Brugge

Interview: Veel goede wil, weinig centen

De Brugse schepen van ruimtelijke ordening en wonen, Mercedes Van Volcem (Open VLD) ziet geen probleem in de herbestemming van grote panden in de binnenstad. “Herbestemming betekent dynamiek. Leegstand is een sluipende sloper” luidt het in een interview met het Brugs Handelsblad.

 

Binnenkort komen diverse overheidsgebouwen, kloosters en zelfs scholen in de Brugse binnenstad leeg te staan. Leidt dit tot leegstandproblemen ? Urbanisatieschepen Mercedes Van Volcem (Open VLD) meent van niet : „Er is enkel nog geen invulling gevonden voor de gebouwen van Arohm in de Nieuwe Gentweg, maar die dienst verhuist pas over een jaar.”

De schepen Mercedes Van Volcem (Open VLD) zet wonen hoog op de agenda.  Een woonbeleidsplan is opgemaakt met 91 actiepunten, een woonbehoefteplan is quasi afgerond door Sum, een studie voor open ruimte in de binnenstad is bijna afgewerkt door Buro II.  Een herziening van het structuurplan van 1975 wordt vervangen door een managementplan. 

Er is een beleid voor de binnenstad en voor de deelgemeenten.  De schepen voert een tweesporenbeleid: enerzijds een aanbodbeleid via inbreidingsprojecten en een gefaseerd aansnijden van de woonuitbreidingsgebieden. Anderzijds open ruimte en groen bewerkstelligen via planning en aankopen. Er is reeds 300 ha groen bijgekomen tussen 2000-2010) dit is bijna zoveel als de gehele binnenstad.

Van Volcem probeert vooral wonen in de Brugse binnenstad aan te moedigen voor jonge gezinnen. De binnenstad telt slechts 16 % jonge gezinnen. Er is veel goede wil, maar de middelen ontbreken. Voor haar woonbeleid kan deze politica slechts rekenen op een bedrag van 1 miljoen euro, dat enkel kan besteed worden aan de premies voor het functioneel verbeteren van woningen. Een bedrag dat sedert 1980 niet meer werd geïndexeerd.

Kwalitatief wonen in een kwalitatieve omgeving.

“Een vlotte mobiliteit, veel groen en open ruimte staan hoog op de agenda van de inwoner. Waar kan, probeer ik E 60 peil op te leggen bij woningbouw.”

Mercedes Van Volcem wil meer middelen uit de begroting. Ter vergelijking : de Antwerpse schepen van wonen beschikt over een budget van 10 miljoen euro en beheert als voorzitter van een sociale huisvestingmaatschappij maar liefst 18.000 sociale woningen. In Brugge daarentegen worden de sociale huisvestingsmaatschappijen niet voorgezeten door de woonschepen, ze zijn in handen van CD&V (Dirk De fauw is voorzitter van Vivendo) en SP.a (Gerda Goethals leidt de Brugse Maatschappij voor Huisvesting). Dat maakt er de zaken niet makkelijker op, maar moeilijk gaat ook.

“Ik wil ook een woonkantoor waar iedereen met vragen over wonen terecht kan en er één inschrijvingspunt voor zowel sociale woningen, sociaal verhuurkantoren als rusthuizen centraliseren op een neutrale plaats. Ook een wachtlijst voor woningen voor het OCMW zou moeten worden aangelegd en de toebedeling zou moeten gebeuren zoals bij sociale woningen. “

“Ik kon reeds 611 sociale woningen vergunnen in vier jaar tijd.  Met het actieplan sociale woningen doen we een inhaalbeweging. Tegen 2020 staan er 4075 extra woningen op stapel  in Brugge, waarvan 1727 sociale woningen. “

“Wat de binnenstad betreft, is het streefdoel 499 nieuwe woningen, waarvan 130 sociale. Vlaanderen zorgt voor nog wat extra druk, want Brugge haalt momenteel niet het Vlaams gemiddelde inzake percentages sociale woningen : Antwerpen en Gent hebben op hun grondgebied 10 % sociale woningen, Brugge nog maar 7,28 %. Maar de voorbije jaren slaagde de schepen erin om een inhaalbeweging in te zetten. „Brugge telt nu 3774 sociale woningen, sedert de laatste legislatuur zijn er al 611 sociale woningen bij gekomen”, benadrukt Mercedes Van Volcem.  Brugge telt tevens 400 woningen die verhuurt worden door het OCMW.”

In Brugge is er vooral nood aan betaalbare woningen voor  jonge mensen die gaan werken, de zogenaamde middenklasse. Kleine kavels, gemeenschappelijke tuinen. We moeten creatief zijn. Een woning van 220.000 euro is de uitdaging. We proberen dit te realiseren via een aanbodbeleid. Dit aanbodbeleid is mogelijk in de binnenstad daarom worden een aantal initiatieven besproken in het college.  De aankoop van de Peterseliestraat is alvast een goede zaak die tegemoet komt aan deze nood.

 Unesco 

Voor de binnenstad moet Mercedes Van Volcem niet alleen tot een akkoord komen met de sociale huisvestingsmaatschappijen, maar moet zij ook rekening houden met Unesco werelderfgoedstad.

De schepen voelt de hete adem van Dries Van den Abeele en SOS Brugge in de nek?

Mercedes Van Volcem weerlegt : „De voorbije jaren is de bebouwbare oppervlakte in de hele stad amper met 0,31 % toegenomen.. Het stadscentrum telt nog vele open ruimtes, 53 ha van 370 hectaren zijn groene en open ruimtes en dit wensen we ook  zo te houden.

“Amper 14 %van de oppervlakte in Brugge heeft als functie wonen. Ter vergelijking : in Antwerpen gaat het om 24 % van het grondgebied. Ik heb een actieplan opgesteld om te waken over het werelderfgoed en er wordt een managementplan opgesteld voor de binnenstad. Het is nu natuurlijk wachten op een aangepast beschermingsinitiatief van Vlaams minister Bourgeois.”

Het behoud van de open ruimtes – lees: de vele kloostertuinen – en nieuwe bestemmingen voor overheidsgebouwen, kloosters en scholen is de eerstvolgende uitdaging van het Brugs stadsbestuur.

„We hebben hierover een studie besteld bij het Roeselaarse Buro II. Die zal alle open ruimtes in de binnenstad in kaart brengen en de bestemmingsmogelijkheden onderzoeken. Daarnaast maakt SUM een woonbehoeftenstudie voor Brugge op”, aldus Mercedes Van Volcem. Volgens de woonschepen doen er zich voor de meeste sites geen noemenswaardige problemen voor. „De voorbije jaren hebben al een aantal kloosters een nieuwe bestemming gevonden. Denk maar aan de internaten in het Engels Klooster en Spermalie. Andere kloosters werden rusthuizen, zoals Ten Eeckhoutte en het Hof Bladelin.” De militaire kazerne aan de Peterseliestraat zal een woonproject worden waarbij naast sociale woningen er ook woningen komen voor jonge gezinnen die we verloten voor een bepaalde prijs.

Inhaalbeweging voor Studentenkamers en Rusthuizen

Onze gesprekspartner bekent dat er een impasse is in het dossier van de Rode Nonnen: „Er komen minder flats dan aanvankelijk voorzien, omdat minister Bourgeois een deel van de site beschermd heeft. Momenteel wordt de piste onderzocht om in het beschermde kloostergebouw studentenkamers in te richten.”

Er is een denkoefening om ook in het Grootseminarie langs de Potterierei studentenhomes te realiseren. Voor het pand dat de directe belastingen huurde in de Rode Haanstraat zijn die plannen al concreter. „Er is een groot tekort aan studentenkamers”. We versoepelden de regelgeving alsook werd de premie wonen boven winkels uitgebreid naar kameren boven winkels.

Nieuwe schoolgebouwen en militaire kazernes

Zowel VTI als Howest willen een nieuwe school bouwen. De Normaalschool in de Sint-Jorisstraat en het VTI in de Boeveriestraat zijn ideale plaatsen voor een woonbestemming.

Voor het woonproject in de voormalige Weylerkazerne in de Ezelstraat is er volgens Mercedes Van Volcem een doorbraak : „De groep Accord zal er een hotel realiseren. Dat project wordt gecombineerd met 39 appartementen en een ondergrondse parking voor de buurt. Het moet de Ezelstraat verfraaien en nieuwe impulsen geven.” De Peterseliestraat wordt een woonproject alsook de schietstand te Assebroek.

Dan resten nog twee andere sites waar overheidsdiensten in zetelen, die volgend jaar naar het kamgebouw aan het station verhuizen: het stadsbestuur heeft beslist om het binnenplein van het kadaster nabij de Langerei als open ruimte te behouden, na protest van de buurtbewoners. En voor Arohm in de Nieuwe Gentweg is er nog geen nieuwe bestemming gevonden. „De Vlaamse administratie huurt het gebouw nog een jaar, er is dus nog tijd genoeg om een oplossing uit te dokteren”, besluit Mercedes Van Volcem.