schepenen keurde deze belangrijke overeenkomst deze voormiddag goed en
deze overeenkomst wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van december. In de
‘Kaderovereenkomst’ wordt geanticipeerd op de verschillende scenario’s en de periodes die zich de komende
jaren potentieel kunnen voordoen.


Enkele kernpunten van de ‘Kaderovereenkomst’:

 1. Het voornaamste uitgangspunt is een formele herbevestiging van hetgeen ook reeds beslist
  werd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 10 januari 2020, nl. dat
  het de absolute betrachting is om zo snel mogelijk te komen tot een eigentijds ‘stadion op
  maat van elke voetbalploeg’. In de ‘Kaderovereenkomst’ wordt duidelijk beschreven dat het
  stadsbestuur Cercle Brugge zal ondersteunen en faciliteren in haar zoektocht naar een
  alternatieve gelijkwaardige speellocatie, waarop een nieuw voetbalstadion door of ten
  behoeve van de vereniging kan worden gerealiseerd, hetzij aan de Blankenbergse Steenweg,
  hetzij op een andere daarvoor geschikte locatie op Brugs grondgebied. Schepen van financiën,
  eigendommen en juridische zaken Mercedes Van Volcem verduidelijkt: “Het stadsbestuur blijft
  zich engageren om zo snel als mogelijk een definitieve locatie voor een Cerclestadion te
  vinden. In de overeenkomst hebben we nu al concrete afspraken gemaakt rond een eventuele
  erfpacht van de gronden en werden modaliteiten vastgelegd die Cercle Brugge zullen helpen
  in hun zoektocht naar private partners om het stadion te bouwen.”
 2. Zowel Stad Brugge als Cercle Brugge bevestigen opnieuw dat de site ter hoogte van de
  Blankenbergse Steenweg in aanmerking komt voor de realisatie van de voetbalaspiraties van
  Cercle Brugge. Er wordt in het voorjaar van 2022 meer duidelijkheid verwacht vanuit de Raad
  van State. In de overeenkomst staan nu zowel afspraken voor het scenario waarin de Raad
  van State ‘groen licht’ geeft als voor het scenario waarbij de Raad van State opnieuw zou
  vernietigen.
 3. De twee bovenstaande doelstellingen zijn prioritair, maar het is belangrijk dat in alle
  scenario’s de continuïteit van beide voetbalploegen gegarandeerd wordt. Rekening houdend
  met de staat van en de welgekende problemen met het huidig Jan Breydelstadion moet er,
  dus parallel aan de initiatieven ter realisatie van het definitief stadionproject voor Cercle
  Brugge, ook steeds een gegarandeerde kwalitatieve tussentijdse oplossing zijn. Om maximaal
  te anticiperen op alle mogelijke evoluties in het stadiondossier voor de Olympiasite worden in
  de ‘Kaderovereenkomst’ aan Cercle Brugge de nodige garanties gegeven met betrekking tot
  onderstaande situaties:
  a. tijdelijke regeling geldend tot aan de ingebruikname van het nieuw stadion
  b. oefenvelden en jeugdaccommodatie voor Cercle
  c. gebruik van het nieuwe stadion Olympiasite door Cercle Brugge
  “Het uitgangspunt is duidelijk: we zullen er, samen met de Stad, alles aan doen om zo snel
  mogelijk tot een eigen stadion op maat van Cercle Brugge te komen. We geloven daar in.
  Maar mocht er door omstandigheden toch een transitiefase nodig zijn dan zijn er nu de nodige
  staalharde garanties afgesproken rond het tijdelijk gebruik van het nieuw stadion op de
  Olympiasite door Cercle Brugge. In functie van de continuïteit is het belangrijk dat er voor elk
  mogelijk scenario steeds garanties zijn voor het gebruik van een stadion dat aan alle normen
  voldoet en waar Cercle Brugge zeker gebruik kan van maken, zonder dat de eigenheid van de
  vereniging in het gedrang komt”, stelt CEO Ben Lambrecht.
 4. In geval de bouwwerken op de Olympiasite kunnen starten dan zijn er ook duidelijke
  afspraken met Cercle Brugge over de wijze waarop dit zal gebeuren. Er zijn nog verschillende
  mogelijkheden, maar het voorkeursscenario waarmee nu aan de slag gegaan wordt is dat de
  oefenvelden en de jeugdaccommodatie van Cercle Brugge op de site Gulden Kamer voorzien
  worden. Schepen Mercedes Van Volcem: “De Stad kocht reeds 25.709 m² extra gronden aan
  om sportpark Gulden Kamer uit te breiden. Het betreft een investering van 1.851.048 euro.
  Om de oefenvelden en de jeudaccommodatie te verhuizen zal het stadsbestuur opnieuw een
  forse financiële inspanning doen. Zo wordt hiervoor een bedrag van 3.000.000 euro voorzien
  voor Cercle Brugge en ook in de rest van het sportpark Gulden Kamer wordt in samenspraak
  met mijn collega Demon bijkomend geïnvesteerd”.

Met het nieuw onderling akkoord zijn er nu dus afspraken zowel over de verdere aanpak van het stadionproject voor Cercle Brugge, zowel de situatie voor aanvang van de bouw van het nieuwe stadion op de Olympiasite, de situatie tijdens de bouw van het stadion en de situatie na ingebruikname van het nieuwe stadion van Club Brugge (en de sloop van het bestaande Jan Breydelstadion). Alle randvoorwaarden, modaliteiten en afspraken voor de verschillende situaties worden in de ‘Kaderovereenkomst Stad Brugge – Cercle Brugge’ vastgelegd.

“Geen problemen, maar oplossingen zo geraken we verder… Ik deed het met plezier voor Cercle, Club, supporters en de sport, ook voor mijn man en zoon Elliott die fanatieke supporters van Cercle zijn, maar vooral voor Brugge. Onze voetbalploegen zijn onze trots”, sluit Van Volcem af.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.