Kristus Koning

Ontwerp Rup Kristus Koning klaar

De Stad Brugge besliste in september 2009 om het BPA Kristus Koning Noord-Oost (goedgekeurd op 20 oktober 1998) te herzien door middel van een RUP. Op 4 december 2009 werd deze opdracht gegunt aan het studiebureau Tritel (voorheen Technum). “Vandaag is het ontwerp RUP klaar en wordt deze voorgelegd aan de gemeenteraad voor voorlopige vaststelling. Dit om het openbaar onderzoek te kunnen opstarten en de verdere procedure naar definitieve vaststelling te kunnen doorlopen.” verduidelijkt schepen Van Volcem.

“De opmaak van het RUP had tot doel de verouderde en/of te beperkende voorschriften te actualiseren en te optimaliseren. Verder werd er nagedacht over een mogelijke kwalitatieve nabestemming van een aantal ambachtelijke zones waar na stopzetting van de huidige activiteit geen dergelijke activiteit meer wenselijk is. Concreet gaat het hier om het binnengebied tussen de Kardinaal Mercierstraat en de Werfstraat. Nadenken over een kwalitatieve ontwikkeling van wonen langs het water (Kolenkaai) was ook een belangrijk element bij de herziening van het BPA. Tot slot werd het plangebied uitgebreid met het Ruzettepark en de aangrenzende straten.”

De wijk, een 19e eeuwse uitbreiding op de binnenstad, heeft de potenties van een aangename en gezellige woonwijk op wandelafstand van de binnenstad.

Het RUP wil dan ook de geest van het oorspronkelijke plan van Jozef Stübben maximaal behouden en versterken. Dit betekent, anno 2012, een woonwijk met gesloten bebouwing, een concentratie van voorzieningen langs de Scheepsdalelaan (en bij uitbreiding de Koningin Elisabehtlaan) en een aangename groene ruimte. Het RUP heeft dan ook tot doel om, onder diverse vormen, het woonwijkkarakter te bewaren en te versterken.

Voor het plangebied betekent dit een specifieke (her)inrichting van een aantal plaatsen van belang, naast het behoud en de versterking van de waardevolle ruimtelijke elementen, zoals de bestaande ruimtelijke structuur en het aanwezige waardevolle erfgoed. Deze visie kan als volgt doorvertaald worden.

  • Er wordt ruimte gegeven voor kwalitatieve woonontwikkeling langs het water. In deze strip langs het kanaal, het zogenaamde waterfront, wordt hogere bebouwing toegelaten en kunnen bestaande grootschalige winkels blijven bestaan.
  • In het centraal gebied wordt verder ingezet op wonen en woonondersteunende functies.
  • Langs de Scheepsdalelaan en de Koningin Elisabethlaan (R30) kunnen naast bovenvermelde functies ook iets stedelijkere functies zoals kleinschalige kantoren, diensten en reca.
  • Tot slot wordt met het Ruzettepark ook een groene long aan het plangebied toegevoegd.
  • In het plangebied worden nachtwinkels, vakantiewoningen en hotels uitgesloten, dit om de kwaliteit van het wonen te kunnen garanderen. Gastenkamers en studentenkamers worden onder voorwaarden wel toegestaan.