Brugge

Meerjarenplan 2020-2025

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2018 werd de huidige bestuursploeg verkozen. Op 1 januari 2019 startte de nieuwe legislatuur en de nieuwe bestuursploeg. Het initieel meerjarenplan moet volgens het ‘decreet lokaal bestuur’ worden vastgesteld voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en treedt in werking op 1 januari 2020. Nu is dan ook het moment aangebroken voor de voorstelling van het meerjarenplan 2020-2025.

Zuinig, efficiënt, ambitieus en gezond

Voor het eerst is het meerjarenplan een geconsolideerd document voor de stad en het OCMW en zijn er geen onderlinge geldstromen tussen beide entiteiten opgenomen in de beleidsrapporten.

Het meerjarenplan is gebaseerd op het beleidsprogramma 2019-2024 en bevat de beleidskeuzes van het nieuwe bestuur en de financiële vertaling ervan. Daarnaast is het een instrument om het beleid zowel inhoudelijk als financieel op te volgen via beleidsdoelstellingen en actieplannen. Als ‘werkinstrument’ zal het meerjarenplan dan ook meermaals herzien worden in de komende zes jaren.

Bij de opmaak van dit meerjarenplan lag de nadruk op vier pijlers: een zuinig, efficiënt maar ook een ambitieus en vooral een gezond financieel beleid.

De stadsdiensten en externe  partijen werden gesensibiliseerd tot zuinigheid. Het uitgangspunt was dat alle uitgaven op niveau 2019 moesten gehouden worden, met uitzondering van het nieuw te voeren beleid (bijvoorbeeld de burgerbudgetten).

In de strategische nota zal u merken dat de term ‘efficiëntie’ meermaals voorkomt. Binnen de organisatie wordt volop nagedacht over optimalisaties, maar ook binnen de groep Brugge wordt er naar synergiën gezocht (gemeenschappelijk aankoopbeleid, nauwere samenwerking, etc).

De stadsfinanciën zijn gezond en in evenwicht:

 • Het beschikbaar budgettair resultaat (het geld dat vrij ter beschikking is en nog niet bestemd is)  is jaarlijks positief en bedraagt eind 2025 circa 2,5 miljoen euro
 • De  autofinancieringsmarge (hoeveel jaarlijks geïnvesteerd kan worden zonder te lenen)  is ook  jaarlijks positief, wat strenger is dan het de wetgever oplegt. Eind 2025 bedraagt de AFM 8,7 miljoen euro
 • Er is elk jaar een positief exploitatiesaldo, de basis om te kunnen investeren en leningen af te betalen.

Exploitatieontvangsten

Voor het meerjarenplan 2020-2025 voorzien we 2.047 miljoen euro exploitatieontvangsten (ofwel +- 2,05 miljard) :

Waarvan 1.816 miljoen bij de Stad:

 • Ontvangsten uit de werking à 231 miljoen euro
  • O.a. ontvangsten uit toegangsgelden musea, voorzien een stijging vanaf 2021 (Voor Bruggelingen blijft het gratis)
  • Verhoging van de tarieven voor boven- en ondergronds parkeren (maar gunstig tarief via P-card voor Bruggelingen)
 • Fiscale ontvangsten à  688 miljoen euro
  • Hogere overheden 592 miljoen euro (86%)
   • Opcentiemen OV = 349,5 miljoen euro
   • Aanvullende personenbelasting = 230,8 miljoen euro
  • Gemeentebelastingen: 96 miljoen euro (14%)
   • Belastingsverlagingen:
    • Single vriendelijke milieubelasting
    • Optrekken vrijstelling bedrijfsruimten
    • Vermindering bouwtaks
   • Nieuwe gerichte belastingen in functie van beleidskeuzes:
    • Niet-geadresseerd reclamedrukwerk
    • Masten & pylonen (visuele vervuiling)
    • Verblijfsbelasting wordt opgetrokken
 • Werkingssubsidies à 857 miljoen euro
  • Gemeentefonds met 3,5% groeivoet: 534,5 miljoen euro
  • Tussenkomst hogere overheden onderwijzend personeel: 154 miljoen euro
  • Aanvullende dotaties gemeentefonds: 51 miljoen euro
  • Diversen:
   •  werking diensten (o.a. musea)
   • Tussenkomst resonsabiliseringsbijdrage,
   • Elia compensatie
   • Regularisatiepremie contingentgesco’s
 • Financiële ontvangsten, 41 miljoen euro
  •  voornamelijk dividenden, 40,1 miljoen
   • Gas en elektriciteit: 33,4 miljoen euro
   • MBZ: 6,8 miljoen euro
  • Maar ook intresten uit beleggingen
   • 0,85 miljoen euro

(Het OCMW voorziet 230,4 miljoen euro exploitatie ontvangsten)

Exploitatieuitgaven

Daartegenover staan 1.941 miljoen euro exploitatie uitgaven (ofwel +- 1,94 miljard).

Waarvan 1.611 bij de Stad:

 • Personeelskosten à 762,2 miljoen euro
  • Onderwijzend personeel: 154 miljoen euro (volledig gesubsidieerd)
  • Personeelsenveloppe exclusief responsabiliseringsbijdrage: 568 miljoen euro. Voor het eerst wordt met een personeelsenveloppe gewerkt. Vervangingen & pensioneringen  moeten binnen deze enveloppe gebeuren. In de enveloppe wordt rekening gehouden met 100% vervanging van pensioneringen tot 2024 en 50% in 2025.
  • Responsabiliseringsbijdrage: 35 miljoen euro
  • Diversen: 5,5 miljoen euro (preventieve middelen, arbeidsgeneeskundige dienst, etc)
 • Toegestane werkingstoelagen à 501 miljoen euro
  • Politiezone:  188,1 miljoen euro
  • Mintus: 141 miljoen euro
  • Hulpverleningszone: 57,4 miljoen euro
  • Brugge plus: 30,4 miljoen euro
  • OCMW-verenigingen: 9,5 miljoen euro
  • Entrepot: 5,2 miljoen euro
  • Korrelatie: 3,8 miljoen euro
  • Concertgebouw: 3,6 miljoen euro
  • Kenniscentrum: 2,7 miljoen euro
  • Oranje VZW: 1,2 miljoen euro
  • Veel diversen…
  • Opmerking: het decreet lokaal bestuur voorziet geen dotatie voor het OCMW meer. De regelgeving stelt dat de stad moet zorgen dat het OCMW aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Daarom houden wij bij de stad rekening met een tussenkomst in het verlies van het OCMW van 100 miljoen euro. Het OCMW houdt op zijn beurt rekening met een tussenkomst van de stad van 100 miljoen euro, maar in het geconsolideerd meerjarenplan is dit dus niet merkbaar (heft elkaar op)
 • Financiële uitgaven: 11 miljoen euro
  • Dit betreft voornamelijk intresten op leningen: 10,4 miljoen euro
 • Werkingskosten à 328,6 miljoen euro
  • Technische diensten (Afvalophaling, crematies, schuttledienst, beveiliging,…) (112)
  • Elektriciteit (25 mio euro)
  • Intellectuele diensten (21 mio euro)
  • Publiciteitskosten (16 mio euro)
  • Informatica (15 mio euro)
  • Huurlasten (13 mio euro)
 • Andere operationele kosten 8,9 miljoen euro, o.a.
  • Belastingen
  • Schadevergoedingen

Het OCMW voorziet 329,4 miljoen euro exploitatiekosten

Exploitatieoverschot

Geconsolideerd betekent dit een exploitatieoverschot van 106 miljoen euro over de 6 jaar. Dit exploitatieoverschot is de basis om aan beleid te kunnen doen (ook voor de volgende legislatuur). Met dit exploitatieoverschot kunnen namelijk de investeringen gefinancierd worden of de leningen afbetaald worden.

Investeringen

De nieuwe bestuursploeg is zeer ambitieus. De komende 6 jaar zijn er minstens 306 miljoen euro investeringen gepland. (Dit is maar liefst 37% meer dan de investeringen uit het initieel MJP 2014-2019). De investeringen zijn opgesplitst in materiële investeringen (268 miljoen euro) en anderzijds Investeringstoelagen (38 miljoen euro). Een aantal investeringen zijn gesubsidieerd waardoor we ook investeringsontvangsten kunnen inschrijven:

Investeringsontvangsten:

Te ontvangen Investeringssubsidies: 26,1 miljoen euro voor o.a.:

 • Investeringssubsidie stadsrepubliek (1,4 mio euro)
 • Nieuwe tentoonstellingshal (17,64 mio euro)
 • Conservatorium (0,2 mio euro)

Daarnaast voorzien we ook verkopen van stadseigendommen: 29,2 miljoen euro (in het initieel MJP 14-19 was dit 36 miljoen euro) voor o.a.:

 • Complex Himpe
 • Vismijn Zeebrugge
 • Sebrechts, Moritoen, hooistraat 17, …

Enkele belangrijke investeringen zijn:

 • Beurs- en congrescentrum        38,6 miljoen euro
 • Nieuwe tentoonstellingshal      30 miljoen euro
 • Strategische aanwervingen 10 miljoen euro (Detail pag 177 boekdeel 2)
 • Stadsaandeel projecten andere overheden 10 miljoen euro (Detail pag 178 boekdeel 2)
 • Verbouwing Biekorf (stadsrepubliek) 9 miljoen euro
 • Ontwikkeling kustpark (Kazerne Knaepen) 5,6 miljoen euro 
 • Restauratie conservatorium     4,9 miljoen euro
 • Erfgoeddepot Pathoekeweg       4,5 miljoen euro
 • Vernieuwen openbare verlichting 4 miljoen euro
 • Community land trust 3 miljoen euro
 • Buiteninfrastructuur voor jeugd(werk) 1 miljoen euro 
 • Assebroek voormalige site de lijn 1 miljoen euro
 • Wegen, pleinen en water 45 miljoen euro
 • Groene investeringen 18 miljoen euro
 • Onderhoud patrimonium stad 30 miljoen 
 • Diversen 55 miljoen euro (O.a ICT, aankoop kunstwerken etc)

Bij het OCMW situeren zich de investeringen vooral bij de verenigingen en Mintus, waardoor ze in dit meerjarenplan niet tot uiting komen. De grootste investering bij Mintus is ongetwijfeld het nieuwe WZC Sint-Pietersmolenwijk.

Enkele belangrijke investeringstoelagen

 • Wonen: 14,8 miljoen euro opknappremie
 • Infrastructuurtoelage concertgebouw: 4, 3 miljoen euro
 • Investeringstoelagen voor sportinfrastructuur: 3,6 miljoen euro
 • Investeringstoelagen voor jeugdinfrastrcutuur: 1,75 miljoen euro
 • Centraal impuls- en cofinancieringsbudget voor innovatieve projecten: 1,8 miljoen euro

Zoals reeds gezegd is het onze ambitie om minstens 306 miljoen euro te investeren. Een groot deel daarvan financieren we met eigen middelen. Ongeveer de helft van de geplande investeringen financieren we met nieuwe leningen (153 miljoen). De uitstaande schuld wordt geraamd op 155,5 miljoen euro eind 2025 (exclusief het OCMW) als we deze leningen ook effectief opnemen.  Na opname van deze leningen bedraagt de schuldgraad van de stad maar 48,41% . Dit is een toename van 16 procentpunt t.o.v. 2018, en gelijk met het niveau van 2010. Deze geprojecteerde schuldgraad is ruim onder het gemiddelde van de centrumsteden voor 2018 (59%).
In de jaren voor 2010 bedroeg onze schuldgraad ooit  200% (1993). Alles onder de 100% wordt als gezond gezien.

Conclusie

We zetten de trend van de gezonde financiën verder. Er is een jaarlijks dubbel financieel evenwicht. De exploitatiekosten zijn onder controle zodat ook de toekomstige bestuursploeg aan beleid kan doen.

Aan de basisbelastingen wordt niet geraakt. De opcentiemen op de onroerende voorheffing en de personenbelasting blijven ongewijzigd. Er worden zelfs een aantal belastingen verlaagd (milieubelasting, vrijstelling bedrijfsruimte, bouwtaks…) .

We investeren ruim 306 miljoen euro, en onze uitstaande schuld blijft onder controle, met een schuldratio van maar 48%