Brugge 2012

Realisaties van Open Vld Brugge in de voorbije legislatuur

Onderstaand vind je een overzicht van wat Open Vld Brugge afgelopen legislatuur realiseerde vanuit het bestuur. Bij heel wat realisaties op vlak van de gemeentefinanciën, de ruimtelijke ordening, op vlak van wonen, vrije tijd en cultuur, monumenten en erfgoed, onderwijs en zoveel meer stond Open Vld aan het roer.

Financieel
1. De belastingen werden niet verhoogd.
2. Taks op economische ruimte werd afgeschaft voor 6500 kleine zelfstandigen.
3. We tekenden niet in op Dexia aandelen waardoor we van grote verliezen gespaard bleven.
4. We bouwden de schuld verder af tot € 863 per inwoner. Het Vlaams gemiddelde is € 1.195.
5. We zorgden voor 5 miljoen extra inkomsten via de onroerende voorheffing.
6. We investeerden op jaarbasis 10 miljoen euro in wegen en voetpaden en ook in een nieuw gemeenschapshuis in Assebroek (€ 8 miljoen) alsook in een nieuw politiekantoor (€ 25 miljoen)in Sint-Pieters en een nieuwe brug naar Scheepsdaele.

Dienstverlening in de ruimtelijke ordening
7. De dienst Ruimtelijke Ordening werd ontvoogd zodat we sedert 1 mei 2010 zelf over onze bouwaanvragen kunnen beslissen en geen bindende adviezen meer moeten vragen aan de hogere overheid.
8. De doorlooptijd van de bouwvergunning werd verkort van gemiddeld zeven maand naar 66 dagen.
9. De stad werd ingedeeld in 4 sectoren: de binnenstad en Kristus Koning, Sector Oost, Sector West en Sector Noord. Zo kunnen we gebiedsgericht werken.
10. Een nieuw organigram met waarnemende diensten, een woondienst en een manager aan de top werd na drie maal overleg met de vakbonden goedgekeurd. De bedrijfscultuur werd dus ingevoerd.
11. Projectvergaderingen worden gehouden met alle diensten om zo knopen door te hakken.
12. Eenmaal per maand is er overleg met de hogere overheid om de zaken door te spreken en schorsingen te vermijden zodat investeringen niet nodeloos worden uitgesteld.
13. De bouwverordening werd aangepast en waar nodig vereenvoudigd.
14. 26 RUP’s zijn in opmaak om de ruimtelijke ordening in Brugge te verbeteren, waarvan vier in Sint-Pieters.

Ruimte voor bedrijven
15. De afbakening van het havengebied werd gefinaliseerd waarbij de UCO -en Philipssite een herbestemming tot regionaal gemengd bedrijven terrein kregen zodat KMO’s plaats krijgen.
16. De afbakening van het stedelijk gebied werd tevens afgerond met ruimte voor wonen en werk, maar ook voor groen en open ruimte. Open VLD haalde haar slag thuis door 80 ha extra bedrijventerreinen op de Blankenbergsesteenweg te bepleiten, wat niet voorzien was voor hun deelname aan het beleid.
17. Voor het station wordt een nieuw plan opgemaakt met ruimte voor werk en wonen.
18. De site van Ten Briele werd volledig heringericht. Door optimaal ruimtegebruik konden diverse investeerders terecht: Drukkerij Jacobs, DM&S, maar ook Syntra West, een uitbreiding carosserie Slabinck en stelplaats de Lijn.
19. De hal van Bombardier werd volledig gerestaureerd als monument en zaal voor congressen, feesten en evenementen.
20. De stationsomgeving kwam in ontwikkeling: een nieuw Etaphotel, Saturn, maar ook 109 betaalbare woongelegenheden.
21. De achterkant van het station wordt volledig hertekend: een Kamgebouw met 40.000m² kantoren en ook Belgacom wenst zijn site te optimaliseren.
22. De site Kinepolis zal geoptimaliseerd worden en een RUP werd uitbesteed met twee kerngedachten: een architecturale landmark die het symbool is van een economische revival van Brugge en een toekomstperspectief biedt aan de hooggeschoolden.
23. Bedrijfsverzamelgebouwen werden vergund zodat ruimte wordt geschapen voor de kleine zelfstandige.Tegelijk wordt de ruimte duurzaam en optimaal ingezet (Eriestraat, Laconiastraat)
24. De site van Ten Briele wordt omgetoverd tot kantoren en ruimte om te ondernemen .
25. Belgacom is bezig met optimalisering van de site en wil zijn vloeroppervlakte van 15000m² vermeerderen naar 25000m² met 5000m² studentenhuisvesting.
26. Bijna alle leegstaande bedrijfsgebouwen werden opnieuw ingevuld. Van 76 panden op de lijst kregen er 49 een herbestemming. Voor een tiental is een herbestemmingsplan lopende via een RUP.
27. De site van het Tempelhof en het leegstand pand Catherine press zal worden herbestemd zodat de leegstand verdwijnt.
28. De site van Mercedes langs de Bevrijdingslaan krijgt na jaren een nieuwe invulling (Facq).
29. Dominique Persoone kocht een fabriek in Sint-Pieters en creëert er chocolade.

Open Ruimte en Groen
30. Een ‘open ruimte’-beleidsplan voor de binnenstad werd opgemaakt waarbij een actieplan werd opgemaakt voor het groen en 25 projectfiches werden opgemaakt voor sites. Belangrijke tuinen en waardevol groen worden gevrijwaard voor de toekomst.
31. De vesten in Brugge zijn uniek en beschermingswaardig en een actieplan werd opgemaakt.
32. De binnenstad telt 52 hectare groen.
33. De stad investeerde in groen en open ruimte. De hogere overheid investeerde in 300 ha groen de laatste tien jaar. Aankoop van Paalbos, Tudorbos, …..
34. Er werd een speelruimtebeleidsplan opgemaakt met actiepunten voor elke deelgemeente en er wordt bij elke verkaveling advies gevraagd aan de jeugddienst en de groendienst.
35. In grote bouwprojecten zoals Julien Saelens en Structo werden grote oppervlakten groen publiek gemaakt zodat er een park ontstaat en de bewoners geen kosten moeten betalen voor het onderhoud van dit groen zodat wonen betaalbaarder wordt
36. Een RUP Open ruimte is in opmaak om bepaalde woonuitbreidingsgebieden om te vormen tot nuloptiegebied.
37. De Gemeneweidebeek is 40ha open ruimte en groen. 32,5 ha is aangekocht door de stad.
38. Een ruimtelijk uitvoeringsplan is in opmaak om het Lappersfortbos om te vormen van KMO naar groenzone zodat de bestemming strookt met de plannen.
39. Een spoorwegbedding in Sint-Pieters wordt omgevormd tot groene wandelzone.
40. Het Duivekeetbos en het Ooievaarsbos werd aangekocht op Sint-Pieters.

Monumentenzorg en onroerend erfgoed
41. In de binnenstad, Kristus Koning en Lissewege staat de monumentenzorg en de zorg voor onroerend erfgoed centraal. De sloop van waardevolle gebouwen wordt nooit toegestaan en is hoogst uitzonderlijk. Waardeloze gebouwen kunnen worden gesloopt als de vervangende nieuwbouw van goede architectuur is en beter dan het voorgaande. Het nieuw gebouw moet geïntegreerd zijn in de omgeving.
42. Een managementplan voor de binnenstad werd opgemaakt alsook de evolutie van de functies in de stad werden geïnventariseerd. Het wonen in de stad is niet afgenomen, het aantal restaurants en winkels is toegenomen.
43. Er werden heel wat monumenten gerestaureerd: monumenten in handen van de overheid zoals De OLV -kerk en de Sint-Salvatorskerk, het Europacollege en monumenten van privépersonen zoals Chateau Rougesse.
44. De premie voor kunstige herstellingen werd opgetrokken van € 17 500 naar € 18 750 per pand.
45. Er werden inbreidingscriteria vastgelegd.
46. Voor de site van de Weylerkazerne worden plannen opgemaakt.
47. Een topstukkenlijst van 80 panden in de deelgemeenten werd overgemaakt aan de minister met oog op bescherming van de uitzonderlijke gebouwen.
48. In Lissewege werden tal van panden gerestaureerd: Huis Saeftinghe, Spaniënhof, de boerderij achter de kerk, het station, het cafe aan de spoorweg, maar ook Ter Doest kreeg een hotel bij, de voetpaden werden heraangelegd en diverse panden die op het bouwkundig erfgoed staan kregen een renovatiebeurt.
49. Stadskankers werden aangepakt: de site van het Europacollege maar ook de site van Casselberg aan de burg werden pareltjes.
50. Na zeven jaar leegstand werd een vergunning afgeleverd voor de site van het Klooster van de Rode Nonnen waar studenten in het klooster kunnen wonen en de tuin volledig in ere wordt hersteld. Er komen 22 stapelwoningen in hedendaagse architectuur met ondergrondse parkeerplaatsen en winkels in de Katelijnestraat.
51. De site van Die Keure kreeg een vergunning voor 26 woningen maar werd niet uitgevoerd. Nu is er een nieuwe aanvraag lopende waarbij de site zal worden hertekend met doel jonge mensen in de stad te laten wonen.
52. Voor het Stubbekwartier en Kristus Koning zijn ruimtelijke uitvoeringsplannen in opmaak zodat het bouwkundig erfgoed van deze twee kwartieren worden ingeschreven en wonen aan het water mogelijk wordt. 53. Het zwembad Jan Guilini werd beschermd.
54. De premie voor kunstige herstellingen werd uitgebreid naar het onroerend erfgoed in de deelgemeenten.
55. De Gouden Boom was een site vol gebouwen die wordt gesaneerd en herbestemd tot wonen in combinatie met een monument.

Wonen www.brugge-woonstad.be
56. Een nieuw woonbeleidsplan met 91 actiepunten werd opgemaakt. 89 punten werden uitgevoerd waarvan 46 constant worden opgevolgd.
57. Een woondienst met een woonbeleidscoordinator werd aangesteld, waarbij leegstand kordaat wordt aangepakt, adviezen worden gegeven over elk woonproject, masterplannen worden opgemaakt en het aantal wooneenheden per deelgemeente strikt wordt opgevolgd.
58. Een woonbehoefteplan werd opgemaakt door Sum met aanbevelingen per deelgemeente.
59. De stad kocht twee militaire domeinen om betaalbaar wonen te realiseren voor 150 woningen.
60. In Lissewege zullen op een stuk grond van de stad te Zeewege 130 betaalbare woningen gerealiseerd worden.
61. Het woonbeleid zette in op herbestemmingen van verlaten sites: Structo aan de Noorweegse Kaai, Rammant aan de Vaartijkstraat, herbestemming van de Mouterij Huys, herbestemming van de brouwerij de Gouden Boom, herbestemming van de school in de Kanmakerstraat en de schipperschool, herbestemming van de school Licht en Liefde en herbestemming in de Oude Gentweg van een school.
62. Het woonbeleid zette in op wonen aan het water: Vaartdijkstraat, Houtkaai, Kolenkaai, Steenkaai, Noorweegsekaai, Steenkaai,….
63. De woonuitbreidingsgebieden worden gefaseerd aangesneden: de Lange Molenstraat (27 woningen), de site Julien Saelens (250 woningen) en in een latere fase het woonuitbreidingsgebied Sint-Trudo (147 woningen) en de Mispelaar (91 woningen) en site Hoeve De Laere (76 woningen) zodat er 600 betaalbare woningen op de markt komen.
64. Structo werd herbestemd tot betaalbaar woonproject.
65. Budget voor wonen werd 25% verhoogd van 1 miljoen euro naar 1,25 miljoen euro.
66. De verbeteringspremie voor een bestaande woning werd uitgebreid naar appartementen en studio’s en naar eigenaars-verhuurders.
67. De verbeteringspremie werd verdubbeld tot 9000 euro voor jonge gezinnen tot 35 jaar die een woning aankopen in de binnenstad.
68. De overheidsgebouwen in de binnenstad die naar het Kamgebouw verhuisden werden allen herbestemd tot woongelegenheden, kantoren of studentenhuisvesting.
69. Er werd sedert 2008 ingezet op studentenhuisvesting opdat de studenten hier zouden wonen en niet zouden wegtrekken naar andere provincies. De bouwverordening werd aangepast. Er werden 612 studentenkamers vergund sedert 2008. Brugge telt nu 7000 studenten en het aantal zal groeien tot 9000.
70. Wonen boven winkels wordt gepromoot en premies worden toegekend en uitgebreid naar kameren boven winkels.
71. In Brugge werd ingezet op betaalbaar wonen. Er zijn 474 sociale woningen bijgekomen sedert 2008. Niet alleen via nieuwbouw maar ook via het huren van panden via het sociale verhuurkantoor.
72. In Brugge wordt niet alleen sociale lasten opgelegd maar ook een private last aan de sociale bouwmaatschappij zodat er sociale mix is.
73. Een stuk grond van de stad Brugge werd verkocht aan Vivendo in de Zagersweg te Koolkerke om sociale woningen te realiseren.
74. Het OCMW telt 400 godshuizen die ze ook verhuurt aan senioren met een laag inkomen.
75. Op de site van Hoeve De Laere zal er een woonproject worden gerealiseerd met 76 woningen met laag E peil.
76. Het leegstaand gebouw van de Nationale Bank kreeg een herbestemming tot wonen.
77. Het leegstaand gebouw in Sint-Michiels aan het kasteel de witte paters kan omgevormd worden tot studentenhuisvesting of wonen voor ouderen. De verouderde en verlaten tuinbouwbedrijven aan de Heidelbergstraat worden nabestemd tot woonsites.
78. Op de site van woonpark ‘De Blauwe Reiger’ komen 88 wooneenheden. Duurzaamheid staat centraal.
79. Een woontbehoefteplan tot 2022 werd afgewerkt. Door vele herbestemmingen moet geen open ruimte worden aangesneden.

Ruimte voor scholen
Brugge is een kennispool

80. Een masterplan voor de site Groene Poorte werd opgemaakt zodat aan de ruimtelijke ordening op termijn een einde komt.
81. De achterkant van het station wordt volledig hertekend: een Kamgebouw met 40 000m² kantoren. Ook Belgacom wenst zijn site te optimaliseren en de KHBO, HOWEST en het KTA plannen een nieuwe school. Het OLV-ziekenhuis wordt uitgebreid met kantoren en de verpleegschool wenst te centraliseren in de Barrièrestraat.
82. Een RUP werd opgemaakt voor de Koning Albert-I-laan opdat deze laan de mooiste groene laan van Brugge zou worden met studentenhuisvesting in het deel tot aan Bosrand.

Ruimte voor ouderen
83. De programmatienorm voor serviceflats en woonzorgcentra werd goed opgevolgd en wordt ingevuld. Het aantal serviceflats breidt uit van 333 naar 702 eenheden en het aantal erkende bedden in woonzorgcentra wordt uitgebreid van 1039 naar 2003 eenheden.
84. De mantelzorgpremie werd geinstalleerd en uitgebreid.
85. De premie tot € 5750 voor het aanpassen van de woning werd behouden.
86. Locaties voor woonzorgzones worden onderzocht, startend in deelgemeente Sint-Michiels.
87. Op de site van Potterie komt er een nieuw woonzorgcentrum.
88. Ouderen mogen niet geïsoleerd leven, reden waarom we ruimte voorzien bij dienstverlening, de bus, en winkeltjes, …

Ruimte voor infrastructuur
89. De N31 kreeg tunnels, ronde punten en fietsbruggen. Nog nooit was het dossier zo in stroomversnelling.
90. In Koolkerke komen er ondergrondse leidingen in plaats van bovengrondse hoogspanningsleidingen.
91. Er kwam een nieuwe vlugge brug op Scheepsdaele.
92. En er kwam ook een nieuw breed fietspad naar Dudzele.
93. Het derde spoor en de bocht ter doest zijn in uitvoering ter ontsluiting van de haven.
Ruimte voor sport
94. Een nieuw stadion kreeg een positief advies van de stad maar de ruimte werd door de Raad van State geschorst door gebrekkige motivering van de Vlaamse Regering.
95. Een nieuwe tennisclub voor de Blauwe Reiger en de tennisclub op Sint-Michiels.
96. Er kwam een nieuw veld voor de hockey in Sint-Andries.
97. Een kunstgrasveld voor de Koude Keuken.
98. In Daverlo en Bloso kwamen er tal van nieuwe sportvoorzieningen bij.
99. Verbouwingen aan Interbad werden vergund.
100. Brugge engageerde zich samen met de provincie voor een nieuw Olympiabad.
101. Een finse piste werd aangelegd rond Bloso.
102. Via een RUP is er de mogelijkheid voor voetbalvelden in de Gulden Kamer in Sint-Kruis.
103. Op Tempelhof wordt voorzien in een nieuwe zaal en een uitbreiding van de huidige sportzaal.
104. De zalen van KTA werden afgehuurd voor de sportverenigingen in Sint-Michiels.